2% Stopercentne mladým

Milý Darca,

V saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobí viacero organizácií  ktoré sa venujú výchove detí a mládeže.

 Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času,  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov.


DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tlačivo je možné spolu s potvrdením od zamestnávateľa doniesť na farský úrad.


Základná škola s Materskou školou sv.Dominika Savia

Odkaz na web školy:

https://zsds.edupage.org/a/2–z-dane


Laura


Spoločné tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Termíny:

DO 15.2. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

FYZICKÉ OSOBY: Do 30.4. je potrebné odovzdať Potvrdenie od zamestnávateľa a tlačivo organizácie ktorú chcete podporiť na daňový úrad v mieste bydliska.

PRÁVNICKÉ OSOBY: Môžete nám poukázať 1-2 % DO 31.3.