Misijný deň detí

Na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2023 sme počas sv. omše o 11:00 v kostole sv. Jakuba slávili „Misijný deň detí“.

V rámci homílie sa k deťom prihovoril don Bohuš Levko, ktorý ich povzbudil, že aj oni – ako traja králi – môžu byť misionármi. Že svojimi modlitbami a dobrými skutkami môžu budovať misionárske cesty.

O túto misionársku službu sa snažia aj deti z Misijného zrnka sv. Patrika, ktoré sa za misionárov a Svätého Otca pravidelne spoločne modlia sv. ruženec v škole.

Ako pripomienku misijného posolstva dostali členovia Misijného zrnka a koledníci misijné náramky s iniciálkami C+M+B, ktoré okrem začiatočných písmen troch kráľov označujú / ak sa číta odzadu/ spomínanú misionársku výzvu do tohto roka – budovať misionárske cesty.

Text: Sr. Gabriela Bauerová, FMA

Foto: Katarína Kurusová

Na šarkaniáde vysoko vyleteli šarkany aj počty účastníkov

Tohtoročná saleziánska šarkaniáda sa konala v širšej spolupráci — zapojila sa aj Základná škola s materskou školou sv. Dominika Sávia s prispením rady rodičov CZŠ.

Ideálne počasie, vysoká účasť a kvalitné lietanie

Druhá októbrová nedeľa sa pýšila jasnou oblohou, žiarivým slnkom a riadne fúkajúcim vetrom. Jednoducho – ideálne počasie na púšťanie šarkanov a to pritiahlo do súťaže 98 súťažiacich.

Oproti minuloročným 37 je to naozaj porovnateľný rozdiel. A odlišný bol aj počet kilometrov, ktoré sa nabehali za bezvetria pred rokom a teraz.

Účastníci si pochvaľovali, že tentoraz sa netreba ani hýbať, stačí len stáť a držať motúzik. Hoci až také jednoduché to nebolo, lebo keď sa vietor riadne oprel – niektorí to po hodine lietania riadne v rukách pocítili. A lietalo sa naozaj vysoko – natiahnutá štyristo metrová šnúra – a drak celý čas vo vzduchu.

Dobrá nálada, ale aj šarkanie incidenty

Nezaobišlo sa to ani bez incidentov. Napríklad do Strát a nálezov sa priniesli nielen zväzky kľúčov, ale aj odtrhnutý šarkan, ktorého našiel majiteľ susediacej záhradky na svojom pozemku.

Alebo Rafajovcom sa splietli dva šarkany, ktoré práve útočili na medailové pozície. Napokon sa jeden z nich odtrhol – a tak dvaja lietali na jednom lane. A slušne dlho im to takto vydržalo. Aj takéto športové výkony by sa oplatilo odmeniť.

K novinkám patrila účasť birmovancov, ktorí sa prihlásili na pomoc s podujatím. Tento rok sa budú takto zapájať do diania vo farnosti.

„Bavte sa, rozprávajte a spoznávajte sa, veď o tom hlavne je táto akcia,“ vyzýval účastníkov moderátor podujatia don Marek Vaško. Príjemná atmosféra sa tak vytvárala skoro sama od seba.

K dobrej nálade prispeli aj koláčiky, čaj, káva a skvelý hudobný podmaz.

Výsledky súťaží

Porotcovia – don Cyril Gajdoš a otcovia Peter Liška a Karol Benko – sa posťažovali na náročnosť svojej úlohy, ale napokon s prehľadom a šarmom vyhlásili výsledky:

NAJVYŠŠIE LIETAJÚCI ŠARKAN

1. miesto:

šarkan Bobe (lebo naviják si rodinka požičali od saleziána s touto prezývkou)

cenu prevzala: Mária Kebísková

2. miesto:

šarkan Sestričky

cenu prevzala: Olívia

3. miesto:

šarkan Netopier

cenu prevzal: Ondrej Dúžek

NAJVAČŠÍ ŠARKAN

1. miesto:

šarkan Blesk

cenu prevzala pani Marianna

2. miesto:

šarkan Mickey

cenu prezvala Simonka Šošovičková

3.miesto:

šarkan Had

cenu prevzala Livka Lišková

DOMA VYROBENÝ ŠARKAN

Ocenený bol každý handmade šarkan

a predsa sa medzi nimi niektoré viac vynímali:

1. miesto:

šarkan Lietajúci don Bosco

Dominik Antalík na svojho šarkana nakreslil obrázok kostola sv. Jána Bosca – lebo práve pri tomto chráme sa konala Šarkaniáda

2. miesto:

obsadili tri šarkany, ktoré si vyrobili tri sestry: Lili, Neli a Mili

3.miesto

šarkan Krepák, ktorého vytvorila Katka Babulíková

text: sr. Andrea Miklovičová

foto: don Peter Bicák, Jaro Minárik

Výberové konanie

Zažili sme vesmírne dobrodružstvo

Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom sa na začiatku mesiaca premenilo na vesmírnu stanicu. Začal totiž druhý ročník minitábora, tentokrát: Vesmírne dobrodružstvo. A tak takmer 50 detí, od budúcich prváčikov po budúcich tretiakov, so svojimi animátormi navštívilo za tri dni  od 1. do 3. júla 2021 rôzne planéty a planétky a popritom zažívali rôzne dobrodružstvá.

Najprv sme vytvorili výskumné tímy, zoznámili sa s novými kamarátmi a absolvovali prvé raketové cesty do vesmíru. Počas jednej z týchto ciest sme sa dostali aj na planétu Malého Princa. Pomáhali sme mu čistiť sopky (podobne ako naše srdcia) a trhať baobaby plnením rôznych úloh a iných povinností. Nakoniec sme boli aj pri tom, keď na jeho planéte vykvitla krásna ružička. Bola však dosť náročná a vyberavá, a tak sa Malý Princ vybral na cestu hľadať radu, ako byť ozajstným priateľom.

Aj my sme sa teda vydali na ďalšie cesty. Boli sme v mobilnom planetáriu a navštívili sme aj viaceré planétky: kráľa, márnivca, zemepisca, lampára, … Boli to zvláštni obyvatelia, no ešte zvláštnejšia bola líška, ktorú si skrotil Malý Princ. Tá bola veľmi múdra a prezradila nám, že priateľstvo sa vytvára postupne pomaly a že sa oň treba starať. Malý Princ sa nakoniec rozhodol vrátiť k svojej ruži, aby sa spolu naučili byť dobrými priateľmi. Aj my sme sa spolu s pilotom, ktorý medzitým pri nás havaroval, rozhodli, že sa budeme snažiť byť dobrými priateľmi pre iných.

Aby sme na to nezabudli, dostali sme ešte všetci na pamiatku malý batôžtek s ďalšou múdrosťou od líšky: „Správne vidíme iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné.“

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k nášmu Vesmírnemu dobrodružstvu a tešíme sa niekedy nabudúce.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so SCVČ Laura a ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia je 30 rokov neoddeliteľnou súčasťou mesta Dubnica nad Váhom. Svojim originálnym Don Boscovským vzdelávacím a výchovným systémom spája vieru, lásku a vzdelávanie. Otvára mysle a srdcia detí, ktoré na pôde školy rozvíjajú svoje talenty, získavajú vedomosti, nadobúdajú zručnosti a kde sa formuje ich vnútro, nazeranie na život a na svet. Škola je plnoorganizovaná, v školskom roku 2020/2021  má 230 žiakov, tvoria ju 4 triedy materskej školy, 11 tried základnej školy a  2 oddelenia školského klubu detí.

Školský vzdelávací program „Srdce na dlani“ je zameraný  na rozvoj osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a záujmy. Posilnená je výučba prírodovedných predmetov a cudzích jazykov. Jazykovú slovnú zásobu pomáha rozvíjať aj licencovaná aplikácie WocaBee. Naša škola už siedmy rok učí matematiku na 1. stupni vo vybraných triedach Hejného metódou, ktorou sa snažíme u žiakov rozvíjať matematickú predstavivosť a logické myslenie. V rámci osobnostného rozvoja detí a tzv. soft skills zručnosti už tretí rok pracujeme s deťmi v rámci Vysoko efektívneho učenia na vytváraní pozitívnej sociálnej klímy v triede a v škole. Používame efektívne vyučovacie a sociálne stratégie založené na spolupráci a na rozvoji celoživotných zručností.

K skvalitneniu  vzdelávania prispievajú revitalizované vnútorné priestory školy a novozriadené odborné učebne – učebňa biológie, chémie a fyziky, nové školské dielne, nová učebňa informatiky, jazykové laboratórium, školská knižnica, telocvičňa školy, ktorá je vybavená novým športovým náradím. Škola bola v poslednom období úspešná v rôznorodých projektoch, vďaka ktorým modernizovala svoj interiér a vybudovala nové detské exteriérové ihrisko.

Detské ihrisko

Žiakom poskytujeme bohatý výber mimoškolských aktivít a rôznorodých záujmových útvarov, na škole pôsobia aj dve súkromné ZUŠ. Zaznamenávame významné úspechy vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu. V tomto školskom roku sú pre protipandemické opatrenia obmedzené prezenčné súťaže a olympiády, ale aj napriek tomu sme získali tri druhé miesta v online  technickej olympiáde, 1. miesto v chemickej a biologickej olympiáde kategórie E v oblasti zoológie. Zapojili sme sa aj do výtvarno-umeleckých súťaží. Žiaci dosahujú vzácne úspechy v Pytagoriáde a v celoslovenskej súťaži Všetkovedko, Expert či Klokan. Naši žiaci sú misionármi lásky – zapájajú sa do charitatívnych projektov podporujúcich deti v Afrike – Tehlička pre Jakutsko a Dobrá novina.

Neoddeliteľnou súčasťou školy je už 6 rokov Materská škola, ktorá dopĺňa rodinnú výchovu a zaisťuje od útleho veku prostredie s dostatkom mnohostranných a primeraných podnetov k aktívnemu rozvoju a učeniu. Našim cieľom je v deťoch rozvíjať kultúrnu gramotnosť, morálne hodnoty, osobný vzťah k Bohu, aby si vážil samých seba a ctili druhých, chápali a rešpektovali sociokultúrne autority, uvedomovali si dôležitosť prírodného a spoločenského prostredia, v ktorom žijú. Vďaka úspešnému grantu: „Krok za krokom“ – Rozvoj predčitateľskej gramotnosti a fonematického uvedomovania hlások podľa Eľkonina materská škola zakúpila nové učebné pomôcky a materiálno-technické vybavenie pre deti, ktoré širokospektrálne rozvíjajú svoju jazykovú zložku. Materská škola je výborne vybavená najnovšími učebnými pomôckami – detskou a odbornou literatúrou, telovýchovným náradím, hudobnými nástrojmi, didaktickou a audiovizuálnou technikou a interaktívnymi tabuľami.

Materská škôlka

ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia je školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu a kladie dôraz na spoluprácu s rodinou, pretože práve vzájomná spolupráca ovplyvňuje úspech detí, ich hodnotový systém, ako aj ich ďalšie životné smerovanie.

Mgr. Monika Pastieriková, riaditeľka školy

Kde je to správne miesto?

Každý týždeň adventu deti zo ŠKD ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom vstupovali do tajomného príbehu. Posledný školský týždeň hľadali spolu s anjelom to pravé miesto, kde by mohol prísť najväčší Záchranca, Spasiteľ.

Najprv si však každý v minisúťaži vyslúžil svoje postavenie a dom. Potom prišiel anjel, a hľadal miesto, kde by sa mohol narodiť sľúbený Boží dar – Spasiteľ. Zavolal si ďalších pomocníkov s ďalekohľadmi, no ani tak sa im zo začiatku nedarilo. Kráľ, hoci toho vedel naozaj veľa, mal iba jedno miesto na tróne a uvoľniť ho niekomu inému sa mu nechcelo. Princezné boli krásne vo svojich šatách, no závideli si ich navzájom a s nikým sa nechceli o nič podeliť. Vojaci boli veľmi odvážni, no sem-tam sa začali medzi sebou aj biť, a tak ani medzi nimi nebolo veľmi bezpečné miesto. Ostávali už len pastieri, no tým sa nič nechcelo robiť, dokonca niektorí aj zaspali, ani ovečky poriadne nestrážili.

Našťastie mal anjel dobré oči a všimol si jednoduché dievča s veľkým srdcom. Panna Mária bola krásna, múdra, odvážna aj starostlivá a súhlasila, že sa stane maminkou malého Ježiša. Spolu so svätým Jozefom hľadali v Betleheme miesto, kde by ich prijali, no všetky dvere a srdcia ostávali zatvorené. Nakoniec našli maštaľku, ku ktorej prišli aj všetky deti a ponúkli aj svoje srdiečka ako miesto, kam sa môže narodiť Spasiteľ.

Aj všetkým vám prajeme požehnané sviatky, aby sa skutočný Kráľ mohol narodiť vo vašich srdciach a rodinách.

Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

Hľadá sa Záchranca

Aj druhý adventný týždeň vstupovali deti zo ŠKD ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom do tajomstva, tentokrát s jasným zámerom: Nájsť sľúbeného Záchrancu.

Po tom, čo sme museli odísť z raja, Boh sľúbil, že z lásky k nám pošle Záchrancu, ktorý nám znova otvorí bránu do raja. Ale kedy? A kto to bude? Tajomná kniha nám začala rozprávať zvláštny príbeh.

Bol o nádherných šatách, či skôr plášti a viacerých bratoch. Desiati bratia závideli jedenástemu krásny plášť, ktorý mu daroval otec. Ich závisť bola taká veľká, že ho hodili do vyschnutej studne a neskôr predali ako otroka do Egypta. Aj my sme zistili, že často staviame také studne závisti alebo iných zlých skutkov. No tentokrát sme sa rozhodli ísť s Jozefom do Egypta a pomôcť mu v jeho otroctve. Stavali sme pyramídy, snažili sme sa vyhovieť všetkým prianiam a nedali sme sa nahovoriť na žiadne zlo, no aj tak sme skončili vo väzení. To však ešte nebol úplný koniec.

Jozefa sme sprevádzali ďalej v jeho príbehu, keď sa z otroka stal druhým najmocnejším mužom Egypta, ktorý zachránil nielen Egypt, ale aj iné krajiny od hladu. Aj my sme ho spolu s jeho bratmi prišli prosiť o pomoc. Čakala nás však ťažká skúška, ktorá mala preveriť, či sa naše srdcia polepšili. Jozef zistil, že bratom je ľúto všetko, čo zlé urobili a odpustil im. Vtedy nám tajomná kniha ukázala, ako sa cez odpustenie vyslobodilo srdce, ktoré bolo dovtedy uväznené v studni.

Jozef bol naozaj veľký záchranca, ale šíria sa správy, že má prísť ešte väčší a lepší, taký, ktorý zachráni celý svet. Už čoskoro…

Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

Vstúpili sme do tajomstva

Radi čítate dobré knihy? A čo poviete na knihu, plnú príbehov, ktoré môžete zažiť? Jedna skupina detí v ŠKD na Crikevnej škole sv. D. Savia túto možnosť vyskúšala. Už prvý adventný týždeň sa dvakrát odvážili vstúpiť do tajomstva Veľkej knihy.

Najprv sme vyskúšali viaceré knihy, kým nás nezaujala Veľká kniha. Cez ňu sme mohli vstúpiť do tajomstva. Museli sme však byť potichu a mať zaviazané oči, aby sme neskôr mohli správne vidieť. A tak sme zažili prvý príbeh – príbeh stvorenia. Najprv bolo svetlo. Deti si dali dole šatky z očí a chvíľku žasli nad pekným, ale prázdnym priestorom. Netrvalo dlho a príbeh pokračoval aj vďaka pomoci šikovných žiakov. Dvaja pomáhali pri vzniku oblohy a mora. Potom prišla na rad zem a rastliny, s ktorými vďačne pomohli viaceré dievčatá. Nasledovali rybičky, vtáčiky a nakoniec aj ostatné zvieratá, to však nebolo všetko. Na to najkrajšie a najlepšie, čo Boh stvoril, sa deti boli pozrieť po jednom. Niektoré boli krásne prekvapené, keď zistili, že sa pozerajú na svoj odraz v zrkadle. Áno, každý z nás je to najkrajšie, čo Pán Boh stvoril. Niektoré deti sa potom tiež ešte zapojili do tvorivej činnosti a na svete pribudli ďalšie rybičky a skákajúce žabky.

Na druhý deň sme vstúpili do rajskej záhrady. Boli tu rôzne stromy, na ktorých okrem ovocia, rástli aj cukríky. Tie si deti mohli brať po jednom, ale najprv odtlačili svoj prst do srdca nakresleného vo Veľkej knihe. To nám totiž povedalo, že to všetko urobil pre nás Pán Boh z lásky. Okrem toho sme tak súhlasili aj s tým, že zo stromu v strede záhrady nebudeme nič brať, lebo ešte neprišiel ten správny čas. Chvíľu bolo všetko v poriadku, deti preliezali prekážkovú dráhu, získavali cukríky, no potom sme zistili, že niečo chýba zo stromu v strede. Nikto sa nepriznal, no medzi deťmi začalo podozrievanie a obviňovanie. A tak sme museli rajskú záhradu opustiť. Ale Pán Boh nás má aj tak stále rád, a preto sľúbil, že pošle Záchrancu, ktorý pre nás raj znova otvorí. Možno to bude už tento týždeň alebo nie?

Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.