Saleziáni spolupracovníci (ASC)

Saleziáni spolupracovníci sú tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď don Bosco založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca pápežov. Prvým bol Svätý otec Pius IX., ktorý roku 1876 Združenie saleziánskych spolupracovníkov schválil.

Saleziánske dielo na Slovensku sa začína v roku 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného združenia.

Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach, v ktorých žijeme. Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujeme sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Snažíme sa však podľa svojich schopností slúžiť všetkým, ktorí nás potrebujú. Učíme katechizmus na školách i v skupinách, rozbiehame a vedieme mládežnícky apoštolát, organizujeme výlety, letné tábory, rôzne súťaže aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých.

Svoj apoštolát sa snažíme vykonávať spoločne, vo vzájomnej spolupráci vo vnútri združenia, v spolupráci s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny, ale i v spolupráci s kýmkoľvek v Cirkvi i mimo nej, ak mu leží na srdci dobro mládeže. Saleziáni spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rozličných štruktúrach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických i politických, najmä ak zasahujú do výchovy mládeže a do života rodín.

Neustála činnosť, pracovitosť a stále spojenie s Bohom boli charakteristické rysy duchovnosti don Bosca. Aby sme mohli dobre slúžiť iným, musíme byť pevne zakotvení v Bohu, ktorý nás k tejto službe povolal. Nemáme žiadne povinné špeciálne modlitby alebo pobožnosti. Modlitba v saleziánskom duchu je jednoduchá a plná dôvery, radostná a preniknutá apoštolským zápalom. V duchu sv. Františka Saleského sa usilujeme premeniť celý život na modlitbu.

Ako sa možno stať saleziánskym spolupracovníkom? Ak niekoho priťahuje práca s mládežou a s ľudovými vrstvami, dovŕšil 18 rokov a cíti, že ho Boh volá ku trvalejšej spolupráci na projekte dona Bosca prostredníctvom Združenia saleziánov spolupracovníkov, musí absolvovať zodpovednú prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou, nadviaže osobné vzťahy so spolupracovníkmi, prehĺbi svoj život viery a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom, ktorý má morálnu záväznosť, nie právne dôsledky.

 

Stredisko Dubnica nad Váhom

Stredisko je pričlenené k dielu saleziánov. Jeho charakteristikou je veľká roztrúsenosť po okolitých obciach. Stredisko tvorí 53 saleziánov spolupracovníkov. Spolupracovníci sa venujú hlavne animácii miešaných spoločenstiev mladých a manželov, príprave snúbencov, farským aktivitám, príprave birmovancov, vyučovaniu náboženstva a pod.

 

Miestna rada:

1. Stanislav Farský – koordinátor 

0903765111, stanislav.farsky@emerson.com

 

2. Bibiána Kullová – sekretár

0904685983, kulova.b@centrum.sk

 

3. Anna Lukáčová –  ekonomický úsek / správa majetku

0902051331, annalukacova14@gmail.com

 

4. Margita Šupáková – úsek formácie

0910541567, m.m.supky@gmail.com

 

5. Karol Benko – úsek médií a spoloč. života

0904446789, karolbenko@gmail.com

 

6. Andrea Kubová – úsek detí a mládeže

0948895669, andrea.kubova@centrum.sk

 

7. Zuzana Ondrášová – úsek rodiny

0908807354, ondrasovci2@gmail.com

 

Ján Gavenda – nečlen, zástupca za misie

0907400257, janko.gavenda@centrum.sk

 

don Jozef Dömény- delegát

0902 920 890, domenyfive@gmail.com

 

(zdroj: www.ascslovakia.sk)