ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia je 30 rokov neoddeliteľnou súčasťou mesta Dubnica nad Váhom. Svojim originálnym Don Boscovským vzdelávacím a výchovným systémom spája vieru, lásku a vzdelávanie. Otvára mysle a srdcia detí, ktoré na pôde školy rozvíjajú svoje talenty, získavajú vedomosti, nadobúdajú zručnosti a kde sa formuje ich vnútro, nazeranie na život a na svet. Škola je plnoorganizovaná, v školskom roku 2020/2021  má 230 žiakov, tvoria ju 4 triedy materskej školy, 11 tried základnej školy a  2 oddelenia školského klubu detí.

Školský vzdelávací program „Srdce na dlani“ je zameraný  na rozvoj osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a záujmy. Posilnená je výučba prírodovedných predmetov a cudzích jazykov. Jazykovú slovnú zásobu pomáha rozvíjať aj licencovaná aplikácie WocaBee. Naša škola už siedmy rok učí matematiku na 1. stupni vo vybraných triedach Hejného metódou, ktorou sa snažíme u žiakov rozvíjať matematickú predstavivosť a logické myslenie. V rámci osobnostného rozvoja detí a tzv. soft skills zručnosti už tretí rok pracujeme s deťmi v rámci Vysoko efektívneho učenia na vytváraní pozitívnej sociálnej klímy v triede a v škole. Používame efektívne vyučovacie a sociálne stratégie založené na spolupráci a na rozvoji celoživotných zručností.

K skvalitneniu  vzdelávania prispievajú revitalizované vnútorné priestory školy a novozriadené odborné učebne – učebňa biológie, chémie a fyziky, nové školské dielne, nová učebňa informatiky, jazykové laboratórium, školská knižnica, telocvičňa školy, ktorá je vybavená novým športovým náradím. Škola bola v poslednom období úspešná v rôznorodých projektoch, vďaka ktorým modernizovala svoj interiér a vybudovala nové detské exteriérové ihrisko.

Detské ihrisko

Žiakom poskytujeme bohatý výber mimoškolských aktivít a rôznorodých záujmových útvarov, na škole pôsobia aj dve súkromné ZUŠ. Zaznamenávame významné úspechy vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu. V tomto školskom roku sú pre protipandemické opatrenia obmedzené prezenčné súťaže a olympiády, ale aj napriek tomu sme získali tri druhé miesta v online  technickej olympiáde, 1. miesto v chemickej a biologickej olympiáde kategórie E v oblasti zoológie. Zapojili sme sa aj do výtvarno-umeleckých súťaží. Žiaci dosahujú vzácne úspechy v Pytagoriáde a v celoslovenskej súťaži Všetkovedko, Expert či Klokan. Naši žiaci sú misionármi lásky – zapájajú sa do charitatívnych projektov podporujúcich deti v Afrike – Tehlička pre Jakutsko a Dobrá novina.

Neoddeliteľnou súčasťou školy je už 6 rokov Materská škola, ktorá dopĺňa rodinnú výchovu a zaisťuje od útleho veku prostredie s dostatkom mnohostranných a primeraných podnetov k aktívnemu rozvoju a učeniu. Našim cieľom je v deťoch rozvíjať kultúrnu gramotnosť, morálne hodnoty, osobný vzťah k Bohu, aby si vážil samých seba a ctili druhých, chápali a rešpektovali sociokultúrne autority, uvedomovali si dôležitosť prírodného a spoločenského prostredia, v ktorom žijú. Vďaka úspešnému grantu: „Krok za krokom“ – Rozvoj predčitateľskej gramotnosti a fonematického uvedomovania hlások podľa Eľkonina materská škola zakúpila nové učebné pomôcky a materiálno-technické vybavenie pre deti, ktoré širokospektrálne rozvíjajú svoju jazykovú zložku. Materská škola je výborne vybavená najnovšími učebnými pomôckami – detskou a odbornou literatúrou, telovýchovným náradím, hudobnými nástrojmi, didaktickou a audiovizuálnou technikou a interaktívnymi tabuľami.

Materská škôlka

ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia je školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu a kladie dôraz na spoluprácu s rodinou, pretože práve vzájomná spolupráca ovplyvňuje úspech detí, ich hodnotový systém, ako aj ich ďalšie životné smerovanie.

Mgr. Monika Pastieriková, riaditeľka školy