Niektoré modlitby

Modlitba za obnovu

Otče, modlíme sa za OBNOVU.

Prosíme, vylej svojho Ducha na svoj ľud

a daruj nám nový obraz tvojej slávy,

novú skúsenosť s tvojou mocou,

novú plnosť viery v tvoje Slovo

a nové zasvätenie sa tvojej službe,

aby tvoja láska rástla medzi nami

a tvoje kráľovstvo prišlo k nám.

Veríme, Otče, že nás ochrániš

pred úkladmi diabla,

ktorý chce zničiť tvoje plány a tvoje úmysly.

Vyhlasujeme ťa za Pána našich životov.

Nech sa stane tvoja vôľa. Amen.

Imprimatur č. 216/2010

Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup

V Košiciach 10.3.2010

 

 

Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva.
Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach
a keď zlyhávame vo svojej úlohe
milovať a ochraňovať naše rodiny.

Chceme sa odvrátiť od vecí,
ktoré nás od Teba oddeľujú.
Prosíme Ťa, usmerňuj naše životy
a inšpiruj nás vo všetkom, čo robíme.

Pane, daj nám silu a veď nás,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali naše pravé miesto otcov v spoločnosti
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Panny Márie.

Prosíme Ťa o ochranu všetkých žien a detí,
ktoré si nám zveril do opatery,
chráň ich pred každým zlom
a škodlivými vplyvmi.

Žehnaj Modlitby matiek,
Modlitby otcov a Deti viery,
aby ich naďalej viedol Duch Svätý.

Amen.

 

 

Denná modlitba za Komunitu Útecha

Drahý Otče na nebesiach!
Prosíme o Tvoje sprevádzanie a ochranu
pri našej dnešnej ceste s Tebou.
Prosíme, požehnaj naše rodiny, priateľov
a všetkých v komunite Útecha.
Prosíme, ochráň od hriechu a pošli
svojho Ducha Svätého so všetkými darmi,
ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli
prinášať lásku a útechu druhým.
Modlíme sa tiež za rodiny
Modlitieb matiek, Modlitieb otcov
a Detí viery a prosíme o Tvoje milosti,
dar pokoja a Tvoju ochranu pre nich.
Amen.

 

Modlitba za dospelé dieťa

Prosím nášho Pána o požehnanie pre teba, moje dieťa. Odišlo si z domu a si odkázané samo na seba. Nech ťa žehná Boh, keď sa ráno prebúdzaš, a po celý deň nech chráni tvoje telo, dušu i ducha. Nech kráča s tebou, keď ja už s tebou ísť nemôžem. Nech žehná miesta, kde žiješ a pracuješ, a nech prejaví svoju milujúcu účasť, ako som kedysi prejavovala ja, keď som sa tak často pýtala, kde si bol a s kým. Nech žehná cesty, po ktorých chodíš, a všetkým, ktorí cestujú s tebou. Nech žehná tvojmu hospodáreniu a učí ťa veľkorysosti voči tým, ktorí majú menej ako ty. Nech ťa vedie po pravdivých cestách a nech ti pripomína, že máš vždy zo svojho dávať to najlepšie a potreby druhých klásť pred svoje vlastné. Nech ťa učí odpúšťať, ako sme si my dvaja často odpúšťali navzájom… keď si spravil chybu a ja som ťa karhala. Keď som povedala „nie“, a ty si to nechápal. Nech ťa Boh obdarí poznaním jeho Lásky, ktorá ťa chráni a osvecuje pred tebou tvoju cestu, ako mi dal poznať, že si v bezpečí, v tieni jeho krídel. Nech rastieš vo svojich vzťahoch s Pánom, nech sa ti dostane šťastnej istoty v poznaní, že On ťa vo svojej láske nikdy nesklame, nikdy ťa neopustí a vždy bude blízko, aby ťa utíšil. Nech ti dá Pán poznať, že ja si nerobím starosti, lebo viem, že si v bezpečí, v rukách jedinej osoby, o ktorej verím, že ťa miluje viac, ako to dokážem ja.

Amen.

 

 


 

Stretnutia Modlitieb matiek

Spoločenstvo Modlitby matiek v Dubnici nad Váhom srdečne pozýva

všetky mamy, staré mamy i duchovné mamy na

otvorené modlitbové stretnutie modliť sa za deti, vnúčatá a mladých ľudí

a s dôverou ich odovzdávať Bohu.

Modlitby sa konajú vždy v druhý utorok v mesiaci

v kaplnke dona Bosca v katolíckom dome

po večernej svätej omši, ktorá sa začína o 18,00 hod.

 

História trojdní Modlitieb matiek v našej farnosti

 

Trojdnia v hnutí MM sa začali v marci 2003. Vtedy naša zakladateľka Veronica a koordinátorka MM Růženka z Českej republiky nezávisle do seba dostali vnuknutie spojiť sa v modlitbách matiek na celom svete počas troch dní.

My sme vtedy mali za sebou prvé dva roky existencie MM v našom meste. Boli sme len jedna skupinka, stretávajúca sa každú stredu ráno o 5. hod., aby sme sa modlili za svoje deti. V marci 2003 mi jedného dňa zavolala koordinátorka MM na Slovensku Janka Pajanová, či by sme sa v piatok 28. Marca mohli modliť v kostole a odprosovať za svoje hriechy. Ochota by bola, ale nevedela som si predstaviť, čo na to povie pán farár. Sľúbila som, že sa ho spýtam. V ten istý deň o niekoľko hodín neskôr volala Janka znovu, že nie jeden, ale tri dni modlitieb v kostole! Oblial ma studený pot. Tak to, Pane, to je už priveľa. Jeden deň možno, ale tri? Ja som mala čo robiť, aby som to prijala a spracovala, a nie s tým ísť ešte za pánom farárom! Vtedy ešte laické spoločenstvá neboli také chápané a prijímané. Mnohí ich považovali za sekty, zvlášť keď sa schádzali v domácnostiach. A potom, my mamy máme veľa povinností v rodine. Môžem to od tých našich chcieť?

Pane, tak to si musím najskôr vybaviť ja s tebou – spracovať to. Večer som si doma kľakla a modlila sa o svetlo aj odvahu ísť za pánom farárom. Pane, čo ty na to hovoríš? Náhodne som si otvorila Sväté Písmo. So zatvorenými očami som položila prst na text a čítala: „Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba …“ (Jn 2, 1a). Začala som však vyjednávať. Pane, to mohla byť náhoda, mohla som ukázať aj na druhú stranu. Aj som tak urobila. Potom som však nemala otvorené len oči, ale aj ústa. Oproti na druhej strane, aj v tom istom riadku bolo napísané: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ (Jn 2, 19b). Takto to možno nájsť vo veľkom Svätom Písme Starého i Nového zákona, vydaného Spolkom svätého Vojtecha v roku 2001.

Náhody neexistujú. Pán trojdnie naozaj chcel aj u nás! Už som nemala výhovorky. Šla som za pánom farárom s malou dušičkou a on súhlasil!!! A tak sa prvé trojdnie vo svete i v našom meste konalo 28. – 30. marca 2003. Odvtedy sa napriek mnohým prekážkam z Božej milosti zapájame do každého jedného  a Pán môže aj cez naše modlitby premieňať zatvrdnuté srdcia na srdcia plné lásky a porozumenia.

 

S láskou v Ježišovi a Márii

mama Hana