Don Bosco medzi prvoprijímajúcimi

V nedeľu 27. januára 2019 sa v Katolíckom dome stretla super partia detí, animátorov a bratov saleziánov, aby si spolu priblížili život don Bosca. Don Bosco je svätec, ktorý bol láskavý, ochotný, snaživý, vytrvalý a, samozrejme, žil pre mladých chlapcov. Učil ich práci a láske k Pánovi, spieval, hral a modlil sa s nimi. A kedže sa blíži jeho sviatok, nedeľné poobedie s prvoprijímajúcimi deťmi venovali práve jemu. Najprv si pozreli scénku, kde sa don Boscovi sníval sen, ako sa vlci menia na krotké baránky a kde dostáva svoje povolanie.

Potom nasledovala zábava. Na niekoľkých stanovištiach si mohli vyskúšať rôzne zážitky a situácie, v ktorých sa ocitol don Bosco. Napríklad: don Bosco bol známy svojimi kaukuliarskými vystúpeniami, a tak si deti vyskúšali chodenie
na chodúloch.

Taktiež sa učil robiť rôzne likéry a sladkosti, a preto si deti na ďalšom stanovišti mohli urobiť svoj vlastný ovocný pohár.

No a tiež sa mohli naučiť text po latinsky ako don Bosco, ktorý sa učil latinčinu. Nakoniec ešte jedno motto od don Bosca: „Skáčte, kričte, hrajte sa, robte čo chcete, len nehrešte.“ Program sa tak končil scénkou ako don Bosco prijíma sviatosť zmierenia a ide na prvé sväté prijímanie.

Dostal taktiež titul otec a učiteľ mládeže a myslím, že môže byť dobrým príkladom nám všetkým v kresťanskom živote, aby sme aj my dokázali ochotne slúžiť a pomáhať.

autor: Paulína Hírešová

Oslávili sme don Bosca

31. január je v saleziánskej rodine významným dňom. V tento deň oslavuje jej zakladateľ sv. Ján Bosco svoje nebeské narodeniny.

Oslavy začali už v predvečer sviatku don Bosca vo farskom kostole.

Slávnostná svätá omša sa konala v „novom“ kostole, kde sa zúčastnila celá saleziánska rodina. Hlavným celebrantom bol vikár provinciála don Peter Bučány SDB. Počas kázne Dubničanov povzbudil, aby nebrali Boha a svoje vzťahy s ľuďmi ako samozrejmosť, ale aby ich vnímali ako niečo jedinečné.

Po slávnostnej omši nasledovalo agapé na nádvorí kostola. O občerstvenie a punč sa postarali zložky saleziánskej rodiny.

Klára Kubištelová

Autor fotografií: Vladimír Siekel

Deviatnik k don Boscovi

Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného.

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: „Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo.“

______________________________________________________________________________

9. deň – Zmysel pre Boha

30. január – do sviatku dona Bosca ostáva 1 deň

Zamyslenie:
Prežívame rok viery, pápež Benedikt XVI. pri jeho otvorení povedal: „V posledných desaťročiach sa rozmohlo akési duchovné „spustnutie“. Rozšírilo sa prázdno. Vychádzajúc však z tejto púšte, z tohto prázdna, môžeme nanovo objaviť radosť z viery, jej životnú nevyhnutnosť pre nás. Na púšti odkrývame hodnotu toho, čo je pre nás životodarné.“ Nebezpečenstvo straty viery či ocitnutia sa na púšti môže hroziť každému z nás. Ak však vieru budeme žiť a odovzdávať, ako to robila don Boscova mama, nemusíme sa obávať.

Don Bosco vďaka svojej mame bol už od detstva pripravený prežívať hlbokú vieru. Mama Margita bola pre Janka katechétkou: pripravila ho na sviatosť zmierenia a pokánia, na prvé sväté prijímanie, ale predovšetkým ho naučila vidieť Božiu prítomnosť v každodennom živote, v stvorenstve, v pekných i smutných udalostiach života.

Rok viery môžeme prežiť ako púť do púšte súčasného sveta, na ktorú si vezmeme iba to, čo je najzákladnejšie: nie palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat – tak ako povedal Ježiš svojim apoštolom, keď ich posielal do sveta, ale iba evanjelium a vieru Cirkvi, ktorých žiarivým vyjadrením sú dokumenty Druhého ekumenického vatikánskeho koncilu, Katechizmus Katolíckej cirkvi či katechizmus pre mladých Youcat.

Otázka:
Viem v bežnom živote rozoznať, kedy mi hovorí Boh?

Don Bosco:
Zvyknite sa pravidelne počas dňa modliť nejakú strelnú modlitbu k Pánovi alebo vášmu patrónovi.

Sväté písmo:
„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte… A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ (Kol 3,16-17)

Predsavzatie:
Počas dňa sa budem snažiť žiť v Božej prítomnosti, budem sa modliť strelné modlitby a prečítam si 10 minút niečo z Youcatu alebo Katechizmu katolíckej Cirkvi.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

8. deň – Každodenná práca

29. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dni

Zamyslenie:
Žijeme v dobe, keď každý chce zarobiť čo najviac peňazí, no pritom chce čo najmenej pracovať. Je aj veľa ľudí, ktorí prácu nemajú a chceli by pracovať, no sú ja takí, ktorým sa nechce. Je bežné stretnúť dnes mladých, ktorí bývajú doma ako v hoteli, prídu domov najedia sa a prespia. Celý deň ich doma nevidno, rodičia im robia sluhov a nijako nepomáhajú pre dobré fungovanie domácnosti. Dnes už nie je ani nič zvláštne, ak niekto spí v sobotu, alebo v nedeľu do obeda, alebo aj dlhšie.
Don Bosco poučený skúsenosťou roľníckej práce v Becchi svojim chlapcom hovorieval: „Lenivý chlapec bude vždy somárom.“ „Kto si nenavykne pracovať v mladosti, bude viac-menej lenivý až do staroby.“ Na Valdoccu sa tvrdo bojovalo proti lenivosti a práca sa striedala s modlitbou, hrou a učením.

Prácou nielenže rozvíjame tento svet, ale rozvíjame aj samých seba, svoje dary a talenty. Práca mladého človeka je učenie, aj keď to znie čudne. Práve učením sa pripravuje na svoju budúcnosť do sveta práce, kde bude musieť prevziať zodpovednosť za zverené úlohy. Všetko, čo sa raz naučí, určite sa mu v živote zíde.

Otázka:
Ako vyzerá moja práca počas dňa?

Don Bosco:
Pracuj stále, ale vždy s láskavosťou sv. Františka Saleského a trpezlivosťou Jóba.

Sväté písmo:
„Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.“ (2 Sol 3, 10 – 13)

Predsavzatie:
Dnes sa budem snažiť prekonať lenivosť, pomôžem v domácnosti a zodpovedne sa na- učím veci do školy.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

7. deň – Ľudské práva

28. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 3 dni

Zamyslenie:
Boh stvoril človeka pre nebo. Don Bosco založil saleziánov preto, aby všetkých mladých viedli ku spáse. Keď ide o spásu našu alebo mladých, tak musíme brať do úvahy všetko. Dnes by sme nemohli pozrieť dieťaťu do očí, ak by sme neboli podporovateľmi jeho práv.

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ľudské práva patrí právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, právo prejavu, svedomia, vierovyznania, spolčovania, právo zhromažďovania a iné.

Preventívny systém a ľudské práva vzájomne pôsobia a obohacujú sa. V novom globalizovanom svete sa ľudské práva stávajú prostriedkom, ktorým možno prekonať úzke národné hranice a ciele a môžu pomôcť pri spájaní síl na konanie dobra vo svete.

Otázka:
Rešpektujem a obhajujem ľudské práva ľudí v mojom okolí?

Don Bosco:
Veľa robí ten, kto robí málo – ak robí to, čo má. Robí málo ten, kto robí veľa – ale ak nerobí to, čo má.

Sväté písmo:
„Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho! Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som Pán, váš Boh!“ (Lv 20, 33 – 34)

Predsavzatie:
Budem sa snažiť rešpektovať ostatných, počúvať ich a zastanem sa slabšieho alebo utláčaného.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

6. deň – Saleziánsky humanizmus

27. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 4 dni

Zamyslenie:
V úvode knihy Genezis sa píše: „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ Všetko je stvorené na Boží obraz, na obraz Boha, ktorý v sebe ukrýva tajomstvo troch osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Tento vzťah sa odráža v celom vesmíre, ale predovšetkým vo vzájomnom spoločenstve ľudí. Boh stvoril človeka a dal mu slobodu, schopnosť robiť dobro, milovať s rizikom, že to nemusí zvládnuť. A, žiaľ, nezvládol to… No Boh mu napriek tomu každý deň dáva šancu, aby našiel v sebe dobro, ktoré bolo do neho vložené.

Apoštolská rodina dona Bosca sa volá saleziánska, pretože je spätá so svätým Františkom Saleským. Jeho humanizmus neignoruje ľudskú slabosť, ale sa zakladá na neochvejnej dôvere vo vnútornú dobrotu človeka, pretože ho miluje Boh a Boh ho povoláva ku kresťanskej dokonalosti. Don Bosco oceňoval všetko pozitívne, čo je zakorenené do života ľudí, do stvorených vecí, do udalostí dejín.

Bol presvedčený, že každý má nejaké dary, ktoré treba objaviť, uznať a oceniť. Vždy a za akýchkoľvek podmienok sa spoliehal na prozreteľnosť Boha, ktorého prijímal a miloval ako Otca.

Otázka:
Verím v dobro človeka, aj keď je poznačený dedičným hriechom?

Don Bosco:
Človek je úbohý nástroj Božej prozreteľnosti. Je v Božích rukách a s jeho svätou pomocou robí to, čo sa páči Bohu.

Sväté písmo:
A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ On mu odvetil: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“ (Lk 13, 6 – 9)

Predsavzatie:
Budem sa dnes snažiť pozerať na ľudí, ktorých stretnem, Božími očami. Budem si všímať na nich ich dary a prednosti, najmä na tých, ktorí sú mi nesympatickí.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

5. deň – Statočný občan, dobrý kresťan

26. január – do sviatku dona Bosca ostáva 5 dní

Zamyslenie:
Boh sa stal človekom, aby ho nielen vykúpil, ale v osobe Ježiša mu ukázal, aký má byť dokonalý človek. Ježiš žil ako každý jeden z nás a musel si plniť svoje povinnosti, pričom so sv. Jozefom do tridsiateho roku svojho života pracoval ako tesár. Zúčastňoval sa nielen náboženského, ale aj verejného života, ako o tom svedčí jeho návšteva na svadbe v Káne Galilejskej či platenie chrámovej dane. Boh chce, aby sme svet, ktorý stvoril a nám zveril, premieňali a posväcovali svojou prácou a snažili sa vniesť do spoločnosti vzťahy, ktoré sú inšpirované evanjeliovou láskou.

Don Bosco viac ráz vyslovil zámer vychovávať statočných občanov a dobrých kresťanov, aby tým naznačil všetko, čo mladí potrebujú na to, aby mohli naplno žiť ľudským a kresťanským životom: oblečenie, jedlo, bývanie, prácu, štúdium a voľný čas, radosť, priateľstvo, aktívnu vieru, Božiu milosť, cestu posväcovania, účasť na dianí v spoločnosti, začlenenie do spoločenstva Cirkvi.

Je aj našou úlohou dnes zasadzovať sa za to, aby ľudia boli citliví na otázky výchovy na poli politickom (prijímaním zákonov podporujúcich výchovu a mravnosť mládeže), spoločenskom (výchovou k ľudskejšiemu spolunažívaniu) a kultúrnom (premenou kultúry smrti na kul- túru života).

Otázka:
Ako sa staviam ku spoločnosti? Len na ňu nadávam, alebo sa snažím niečo zmeniť v mojom okolí?

Don Bosco:
Nechcem, aby moji synovia boli encyklopédie, nechcem aby moji stolári, kováči a krajčíri boli advokáti, a ani aby kníhtlačiari, viazači boli teológmi alebo filozofmi. O to menej túžim po tom, aby moji majstri a profesori študovali politické vedy ako keby sa mali stať ministrami. Mne stačí, keď každý bude vedieť to, čo sa ho týka.

Sväté písmo:
„Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“ Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.“ (Mk 12, 13 – 17).

Predsavzatie:
Dnes sa budem snažiť plniť si svoje občianske a pracovné povinnosti, pokúsim sa s niekým porozprávať o výchove. Svoje dnešné štúdium budem vnímať ako zodpovednú prípravu do života.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

4. deň – Výchova je vecou srdca

25. január – do sviatku dona Bosca ostáva 6 dní

Zamyslenie:
Vychovávať dnes nie je ľahké. Či chceme alebo nechceme, každý z nás je istým spôsobom vychovávateľom. Stretáme sa so spolužiakmi, s rôznymi ľuďmi a svojím štýlom života vplývame na ich životy a na okolie. Ako kresťania sa nechávame vychovávať Ježišovou láskou, ktorá nachádza svoj prameň v jeho srdci. Tým sa stávame pre tento svet svedkami, ktorí uverili a zároveň sú poslaní so zápalom zapaľovať a pozývať pre túto lásku aj druhých.

Don Bosco mal v sebe silné apoštolské nadšenie, ktoré ho pobádalo hľadať duše a slúžiť iba Bohu. Kvôli tomu zvolal k sebe rôznych ľudí; koordinoval a zlaďoval ich činnosti, rôznorodé dary, ba aj odlišné životné stavy a posvätné služby. Don Bosco mal oratoriánske srdce.

Bol to zápal, nadšenie, ochota dať k dispozícii všetky svoje zdroje, hľadanie nových foriem činnosti, schopnosť obstáť v skúškach, vôľa pozviechať sa po porážkach, pestovaný a šíriaci sa optimizmus.

Otázka:
Uvedomujem si, že svojím životom sa dotýkam života ostatných?

Don Bosco:
Chcete robiť dobrú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť Božskú vec? Vychovávajte mládež!

Sväté písmo:
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16 – 20)

Predsavzatie:
Pokúsim sa dnes nadšene prežívať svoje kresťanstvo a pôjdem načerpať silu na svätú omšu z Eucharistie.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

3. deň – Preventívny systém

24. január – do sviatku dona Bosca ostáva 7 dní

Zamyslenie:
Bohu záleží na spáse každého človeka. Celá Biblia rozpráva o tom, ako Boh hľadá a ustavične vychováva človeka. Práve preto poslal svoj Syna, aby nám v ňom ukázal cestu k pravde a k plnému životu. Boh stojí stále pri nás, aj vtedy keď sa vzdialime od neho a snaží sa nás priviesť k sebe, ako stratenú ovečku. Váži si našu slobodu, to či ho prijímame alebo odmietame. Odmietnutie prináša vždy bolesť, ale ako správny Vychovávateľ ju na nás dopustí, aby sme sa spamätali a vrátili sa k nemu.

Láska dona Bosca k mladým spočívala v tom, že sa zaujímal o celý ich život. Vnímal ich najnaliehavejšie potreby. Celé jeho srdce, jeho osoba, vôľa, čas, fyzická sila boli zamerané na ich dobro, aby sa mohli všestranne rozvíjať a spasiť si dušu.
Preventívny systém je skúsenosť a štýl života, cez ktoré sa dá žiť s Bohom. Je to umenie vnímať pôsobenie Boha v ľuďoch, ktorí sú v mojom okolí, najmä mladých, a robiť všetko pre to, aby sme sa raz všetci stretli v nebi.

Otázka:
Poznám tri piliere preventívneho systému dona Bosca: rozum, náboženstvo a láskavosť?

Don Bosco:
Čo tvorí piliere výchovného systému? Konkrétna láska k blížnym, bázeň pred Bohom, dôvera k spovedníkovi, sviatosť zmierenia, časté sväté prijímanie a denná svätá omša.

Sväté písmo:
„Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný, zhovievavý bývaš nad hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty? Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k existencii povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života, veď tvoj neporušiteľný duch je vo všetkom. Preto mierne karháš tých, čo poblúdia, napomínaš ich tým, keď im pripomínaš to, čím zhrešili, aby zanechali hriech a verili v teba, Pane.“ (Múd 11, 23 – 26; 12, 1 – 2)

Predsavzatie:
Pokúsim sa dnes niekoho blízkeho sprevádzať preventívnym systémom na jeho ceste k Bohu. Môže to byť dieťa zverené na stretku, súrodenec, spolužiak, kamarát…


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

2. deň – Pedagogika dobroty

23. január – do sviatku dona Bosca ostáva 8 dní

Zamyslenie:
Láskavosť je pravou láskou, lebo čerpá z Boha. Je láskou, ktorá sa prejavuje jednoduchosťou, srdečnosťou a vernosťou. Možno sa pýtame, či my máme túto Ježišovu láskavosť v dnešnej „kultúre smrti“, kde denne počúvame samé zlé správy. Ako sa staviame k týmto správam o nešťastí druhých? Sú nám ľahostajné, lebo sa nás netýkajú, alebo nás toto ľudské osobné nešťastie privádza k súcitu či modlitbe za týchto ľudí? Ježiš vedený Duchom Svätým kade chodil dobre robil, jeho srdce bolo citlivé na bolesť, utrpenie iných. Vždy zjavoval a žil lásku, dokonca aj v extrémnej bolesti na kríži.

Pre dona Bosca bola láskavosť prejavom Božej lásky a zároveň nástrojom na jej prebudenie v srdci mladých. On ich nemiloval všeobecnou láskou, ale jeho láska bola natoľko konkrétna, že vedela u druhých vzbudiť lásku, ktorá vzbudzuje túžbu po opätovaní.

Láskavosť je láska, ktorá prebúdza dôveru a otvára cestu dôvernosti a hlbokej komunikácii. Je to láska, ktorá sa šíri a vytvára klímu rodiny, kde je pekné a obohacujúce byť spolu.

Otázka:
V čo viac verím: v silu láskavosti alebo v silu kričaného slova?

Don Bosco:
Túžim po tom, aby si odteraz a navždy získaval srdcia bez rozprávania, a keď budeš rozprávať, tak nech je tvoja reč vždy ochutená láskavosťou. Pamätaj, že muchy sa nelapajú octom.

Sväté písmo:
„Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú.“ (Jak 3, 1-11)

Predsavzatie:
Pokúsim sa počas dňa byť láskavý, najmä v reči, a budem sa snažiť o také prejavy lásky voči blížnym, aby ju vnímali.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

1. deň – Evanjelium radosti

22. január – do sviatku dona Bosca ostáva 9 dní

Zamyslenie:
V Ježišovi sa nám Boh zjavil, ako „Boh radosti“. Samotné evanjelium je „radostná zvesť“, ktorá začína blahoslavenstvami. Ježiš ich nielen ohlásil, ale aj žil, a tým nám ukázal ako nadobudnúť pravú radosť. Je to radosť, ktorú treba trpezlivo hľadať . Nachádza sa v poslušnosti voči Otcovi. Treba ju postupne nadobudnúť. Nedosiahneme ju hneď, bez dlhého a občas ťažkého boja, ale Ježiš pozná tajomstvo, ako zvíťaziť. Blahoslavenstvá, ktoré sú „opisom Ježišovej tváre“ sú mapou tejto cesty. Sú to značky, ktoré ukazujú cestu, ktorú Ježiš už prekonal.

Celý život dona Bosca je „evanjeliom radosti“. Nejde tu len o nejaký krátkodobý pominuteľný pocit zábavy a veselosti, ale o vnútornú silu, ktorá odolávala ťažkostiam života. Pre dona Bosca byť šťastným znamenalo umenie správne používať svet, nie uchmatnúť si ho pre seba, ale chrániť ho, rozvíjať ho a starať sa oň.

Radosť je spoločenstvo, kde sa premieňame na pokrm pre druhého. Nie je to len chvíľkový pocit, ale stávame sa stálym dobrom, v každom okamihu života. Jednoducho, sme darom pre druhých.

Otázka:
Mám radosť z toho že som kresťan, z toho, ako prežívam svoju vieru?

Don Bosco:
Nenazývajte radostný ten deň, ktorý zanechá vo vašom srdci výčitky svedomia, strach pred Božím pohľadom a súdom.

Sväté písmo:
„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4)

Predsavzatie:
Pokúsim sa trpezlivo počas celého dňa byť svedkom radosti tým, že budem mať dôveru vo víťazstvo dobra, budem oceňovať dobro v mojom okolí a nebudem bedákať nad životom.Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.


Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Pozdrav z don Boscovho rodiska

Srdečne pozdravujem milovanú Dubnicu zo saleziánskej „svätej zeme“, kde som pred týždňom priletel po krásnej trojročnej skúsenosti medzi vami. Do lietadla som si mohol zobrať iba 20kg a príručnú batožinu (všetko za príplatok), ale to najvzácnejšie ste mi pribalili vy: vašu lásku (na nezaplatenie). Na takomto kvalitnom základe sa bude dobre stavať intelektuálna nadstavba v morálnej teológii. S pocitom pokornej vďačnosti vám všetkým posielam špeciálny pozdrav od don Bosca v deň jeho narodenín a z jeho rodiska neďaleko Turína…

Krstný list sv. Jána Bosca – narodený večer 16. augusta 1815 a pokrstený na druhý deň.

Don Bosco vo svojom životopise Pamäti orátoria svoje narodenie opisuje takto:  „Narodil som sa na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Bolo to roku 1815. Svetlo sveta som uzrel v Morialde, miestnej časti, patriacej do Castelnuovo d’Asti. Otec sa volal Francesco a matka Margherita Occhienová. Boli roľníci. Na chlieb i ţivot si zarábali poctivou prácou. Pretĺkali sa ako tak. Vyhýbali každému zbytočnému výdavku. Môj otec sa skoro sám staral prácou svojich rúk aj o svoju 70-ročnú matku, sužovanú neduhmi staroby, o nás tri deti. Najstarší bol Antonio z prvého manželstva. Druhý sa volal Giuseppe a najmladší som bol ja, Giovanni.“

Colle don Bosco – Bazilika postavená na mieste, kde stál don Boscov rodný domček.

Vnútro baziliky z lipového dreva a so sochou Zmŕtvychvstalého Krista.

Vzácna relikvia don Bosca nachádzajúca sa v spodnej časti baziliky presne na mieste, kde sa narodil.

Darček k don Boscovým 200. narodeninám – 16.8.2015.

Pred tromi rokmi, pri príležitosti don Boscových 200. narodenín, bol v Dubnici posvätený nový kostol, aby všetci, najmä mladí, zažili veľkonočnú radosť zo zmŕtvychvstania. Možno nie každý bude môcť prísť do Turína, ale všetkým prajem, aby túto rodinnú atmosféru radostnej svätosti zažili v saleziánskom diele v dubnickej farnosti.

(Štello SDB)

 

 

 

 

Časopis Don Bosco dnes s letným čítaním

Svätý Otec František vybral pre najbližšiu Synodu biskupov na túto jeseň v Ríme tému o mladých, o ich viere a o ich povolaniach. Pre lepšie spoznanie toho, akí mladí sú, ako vidia vieru a svoju budúcnosť, alebo aj čo si myslia o Cirkvi, pripravil Vatikán dotazník. Na jeho otázky odpovedalo aj 3 633 slovenských mladých katolíkov. Aké sú ich sny, nádeje a ako vnímajú Cirkev sa dozviete v najnovšom vydaní časopisu Don Bosco dnes.

Počas tohtoročných Dní spirituality saleziánskej rodiny v Turíne vznikol text Desatora saleziánskeho sprevádzateľa. Je vyjadrením túžby členov saleziánskej rodiny stať sa skutočnými a účinnými sprevádzateľmi mladých. Preto hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime hneď vyjadril svoju vôľu, aby sa toto Desatoro rozšírilo do každého saleziánskeho diela. Jeho slovenské znenie nájdete v rubrike spiritualita.

Sestra Jana Kurkinová FMA stála šesť rokov na čele Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (saleziánok) na Slovensku. Štafetu tejto služby odovzdá 5. augusta 2018 sr. Monike Skalovej. Pri pohľade späť na uplynulé obdobie sme jej v rubrike rozhovor položili niekoľko otázok.

Letné mesiace si môžete spestriť obohacujúcim čítaním z dielne vydavateľstva Don Bosco. V špeciálnej rubrike čítanie na leto si môžete prečítať ukážky z kníh, ktoré vyšli na jar tohto roka. Vybrali sme ich z oblasti výchovy a duchovného života.

Kakuma uprostred africkej Kene je už skoro tri desaťročia útočiskom pre takmer 200 000 utečencov z okolitých krajín poznačených nepokojmi a vojnou. Miestna komunita saleziánov, ktorí medzi týmito ľuďmi žijú už dlhé roky sa im usiluje prinášať nové možnosti a nádej, hlavne prostredníctvom vzdelania. Viac o ich činnosti sa dočítate v článku Kakuma – ľudský ostrov uprostred ničoho.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@gmail.com.

 

(zdroj: www.saleziani.sk)

Panna Mária Pomocnica pomáha svojim deťom aj dnes

Kresťanský ľud mnohokrát v dejinách zakúsil konkrétnu pomoc Panny Márie, najmä vo chvíľach osobitne ťažkých pre život Cirkvi. Z toho sa zrodil zvyk vzývať Božiu Matku aj pod titulom Pomocnica kresťanov. Dátum sviatku bol určený na 24. máj. Je to deň, keď sa pápež Pius VII., zázračne vyslobodený z väzenia, v roku 1814 vrátil do Ríma. Svätý Ján Bosco videl v invokácii „Pomocnica kresťanov“ úžasnú syntézu tajomstva preblahoslavenej Panny Márie v pláne spásy, ktorý sa plní v Cirkvi, takže napísal: „… skúsenosť osemnástich storočí jasne ukazuje, že Panna Mária z neba veľmi úspešne pokračovala v poslaní Matky Cirkvi a Pomocnice kresťanov, ktoré začala tu na zemi“ (Liturgia hodín).

Saleziánska rodina, verná duchu a poslaniu dona Bosca, sa dáva viesť a udržovať materinskou prítomnosťou Panny Márie a tento deň prežíva v oslave svojej nebeskej Matky. V Turíne je to najväčšia púť v roku, kedy do Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorá si tento rok pripomína 150. výročie od kedy ju don Bosco postavil, prichádza vyše 25 tis. ľudí a sv. omšu celebruje hlavný predstavený saleziánov.

V Dubnici nad Váhom to býva síce skromnejšia oslava, ale o to rodinnejšia. Tento rok slávnostnú sv. omšu celebroval don Anton Červeň, direktor filozofického študentátu v Žiline, ktorý svoj príhovor začal otázkou, či „v dnešnej dobe potrebujeme ešte pomoc, keď chceme všetko zvládnuť sami?“. Spomenul svoje osobné zážitky s Máriou a povzbudil všetkých, aby dôverujúc Matke hľadeli do budúcnosti vždy s nádejou. Po sv. omši bolo ešte malé pohostenie. Saleziáni spolupracovníci prichystali chlebíčky so salámkou, ako to zvykol robievať don Bosco.

(text: don Peter Štellmach SDB; foto: Mária Badačová, ANS)


Liturgická slávnosť dona Bosca (fotky)

V predvečer slávnosti dona Bosca sa celá saleziánska rodina – saleziáni, saleziánky, spolupracovíci, exallievi a exallieve, ADMA a VDB – i všetci priatelia tohto svätca mladých už tradične stretli v Kostole sv. Jána Bosca, aby spoločne oslávili svojho patróna. Slávnostný kazateľ, chlapčenský zbor i malé pohostenie na záver vytvorili rodinnú atmosféru turínskeho Valdocca. Vo farskom kostole pokračovala slávnosť na druhý deň – 31.1. – kedy sa don Bosco narodil pre nebo.


Aký bol Janko Bosco, keď mal 9 rokov?

Deti, ktoré sa práve v tomto veku chystajú na svoje prvé sv. prijímanie, to už vedia aj vďaka ich štvrtému nedeľnému popoludniu, ktoré sa nieslo v duchu osláv dona Bosca. Veď práve deň prvého svätého prijímania bol pre vychovávateľa dona Bosca „najdôležitejším v živote dieťaťa“.

Po úvodnej scénke o sne Janka Bosca z deviatich rokov nasledovali aktivity, pri ktorých deti vedené svojimi animátormi spoznávali rôzne epizódy z detstva dona Bosca. Mohli si pozrieť kúsok filmu z jeho života, pomodliť sa v taliančine, vyskúšať si kaukliarske kúsky spolu s malými akrobatmi či výrobu ovocného pohára so šľahačkou. Aj viacerí rodičia zostali so svojimi deťmi a so záujmom sledovali aktivity svojich detí alebo sa len tak rozprávali medzi sebou.

Na záver sa v scénke predstavila mamka Margita, ktorá pripravila Janka Bosca na jeho prvú sv. spoveď a prvé prijímanie. Pred zaspievaním pesničky k don Boscovi a záverečným požehnaním, dostali deti a ich rodičia ešte dve ponuky: stretnutie rodín v nedeľu 4.2. o 15:30 v Katolickom dome a Jarný prímestský tábor „Tajomstvo Kaťáku“ od 19. do 22. februára.

(Peter Štellmach SDB)


Blíži sa víkend s don Boscom

Saleziánska rodina v Dubnici nad Váhom pozýva všetkých na spoločnú oslavu don Bosca, ktorý nám sľúbil „chlieb, prácu a nebo“. Chutný „chlieb“ nám ponúkne animovaný piatkový večer po mládežníckej sv. omši a nedeľné popoludnie pre prvoprijímajúce deti. V sobotu poobede si „vyhrnieme rukávy“ a spoločne poupratujeme Katolícky dom. Napokon zažijeme „kúsok neba“ pri slávnostnej sv. omši v Kostole sv. Jána Bosca, po ktorej bude malé pohostenie. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prečítajte si prvé tohtoročné Don Bosco dnes

V prvom tohtoročnom vydaní časopisu Don Bosco dnes prinášame rozprávanie trvalého diakona Luciana Griggia, ktorý pripravoval relikvie blahoslaveného Titusa Zemana. Starostlivosťou o ostatky svätých sa zaoberá už takmer 30 rokov. Čo pre neho táto práca znamená sa dočítate v rubrike zaujímavosť.

Provinciálna predstavená saleziánok na Slovensku Jana Kurkinová sa zúčastnila trojdňového kongresu o príspevku kresťanov k budúcnosti Európy vo Vatikáne. Svoje dojmy z diskusie o kresťanských koreňoch Európy, do ktorej svojou návštevou prispel aj pápež František prezradila v rozhovore pre Don Bosco dnes.

Vrodené schopnosti a vplyv prostredia majú svoju váhu. Jeden z pohľadov na to, ako akú úlohu zohrávajú rodičia v dnešnej digitálnej spoločnosti ponúkame v článku s názvom Treba ešte rodičov? v rubrike výchova.

Pestujme umenie počúvať a sprevádzať – tak znie Heslo pre saleziánsku rodinu na rok 2018. Krátky komentár Hesla a jeho grafického prevedenia vo forme plagátu nájdete uprostred časopisu.

Ak časopis Don Bosco dnes ešte neodoberáte, napíšte nám na adresu dbd@donbosco.sk a budete ho dostávať každý druhý mesiac zadarmo.

(zdroj: www.saleziani.sk)