Archív prednášok rok 2013 – 2015

Na tejto stránke si môžte stiahnuť jednotlivé prednášky, ktoré odzneli v rámci formácie v rokoch 2013 – 2015::


Bozia_vola_dar_Bozieho_milosrdenstva

Bozie_milosrdenstvo_v_poslednom_cieli_cloveka

Bozie_milosrdenstvo_v_tajomstve_vtelenia_narodenia

Dovera_v_zmluve

Hlasanie_tajomstva_Bozieho_milosrdenstva_svedectvom_zivota

Hriech_prejav_nedovery_v_Bozie_milosrdenstvo

Kristovo_vtelenie_ako_motiv_dovery

Nadprirodzena_cnost_lasky

Najvernejsia_dcera

Podstata_ucty_k_Boziemu_Milosrdenstvu

Pokora_a_postoj_dovery

Postoj_dovery_voci_Bohu

Povolanie_cloveka_ k_ucasti_na_Bozom_zivote

Poznat_Boha_i_seba

Prebyvanie_Svatej_Trojice_v_dusiach_spravodlivych

Prednaska_oktober_Nadprirodzeny_organizmus

Skuska_dovery_v_raji_a_v_zivote_Noema

Ucenie_o_Bozom_milosrdenstve

Vyjadrenie_postoja_dovery_v_plneni_Bozej_vole

História združenia Faustínum

Združenie Faustínum

 

Združenie Apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum založil v roku 1996 krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania sv. Sestry Faustíny a teda hlásať svetu posolstvo o milosrdnej Božej láske k človeku.

Združenie spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí sa pod vedením Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva venujú hlásaniu posolstva Milosrdenstva svedectvom svojho života v duchu dôvery voči Bohu (plnenie jeho vôle) a milosrdenstva k blížnym prostredníctvom slova a modlitby. Základnou úlohou združenia je duchovná a apoštolská formácia dobrovoľníkov a členov, ktorá je v niekoľkých jazykoch i v slovenčine. Je to jediné spoločenstvo na svete, ktoré má systematickú formáciu apoštolov Božieho Milosrdenstva. Viac informácií si môžete pozrieť na: http://www.faustinum.pl (kliknutím na slovenskú vlajku) alebo www.milosrdenstvo.sk

Združenie Faustínum zoskupuje ľudí z 80 krajín sveta a v tom aj veriacich zo Slovenska, ktorí sa môžu rozhodnúť pre skupinovú alebo individuálnu formáciu. Individuálna formácia je vhodná pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastňovať spoločných formačných stretnutí v mieste bydliska alebo v jeho okolí. Individuálna formácia spočíva v tom, že na daný rok si dobrovoľník alebo člen združenia zakúpi formačné brožúry (10 referátov z troch cyklov). Záujemcovia o individuálnu formáciu sa môžu prihlásiť telefonicky, prostredníctvom internetu alebo osobne v kláštore sestier v Košiciach, ul. Táborská 7. Tel.: 055/ 677 02 27, email: faustinum@milosrdenstvo.sk .
V súčasnosti je na Slovensku devätnásť formačných skupín, v ktorých sa pod vedením kňazov a sestier konajú pravidelné formačné stretnutia.

Úvod


Faustina     Dubnická formačná skupina FAUSTÍNUM

Na základe potvrdených Deklarácií dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagievnikách, bola vo farnosti v Dubnici nad Váhom založená formačná skupina FAUSTÍNUM.

Združenie apoštolov Božieho Milosrdenstva „Faustínum“ vyrastá z charizmy sv. sestry Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolského pôsobenia.

Život sv. sestry Faustíny bol krátky a prebiehal v zátiší malej poľskej dedinky a neskôr v skrytosti medzi múrmi niekoľkých kláštorov. Narodila sa 25. augusta 1905 v dedinke Glogowiec. Pri krste dostala meno Helena. Do školy začala chodiť, keď mala 12 rokov a navštevovala ju len 3 roky.

Na výzvu Pána Ježiša sa neskôr rozhodla vstúpiť do kláštora. Mala vtedy 19 rokov. Opisuje ako išla do Varšavy a tam ju spočiatku nijaká rehoľa nechcela prijať. Po dlhom prosení ju napokon prijali do Kongregácie sestier Matky Božieho  Milosrdenstva (ďalej KMBM), ale tam jej predstavená povedala, aby išla ešte aspoň rok pracovať a vyrobila si niečo na výbavu. Poslušne prijala túto radu.

Do kláštora vstúpila 1. augusta 1925, už skoro ako 20-ročná. Vo svojom denníčku sa s vďačnosťou v srdci vracia k tejto dôležitej udalosti: „Mala som pocit, že som vstúpila do rajského života. Z môjho srdca vyvierala ďakovná modlitba“ (Denníček, 17). Potom bola v noviciáte v Krakove, kde dostala meno Mária Faustína. Zložila prvé rehoľné sľuby a 1. mája  1933 večné sľuby.

Ako rehoľná sestra, ktorá zložila sľuby poslušnosti, chudoby a čistoty, musela ísť tam, kam ju poslali a robiť to, čo jej povedali. A tak roky rehoľného života prežila v Krakove, v Plocku a vo Viľne (dnes Vilnius, hlavné mesto Litvy – v rokoch 1919 – 1938 sa toto mesto volalo Wilno a patrilo Poľsku). Pretože nemala vyššie vzdelanie, musela pracovať ako kuchárka, záhradníčka alebo vrátnička. Jej vnútorný život bol napriek tomu veľmi bohatý. Bola mystičkou, cvičila sa v mlčanlivosti a pokore a jej denníček, ktorý si na príkaz Pána Ježiša viedla a ktorý pozostáva zo 6 zošitov, je ozaj výdatným zdrojom veľkého duchovného bohatstva a poučenia pre náš každodenný život.


bmJežiš Kristus bol voči nej neobyčajne štedrý. Zveril jej vážnu a dôležitú úlohu: byť posolkyňou jeho milosrdenstva pre celý svet. Poctil ju darom hlbokej kontemplácie, obdaril ju stigmami a dal jej dar vízie. Odhalil jej tajomstvá svojho milosrdenstva v takom rozsahu, nakoľko sa to len ľudsky dá vyjadriť. Okrem toho mala dar proroctva a čítania v ľudských dušiach ako páter Pio alebo viacerí veľkí svätci. Obdivuhodná bola aj jej prísna askéza, pôsty, ktoré si sama dávala, akty sebazapierania.

Jedna z najvýznamnejších udalosti v živote sv. sestry Faustíny sa viaže k vyobrazeniu Milosrdného Ježiša, ktorý je známy pod menom Obraz Božieho Milosrdenstva s nápisom: „Ježišu, dôverujem Ti“. Tento obraz má svoj pôvod vo videní 22. 2. 1931, ktoré mala sestra Faustína vo svojej izbietke, keď bola v kláštore v Plocku. Videla Pána Ježiša v bielom rúchu. Pravú ruku mal zdvihnutú na požehnanie a ľavou rukou sa dotýkal miesta na prsiach, odkiaľ vychádzali dva jasné lúče. Jeden bol červený a znamenal krv, „ktorá je životom duší“. Druhý bol svetlý a znamenal vodu, „ktorá omilosťuje duše“. Sestra Faustína napísala: „Mlčky som sa zahľadela na Pána, moja duša bola preniknutá bázňou, ale aj veľkou radosťou.“ Ježiš jej povedal: „Tento obraz má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj tá najsilnejšia viera bez skutkov je márna“. Pán Ježiš jej potom nariadil: „Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti…. Sľubujem, že duša, ktorá bude uctievať tento obraz, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi a zvlášť v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju chválu… Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať po milosti k prameňu milosrdenstva. Touto nádobou je tento obraz s nápisom Ježišu, dôverujem Ti…“

Pán Ježiš niekoľkokrát povedal sestre Faustíne: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby sa slávnostne pripomínal prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoja, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva. Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočiskom pre všetky duše, osobitne pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Sú otvorené všetky pramene, cez ktoré plynú milosti. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva“.

Sviatok  Božieho Milosrdenstva si nevymyslela sv. sestra Faustína. Ona bola iba tlmočníčkou žiadosti Ježiša Krista, ktorý si želal, aby sa sviatok Božieho Milosrdenstva slávil prvú nedeľu po Veľkej noci. Stálo to však veľa námahy a sviatok zaviedol až Svätý Otec Ján Pavol II.

Sestra Mária Faustína zomrela v povesti svätice 5. októbra 1938. Mala iba 33 rokov, ako Ježiš Kristus, keď zomrel.  Jej život bol krátky, ale obdarený veľkými milosťami: darom kontemplácie, hlbokého poznania tajomstva Božieho milosrdenstva, víziami, zjaveniami, neviditeľnými stigmami, darom proroctva a čítania v ľudských dušiach. Dňa 18. apríla 1993 na Námestí Svätého Petra v Ríme uskutočnil Svätý Otec Ján Pavol II. akt jej beatifikácií a 30. apríla 2000 jej kanonizáciu. Jej telesné pozostatky spočívajú v sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagievnikach.

Na vzniku dubnickej formačnej skupiny sa významnou mierou podieľali sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva z Košíc, osobitne sestra Inga, ktorá ešte v septembri 2012 a neskôr v apríli 2013 pricestovala do Dubnice nad Váhom, kedy kvalifikovaným a zanieteným vystúpením priblížila vďačnému auditóriu poslanie Božieho Milosrdenstva. Aby na základe podnetu veriacich mohla kdekoľvek vzniknúť formačná skupina Faustínum, musia byť splnené dve podmienky a to: súhlas miestneho správcu farnosti a vedúcim skupiny musí byť kňaz resp. diakon alebo sestra z  KMBM. Všetci dobrovoľníci formačnej skupiny vyjadrujeme srdečné poďakovanie  a Pán Boh zaplať vedúcemu skupiny Vdp. Ing. Mgr. Pavlovi Benkovi toho času nemocničnému kňazovi v Trenčíne a v neposlednom rade správcovi farnosti don Mariánovi Bielikovi za podporu tejto bohumilej aktivite, pričom svojim pochopením a súhlasným stanoviskom nám všetkým veriacim (nielen dobrovoľníkom) umožnili vzdelávať sa a duchovne napredovať. Združenie Faustínum zoskupuje ľudí z 80 krajín sveta a v tom aj veriacich zo Slovenska, ktorí sa môžu rozhodnúť pre skupinovú alebo individuálnu formáciu.

Stretnutia dobrovoľníkov formačnej skupiny sa uskutočňujú od septembra 2013, vždy v prvú  nedeľu v mesiaci v kostole sv. Jakuba, so začiatkom o 15,00 hod., kedy sa pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou  modlí Korunka Božieho Milosrdenstva a po nej  nasleduje duchovná prednáška vedúceho skupiny. Zámerom na tieto stretnutia je prizývať v nepravidelných intervaloch  aj duchovné a morálne autority. Stretnutia formačnej skupiny FAUSTÍNUM v mesačných intervaloch majú charakter otvorenosti a tak na tieto stretnutia sú srdečne pozvaní všetci ctitelia Božieho milosrdenstva. Tí z Vás, ktorí sa chcete stať dobrovoľníkmi dubnickej formačnej skupiny FAUSTÍNUM, môžete tak urobiť na každom formačnom stretnutí v prvú nedeľu v mesiaci.

7. februára 2016

DC_dubnica_februar

SDM Krakov

SDM krakov článok

 

Ak sa chceš pridať k nám a ísť spolu s nami z Dubnice do Krakova, kontaktuj do konca marca saleziána don Petra Štellmacha (peter.stellmach@gmail.com) a navštív túto stránku, na ktorej sa dozvieš viac: sdm.saleziani.sk. Tešíme sa na Teba!