Začala sa príprava detí na prvé sväté prijímanie

Druhú októbrovú nedeľu sa uskutočnilo prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí spolu s našimi animátormi, saleziánmi a sestrami saleziánkami pod vedením sestry Eleny Holej FMA. Deti navštívili saleziánsky dom, zahrali sa na ihrisku za kostolom, oboznámili sa so Súkromným centrom voľného času (SCVČ) Laura a prezreli si Kostol sv. Jakuba.

Toto nedeľné popoludnie pripravené pre prvoprijímajúce deti sa nieslo v hesle „DISK“.

Dom
Ihrisko
Škola
Kostol

Po príchode detí, zaradení do skupín a oboznámení sa s náplňou tohto popoludnia, sa mohlo začať zábavné a napínavé objavovanie významu tohto hesla. Vďaka rozlúšteniu písmena D deti spolu s animátormi navštívili saleziánsky dom, kde ich čakal Ján Drgoň SDB, ktorý im predstavil obytné i pracovné miestnosti a vysvetlil, že Saleziánsky dom by sa nemal nazývať fara, lebo farský úrad tvoria len dve kancelárie.

Ďalšie písmeno I deti priviedlo na ihrisko za Kostol sv. Jakuba, kde si zahrali hru indiánska palička.

Písmeno S ich zavialo najďalej od „Kaťáku“, presnejšie do SCVČ Laura. Tam ich privítala sestra Ela, ktorá im predstavila krúžkovú činnosť a aktivity, ktoré sa tam konajú počas prázdnin a školského roku. Posledné písmeno K ich v tichosti zaviedlo do Kostola sv. Jakuba. Spoznali jeho históriu, časti, z ktorých sa skladá,  predmety, ktoré sa používajú pri svätej omši a na záver sa pomodlili.

Pomocou toho si deti mohli uvedomiť, že Boh je prítomný všade, kde sú. Či už je to škola, kostol, ihrisko alebo dom, v ktorom bývajú. Pre rodičov prvoprijímajúcich detí bola pripravená voľná diskusia na rôzne témy.

Jaroslav Minárik