Oznamy na Palmovú (Kvetnú) nedeľu – Nedeľa utrpenia Pána – 2. apríl 2023

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9.30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude vo farskom kostole o 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. Farský kostol bude otvorený do 22.00 hod. a Kostol sv. Jána Bosca do 21.00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8.00 hod. budú vo farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10.00 hod. Obrady Veľkého piatku budú vo farskom kostole aj v Kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 15.00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred farským kostolom o 20.00 hod. Farský kostol bude otvorený na poklonu krížu do 22.00 hod. a Kostol sv. Jána Bosca do 17.00 hod.
Na Bielu sobotu budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním. Poklona pri božom hrobe, ktorý bude len vo farskom kostole, bude do 19.45 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie budú vo farskom kostole aj Kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 20.00 hod. Na obrady si prineste sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Program slávení vo Veľkom týždni je vo Farských zvestiach, ktoré nájdete na stolíkoch v kostole.

  1. V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v krajinách Blízkeho východu sa minulú nedeľu vyzbieralo 2580€. Ďakujeme za vašu citlivosť a štedrosť.
  2. Dnes o 15.00 hod. je krížová cesta na Kalvárii. Pozývame na ňu aj miništrantov, ktorí po nej majú na Kalvárii miništrantské stretnutie. Predveľkonočné spovedanie dnes pokračuje v Novej Dubnici od 14.30 do 17.00 hod.
  3. V utorok bude upratovanie Kostola sv. Jakuba o 9.00 hod.
  4. Miništranti, ktorí chcú miništrovať počas Trojdnia vo farskom i novom kostole, budú mať nácvik na Veľký piatok a bielu sobotu o 8.45 hod. v danom kostole, v ktorom budú miništrovať.
  5. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera pre saleziánov.
  6. Informácie o zápise do našej školy a škôlky nájdete na nástenke.
  7. Vyšli Farské zvesti s programom Veľkonočného slávenia a tiež Viera do vrecka.