Krst

Ak rodičia majú bydlisko mimo Dubnice, nech si prinesú aj súhlas ku krstu od farára farnosti, na území ktorej bývajú. 

Krstní rodičia

 • Stačí jeden krstný rodič. Ak sú dvaja, má byť krstná matka a krstný otec,
 • majú byť pokrstení katolíci (dovŕšili 16 rokov života), ktorí prijali prvé sv. prijímanie, boli birmovaní a žijú podľa svojej viery, aby mohli byť povzbudením pre krstenca,
 • ak žijú v manželstve, majú byť sobášení v katolíckom kostole (nesmú mať cirk. prekážku, teda byť rozvedení, žiť spolu bez manželstva, byť exkomunikovaní, žiť pohoršujúcim životom…).

Kto môže byť krstným alebo birmovným rodičom?

 • Pán Ježiš pred vystúpením do neba poslal apoštolov hlásať evanjelium a krstiť. Povedal: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16, 16).
  Je zjavné, že novonarodeniatka ešte nemôžu veriť, preto sa krstia vo viere Cirkvi. Garantmi výchovy vo viere sú rodičia a krstní rodičia, ktorí v mene dieťaťa vyznávajú vieru. Krstní rodičia spolu s rodičmi majú priniesť dieťa na krst.
 • V prípade dospelých, ktorí prijímajú krst, krstní rodičia sa majú starať o uvedenie krstenca do praktického kresťanského života. Preto krstní rodičia majú byť presvedčenými kresťanmi-katolíkmi, ktorí sa podľa predpisov Cirkvi zúčastňujú na bohoslužbách a prijímajú sviatosti. Podmienky kladené na krstných rodičov sa vzťahujú aj na birmovných rodičov. Je vhodné, ale nie nutné, za birmovného rodiča vziať toho, kto prijal úlohu krstného rodiča.
 • Má byť len jeden krstný otec a jedna krstná matka, prípadne stačí len krstný otec alebo len krstná matka.
 • Krstného rodiča si má určiť sám krstený alebo jeho rodičia. Krstný rodič má mať schopnosť i úmysel plniť túto úlohu.
 • Má to byť človek, ktorý zavŕšil šestnásty rok života, katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a žije podľa svojej viery,
 • Nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadnúť od viery, byť rozvedený, iba civilne sobášený, žiť s partnerom v jednej domácnosti bez manželstva, byť exkomunikovaný… dávať pohoršenie…).
 • Nemôže to byť otec ani matka krstenca.

Príprava dospelých na prijatie sviatostí (krst, prvé sv. prijímanie, birmovka):
Treba sa prihlásiť u pána farára v úradných hodinách, najlepšie v utorok alebo stredu od 15.00 do 17.00 hod.

Prvé sväté prijímanie

Pripravovať sa môžu deti, ktoré chodia na náboženstvo v škole a spravidla navštevujú tretí ročník ZŠ.

Príprava prebieha počas celého školského roka. Podmienky prípravy pre tento školský rok nájdete  na tomto odkaze : List rodičom

Sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania prebieha v skupinách  od septembra. Príprava zahŕňa:

 • týždenné stretnutia v Katolíckom dome
 • účasť na nedeľnej sv. omši s odovzdaním malej domácej úlohy
 • osobný rozhovor so saleziánom-kňazom
 • výlet / nocovačka so skupinkou
 • letný birmovanecký tábor
 • ponuka animátorskej skúsenosti a zapojenia sa do akcií mládežníckeho strediska (piatkové večery, tábory, mediálna škola…)

Prihlásiť sa treba vždy koncom augusta, prípadne začiatkom septembra v termíne oznámenom vo farských oznamoch.

Sviatosť manželstva


          

Duchovná starostlivosť o chorých a nevládnych

 • Pomazanie chorých, bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti alebo iný kňaz. Pomazanie príďte nahlásiť osobne alebo telefonicky na čísle 0904 890 582.
 • Chorých spovedáme po domoch a prinesieme Eucharistiu na prvý piatok v mesiaci alebo pri spovedaní pred Vianocami a Veľkou nocou. Chorých treba prihlásiť na fare v úradných hodinách.
 • V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení vášho zdravotného stavu môžete kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých. Môžeme vám ju udeliť v kostole alebo podľa požiadavky aj inde.

Pohreby

Pohreb treba najprv prihlásiť na pohrebnej službe. Potom treba prísť  na faru a priniesť List o prehliadke. Svätú omšu pred pohrebom odslúžime v prípade požiadavky a v prípade dostatočného počtu prítomných veriacich. Inak môžeme odslúžiť sv. omšu v termíne, ktorý si dohodnete s p. farárom.

Sväteniny

Požehnávanie náboženských predmetov a osôb robí na požiadanie kňaz, ktorý slúžil svätú omšu, po jej skončení v sakristii.