Sestra Lamiya a sestra Mery idú do toho – navždy!

1.Semptember 2023 nebol len dňom ústavy Slovenskej republiky. Bol to aj osobný sviatok dvoch rehoľných sestier, ktoré v tento deň spečatili svoje duchovné povolanie večnými sľubmi v kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici.

Sestra Lamyia Jalilová a sestra Mária Gregová sa navždy pripojili ku komunite dcér Panny Márie Pomocnice. Že to bol naozaj sviatok, potvrdilo aj množstvo ľudí, ktorí ho prišli spolu s nimi osláviť.

Krátko pred 11. hodinou boli priestory kostola zaplnené. Miništranti a kňazi už čakali nachystaní v sakristií, alebo aj mimo neho, pretože kňazská účasť bola hojná (26 kňazov) a v sakristií by bolo trochu tesno. O jedenástej hodine sa začala svätá omša slávnostným sprievodom. Hudobne ju doprevádzal mládežnícky zbor. Hlavným celebrantom bol saleziánsky provinciál don Peter Timko, ktorý sa po úvode prihovoril ľudu a osobitne sestrám. Začala sa prvá z troch častí svätej omše, bohoslužba slova. Čítali sa čítania, ktoré si sestry samé vybrali. Po nich boli prečítané krátke životopisy, ktoré hovorili o ich detstve, dospievaní, rodine a ceste k duchovnému povolaniu. Nasledovala druhá časť omše , kde sa prítomní modlili litánie, zatiaľ čo obe sestry v pokore ležali pred oltárom. Následne zložili sľub , ktorý spečatili svojom podpisom na oltári. Po tomto obrade nasledovalo emotívne prijatie sestier komunitou, pri ktorom všetky prítomné sestry saleziánky prišli osobne pozdraviť a privítať medzi sebou nové členky saleziánskej rodiny. Po privítaní nasledovala posledná časť sv. omše – bohoslužba obety, ktorá prebiehala klasicky. Po omši sa Lamyia a Mery poďakovali modlitbou všetkým prítomným a mohla sa začať nekončiaca ďakovačka od priateľov , rodiny a známych , plná darov, fotiek a milých prekvapení.

Takéto prekvapenie vymysleli pre sestru Lamiyu aj mladí z Dubnice, keď jej darovali ako spoločný dar, jeden veľký obraz, v ktorom je sestra Lamyia uprostred medzi cirkevnou ZŠ, strediskom SCVČ Laura, kostolom a Kaťákom, teda medzi  4 hlavnými miestami, kde šíri evanjeliovú zvesť nielen medzi mladými.

Deň sa končil agapém , ktoré bolo pripravené v priestoroch saleziánskeho strediska Salesko. Nechýbal chutný guláš, zákusky a iné lahôdky…

Pastoračné hodnotenie 2022

Saleziáni spolupracovníci sa stretli na výročnej konferencii

V sobotu popoludní, 10. decembra 2022, napriek chrípkovým prekážkam, sa stretla necelá polovica členov saleziánov spolupracovníkov (ASC) na výročnej konferencii.

Stretnutie sa začalo svätou omšou vo farskom kostole, kde svojim príhovorom všetkých povzbudil pán farár don Bohuš Levko, SDB.

Podporiť svojou účasťou ho prišli i rodinní príslušníci a zástupkyňa sestier FMA  Andrea Miklovičová. Nasledoval príhovor delegéta za Provinciálnu radu ASC, Andreja Havlíka, ktorý predstavil  strenu na rok 2023: „Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine“.

Následne sa prítomní členovia združenia obzreli za uplynulým rokom, ako sa im darilo plniť svoje poslanie saleziánov spolupracovníkov. Stretnutie pokračovalo družnou debatou pri klobáske a koláčoch.

Družné stretnutie ukončilo požehnanie miestneho delegáta don Cyrila Gajdoša, SDB,  ktorý Dubnické združenie ASC  duchovne vedie a sprevádza.


Koordinátorka MR ASCMiriam Janegová

Naše stredisko ADMA prežíva radosť

V sobotu 19. marca 2022 na slávnosť sv. Jozefa zložilo päť kandidátok počas sv. omše prísľuby do Združenia Márie Pomocnice – ADMY.

Liturgii predsedal don Pavol Grach – delegát za saleziánsku rodinu na Slovensku. Spolu s ním svätú omšu celebrovali don Bohuš Levko – direktor komunity, don Peter Bicák a don Cyril Gajdoš.

Kandidátky Tatiana Barteková, Daniela Bieliková, Tatiana Filipková, Gabriela Mačinová a  Anna Vančová sa na svoj veľký deň zloženia prísľubov pripravovali v priebehu takmer dvoch rokov na osobitných formačných stretnutiach.

Tiež sa aktívne zapájali do aktivít miestneho strediska. Svojimi prísľubmi sa rozhodli hlbšie prežívať a šíriť mariánsku úctu vo svojich prostrediach a tak ako Panna Mária – byť disponované k službe všade tam, kde to bude potrebné.

Máme úprimnú radosť z tohto ich povolania a zo srdca im prajeme, aby vo svojich životoch neustále cítili špeciálnu ochranu Panny Márie!

text: sr. Gabriela Bauerová FMA
foto: Vladimír Siekel

Posolstvo hesla na rok 2022: Všetko robte z lásky, nič nasilu

Robte všetko z lásky, nič nasilu“ je téma, ktorú si hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime zvolil pre Heslo na rok 2022. Inšpiroval sa svätým Františkom Saleským, ktorého 400. výročia úmrtia si v roku 2022 pripomenieme.

Toto motto podnietilo aj mnohých umelcov z celého sveta, ktorí posielali do hlavného domu saleziánov rôzne návrhy na obrazovú reprezentáciu tohto kľúčového posolstva pre saleziánsku rodinu na tento rok. Zo všetkých, ktoré prišli, vybral X. nástupca dona Bosca dva, ktoré rôznym spôsobom a odlišnými prístupmi dokážu klásť otázky a motivovať saleziánsku rodinu, aby vždy konala v štýle dona Bosca a s typickou črtou ženevského svätca – s láskavosťou.

Prvý z dvoch plagátov je dielom španielskeho umelca Agustína de la Torre, ktorý do stredu obrazu umiestňuje veľké červené srdce, ktoré pôsobí ako nosný trám celého diela: srdce je totiž ústredným orgánom života, tým, čo prináša život celému telu. V kolektívnej predstavivosti je tiež sídlom citov, miestom, kde sa rodí nádej, radosť, láska s ktorými sa možno podeliť s druhými. A v saleziánskom srdci, ktoré vždy bije pre mladých ľudí – čo je vidno zo záznamu elektrokardiogramu, je miesto pre každého: je to srdce, kde sa nikto nemôže považovať za vylúčeného.

Skrátka, celé dielo španielskeho umelca Agustína de la Torre akoby cez tento obraz volalo, pripomínalo všetkým členom saleziánskej rodiny, aby do každej služby pre mladých vložili celé svoje srdce.

Druhé zobrazenie Hesla na rok 2022 je od Maura Pallottu, známeho ako MAUPAL, pouličného umelca, ktorý sa stal známym svojimi maľbami pápeža Františka na múroch budov. Interpretácia tohto autora predstavuje inovatívnym spôsobom scénu typickú pre saleziánske oratórium: Don Bosco sa hrá so svojimi mladými.

Riman, narodený v roku 1972, aj umelecky vychovaný doslova v tieni baziliky sv. Petra, ponúka mladistvú víziu dona Bosca, z ktorého vyžaruje charizma, ktorá priťahuje. Vo volejbale don Bosco smečuje s výnimočnou energiou lásky nezvyčajnú loptu-srdce. Tím dona Bosca a blahoslaveného Michala Ruu je multietnický: tvoria ho chlapci a dievčatá z celého sveta. Defenzívna hra brániaceho tímu, v ktorom sú tiež mladí ľudia z každého kontinentu, sa mení na uvítací akt.

Zdroj: saleziani.sk

Duchovné cvičenia ASC spolupracovníkov vo Vrícku

Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.
Saleziánske povolanie ich pozýva každoročne, aby si našli čas na duchovné cvičenia, ktoré by mali byť centrálnou udalosťou ich duchovného života. Takto to prežíval aj Don Bosco. Ak i takýmto spôsobom neinvestujú do svojej viery, bude im ťažko s vierou v tomto čase nevery a liberalizácie spoločnosti.

Tohtoročné DC zorganizovali dubnickí spolupracovníci opäť po dlhšom čase vo Vrícku, ktoré bolo aj obľúbeným miestom ich dlhoročného delegáta Dona Jožka Kosmála.
Prednášky viedol Don Anton Červeň. Zúčastnilo sa ich 14 členov z dubnického strediska, štyria z Trnavy, jeden z Košíc a jedna spolupracovníčka zo Žiliny. Tohtoročná téma bola : Duchovná cesta podľa sv. Benedikta z Nursie. Téma bola veľmi trefne posadená do dnešných čias. V čase, keď všetci chcú prežívať svoju vieru zážitkovou formou, niečo zažiť, veľa vidieť, všade byť, všetko poznať.

Všetci by chceli prežiť niečo veľkolepé, čo by ich oslovilo.
Covid -19 zosekal mnohé aktivity , uzatvoril ľudí do súkromia a zakryl ústa rúškom. Sv. Benedikt tiež žil v pohnutých časoch, plných rozbrojov, nestability a neporiadkov v spoločnosti. On túto situáciu neriešil nejakými aktivitami na verejnosti, veľkolepými kázňami a bombastickými činmi . On túto situáciu riešil v tichu kláštorov v modlitbe a pokání a takto aj zmenil Európu k lepšiemu. Je to príznačné aj pre dnešnú dobu. Ak sú aktivity obmedzené, ľudia sa môžu intenzívnejšie modliť a konať pokánie. K tomu ich vyzýva aj Kráľovná pokoja: ak sa nebudete veľa modliť a konať pokánie, nebudem vám môcť pomôcť.

Heslo benediktínov bolo a je: MODLI SA A PRACUJ. Mlčanie je pre mníchov tá najrozhodujúcejšia cesta, aby sa osobne stretli so sebou a s Bohom. Vedieť sa stíšiť a počúvať, čo je v rozpore so súčasným svetom, niečo zažiť, svet plný informačného smogu a iného hurhaja. Podľa sv. Benedikta sú vnútorný pokoj, vďačnosť a radosť zo života predpokladom zdravej kultúry života. Nespokojnosť, reptanie je forma vnútorného vzdoru proti životu, blížnym a sebe. S ničím nebyť spokojný. Takí ľudia sa nedokážu ničomu tešiť. A keďže sa už nemôžu ničomu tešiť, sú z toho chorí. Domnievajú sa, že iní ľudia, alebo vzťahy sú príčinou ich nespokojnosti. Lenže príčina väzí v ich duši. Byť vďačný je predpoklad psychického i fyzického zdravia. Reptanie je jeho opak. Rozvracia človeka. Učiť sa byť vďačný za to, čo je. Kristus jediný dokáže vyplniť aj tie najhlbšie túžby. Povzbudení na duši, obohatení vedomosťami a potrebnými milosťami, krásnou prírodou sa spolupracovníci po piatich dňoch rozišli domov, aby mohli žiť spoločenstvo lásky a pokory vo svojich rodinách, na pracoviskách i v strediskách.

POKORA NIE JE NIČÍM INÝM, NEŽ CVIČENÍM SA V LÁSKE, KTORÁ DOSIAHLA SVOJ VRCHOL V LÁSKE K NEPRIATEĽOM I V MODLITBE ZA NICH.

Spoločenstvo exalliev

Tradične svoj formačný rok exallieve ukončujú stretnutím celých rodín, na ktorom nechýba grilovačka.  Tak tomu bolo aj tento rok.

„Bude pršať – nebude pršať? Mária, zverujeme sa pod Tvoj ochranný plášť. Pomodlili sme sa a s dôverou sme začali chystať. Trošku spŕchlo, no rodinky sa nedali odradiť a prišli. Spoločne sme zažili naozaj krásne chvíle plné rozhovorov, detských hier aj dobrého jedla. Zoznámili sme sa aj s novým direktorom B.Levkom, ktorý nás prišiel pozdraviť. Na záver akcie sme dostali od neho kňazské požehnanie“. (ma)

Ku akcii sa vyjadrili aj manželia:

„Opekačka bolo milé stretnutie, kde sme sa porozprávali, spoznali sme nových ľudí. Je to vzácne spoločenstvo a my sme vďační, že môžeme byť jeho súčasťou“. (zmb)

Sr.Edita

Prázdninová duchovná obnova

Kúsok ticha po námahách  školského roka je bytostná potreba každého človeka. Po tichu zatúžili aj mamičky z Matelka – mnohé exallieve. Stretnúť sa sama so sebou, porozumieť si a pomenovať, čo sa vo mne deje, je náročná práca. Ich túžba sa splnila v pondelok 20.júla. Toto stretnutie využili pre napĺňanie sa Božím pokojom, tichom ale i posilnením vzájomných vzťahov. Don Červeň obohatil toto stretnutie svojou prítomnosťou a prednáškou z oblasti krásy a hodnoty ženy a vzájomného spolužitia v manželstve.

Zo slov účastníčok:

„Obnova bola pre mňa povzbudením, načerpaním pokoja, obohatením o skúsenosti iných mám a znovunaštartovaním. Ďakujem. Už sa teším na ďalšiu.“ (ar)

„Don Červeň nám opäť zdvihol naše ženské sebavedomie a venoval nám svoj vzácny čas. Povzbudil nás, aby sme si boli vedomé nášho poslania tu na zemi. Máme budovať civilizáciu lásky.“ (mch)
„V tichu otvoriť srdce Bohu, povedať mu, čím žijem, čo ma trápi i teší – s týmito myšlienkami som išla na obnovu. Prednáška i rozhovor don Červeňa mi pomohol v uvažovaní a nasmerovaní, ako ďalej. Ďakujem.“(ma)

„Obnova bola perfektná. Obnovili sme si motiváciu nášho povolania, načerpali duchovnú silu do každodenného života. Vďaka za požehnaný čas.“ (jo)

„Bola to príjemná zmena, kedy sme mali čas iba pre seba a načerpali sme novej duchovnej sily“. (zmb)

„Obnova po dlhej dobe bola prospešná a čas strávený “bez detí” bol veľmi príjemný, až nezvyčajný“. (az)
“Vždy keď sme v CVČ Laura, je to pre mňa plnohodnotne strávený čas. Ďakujem veľmi pekne, že môžeme byť jeho súčasťou“.(ag)

Maminy boli vďačné aj za varovanie detí svojim rodinným príslušníkom. Bez ich pomoci by sa obnovy nemohli zúčastniť. Ďakujeme don Červeňovi, že si na nás našiel čas a venoval nám ho.

Sr. Edita

150. rokov od vzniku exallievov

Drahí exallievi a priatelia dona Bosca,

prišiel ten čas, kedy chcem všetkým nám spoločne zablahoželať k spomienke na samovznetivý proces vzniku Združenia, ktorého ste členmi alebo sympatizantmi. Bolo to presne 24. júna 1870, kedy si prví odchovanci vedení Carlom Gastinim, vďaka stretnutiu a slovám dona Bosca, uvedomili, že chcú stáť navždy pri ňom a pri jeho synoch a pomáhať si navzájom.

150 rokov je už naozaj významné číslo, ktoré sme plánovali patrične a primerane spoločne osláviť.

Nuž, ako sa hovorí: “človek mieni, Pán Boh mení”. Aktuálna situácia nám síce zabránila v organizovaní väčších akcií, ale nebráni nám pripomenúť si toto naše výročie možno ešte viac intenzívnejšie v užšom kruhu alebo súkromne.

Pozývam všetkých exallievov a priateľov dona Bosca, ktorým to bude aspoň trocha možné, aby sme sa v stredu 24. júna 2020 spoločne spojili počas slávenia svätej omše vo farnostiach a strediskách, kde žijeme.
Myslíme navzájom na seba, vzdajme Otcovi vďaku za Jána Bosca a za mnohých saleziánov, ktorí vstúpili do našich životov a mnohým nám ho silne poznačili a navždy zmenili.

Som rád, že v našich strediskách naprieč celým Slovenskom budú v stredu večer a v nasledujúcich dňoch znieť ešte úprimnejšie texty piesní “Turínskymi ulicami” alebo “Salve don Bosco Santo”. Každá aktivita sa ráta, ale osobitne mám radosť, že toto naše výročie bude zvýraznené prijatím nových členov do nášho Združenia v prešovskom stredisku.

Do pozornosti všetkým dávam dielo “Od prameňa k delte”, ktoré je ozdobou nášho výročia a je celoživotným súhrnom poézií a próz spisovateľa Michala Schmidta autora katolíckej moderny, ktorý bol najprv odchovancom saleziánov, aby neskôr v preddôchodkovom veku venoval svoju energiu a poznatky mladým na gymnáziu v Šaštíne.
Kniha tohto, pre nás významného človeka, vychádza v týchto dňoch z vôle skupiny niekoľkých odchovancov – jeho bývalých študentov, ktorí mu túžia vydaním jeho diel vyjadriť svoju vďaku.


Tento projekt je možné podporiť tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ4_NNHm97sWtaK4oo8k6T3EB0GT5VPTfGtxFqDIDgf
wC40w/viewform


Viva don Bosco!


V Bratislave, 23. júna 2020

Róbert Mruk
prezident

Krížová cesta na Kalvárii

V nedeľu 1.3. 2020 sa na Kalvárii v Dubnici nad Váhom uskutočnila prvá Krížová cesta v tomto pôstnom období

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa. (zdroj:wikipedia)

Počas pôstneho obdobia bude bývať Krížová cesta každú nedeľu o 15,00. Všetci ste srdečne pozvaní!

Pripravme sa spoločne lepšie na slávenie Veľkej noci

Katarína Bolčeková