Oznamy na Palmovú (Kvetnú) nedeľu – Nedeľa utrpenia Pána – 10. apríl 2022

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9.30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude vo farskom kostole o 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. Farský kostol bude otvorený do 22.00 hod. a kostol sv. Jána Bosca do 21.00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8.00 hod. budú vo farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10.00 hod. Obrady Veľkého piatku budú vo farskom kostole aj v Kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 15.00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred farským kostolom o 20.00 hod. Farský kostol bude otvorený na poklonu krížu do 22.00 hod. a kostol sv. Jána Bosca do 17.00 hod.
Na Bielu sobotu budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním.
Požehnanie Veľkonočných jedál bude v sobotu o 16.00 hod. pri kostole sv. Jakuba.
Poklona pri božom hrobe bude do 19.45 hod.
Obrady Veľkonočnej vigílie budú vo farskom kostole aj kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 20.00 hod. Na obrady si prineste sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu.
Program slávení vo Veľkom týždni je vo Farských zvestiach, ktoré nájdete na stolíkoch v kostole.
Dnes o 15.00 hod. je krížová cesta na Kalvárii.
Od 14.30 do 17.00 hod. sa spovedá v Novej Dubnici

  1. V celoslovenskej zbierke pre Ukrajinu sa minulú nedeľu vyzbieralo 3170 €. Vďaka za vašu citlivosť a štedrosť.
  2. Spovedanie a vysluhovanie sviatosti po domoch pre chorých, ktorí nevládzu prísť do kostola bude v utorok 12. apríla. Prosíme, aby ste záujemcov prihlásili v sakristii.
  3. Miništranti, ktorí chcú miništrovať počas Trojdnia vo farskom i novom kostole, budú mať nácvik na Zelený štvrtok o 14.30 hod. v Katolíckom dome. Potom sa rozdelia na dve skupiny a zakončia stretnutie v kostoloch, v ktorých budú miništrovať.
  4. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera pre saleziánov.
  5. Zápis žiakov do 1. ročníka na našej Cirkevnej škole s materskou školou sv. Dominika sa uskutoční do 13. apríla 2022 vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na webovej stránke školy a následne po Veľkej noci sa uskutoční osobný zápis s dieťaťom. Podrobné informácie k zápisu, informácie o škole i jej virtuálnu prehliadku nájdete na webstránke školy.