Farnosť – ďakujem€

Koncoročné vyúčtovanie (31.12.2017)

Príjmy: zvonček 28810 €, zbierky na nový kostol 40255 €, ostatné zbierky (odvedené) 8543 €.

Výdaje: splátky pôžičiek a úveru 25486 €, energie (starý aj nový kostol, fara, katolícky dom) 13716 €, oprava Katolíckeho domu 23300 €, zakúpenie kosačiek 1300 €, prečalúnenie lavíc v kostole 1200 €, nové svetlá v kostole 1036 €, bohoslužobné predmety 1283 €.

Stav prostriedkov na účte je 18750 €. Stav úverov a pôžičiek 59440 €.

Plány: V nastávajúcom roku 2018 musíme ešte splácať úver a pôžičky na nový kostol v takej výške ako uplynulý rok a chceli by sme popri tom dať urobiť nové lavice. Radi by sme upravili aj bránu a prístrešok pred farským kostolom a pokračovali v zveľaďovaní Katolíckeho domu, predovšetkým v obnovení polyfunkčnej sály (výmena radiátorov, nové mantinely, zateplenie stropu atď.).

Dobrý Pán Boh nech Vás štedro odmení za všetky milodary!

číslo účtu: SK38 0900 0000 0000 636 60225

Ďakujem€