Oznamy: 6. pôstna nedeľa – 24. marec 2024

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9.30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Sv. omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude v Kostole sv. Jakuba o 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 15.45 hod. Kostol sv. Jakuba bude otvorený do 22.00 hod. a Kostol sv. Jána Bosca do 21.00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8.00 hod. budú vo farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10.00 hod. Obrady Veľkého piatka budú v Kostole sv. Jakuba aj v Kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 15.00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred Kaťákom o 20.00 hod. Kostol sv. Jakuba bude otvorený na poklonu krížu do 22.00 hod. a Kostol sv. Jána Bosca do 17.00 hod.
Na Bielu sobotu budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním.
Poklona pri božom hrobe, ktorý bude len vo farskom kostole, bude do 18.45 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie budú v Kostole sv. Jakuba aj v Kostole sv. Jána Bosca v rovnakom čase o 19.00 hod. Na obrady si prineste sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu.
Program slávení vo Veľkom týždni je na nástenkách, na webovej stránke www.saldub.sk a vo Farských zvestiach.

  1. V zbierke pre misionárov kapucínov sa minulú nedeľu vyzbieralo 3.420 €. Ďakujeme za vašu citlivosť a štedrosť.
  2. Dnes o 15.00 hod. je krížová cesta na Kalvárii.
    Predveľkonočné spovedanie dnes pokračuje v Novej Dubnici od 14.30 do 17.00 hod.
  3. V pondelok 25. marca je Deň počatého dieťaťa. Možnosť vyjadriť aj navonok pozitívny postoj k životu. Cieľom kampane je informovať, vzdelávať a scitlivovať verejnosť voči nenarodeným deťom a zároveň zvyšovať povedomie verejnosti o otázkach, ktoré sa týkajú počatých detí. Vzadu v kostole nájdete symboly, ktoré si môžete zobrať za dobrovoľný príspevok.
  4. V utorok bude upratovanie v Kostole sv. Jakuba o 9.00 hod.
  5. Miništranti, ktorí chcú miništrovať počas Trojdnia v našich kostoloch, budú mať nácvik na Zelený štvrtok o 14.30 hod., na Veľký piatok a Bielu sobotu o 8.45 hod. v danom kostole, v ktorom budú miništrovať.
  6. Informácie o zápise do cirkevnej školy a škôlky, ktorý bude v dňoch 3. – 4. apríla nájdete na nástenke a elektronickú prihlášku na webovej stránke školy.
  7. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera pre saleziánov.
  8. Vyšli Farské zvesti s programom Veľkonočného slávenia, nájdete ich aj na webe www.saldub.sk.