Domka má novú tvár

Dvaja delegáti z nášho strediska sa počas víkendu 24. – 26. 03. 2017 zúčastnili Valného zhromaždenia Domky na chate Škutovky (Liptovská osada, RK). Predseda strediska don Peter Magura a animátorka Mária Vavrová sa na zhromaždení stretli spolu s delegátmi z ďalších 30 stredísk.

Piatkový program sa začal po registrácii spoločnou úvodnou svätou omšou, po ktorej nasledovala večera a následne 1. pracovný blok, v ktorom boli zástupcovia stredísk oboznámení so správami o činnosti Domky za rok 2016 (prístupná tu), o činnosti predsedníctva a o činnosti kontrolnej komisie a tiež s krátkym prehľadom hospodárenia jednotlivých organizačných zložiek. Napokon bol schválený Plán činnosti Domky na kalendárny rok 2017.

V sobotu bola jedným z dôležitých momentov voľba nového predsedu Domky, ktorým sa stal salezián Ján Holubčík. V ďalších voľbách zástupcovia stredísk zvolili nových troch členov predsedníctva a tiež dvoch nových členov kontrolnej komisie. Následne sa riešil regranting finančnej dotácie MŠVVaŠ SR na rok 2017 pre jednotlivé organizačné zložky podľa niekoľkých kritérií a strediská mali tiež možnosť požiadať o financie či ponúknuť časť získaných financií do fondu finančnej solidarity pre strediská, ktoré to na svoju činnosť potrebujú. Po schválení rozpočtu bola pozornosť venovaná ďalšiemu dôležitému bodu programu, a to diskusiám a následnému schvaľovaniu niekoľkých úprav Stanov Domky.

Nedeľné dopoludnie sa nieslo v menej namáhavom ale tiež pracovnom duchu, keď delegáti venovali pozornosť trom dôležitým momentom zapojenia sa Domky do saleziánskeho diela, a to:

     1) príprave na blahorečenie slovenského saleziána dona Titusa Zemana

     2) smerovaniu a podobe Festivalu Lumen v Trnave

     3) možnosti a priestoru pre ďalšie a konkrétne angažovanie sa starších či odrastených členov Domky do jej činnosti prostredníctvom niekoľkých pracovných tímov zodpovedných za rôzne oblasti.

Keďže Domka ako taká je saleziánskym a najmä, ako veríme, Božím dielom, okrem pracovného bol v ponuke tiež duchovný program. V piatok mali účastníci možnosť pobožnosti krížovej cesty, v sobotu večer sa zasa spojili v adorácii pred Eucharistiou a každý deň sa stretli na slávení svätej omše. Vďaka Bohu za pekne a dobre strávený čas s ľuďmi, ktorí majú jeden cieľ – spásu duší!

(článok: Mária Vavrová / fotografie: www.saleziani.sk)