Saleziáni spolupracovníci (ASC)

Saleziáni spolupracovníci sú tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď don Bosco založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca pápežov. Prvým bol Svätý otec Pius IX., ktorý roku 1876 Združenie saleziánskych spolupracovníkov schválil.

Saleziánske dielo na Slovensku sa začína v roku 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného združenia.

Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach, v ktorých žijeme. Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujeme sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Snažíme sa však podľa svojich schopností slúžiť všetkým, ktorí nás potrebujú. Učíme katechizmus na školách i v skupinách, rozbiehame a vedieme mládežnícky apoštolát, organizujeme výlety, letné tábory, rôzne súťaže aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých.

Svoj apoštolát sa snažíme vykonávať spoločne, vo vzájomnej spolupráci vo vnútri združenia, v spolupráci s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny, ale i v spolupráci s kýmkoľvek v Cirkvi i mimo nej, ak mu leží na srdci dobro mládeže. Saleziáni spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rozličných štruktúrach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických i politických, najmä ak zasahujú do výchovy mládeže a do života rodín.

Neustála činnosť, pracovitosť a stále spojenie s Bohom boli charakteristické rysy duchovnosti don Bosca. Aby sme mohli dobre slúžiť iným, musíme byť pevne zakotvení v Bohu, ktorý nás k tejto službe povolal. Nemáme žiadne povinné špeciálne modlitby alebo pobožnosti. Modlitba v saleziánskom duchu je jednoduchá a plná dôvery, radostná a preniknutá apoštolským zápalom. V duchu sv. Františka Saleského sa usilujeme premeniť celý život na modlitbu.

Ako sa možno stať saleziánskym spolupracovníkom? Ak niekoho priťahuje práca s mládežou a s ľudovými vrstvami, dovŕšil 18 rokov a cíti, že ho Boh volá ku trvalejšej spolupráci na projekte dona Bosca prostredníctvom Združenia saleziánov spolupracovníkov, musí absolvovať zodpovednú prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou, nadviaže osobné vzťahy so spolupracovníkmi, prehĺbi svoj život viery a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom, ktorý má morálnu záväznosť, nie právne dôsledky.

 

Stredisko Dubnica nad Váhom

Stredisko je pričlenené k dielu saleziánov. Jeho charakteristikou je veľká roztrúsenosť po okolitých obciach. Stredisko tvorí 53 saleziánov spolupracovníkov. Spolupracovníci sa venujú hlavne animácii miešaných spoločenstiev mladých a manželov, príprave snúbencov, farským aktivitám, príprave birmovancov, vyučovaniu náboženstva a pod.

 

Miestna rada:

1. Stanislav Farský – koordinátor 

0903765111, stanislav.farsky@emerson.com

 

2. Bibiána Kullová – sekretár

0904685983, kulova.b@centrum.sk

 

3. Anna Lukáčová –  ekonomický úsek / správa majetku

0902051331, annalukacova14@gmail.com

 

4. Margita Šupáková – úsek formácie

0910541567, m.m.supky@gmail.com

 

5. Karol Benko – úsek médií a spoloč. života

0904446789, karolbenko@gmail.com

 

6. Andrea Kubová – úsek detí a mládeže

0948895669, andrea.kubova@centrum.sk

 

7. Zuzana Ondrášová – úsek rodiny

0908807354, ondrasovci2@gmail.com

 

Ján Gavenda – nečlen, zástupca za misie

0907400257, janko.gavenda@centrum.sk

 

don Jozef Dömény- delegát

0902 920 890, domenyfive@gmail.com

 

(zdroj: www.ascslovakia.sk)

Saleziánski exallievi

Exallievi don Bosca sú saleziánski odchovanci, ktorí sa riadia heslom, ktoré im zanechal patrón saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí kresťania,“ a snažia sa robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním.

Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov.

Exallievi sú servisno-manažérska zložka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.

 

Kompletné a podrobné informácie o združení, jeho poslaní, aktivitách a členoch:

www.exallievi.sk

 

Kontakt :         Ľudmila Rajcová

0903 773 413

ludmila.rajcova@gmail.com

 

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok don Bosca

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok don Bosca (VDB: Volontarie di Don Bosco) svojou históriou siaha až do roku 1917, keď don Filip Rinaldi, tretí don Boscov nástupca, osvietený Svätým Duchom so skupinou dievčat uviedol do života svojráznu evanjeliovú skúsenosť, aby boli vo svete kvasom kresťanského života. Počas dlhej histórie sa rozšíril z Talianska do 56 krajín sveta. Na Slovensku VDB pôsobia od roku 1965.

Sme zasvätené laičky, žijeme uprostred ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, aby sme Božiu lásku prinášali do každého sekulárneho prostredia. Motivujeme sa saleziánskou spiritualitou sv. Jána Bosca. Nežijeme spoločným životom, ale vytárame úzke puto modlitby a vzájomnej podpory. O svojom zasvätení nehovoríme na verejnosti, ale snažíme sa, aby o Bohu hovoril náš život.

Zasvätením vyjadrujeme svoje základné rozhodnutie pre Krista vo svete bez toho, aby sme sa líšili od iných ľudí. Sme povolané žiť vo svete tým, že nasledujeme Krista, ktorý sa svojím vtelením zaradil do spoločensko-kultúrneho prostredia a žil uprostred ľudí ako Otcov vyslanec. Otvárame sa všetkým autentickým hodnotám sveta. Prácou sa podieľame na námahe ľudí, sme s nimi solidárne v úsilí o spravodlivejšie a ľudskejšie usporiadanie sveta. Aktívne sme prítomné v prostredí, kde človek žije a pracuje, a otvorene prijímame bohatstvo rozličných kultúr.

Patríme do charizmatickej reality saleziánskej rodiny a pokračujeme v don Boscovom apoštolskom diele originálnosťou svojho poslania. Božia láska nás pozýva žiť vo svete, aby všetky pozemské skutočnosti boli znovu posvätené a orientované na Pána. Naším poslaním je realizovať Boží plán v prostrediach, do ktorých sme včlenené – v práci, v rodine, na sídlisku, vo svete kultúry, masmédií, politiky, v odboroch, vo farnostiach, v dobrovoľníctve… Do týchto prostredí vnášame saleziánskeho rodinného ducha radosti, nádeje, citlivosť pre posledných a vyčlenených, pre misie.

Podmienky prijatia: 
• slobodná vo veku od 21 – 40 rokov
• ochotná vzdelávať sa a formovať v otvorenosti pre Božie pôsobenie vo svete
• orientovaná na apoštolát v sekulárnych prostrediach
• nemať zložené sľuby v iných inštitútoch zasväteného života
• zdravá a mať dostatok času a slobody pre tento typ života
• ekonomicky samostatná


Kontakt:

www.vdb.sk

vdb@vdb.sk

urbancok@outlook.sk

Členovia Združenia ADMA sa zúčastnili kongresu v Turíne

V auguste 2015 oslavovala saleziánska rodina na celom svete 200. výročie narodenia don Bosca. Práve začiatkom toho slávnostného mesiaca sa v Turíne konal VII. Medzinárodný kongres Združenia Márie Pomocnice (ADMA).

Kongres

Zo Slovenska sa ho zúčastnila skupina z Námestova, vedená don Zauškom. K nej sa pripojili aj traja zástupcovia dubnického strediska. Hlavným heslom kongresu bolo: ,,Toto je môj dom, stadiaľto vyjde moja sláva – z domu Márie do našich domovov.ˮ

Pozornosť bola zameraná prioritne na rodinu, jej postavenie v spoločnosti a problémy, ktoré má. Jednu z troch Eucharistií prišiel sláviť turínsky arcibiskup mons. Cesare Nosiglia. Druhú a tretiu svätú omšu, jednu v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne, druhú na mieste narodenia dona Bosca na Colle don Bosco, slávil hlavný predstavený saleziánov don Angelo Artime.

Ponúkame zopár fotografií z tohto podujatia.

Kongres Kongres Kongres Kongres

 

 

 

manželia Sieklovci