Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 15. máj 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.
Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.

 1. Zbierka na saleziánsky seminár vyniesla 1700 €. Vďaka za vašu štedrosť.
 2. V piatok bude duchovná obnova mladých o 19.00 hod. a preto aj mládežnícka sv. omša začne o 20.15 hod.
 3. V sobotu o 9.00 a 11.00 hod. bude v našej farnosti 1. sv. prijímanie detí. Vo štvrtok je nácvik a požičiavanie šiat a v piatok o 16.00 hod. sv. zmierenia pre deti, rodičov a príbuzných. Podrobné informácie dostali rodičia mailom.
 4. V sobotu bude jarná púť na Butkove. Viac info na plagáte. Autobus bude odchádzať o 12.00 hod. od SPŠ. Prihlasovanie v sakristii kostola sv. Jakuba.
 5. V nedeľu 22. mája vás pozývame na deň farnosti z príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice. Pri nedeľných sv. omšiach budeme ďakovať za dar farnosti ako spoločenstva.
  Pri sv. omši o 9.00 hod. aj za 30 rokov kňazstva don Cyrila. O 15.00 hod. vás pozývame do farskej záhrady na stretnutie s programom a občerstvením. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub. Miništranti budú mať aj svoje stretnutie.
 6. Liturgicky budeme sláviť Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov 24. mája o 18.00 hod. v kostole sv. Jakuba pri slávnostnej sv. omši s don Mariánom Zacharom.
 7. Začali sme prípravu pre snúbencov na sviatosť manželstva. Termíny nájdete na nástenke alebo internete – www.saldub.sk. Ešte sa môžete zapojiť.
 8. V týchto dňoch prebieha zápis detí do našej Cirkevnej materskej školy. Je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na webovej stránke školy a následne po 31. máji 2022 budete pozvaní na osobné stretnutie. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke školy – www.zsds.edupage.org.
 9. Aj tento rok v našej saleziánskej komunite nastanú personálne zmeny. Odíde od nás don Vlado Plášek do Banskej Bystrice a do našej komunity príde don Marek Vaško. S don Vladom sa budeme lúčiť pri sv. omšiach v nedeľu 26. júna. Sprevádzajme obidvoch v modlitbách.