Oznamy na slávnosť: Narodenie Pána – 25. december 2022

Liturgický kalendár:
Dnes je vianočná ofera. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť.
V pondelok je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sv. omše budú ako v nedeľu.
V utorok je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu.
V stredu je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov.
V piatok je sviatok sv. rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa. Pri večerných sv. omšiach bude obnova manželských sľubov. Mládežnícka sv. omša počas prázdnin nebude.
V sobotu na Silvestera budú sv. omše v Kostole sv. Jakuba o 7.00 a 16.00 hod. (o 18.00 hod. sv. omša nebude). V Kostole sv. Jána Bosca o 16.00 hod. (o 19.00 sv. omša nebude). V Prejte o 15.45 hod. Večerné sv. omše budú s ďakovnou adoráciou a zhodnotením roka.
Tiché ďakovné adorácie budú na Silvestra v Kostole sv. Jána Bosca od 22.00 do 23.00 hod. a v Kostole sv. Jakuba od 23.00 do 24.00 hod.
Budúca nedeľa je slávnosťou Panny Márie Bohorodičky.

  1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy Vianočných sviatkov v našich kostoloch a kaplnkách, zvlášť pani kvetinárkam, kostolníkom, organistom, hudobníkom, spevákom, skautom i tým, čo upratovali.
  2. Ponuky pre mladých: Od 27. do 29. decembra bude v Kaťáku Vianočná volejbalová liga.
    Mladých tiež pozývame na Silvestrovský výlet, o ktorom viac info nájdete o pár dní na našej Fb stránke saldub.
  3. Do pozornosti dávame ešte raz výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky na našej škole so škôlkou sv. Dominika Savia. Žiadosti je možné posielať do 13. januára 2023. Prosíme o modlitby. Viac info nájdete na nástenke alebo na našej webovej stránke www.saldub.sk.
  4. Všetkým vám i vašim rodinám prajeme požehnané Vianočné sviatky.

Pastiersky list – 25. decembra 2022.

Milovaní bratia a sestry!
Opäť je tu deň radosti a potešenia, keď si pripomíname jednu z najdôležitejších
udalostí v dejinách spásy i ľudstva vôbec – Narodenie Ježiša Krista, Božieho Syna,
ktorý sa stal človekom. Božie srdce sa uprostred svätej noci sklonilo až k jasliam
v maštali.
Pri Kristovom narodení, ako pripomína Sväté Písmo, sa niektorí ľudia zľakli, keď
uvideli sprievodné znaky Božieho príchodu na zem. Preto im anjel povedal
upokojujúce slová: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom“ (Lk 2, 10).
Kvôli našim obavám a ustráchanosti, ale aj kvôli našej ľahostajnosti či
nevedomosti sú tieto slová vianočného posolstva adresované i nám: aby nás
upokojili a odstránili náš strach. Boh aj nás v betlehemskom Dieťati pozýva
k účasti na jeho živote: aby sme boli jeho, aby sme boli svätí.
Nebojme sa, drahí bratia a sestry, tohto odvážneho i náročného pozvania, tohto
pozvania k svätosti. Nebojme sa ani svojich hriechov, ani znechutení, ani
namáhavej cesty. Nemajme strach kráčať proti prúdu. Mnohí si pamätáte ako nás
svätý pápež Ján Pavol II. pozýval „otvoriť dvere svojich sŕdc Kristovi“. Lebo videl,
že svet bez Boha sa skôr či neskôr obráti proti človekovi. A naopak, budúcnosť
sveta bude tým ľudskejšia, čím väčšmi sa ľudia priblížia k svojmu Stvoriteľovi a
Spasiteľovi.
V encyklike Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka, 10) sv. Ján Pavol II. napísal:
„Kresťanstvo neochromuje človeka, ale vyzdvihuje jeho najušľachtilejšie možnosti a
dáva ich do služieb autentického pokroku jednotlivca a spoločenstva. V Kristovi,
ktorý je nielen skutočným človekom, ale aj skutočným Bohom, môžeme odhaliť plnú
pravdu – sami o sebe a o našom osude“.
Ježiš Kristus práve svojím narodením rozháňa ľudské obavy. Jeho príchod na
zem hovorí jasnou rečou: Boh má človeka rád! Má o neho trvalý záujem a počíta
s ním. Božie milosrdenstvo je originálne a má pripravené riešenia aj v tých
najzamotanejších ľudských situáciách.
Nebojme sa preto dať mu odpoveď. Nebojme sa znovu vedome rozhodnúť, že
chceme byť kresťanmi, že chceme vyznávať svoju vieru a mať odvahu podľa nej
aj žiť. Sme povolaní premôcť svet svojou vierou (por.Jn 5,4). My totiž patríme
k tomu, ktorý pre každého z nás vydobyl víťazstvo nad hriechom a smrťou. A
urobil nás schopnými – pokorne, s pokojom, ale aj s istotou – potvrdzovať
víťazstvo dobra nad zlom.
Patríme Kristovi a On je ten, ktorý v nás víťazí. Verme a hlboko prežívajme túto
istotu! Aby nás nepremohli staré ani nové ťažkosti. A našu dušu nech neovládne
zákerný nepokoj prejavujúci sa malomyseľnosťou, zotrvávaním v zlých
návykoch, či otrockým prispôsobovaním sa hroznému násiliu zla.

Cesta Kristových nasledovníkov možno nie je ľahká. Ale vykročme na ňu
s vedomím, že máme vnútornú silu zmeniť sa, aj meniť svet. Dostali sme ju skrze
božský život, darovaný nám v Kristovi. V koncilovom dokumente Gaudium et
Spes (Radosť a nádej) čítame: „Vtelením sa Boží Syn spojil určitým spôsobom
s každým človekom. Pracoval ľudskými rukami, rozmýšľal ľudskou mysľou, konal
ľudskou vôľou, miloval ľudským srdcom. Narodiac sa z Panny Márie, stal sa
skutočne jedným z nás, vo všetkom nám podobný okrem hriechu“ (GS, 22).
Svätý Otec František hovorí, že keď sa ocitneme tvárou v tvár dieťaťu, hoci
máme plno problémov a starostí, keď sme pred ním, v našom vnútri sa zrazu
rodí úsmev, jednoduchosť… Lebo stojíme pred nádejou. Áno, dieťa je nádejou! A
tak treba v živote, pri našom putovaní, vidieť nádej: že nájdeme Boha, ktorý sa
pre nás stal Dieťaťom. A práve toto stretnutie s Dieťaťom nám daruje úsmev,
daruje pokoj srdca. Daruje nám všetko.
Pozrime v Jasličkách do tváre Božského dieťaťa. Na Vianoce spoločne stolujme,
čítajme Písmo, spievajme koledy. Pozvime Boha do nášho rodinného kruhu.
Navštívme počas sviatočných dní blízkych a ich zasa pozvime k sebe: prežime
konkrétne sviatky prítomnosti Boha v našich rodinách!
Rozprával mi otec ôsmich detí, ako od neho zafúľaný človek na ulici pýtal
peniaze. „Nemám nazvyš, ledva vyžijeme,“ odpovedal mu. „Ale poď so mnou,
naješ sa s nami.“ Prekvapeného ho vzal domov: tam ho umyli, našli mu čisté šaty,
posadili k stolu a jedol s nimi. O dva či tri mesiace ho stretli znovu, zmeneného a
„na poriadku“. Vravel im, že tá návšteva mu vrátila nádej. Znovu si našiel prácu.
Moji milovaní: nebojme sa prijať, aj konkrétne prejaviť lásku, ktorá je Božím
darom. Ak sa možno ešte hanbíme cez tieto sviatky otvoriť dvere našich sŕdc
Pánovi, nechajme Božiemu dieťaťu aspoň pootvorené „okno“ do nášho vnútra, a
blížnemu, ktorý potrebuje lásku, pootvorené dvere do nášho príbytku.
Aj pre nás sú určené anjelove slová: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk
2, 10-11). Zo srdca vám prajem, aby ste pocítili Božiu dobrotu a žili ako noví
ľudia, zmenení stretnutím s Bohom, ktorý sa z lásky k nám stal človekom.

Žehná vám Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup