Saleziánski exallievi

Exallievi don Bosca sú saleziánski odchovanci, ktorí sa riadia heslom, ktoré im zanechal patrón saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí kresťania,“ a snažia sa robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním.

Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov.

Exallievi sú servisno-manažérska zložka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.

 

Kompletné a podrobné informácie o združení, jeho poslaní, aktivitách a členoch:

www.exallievi.sk

 

Kontakt :         Ľudmila Rajcová

0903 773 413

ludmila.rajcova@gmail.com

 

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok don Bosca

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok don Bosca (VDB: Volontarie di Don Bosco) svojou históriou siaha až do roku 1917, keď don Filip Rinaldi, tretí don Boscov nástupca, osvietený Svätým Duchom so skupinou dievčat uviedol do života svojráznu evanjeliovú skúsenosť, aby boli vo svete kvasom kresťanského života. Počas dlhej histórie sa rozšíril z Talianska do 56 krajín sveta. Na Slovensku VDB pôsobia od roku 1965.

Sme zasvätené laičky, žijeme uprostred ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, aby sme Božiu lásku prinášali do každého sekulárneho prostredia. Motivujeme sa saleziánskou spiritualitou sv. Jána Bosca. Nežijeme spoločným životom, ale vytárame úzke puto modlitby a vzájomnej podpory. O svojom zasvätení nehovoríme na verejnosti, ale snažíme sa, aby o Bohu hovoril náš život.

Zasvätením vyjadrujeme svoje základné rozhodnutie pre Krista vo svete bez toho, aby sme sa líšili od iných ľudí. Sme povolané žiť vo svete tým, že nasledujeme Krista, ktorý sa svojím vtelením zaradil do spoločensko-kultúrneho prostredia a žil uprostred ľudí ako Otcov vyslanec. Otvárame sa všetkým autentickým hodnotám sveta. Prácou sa podieľame na námahe ľudí, sme s nimi solidárne v úsilí o spravodlivejšie a ľudskejšie usporiadanie sveta. Aktívne sme prítomné v prostredí, kde človek žije a pracuje, a otvorene prijímame bohatstvo rozličných kultúr.

Patríme do charizmatickej reality saleziánskej rodiny a pokračujeme v don Boscovom apoštolskom diele originálnosťou svojho poslania. Božia láska nás pozýva žiť vo svete, aby všetky pozemské skutočnosti boli znovu posvätené a orientované na Pána. Naším poslaním je realizovať Boží plán v prostrediach, do ktorých sme včlenené – v práci, v rodine, na sídlisku, vo svete kultúry, masmédií, politiky, v odboroch, vo farnostiach, v dobrovoľníctve… Do týchto prostredí vnášame saleziánskeho rodinného ducha radosti, nádeje, citlivosť pre posledných a vyčlenených, pre misie.

Podmienky prijatia: 
• slobodná vo veku od 21 – 40 rokov
• ochotná vzdelávať sa a formovať v otvorenosti pre Božie pôsobenie vo svete
• orientovaná na apoštolát v sekulárnych prostrediach
• nemať zložené sľuby v iných inštitútoch zasväteného života
• zdravá a mať dostatok času a slobody pre tento typ života
• ekonomicky samostatná


Kontakt:

www.vdb.sk

vdb@vdb.sk

urbancok@outlook.sk

Manželské stretnutia

„Svet je taký, aký sú ľudia…ľudia sú takí, aké sú rodiny, v ktorých sa počali, vyrástli…rodiny sú také, akí sú manželia, ktorí ich tvoria…“

Ako Saleziáni, „dediči“ preventívneho systému, sa venujeme aj pastorácii rodín. Stretávame sa v malých spoločenstvách (3-4 manželské páry) približne raz za mesiac, aby sme sa venovali problematike manželstva a rodiny.

Katolícka charizmatická obnova

Charizmatické kresťanstvo je normálne kresťanstvo, lebo samotná Cirkev je charizmatická.“ (kardinál Suenens)

Milosťou Obnovy sa tradičné kresťanstvo mení na plný a aktívny život viery, prežívaný v moci Ducha. Má regionálnych a národných koordinátorov. Určený je pre klerikov, rehoľníkov i laikov, ktorí zároveň môžu patriť do rôznych hnutí, spoločenstiev a komunít v Cirkvi. (http://www.kcho.sk/obnova.php)

Modlitbové spoločenstvá Ratolesti a Klasy sú súčasťou Katolíckej charizmatickej obnovy.

Modlitbové spoločenstvá sa stretávajú vo farnosti raz za týždeň. Stretnutia trvajú približne dve hodiny. Ich náplňou sú spontánne modlitby, chvály, vzdávanie vďaky, počúvanie a čítanie Božieho Slova a modlitby príhovoru. Všetko je sprevádzané piesňami a svedectvami v atmosfére radosti veľkonočného bratstva pod ochranou Panny Márie, našej orodovnice. Stredobodom spoločenstva je trojjediný Boh v osobe Ducha Svätého, ktorého pôsobenie nás pozýva do služby bratom i sestrám, zúčastneným na spoločenstve. Jeho viditeľné i neviditeľné účinky v podobe rozličných darov a chariziem nás v celistvosti duše i tela uzdravujú, posväcujú a upevňujú vo viere.

Modlitbové spoločenstvo Ratolesti sa stretáva vo farnosti Dubnica nad Váhom každý piatok o 16.30 v Katolíckom dome. V prvý piatok v mesiaci pripravuje pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v tom istom čase spoločné chvály pre celú farnosť vo farskom Kostole sv. Jakuba.

Modlitbové spoločenstvo Klasy sa stretáva každý piatok o  16.30. Kontakt na vedúceho spoločenstva:

  • Pavel Chudo: 0902 202 812

Členovia Združenia ADMA sa zúčastnili kongresu v Turíne

V auguste 2015 oslavovala saleziánska rodina na celom svete 200. výročie narodenia don Bosca. Práve začiatkom toho slávnostného mesiaca sa v Turíne konal VII. Medzinárodný kongres Združenia Márie Pomocnice (ADMA).

Kongres

Zo Slovenska sa ho zúčastnila skupina z Námestova, vedená don Zauškom. K nej sa pripojili aj traja zástupcovia dubnického strediska. Hlavným heslom kongresu bolo: ,,Toto je môj dom, stadiaľto vyjde moja sláva – z domu Márie do našich domovov.ˮ

Pozornosť bola zameraná prioritne na rodinu, jej postavenie v spoločnosti a problémy, ktoré má. Jednu z troch Eucharistií prišiel sláviť turínsky arcibiskup mons. Cesare Nosiglia. Druhú a tretiu svätú omšu, jednu v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne, druhú na mieste narodenia dona Bosca na Colle don Bosco, slávil hlavný predstavený saleziánov don Angelo Artime.

Ponúkame zopár fotografií z tohto podujatia.

Kongres Kongres Kongres Kongres

 

 

 

manželia Sieklovci