Kým je pre teba don Bosco?

Pri príležitosti sviatku don Bosca sa oslavy konali aj v Dubnici nad Váhom. V piatok sa oslavy odštartovali v mládežníckom stredisku, kde si mladí pripravili animovaný večer v štýle Talianska, pokračovali v sobotu duchovnou obnovou animátorov, florbalovým turnajom pre birmovancov, a vyvrcholili slávnostnou sv. omšou v novom Kostole sv. Jána Bosca.

 

Na sv. omši, ktorú hudobne sprevádzal chlapčenský zbor, boli prítomné všetky zložky saleziánskej rodiny: saleziáni, saleziánky, saleziánski spolupracovníci a členovia Združenia Márie Pomocnice. V homílii povzbudil hlavný celebrant Jozef Ragula, SDB, k radostnému prežívaniu charizmy don Bosca. Po sv. omši nasledovalo agapé na nádvorí kostola.

Chlapčenský zbor

Počas neho sme sa opýtali niektorých farníkov, kým je pre nich don Bosco?

Bibiana, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco znamená pre mňa vzor. Vzor vo výchove mladých pomocou preventívneho systému a vzor láskavosti a dobroty v súčasnosti pre mladých.“

Mária, saleziánka: „Don Bosco je pre mňa veľký kamarát, učiteľ, vzor. Odkedy som o ňom prvýkrát čítala, viem, akým smerom mám ísť.“

Anna, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco je pre mňa duchovný otec, patrón, a keďže nemám už ani otca, ani manžela, je pre mňa všetko.“

Peter, salezián (ml.): „Don Bosco je pre mňa svätec, ktorý mi ukradol srdce, ktorý ma naučil sympatický štýl radostného prežívania kresťanskej viery.“

Zuzana, členka Združenia Márie Pomocnice: „Don Bosco je pre mňa vzor ako otec, vzor pre výchovu pre moje deti a, samozrejme, ako predstavený saleziánov.“

Ján, saleziánsky spolupracovník: „Don Bosco je pre mňa veľká svätá osobnosť, z ktorej čerpáme celý život aj teraz, keď máme už vnukov. Obraciame sa na neho stále, keď máme problémy. Don Bosco je „stále po ruke“, stále nám pomáha.“

Ľudmila, farníčka: „Don Bosca som spoznala už na základnej škole, keď sme chodili na stretká. Oslovil ma tým, že sa venoval opustenej mládeži.“

Dário, miništrant: „Don Bosco je pre mňa otcom mladých. Videl som o ňom film, kde pomáhal mladým, staral sa o nich a bol pre nich veľký vzor.“ 

Galina, saleziánska spolupracovníčka: „Pre mňa je Don Bosco svätý a požehnaný muž už len tým, že dokázal počúvať Boha, bol ním vedený, a tým, že ho Pán viedol a dokázal ním priťahovať veľa ľudí. A takisto vďaka Panne Márii Pomocnici dokázal úžasné veci, ktoré sa nedajú pochopiť ľudským rozumom, iba tým Božím, že Pán sa o nás neustále stará, nech sme kdekoľvek.“

Edita, saleziánka: „Don Bosco je pre mňa nositeľ charizmy, za ktorú som veľmi, veľmi Bohu vďačná.“

Margita, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco ma získal už ako mladú, veľa mi dáva, napĺňa ma, hýbe ma dopredu, smerom k mladým… .“

Marián, farník: „Don Bosco je môj birmovný patrón.“

Silvia, farníčka: „Don Bosco je pre mňa vychovávateľom  mladých,  je pre nich veľkým vzorom, lebo viedol veľa mladých chlapcov na ich ceste životom, snažil sa im ukázať tú pravú cestu aj po tej duchovnej stránke.“

Marián, salezián: „Don Bosco je otec a učiteľ mládeže, je to veľký svätý, ktorého si uctieva celá Cirkev, mnohí ľudia, ktorým je sympatický jeho zápal pre apoštolát, pre pravdu, pre večnosť, na ktorú tých chlapcov pripravoval, jeho veselosť a mladíckosť.“

Anna, farníčka: „Don Bosco je pre mňa vzor, ale hlavne to, že sme boli vychovávaní v jeho duchu, vo mne zanechalo niečo, čo chcem posúvať ďalej svojim deťom. Je pre mňa takým srdcom, ktoré spája, buduje, a chcem v tom pokračovať.“

 

agapé

Sv. Ján Bosco sa narodil 16. augusta 1815 do chudobnej rodiny v Becchi. Ako kňaz sa rozhodol venovať chudobným a opusteným chlapcom z ulíc, pre ktorých založil oratóriá, pracovné dielne, technické školy a malý seminár. V roku 1868 začal formovať skupinu svojich pomocníkov a kňazov podľa pravidiel, ktoré schválil pápež Pius IX., a práve tu sa položili základy rehoľnej kongregácie – Spoločnosti sv. Františka Saleského. Vo svojich pravidlách spomína aj tri piliere, na ktorých by mal stáť celý účinok výchovy. Sú nimi častá spoveď a časté sväté prijímanie a zároveň denná účasť na svätej omši. Podľa jeho slov by mal byť učiteľ a vychovávateľ otcom, poradcom a priateľom a ako prvý by si mal osvojiť preventívnu metódu.

Don Bosco zomrel v roku 1888. V tom čase už bolo po celom svete 250 domov saleziánskej spoločnosti, v ktorých žilo približne 130 000 chlapcov. Za svätého bol vyhlásený 1. apríla 1934 pápežom Piom XI. (zdroj: salezianky.sk)

 

Alena Badačová