Začnime meniť svoj doterajší život

Saleziánska komunita v Dubnici nad Váhom, vedená správcom farnosti don Mariánom Bielikom, sdb, a direktorom don Pavlom Piatrovom, sdb, nám každú prvú nedeľu v mesiaci ponúka modliť sa o 15., v hodine Božieho milosrdenstva, a takto aj prostredníctvom Korunky Božieho milosrdenstva vyprosovať milosrdenstvo pre našu farnosť i pre celý svet. Dvakrát do roka, obvykle na jar a jeseň, pozývame medzi nás aj významné osobnosti z laického alebo duchovného života. Na  prednášku prof. Vladimíra Krčméryho, ktorá sa uskutočnila v máji tohto kalendárneho roka, nadviazal svojou účasťou vo farskom Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom, 6. októbra 2019 rehoľný brat kapucín Damián Szulowski, OFM Cap, s prednáškou na tému: Božie milosrdenstvo ako neopätovaná láska. 

Z prednášky tohto jedinečného kazateľa a Misionára milosrdenstva sme vybrali niekoľko vzácnych myšlienok: „… Božie milosrdenstvo sa prejavuje v modlitbe, Boh sa skláňa k človeku, aby ho našiel v jeho núdzi. Boh prichádza ako prvý iniciátor lásky, aby sa nám prihovoril. Možno si poviete: ale ja nič nepočujem, ja neviem, že Boh rozpráva. Mnohokrát i ja sa snažím vytrvať na modlitbe v tichu, nedarí sa mi, mnohokrát mi napádajú rôzne myšlienky, bolesti, nesústredenosť, únava, také ťažké to je… Boh je ten, ktorý sa skláňa k človeku v tichu, aby sa človek stíšil, započul, aký je v jeho očiach syn, či dcéra – milovaný…

„… Najsvätejšia Trojica je láska sama v sebe. Milosrdenstvo potrebuje človek, ktorý je hriešny. Milosrdenstvo je láska, ktorá sa zľutúva, ktorá sa dáva zadarmo, je to láska, ako sme dnes si dali aj motto tejto prednášky – láska, ktorá je neopätovaná, nezaslúžená a nikto nemôže nič spraviť pre to, aby ho Boh miloval. Boh je taký, že či ho miluješ, alebo nemiluješ, ON ťa milosrdne objíma.“

V rámci prednášky sa br. Damián podelil aj s myšlienkou, ktorú si ako svojrázne motto pre život odniesol zo štúdií teológie v Taliansku. 

„NEPOSUDZUJ, ALE OBJÍMAJ, TAKTO TO ROBÍ BOH„, lebo Boh neprišiel usvedčovať človeka z jeho vín. My sme tí, ktorí sa trápime, to my sme tí, ktorí sa vo svojej spravodlivosti cítime byť hodní kritiky niekoho druhého, ba dokonca sme schopní kritizovať Boha a Boh prichádza nám na pomoc v našej biede, aby sme zakúsili jeho objímajúcu lásku, aby sme pochopili, že máme pozerať na seba skrze jeho milosrdenstvo, nie cez našu pominuteľnosť, zraniteľnosť.

Každý akt Božieho milosrdenstva k nám je pozvaním k apoštolátu. Ježiš ti hovorí: stačí ti moja milosť. A viete, čo je Božia milosť? Uzdravenie, radosť zachránených. Všetci, čo sme boli tu, sme vykúpení kauciou zadarmo, Ježišovou láskou na kríži. My poznáme toho, ktorý nám tú kauciu zaplatil, my poznáme toho, ktorý je ten darca, volá sa Ježiš“.

Záver prednášky bol vyvrcholením a zároveň prianím br. Damiána – aby sme začali meniť svoj doterajší život. „Prajem vám, aby ste si vyprosili milosť Ducha odpustenia pre seba za to, že ste niekoho hlboko zranili, aby ste si vedeli odpustiť – Duchu Svätý príď  – a Ducha odpustenia pre tých, ktorých ste vy zranili. Prajem vám, aby pokoj Kristov prebýval vo vás. Tam kde je milosrdenstvo, tam nie sú depresie, choroby, tam nie sú stresy, nervy, strachy, úzkosti. Kde je milosrdenstvo, tá neopätovaná láska, , lebo my si ju nevieme zaslúžiť, našťastie, tam prichádza hlboký pokoj, lebo Boh je ten, ktorý sa nám dal za pokrm, ako väzeň lásky v kúsku chleba – prijímajte ho, nech vás premieňa. Amen – Aleluja.“

Celú prednášku si môžte stiahnuť/vypočuť na tomto odkaze.

Člen združenia Faustínum z Dubnice nad Váhom