Bratstvo Božského Srdca Ježišovho pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu vznikla v 17. storočí na žiadosť samotného Pána Ježiša Krista. Na zavedenie a rozšírenie tejto úcty si vyvolil sv. Margitu Máriu Alacoque, mníšku z rehole Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Moniale.

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu má v Dubnici nad Váhom dlhoročnú tradíciu. Už v roku 1918 bol v našej farnosti založený Spolok Božského Srdca Ježišovho. Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu a k Panne Márii bola už od dávnych čias najväčšou prioritou veriacich z Dubnice nad Váhom.

BBSJ z Litavy je zaregistrované v Arcibratstve v Ríme, kde sú zaregistrované všetky národné centrá. Tu sú zaregistrovaní aj dubnickí farníci, ktorí mali záujem o takéto členstvo. Každý člen dostal z Litavy veľký obraz Božského Srdca Ježišovho aj so svojím menom a evidenčným číslom. Taktiež dostal kópiu požehnania sv. Otca Benedikta XVI., ktoré udelil slovenskému Bratstvu Božského Srdca Ježišovho.

Je prirodzené, že každý veriaci, ktorý sa modlí a má v úcte Božské Srdce Ježišovo, dostáva Božie milosti. No člen Bratstva Božského Srdca Ježišovho ich môže získať viac.

b1

Základné pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho:

 1. Každý rok sláviť sviatok Božského Srdca a, ak je to možné, v ten deň prijať sviatosť zmierenia a ísť na sv. prijímanie.
 2. Členovia sú povolaní zúčastniť sa každý prvý piatok mesiaca na sv. omši k Božskému Srdcu a každú prvú nedeľu na odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského Srdca.
 3. Každý deň sa každý člen pomodlí: Otče náš, Zdravas´ a Vyznanie viery so strelnou modlitbou „Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval.“
 4. Každý člen Bratstva BSJ sa má nadovšetko usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým.
 5. Členovia Bratstva sa majú častejšie jeden za druhého modliť, aj za zomrelých členov.
 6. Všetky tieto povinnosti nezaväzujú nikoho pod žiadnym hriechom, iba vykonanie každodennej modlitby – bod 3 je potrebné k dosiahnutiu odpustkov.

Prisľúbenia Ježiša Krista ctiteľom Božského Srdca v zjaveniach sv. Margite:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Ich rodinám udelím pokoj.
 3. Poteším ich vo všetkých protivenstvách.
 4. V živote, ale hlavne pri smrti budem im bezpečnou ochranou.
 5. Hojne požehnám každé ich podujatie.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Vlažné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše dosiahnu rýchlo veľkú dokonalosť.
 9. Domy, v ktorých si zavesia a uctia obraz môjho Srdca, odmením požehnaním.
 10. Kňazom dám milosť obrátiť aj najzatvrdlivejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo rozširujú túto pobožnosť, vpíšem do svojho Srdca a nikdy ich stade nevytriem.
 12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že všetkým, ktorí príjmu moje Telo v prvé piatky 9 mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia: že neumrú bez mojej milosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí, lebo moje Srdce sa im stane bezpečným útulkom v poslednej chvíli.

V roku 1947 na Starých Horách všetci slovenskí biskupi zasvätili slovenský národ Božskému Srdcu Ježišovmu. V roku 2012 sme si pripomenuli 300. výročie Bratstva Božského Srdca Ježišovho na Slovensku.

 

Stretnutia členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom

Pravidelné stretnutia bratstva sa konajú 1-krát za mesiac pred večernou sv. omšou.

Stretnutie sa začína úvodnou modlitbou Otče náš, Zdravas´, Vyznaním viery a modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Po spoločnej modlitbe sa členovia zúčastnia svätej omše.

Veriaci, ktorí majú záujem o členstvo v BBSJ, môžu prísť na spoločné stretnutie, ktoré sa koná každý prvý štvrtok v mesiaci pred večernou sv. omšou. Taktiež sa môžu prihlásiť v Kníhkupectve don Bosco.

b2

Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prameň

všetkého dobra, lásky, porozumenia

a trpezlivosti, velebím Ťa, verím

v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa

a ľutujem, všetky svoje hriechy.

Venujem Ti svoje úbohé srdce. Urob

ho pokorným, trpezlivým, čistým

a schopným plniť všetky Tvoje

priania.

 

Daj, ó dobrý Ježišu, nech žijem

v Tebe a Ty vo mne. Chráň ma

v nebezpečenstvách, potešuj ma

v žiali a zármutku.

 

Dožič mi zdravie, svoje požehnanie

v každej mojej práci a milosť svätej

smrti. Amen.