Oznamy na slávnosť: Panny Márie Bohorodičky – 1. január 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi.
V utorok je spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.
V piatok je PRIKÁZANÝ SVIATOK: Zjavenia Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. Je aj prvý piatok v mesiaci. Keďže Traja králi boli prvými ohlasovateľmi Ježiša Krista, pri sv. omši o 11.00 hod. v Kostole sv. Jakuba budeme sláviť Misijný deň detí. Pripomenieme si vznik misií a budeme sa modliť za deti v Etiópii.
Budúca nedeľa je nedeľou Krstu Krista Pána. Končí sa ňou Vianočné obdobie.

  1. Korunka Božieho milosrdenstva bude dnes o 15.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
  2. Požehnanie trojkráľovej vody bude v Kostole sv. Jakuba vo štvrtok pri vigílnej sv. omši a v Kostole sv. Jána Bosca v piatok pri sv. omši o 8.00 hod.
  3. Požehnanie príbytku si môžete urobiť v kruhu svojej rodinu pri domácej liturgii /text požehnania nájdete v poslednom čísle farských zvestí/ alebo po osobnej dohode s kňazom.
  4. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne a o 17.00 hod. bude Vianočné stretnutie s večerou pre animátorov a prípravkárov v Kaťáku.
  5. Vianočná ofera venovaná saleziánom vyniesla 4200 €. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Pastoračné hodnotenie saleziánskeho diela a bilancia farnosti Dubnica nad Váhom 2022

V saleziánskej komunite v tomto roku došlo opäť k zmene spolubratov. Odišiel od nás don Vladimír Plášek do Banskej Bystrice a prišiel k nám nový spolubrat don Marek Vaško. V komunite je 7 bratov, z toho 6 kňazov a jeden koadjútor. Nové zloženie, ale aj situácia po  pandémii sú pre komunitu stálymi výzvami k zlaďovaniu sa a k hľadaniu nových a aktuálnych pastoračných odpovedí.
V našom saleziánskom diele nepôsobí len komunita saleziánov, ale aj rehoľná komunita sestier saleziánok. Spolu so Združením saleziánov spolupracovníkov a modlitbovým Združením Márie Pomocnice (ADMA), so saleziánskymi odchovancami a odchovankyňami tvoríme saleziánsku rodinu otvorenú pre všetkých, ktorí prichádzajú do tohto diela v Dubnici nad Váhom. Saleziánska rodina bude natoľko bohatstvom pre celé mesto i farnosť, nakoľko bude sama viac jednotnejšia. Je pozvaná byť otvorenou pre všetkých a tak ako ostatné spoločenstvá dáva možnosť začleniť sa a nezostávať osamotený. 
Najväčším prostredím diela v Dubnici je farnosť, ktorá je povolaná stávať sa spoločenstvom spoločenstiev a jej animácia je zverená saleziánskej komunite. K bohatstvu farnosti patria tieto spoločenstvá: Bratstvo Ježišovho srdca, Tešiteľky Božského Srdca, Ružencové bratstvo, spoločenstvo Modlitby matiek, Združenie seniorov, skupina Faustínum, piatkoví adorátori a všetky ostatné „stretká“ manželov a tiež mládeže a detí. Chceme naďalej podporovať rodinnosť, vzájomné spoznávanie sa a vytváranie vzťahov i stretávanie malých spoločenstiev.
Vo farnosti sa snažíme pokračovať vo sviatostnej pastorácii a tiež dávať priestor, ponukám, ktoré nazývame “viac” a sú určené pre tých, ktorý chcú rásť a ísť na hĺbku. Obdobie pandémie poznačilo aj našu farnosť nielen vzdialením sa mnohých, ktorí neboli viac zakorenení vo viere, ale aj prehĺbením mnohých. Chceme preto v našej pastoračnej činnosti podporovať všetko, čo vykoreňuje formálnosť vo viere a podporuje rast živej, autentickej a horlivej viery. Naučili sme sa z obdobia pandémie viac doceniť individuálnu pastoráciu a mať čas na sprevádzanie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas roka zapájali do pastoračných aktivít a pomáhali pri rôznych činnostiach, upratovaní i liturgických sláveniach. 
Aj tento rok v rámci sviatostnej pastorácie sme začali prípravu rodičov a detí na prvé sväté prijímanie, ktorú pravdivejšie nazývame prípravou na sviatostný život, keďže v nej nejde len o jeden slávnostný deň, ale o každodenný život našich rodín s Bohom. Uvedomujeme si nenahraditeľnú úlohu rodičov vo výchove k viere a preto im venujeme väčšiu pozornosť. S birmovancami sme naďalej pokračovali v príprave v menších skupinách a budovaní osobných vzťahov i pozývaním mladých k pravidelnému sviatostnému životu. V tejto oblasti vnímame veľkú ťažkosť mladých a častú príčinu vnímame v silnom vplyve dnešnej kultúry i slabšom príklade živej a sympatickej viery strednej generácie a teda aj ich rodičov.
Snažíme sa i naďalej podporovať otvorenosť a rodinný charakter našej farnosti. Hoci o synodalite priamo veľa nehovoríme, snažíme sa ju vnášať do života viac cez modlitbu pred Eucharistiu počas piatkových adorácii a podporovaním a budovaním malých spoločenstiev.
Ďalším prostredím diela v Dubnici je Cirkevná škola sv. Dominika Savia s materskou školou zverená duchovnej správe saleziánskej komunite, v ktorej učia aj sestry saleziánky. Aj tento rok pokračujú v pôsobení na škole dvaja saleziáni – don Marek Vaško vo vyučovaní náboženstva a Ján Drgoň vo vyučovaní techniky. Tieto mesiace sú poznačené  hľadaním nového vedenia pre školu a výzvou stále ostáva celková obnova školy a pokračovanie v zlepšovaní jej kvality.
Dôležitým prostredím diela je Kaťák a SCVČ Laura – oratórium. V období po pandémii toto naše prostredie prechádza istým procesom premeny a hľadania ako by sa mohlo stávať miestom stretnutia, prehlbovania a formácie pre celú farnosť. Chceme aj naďalej pokračovať v starostlivosti o deti a mladých. Táto doba je aj v tejto oblasti výzvou k tvorivosti a hľadaniu nových spôsobov ako mladého človeka sprevádzať v jeho ľudskom i duchovnom dozrievaní.
Uvedomujeme si novosť situácie a stále aktuálne výzvy, ktoré sme vyjadrili aj pred rokom a snažíme sa ich pripomínať a rozvíjať vo farských zvestiach: rast v horlivej a živej viere bez príchute formálnosti; rast v chápaní rodiny ako domácej Cirkvi /preklenutie neschopnosti sa spolu doma modliť, rozprávať o duchovných témach/; hľadanie nových foriem ako prežívať spoločenstvo v Cirkvi /malé skupiny/ a docenenie individuálnej pastorácie /osobného sprevádzania jednotlivca sviatostne alebo nesviatostne/; pozvanie k duchovnému vzdelávaniu dospelých individuálne alebo v skupinách; v duchu pápeža Františka aj my vnímame ako jeden z hlavných liekov na chorobu tejto doby práve ponuku synodálnosti, čo znamená objavovanie spoločného kráčania – podľa tradície Cirkvi.


Bilancia farnosti v štatistike
Krsty 133 (75 chlapcov, 58 dievčat). Minulý rok 132 krstov. 
Pohreby 153 (77 mužov, 76 žien; 58 zaopatrených, 95 nezaopatrených). Minulý rok 182 pohrebov. 
Sobáše 30 párov. Minulý rok 44 párov. 
Prvoprijímajúci 126 detí. Minulý rok 104. 
Birmovanci 68. Minulý rok 49.
Vďační za celý uplynulý rok, ktorý bol poznačený neistotou z prebiehajúcej vojny, prežívajme presiaknutí nádejou z evanjelia aj tento nový rok. Nech nás aj počas každého dňa nového roka vedie Boží Duch a dáva nám otvorenosť a schopnosť odpovedať na znamenia čias, aby tak rástlo a šírilo sa Božie kráľovstvo v nás a medzi nami. Vyprosujme si na príhovor Panny Márie, sv. Jakuba a sv. Jána Bosca byť znakmi a nositeľmi Božej lásky i nádeje pre každého človeka v Dubnici nad Váhom.

31.december 2022 v Dubnici nad Váhom

za saleziánsku komunitu don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár