Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať 27. – 29. apríla  2016 v čase od 15.00 – 17.00 hod. v priestoroch školy.

Deti budú do školy prijímané v zmysle § 10 Štatútu školy. Rodičia sú prvými a nezastupiteľnými vychovávateľmi svojich detí a pozitívne pôsobenie školy je možné len pri dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodičov.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

Škola je plno organizovaná, má školský klub detí a školskú jedáleň. Škola prešla rekonštrukciou – v triedach sú inštalované interaktívne tabule, nové okná, nové plávajúce podlahy, nový školský  nábytok, vynovená učebňa informatiky, novozriadená učebňa prírodných vied, dve učebne cudzích jazykov a interaktívna učebňa, nová podlaha v telocvični školy, vymaľované priestory školy. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od šiesteho ročníka nemecký a ruský jazyk. Od prvého ročníka sa vyučuje informatika. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť.

Podrobnejšie informácie o profilácii školy nájdete na internetovej stránke školy – www.zsds.sk – v sekcii dokumenty Školský vzdelávací program.

V prípade záujmu môžete získať bližšie informácie na sekretariáte školy na tel. čísle 042/4421324, resp. na www.zsds.sk

Mgr. Monika Pastieriková

riaditeľka školy