Spoločné zdieľanie o hesle hlavného predstaveného na rok 2021

V pondelok 15. marca sa stretli zástupcovia spoločenstiev a saleziánskych zložiek pôsobiacich v Dubnici, aby sa spoločne zdieľali o Hesle na rok 2021 „Vedie nás nádej“. Súčasťou prípravy na stretnutie Rady VPK bola i príprava, ktorá pozostávala z preštudovania materiálu k Heslu vo forme podnetnej brožúry, i stretnutia jednotlivých zložiek. Zástupcovia saleziánskych spolupracovníkov, hnutia ADMA, Exalliev, Modlitieb matiek, miništrantov, športovcov, spoločenstiev Katolíckej charizmatickej obnovy, bratia saleziáni i sestry saleziánky tak dnes dali prostredníctvom ZOOM platformy dokopy nielen hlavy, ale aj srdcia. 


Otázka „Čo hovorí a čo by robil Don Bosco v Dubnici nad Váhom?“ dostala mnohé náznakové i konkrétne odpovede, krásne vo svojej rozmanitosti, smerujúcej k jednote a nádeji. Myšlienky obrátenia sa k Márii ako Matke nádeje, súcitu voči chudobným či ľuďom na periférii spoločenského záujmu, evanjelizácie vlastných rodín, živého kontaktu kňazov s rodinami vo farnosti, potreby modlitby ako prípravy na službu i vlastné budovanie, rovnako ako túžba pripraviť mariánsku púť či slúžiť modlitbou chvál – to všetko dnes dostalo priestor v spoločnom zdieľaní.

Naši bratia a sestry v tejto náročnej dobe vyvíjajú množstvo online aktivít pre celé farské spoločenstvo, no tiež pokračujú v činnosti krúžkov, stretnutí a evanjelizácie detí a mladých. Flexibilne sa snažia uchopiť možnosti, ktoré sa v online priestore ponúkajú a okrem nich pomáhajú tiež telefonicky či osobne, napríklad návštevou zariadenia pre seniorov Dubina, kam dostali povolenie vstúpiť so svojou duchovnou i ľudskou službou.

V závere stretnutia sa prítomní rozhodli budúce stretnutie viesť vo svetle povzbudenia a sústredenia na názory ostatných a dostali kňazské požehnanie od bratov saleziánov. Je veľkým bohatstvom mať v tomto čase „bezkontaktnosti“ možnosť stretávať sa v online priestore s úmyslom duchovne sa povzbudiť a motivovať k službe a intenzívnejšiemu vzťahu s Bohom a Máriou, ktorý bol tak vlastný don Boscovi.


Peťa Babulíková