Ružencové bratstvo Dubnica nad Váhom

 

DOMINIKÁNSKE   POŽEHNANIE

 

Nech nás Boh – Otec požehná,

nech nás Boh – Syn uzdraví,

nech nás Duch Svätý osvieti

 

a dá nám oči, ktorými by sme videli,

uši, ktorými by sme počuli

a ústa, ktorými by sme hlásali

slovo spásy

 

a anjela pokoja, ktorý by nad nami bdel

a priviedol nás nakoniec

skrze Boží dar do kráľovstva.

 

r1

História modlitby ruženca

Siaha do prvej polovice 13. storočia, keď podľa legendy modlitbu svätého ruženca prijal od Panny Márie sv. Dominik, zakladateľ rehole kazateľov (dominikánov).

Bratstvo Svätého ruženca založil v roku 1470 blahoslavený Alan de la Roche (1428-1475).

V katolíckej cirkvi bolo Ružencové bratstvo schválené v roku 1475.

Medzi laikmi v šírení ružencovej modlitby vynikal laický dominikán blahoslavený Bartolomej Longo (1841-1926). Jeho meno je spojené so známou Novénou k Panne Márii z Pompejí.

 r2

 

 

 

V tomto roku slávime 800. jubileum rehole kazateľov (1216-2016)

 

Na Slovensku sa oddávna naši predkovia utiekali o pomoc k Panne Márii, a to prostredníctvom modlitby ruženca. Aj Dubnica nad Váhom je takým mestom, kde sa ľudia radi modlia túto modlitbu. O tom svedčí aj zakladacia listina Ružencového bratstva, ktorá je umiestnená v kostole pri soche lurdskej Panny Márie.

 

Spravovanie ruženca

O zakladanie, spravovanie a šírenie ruženca sa starajú bratia dominikáni. Slovenská provincia Rehole kazateľov za týmto účelom v r. 1994 založila Dominikánske mariánske centrum (DMC) so sídlom v Košiciach.

 

Promótor pre ruženec

Jemu je zverená moc zakladať ružencové bratstvá, koordinovať ružencový apoštolát, navštevovať jednotlivé ružencové bratstvá vo farnostiach na území Slovenska. Od roku 2013 je provinčným promótorom pre ruženec na Slovensku páter Melichar Matis, oblastný provinciál.

 

Duchovná obnova ruženca

Duchovná obnova ružencového bratstva sa v našej farnosti konala vo februári 2012, keď nás navštívil vtedajší promótor p. Šimon Tyrol, OP, z Košíc a vysvetlil nám podstatu spoločenstva a taktiež dôvod duchovnej obnovy. V spoločenstve nastal podstatný úbytok členov, keď z 30 ruží nám zostalo šesť ruží živého ruženca a jedna neúplná. Výmenu ružencových tajomstiev uskutočňujeme losovaním. Podmienkou členstva sa stala aj pravidelná prítomnosť členov živého ruženca a spoločná modlitba 1-krát za mesiac.

Niektorí bývalí členovia sa rozhodli pre formu Svätého a Večného ruženca.

Dominikánska rehoľa mapuje svetové trendy a aplikuje ich na naše možnosti a podmienky. Naše bratstvo sa rozhodlo rešpektovať tieto nové zmeny a prijať ich za svoje.

 

Stretnutia Ružencového bratstva

 

Stretnutia sa konajú vždy prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 hodine v Kostole sv. Jakuba.

r3

 

Program stretnutí:

 

 • losovanie ružencových tajomstiev
 • Sľub Ružencovej Panne Márii – zasväcujeme sa Kráľovnej posvätného ruženca
 • Koruna Panny Márie, ktorú zložil sv. Ľudovít z Montfortu a určil ju ako rannú modlitbu svojím duchovným deťom
 • Rozjímavá modlitba sv. ruženca (riadime sa pokynmi časopisu Ruženec)
 • Svätá omša

Kontakt s Dominikánskym mariánskym centrom

Udržiavame telefonickým a písomným stykom a riadime sa hlavne pokynmi časopisu Ruženec, ktorý vychádza 1x mesačne. Dôležité sú aj stretnutia bratstiev z celého Slovenska, ktoré sa konajú vždy v prvú októbrovú nedeľu v národnej bazilike v Šaštíne, kde okrem programu sú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa spravovania spoločenstiev.

 

Časopis Ruženec

Je určený členom ružencového bratstva. Založili ho dominikáni v roku 1946. Obsahom časopisu sú informácie, ktoré súvisia s činnosťou a aktivitami ružencových bratstiev na Slovensku. Naše spoločenstvo odoberá v tomto roku každý mesiac 51 výtlačkov.

r4

Modlitba ruženca

Modlitba je rozhovor s Bohom, v ktorom nadväzujeme bližší vzťah s naším Stvoriteľom.

Jednou z možností, ako sa priblížiť k Bohu, je aj modlitba posvätného ruženca. Samotný ruženec je vlastne život nášho Spasiteľa vyjadrený jednotlivými tajomstvami, ktorých je spolu dvadsať. Prechádzajú Ježišovým životom od počatia z Ducha svätého až po korunovanie Matky Božej v nebi. Okrem toho, že sa modlíme zverený desiatok denne doma, modlievame sa ruženec aj v kostole pred svätou omšou, a to každá ruža ráno i večer, po celý týždeň. Keď sa modlíme k Panne Márii, ona nám vyprosuje nami zverené prosby. Tie sa môžu týkať nielen nášho života a našich osobných potrieb, ale môžeme sa prihovárať aj za iných ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku, teda za neveriacich. Ďakujeme aj za milosti, ktorých sa nám od Pána dostalo, a prosíme o Božie požehnanie do ďalších dní. Modlievame sa aj za našich duchovných otcov, našu farnosť, mládež, za naše rodiny a taktiež za duše v očistci.

Je dobré, ak sa modlitba ruženca praktizuje aj v rodinách. Potom je ochrana Panny Márie o to mocnejšia.

 

Prečo sa máme modliť ruženec?

 

V súčasnosti sme svedkami veľkej módy meditačných techník rôznych filozofických, náboženských a okultných smerov. Snažia sa u nás udomácniť a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek túži po nadprirodzenom.

Často sa stretávame s názorom, že pátričky patria do rúk iba starším ľuďom a modliť sa ruženec budeme až na dôchodku. Ale práve náš bežný život nám poukazuje na skutočnosť, že sa ľuďom tejto milosti už nemusí dostať.

Preto zoberme do rúk ruženec a obráťme sa s dôverou na našu nebeskú Matku. Ona je tá, ktorá nás s láskou vypočuje a prednesie naše prosby svojmu synovi. Veď všetci máme o čo prosiť a vo svojom živote aj za čo ďakovať. Matka Božia sa naším modlitbám určite poteší.

Výsady členov Ružencového bratstva prisľúbené preblahoslavenou Pannou Máriou:

 • osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie
 • spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca s nespočítateľným množstvom členov Ružencových bratstiev po celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch tejto modlitby po smrti
 • spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov Ružencového bratstva
 • spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov
 • spoluúčasť na ďalších úplných alebo čiastočných milostiach

Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude možnou ochranou proti peklu: zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie. Nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou, hriešnik sa obráti: vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti Jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

 

 

 

Ako sa stať členom Ružencového bratstva pri Kostole sv. Jakuba

v Dubnici nad Váhom

 

Ak sa rozhodnete pre členstvo v Ružencovom bratstve pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom, navštívte naše spoločné stretnutie v prvý štvrtok v mesiaci v kostole, kde budete zaradení do konkrétnej ruže a vylosujete si ružencové tajomstvo.

 

Kontakt: ruzenecdca@gmail.com

 

 

„Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!“