Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok don Bosca

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok don Bosca (VDB: Volontarie di Don Bosco) svojou históriou siaha až do roku 1917, keď don Filip Rinaldi, tretí don Boscov nástupca, osvietený Svätým Duchom so skupinou dievčat uviedol do života svojráznu evanjeliovú skúsenosť, aby boli vo svete kvasom kresťanského života. Počas dlhej histórie sa rozšíril z Talianska do 56 krajín sveta. Na Slovensku VDB pôsobia od roku 1965.

Sme zasvätené laičky, žijeme uprostred ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, aby sme Božiu lásku prinášali do každého sekulárneho prostredia. Motivujeme sa saleziánskou spiritualitou sv. Jána Bosca. Nežijeme spoločným životom, ale vytárame úzke puto modlitby a vzájomnej podpory. O svojom zasvätení nehovoríme na verejnosti, ale snažíme sa, aby o Bohu hovoril náš život.

Zasvätením vyjadrujeme svoje základné rozhodnutie pre Krista vo svete bez toho, aby sme sa líšili od iných ľudí. Sme povolané žiť vo svete tým, že nasledujeme Krista, ktorý sa svojím vtelením zaradil do spoločensko-kultúrneho prostredia a žil uprostred ľudí ako Otcov vyslanec. Otvárame sa všetkým autentickým hodnotám sveta. Prácou sa podieľame na námahe ľudí, sme s nimi solidárne v úsilí o spravodlivejšie a ľudskejšie usporiadanie sveta. Aktívne sme prítomné v prostredí, kde človek žije a pracuje, a otvorene prijímame bohatstvo rozličných kultúr.

Patríme do charizmatickej reality saleziánskej rodiny a pokračujeme v don Boscovom apoštolskom diele originálnosťou svojho poslania. Božia láska nás pozýva žiť vo svete, aby všetky pozemské skutočnosti boli znovu posvätené a orientované na Pána. Naším poslaním je realizovať Boží plán v prostrediach, do ktorých sme včlenené – v práci, v rodine, na sídlisku, vo svete kultúry, masmédií, politiky, v odboroch, vo farnostiach, v dobrovoľníctve… Do týchto prostredí vnášame saleziánskeho rodinného ducha radosti, nádeje, citlivosť pre posledných a vyčlenených, pre misie.

Podmienky prijatia: 
• slobodná vo veku od 21 – 40 rokov
• ochotná vzdelávať sa a formovať v otvorenosti pre Božie pôsobenie vo svete
• orientovaná na apoštolát v sekulárnych prostrediach
• nemať zložené sľuby v iných inštitútoch zasväteného života
• zdravá a mať dostatok času a slobody pre tento typ života
• ekonomicky samostatná


Kontakt:

www.vdb.sk

vdb@vdb.sk

urbancok@outlook.sk