Mariánske kňazské hnutie – Večeradlá s Pannou Máriou

Vo Fatime 13.5.1917 Matka Božia prišla oznámiť rozhodujúce obdobie dejín spásy, v ktorom vyvrcholí boj proti Bohu a tento sa skončí definitívnym Božím víťazstvom. Zjavila nám aj to, že ona bude tá, ktorá nás k tomu víťazstvu privedie a preto to veľké Božie víťazstvo bude triumfom jej Nepoškvrneného Srdca. Odvtedy uplynul istý čas a môžeme teda vidieť aj určitý postup, ktorým nás Matka Božia vedie k prisľúbenému víťazstvu. Vo Fatime žiadala len to najelementárnejšie pre duchovný život: modlitbu, pokánie, obrátenie, obety zaň. O osem rokov neskôr, až keď toto bolo už čiastočne prijaté, zjavuje sa Matka Božia v decembri 1925 sestre Lucii v jej kláštornej cele a žiada pobožnosť prvých sobôt v mesiaci. Začína mobilizovať tých, ktorí jej fatimskú výzvu prijali a žiada splniť päť požiadaviek pre prvé soboty:

 1. sv. spoveď
 2. sv. prijímanie
 3. modlitba ruženca
 4. rozjímanie o jeho tajomstvách
 5. úmysel odčiniť urážky spôsobené jej Nepoškvrnenému srdcu

Čas opäť pokročil a nebeská Veliteľka sa osobne prihovára ku kňazom. Otvorene hovorí o stratégii tohto jej a nášho boja, boja Ženy a jej potomstva proti Hadovi. Uskutočňovanie večeradiel je teda ďalším krokom od fatimského zjavenia k prisľúbenému víťazstvu. Kým fatimské soboty nás mali naučiť aspoň jeden deň v mesiac myslieť na toto prisľúbené víťazstvo, modlitby z večeradiel by sa malí dvíhať k nebu neustále, lebo je čas, keď máme všetkých priviesť do večeradla Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

pm1

 

Večeradlá modlitby

Večeradlo modlitby vzniklo ako odozva na „volanie fatimského odkazu“. Panna Mária chce zhromaždiť svoje deti v tejto dobe, pretože len Duch Svätý môže spôsobiť zázrak milosrdnej lásky Božej, aby ľudia pochopili a obrátili sa k svojmu Bohu, aby sa tak svet. zachránil.

Zakladateľom večeradiel je taliansky kňaz don Stefano Gobbi (1930-2011). Kľúčová udalosť, ktorá zmenila život otca Gobbího, sa udiala 8.5.1972, keď na púti vo Fatime v Portugalsku vo svojom srdci začul hlas Panny Márie. Panna Mária si ho vybrala ako nástroj, aby šíril jej posolstvá po celom svete. Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie, ktorého úlohou je viesť ľudí k zasväcovaniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, zakladať večeradlá modlitby a šíriť zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci – fatimské soboty. Na Slovensku je v súčasnosti toto hnutie rozšírené vo všetkých diecézach. Naša dubnická farnosť začala praktizovať večeradlá po roku 1990.

Po smrti don Gobbiho sa zodpovedným za MKH stal páter Laurent Larroque, ktorý v r. 2015 navštívil na Slovensku niekoľko miest a zúčastnil sa na večeradlách veriacich. V našej diecéze to bol Kostol sv. Mikuláša Višňové – 24.9.2015.

 

Večeradlá v Dubnici nad Váhom

Konajú sa dvakrát do mesiaca, vždy druhú a tretiu sobotu (po fatimskej sobote) ráno pred svätou omšou. Program večeradla:

 1. Pieseň k Duchu svätému
 2. Úvodná meditácia z Modrej knihy
 3. Modlitba svätého ruženca
 4. Modlitba na úmysel sv. Otca
 5. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
 6. Hymna MKH
 7. Modlitba za jednotu a svornosť MKH, za obrátenie, za predstaveného MKH

Fatimské soboty

 Konajú sa vždy v prvú sobotu v mesiaci, začínajú ráno svätou omšou. Po jej skončení nasleduje eucharistická poklona a modlitba posvätného ruženca.

Časopis Fatima

Vydáva Inštitút Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Košiciach. Do našej farnosti prichádza celkom 80 ks výtlačkov.

Zasvätenie mesta Dubnica nad Váhom Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Začiatkom septembra sa v našom meste koná púť k milostivej soche Panne Márii. Po sv. omši ide slávnostný sviečkový sprievod cez mesto až ku soche Panny Márie na námestí. Na tomto mieste je naše mesto zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Modlitby za kňazov

Súčasťou MKH sú aj modlitby za kňazov. Za dubnických kňazov sa túto predpísanú modlitbu dobrovoľne modlia viacerí veriaci. Modlitby sú rozdelené na každý deň týždňa, takže vzniká reťaz nepretržitých modlitieb.

Modlitba za kňaza (pondelok – nedeľa):

 Večný Otče, obetujem Ti dnes každú moju prácu, modlitbu a všetko, čo dnes naplní môj deň, v spojení s utrpením Pána Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna, za požehnanie duchovného otca:

………………………………………………………

Prosíme Ťa, vypočuj jeho dobré úmysly, za ktoré sa modlí a daruj mu všetky milosti potrebné k jeho svätosti. Prečistá Panna Mária: „Hľa, tvoj syn“ (Jn 19,26). Ochraňuj a prihováraj sa za nášho kňaza a aj za nás, ktorí sa za neho modlíme, aby sme raz spolu všetci oslavovali Najsvätejšiu Trojicu v nebeskej vlasti. Amen.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Boh nám pre tieto časy ponúkol srdce Matky – stačí, ak zasvätením vstúpime do jeho vnútra, aby sme boli uchránení od mnohého zla. Využime tento prostriedok našej záchrany a zasväcujme seba, svoje deti, rodiny, pracoviská, farnosti. Sú už mnohé svedectvá, kde vďaka zasväteniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie evidentne bolo zastavené zlo, ktoré ohrozovalo jednotlivcov, rodiny i národy. Využime tento čas milosti a zasväťme seba, svoje rodiny aj farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

pm2

 Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Som celý tvoj a všetko, čo mám, ti obetujem, najmilší Ježišu,  prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, našej najmilšej Matky. Dobrá Matka, prijmi ma takého, aký som, a urob ma takým, akého ty ma chceš mať. Mária, Matka moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

 

„Žehnám všetkým bratom a sestrám, ktorí sú zapojení do nepretržitých modlitieb za kňazov.“ (Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, prešovský eparcha)