Požehnanie zvona Panny Márie Pomocnice kresťanov

Na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, 24. mája 2021, bol slávnostne požehnaný opravený zvon Kostola sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Zvon nesie rovnaké meno, pod akým don Bosco vzýval túto nebeskú patrónku. Z dôvodu výraznej praskliny sa dlhé roky nepoužíval a svojej opravy sa dočkal až v roku 2021, kedy mu bol jeho zvuk prinavrátený.

Vo veži farského kostola, zasväteného sv. Jakubovi Staršiemu, sa nachádza pätica zvonov. Každý z nich má bohatú a jedinečnú históriu, ktorá odzrkadľuje náročné obdobia 19. a 20. storočia.

Zvon Panny Márie Pomocnice kresťanov

Hmotnosť: 630 kg; priemer: 1017 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie: g1

Je to najväčší zvon, ktorého krk zvona je zdobený dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom. Jednotlivé časti ornamentu dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Na zvone nájdeme aj reliéf, zobrazujúci Pannu Máriu, držiacu pravou rukou svojho malého syna Ježiška, pričom jeho pravú ruku drží svojou ľavou rukou. Obaja majú na svojich hlavách kráľovské koruny. Úderový veniec zvona lemuje slovensko-český kruhopis:

PANNA MÁRIA, POMOCNICA KRESŤANOV, ORODUJ ZA NÁS ♦ TIE DUBNICKÉ ZVONY K SEBE NÁS VOLAJÚ ♦ DUBNICA ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA R ♦ [roku] P ♦ [Pána] 1983

Zvon Panny Márie Pomocnice kresťanov

Zvon Božského Srdca Ježišovho

Hmotnosť: 440 kg; priemer: 905 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Richard Herold Chomutov r. 1922; ladenie: h1

Predstavuje druhý najväčší zvon, ktorého zvuk môžeme počuť najčastejšie. Krk zvona je zdobený dookola obiehajúcou, opakujúcou sa florálno-ornamentálnou výzdobou. Na zvone nájdeme reliéf, zobrazujúci pravou rukou žehnajúceho Ježiša Krista, ktorý svojou ľavou rukou odhaľuje svoje žiariace srdce, s krížikom na vrchu, obmotané tŕňovou korunou. Nápis na zvone predstavuje päťriadkový dobový latinský nápis, v ktorom je pomocou chronogramu rímskimi číslicami zašifrovaný rok vyhotovenia zvona (C, L, L, I, I, D, V, I, I, V, L, I, C, I, L, I, V, M – 1922):

Cessante beLLI Igne / regna DeVastantIs / probI aere popVLI / paroChIaLIs nata / sVM.

Nápis nám v preklade hovorí: „Zrodil som sa z mincí šľachetného veriaceho ľudu, ktoré vyzbierali po skončení hrôz a pustošiacej vojny.“

Zvon Božského Srdca Ježišovho

Zvon sv. Floriána, sv. Juraja a sv. Martina

Hmotnosť: 260 kg; priemer: 760 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Fridrich Viliam Fischer starší, Trnava, r. 1882; ladenie: c2

Je najstarší z pätice zvonov, ktorý je zdobený dookola obiehajúcim florálnym ornamentom, v podobe s motívom stoniek, listov, pučiacich a rozkvitnutých kvetov.

Na zvone sa nachádzajú aj  dva reliéfy. Prvý zobrazuje sv. Floriána, odetého v rytierskom zbroji, držiaceho v ľavej ruke zástavu. Vo svojej pravej ruke drží džbán s vodou, pomocou ktorej hasí požiar v dome, situovanom pri jeho nohách po pravej strane. Popri reliéfe sa tiahne jednoriadkový latinský nápis, poukazujúci na patrocínium zvona: S. FLORIANO / MARTINI [sv. Florián/ Martin]. Druhý reliéf zobrazuje na koni sediaceho sv. Juraja, odetého v rytierskom zbroji, vedúceho zápas s drakom. Svojimi rukami drží kopiju, ktorá je zabodnutá v dračej papuli. Popri reliéfe sa tiahne jednoriadkový latinský nápis, poukazujúci na patrocínium zvona: S. GEORGIO / MARTINI [sv. Juraj/Martin].

Úderový veniec zvona je lemovaný dobovým signujúco-datujúcim latinským kruhopisom:

DIE 22 NOVEMBRIS 1814 FATALI INCENDIO LIQUEFACTA ANNO 1815 TYRNAVIAE FUSA; DEMUM DIE 24 APRILIS 1882 EXORTO FATALI INCENDIO ITERUM LIQUEFACTA NOVITUS TYRNAVIAE PER VILHELMUM FISCHER REFUSA ET DICATA SUM.

V preklade: Dňa 22. novembra 1814 po nešťastnom požiari roztavený, roku 1815 v Trnave odliaty ; potom dňa 24. apríla 1882 opäť roztavený počas pustošiaceho nešťastia/požiaru, nanovo preliaty a venovaný prostredníctvom Viliama Fischera v Trnave.

Zvon sv. Floriána, sv Juraja, sv. Martina

Zvon sv. Jozefa

Hmotnosť: 230 kg; priemer: 724 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie: c2

Je to druhý najmenší zvon. Obvod krku zvona je lemovaný dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom, ktorého jednotlivé časti dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Na severnej strane drieku zvona nájdeme reliéf, zobrazujúci sv. Jozefa, držiaceho vo svojej ľavej ruke malého Ježiška a v pravej ruke ľaliu. Na náprotivnej strane drieku je daná plastika, vyobrazujúca krížik. Úderový veniec zvona je zdobený slovensko-českým kruhopisom, s datujúcim zakončením, poukazujúcim okrem signatúry aj na patrocínium zvona:

SVÄTÝ JOZEF, PATRÓN DOBREJ SMRTI, ORODUJ ZA NÁS ♦DUBNICA ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA R ♦ [roku] P ♦ [Pána] 1983

Zvon sv. Jozefa

Zvon sv. Michala Archanjela

Hmotnosť: 145 kg; priemer: 625 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie dis-es2

Spomedzi všetkých zvonov je najmenší. Obvod krku zvona je lemovaný dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom, ktorého jednotlivé časti dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Nájdeme na ňom aj situovaný reliéf, zobrazujúci sv. Michala Archanjela s prilbou (s vyobrazením krížika) na hlave, odetého v rytierskom odeve, držiaceho vo svojej pravej ruke meč a v ľavej ruke svoj obranný štít. Úderový veniec zvona je zdobený slovensko-českým kruhopisom, s datujúcim zakončením, poukazujúcim okrem signatúry aj na patrocínium zvona:

SVÄTÝ MICHAL ARCHANJEL, BRÁŇ NÁS V BOJI PROTI ZLOSTI A ÚKLADOM DIABLOVÝM ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA ♦ DUBNICA N/V L ♦ [léta] P ♦ [Páně] 1983

Zvon sv. Michala Archanjela

Ďakujeme všetkým dobrodincom za finančnú a modlitebnú pomoc pri oprave zvona Panny Márie Pomocnice kresťanov. Nech nám zvuk tohto zvona pripomína neustálu pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice.

Komunita saleziánov z Dubnice nad Váhom