Muži zatiahli na hlbinu

foto_5

V dňoch 13.-16.10.2016 sa na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí uskutočnili tradičné duchovné cvičenia pre mužov, ktoré tento rok organizovalo miestne Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC). Prednášky z knihy Bože, buď milostivý pútavou formou 11 mužom prezentoval don Jozef Dömény, delegát miestneho združenia ASC.

foto_2

Autor knihy Dr. Scott Hahn vo svojej knihe podrobne rozobral napríklad aj tieto témy: druhy hriechov, sviatosť zmierenia, ako sa spovedať, ako odolávať pokušeniu, Boží hnev a iné, zároveň pripomenul, že človek veľmi potrebuje Božiu pomoc, aby dokázal ovládať svoju žiadostivosť. Po každej prednáške chlapi v ústraní mohli meditovať nad jej odkazom a aplikáciou v osobnom živote a počúvať, čo na to celé hovorí Boh.

foto_4

Muži sa okrem prednášok či meditácií v ústraní aktívne venovali aj iným činnostiam, hlavne v krátkom čase poobedňajšej rekreácie. V piatok sme si pred spoločnou modlitbou sv. ruženca zahrali futbal a aj zastrieľali z luku. V sobotu sme zase spoločne navštívili Tlstú Horu, kde sme sa pri lurdskej jaskynke pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a cestou naspäť sv. ruženec.

foto_1

V sobotu večer bol dostatočný priestor na otázky a odpovede, ktoré si prítomní potrebovali prekonzultovať. Pozdieľali sme sa s tým, koho a čo oslovilo, ako je to viac či menej dôležité v našich životoch, v individuálnych podmienkach každého z nás, tam, kde sa snažíme hľadať a plniť Božiu vôľu. Rovnako sme diskutovali technické otázky ohľadom organizácie týchto obľúbených duchovných cvičení, hľadali priestor na zlepšenie.

foto_3

Z duchovných cvičení muži odchádzali duchovne bohatší a naplnení Božou milosťou a, samozrejme, Pánu Bohu patrí naša prvoradá vďaka za tento požehnaný čas. Dali sme si predsavzatie, že získané poznatky sa budeme snažiť aplikovať i vo svojich rodinách, na pracoviskách či pri voľnočasových aktivitách. Účastníci duchovných cvičení ďalej srdečne ďakujú všetkým, hlavne kazateľovi don Döménymu, hneď potom manželkám a rodinám za to, že im vytvorili potrebný čas, ale aj každému, kto sa akoukoľvek formou podieľal na ich príprave a priebehu.

Štefan Antalík, Stanislav Farský, Karol Benko

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu vznikla v 17. storočí na žiadosť samotného Pána Ježiša Krista. Na zavedenie a rozšírenie tejto úcty si vyvolil sv. Margitu Máriu Alacoque, mníšku z rehole Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Moniale.

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu má v Dubnici nad Váhom dlhoročnú tradíciu. Už v roku 1918 bol v našej farnosti založený Spolok Božského Srdca Ježišovho. Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu a k Panne Márii bola už od dávnych čias najväčšou prioritou veriacich z Dubnice nad Váhom.

BBSJ z Litavy je zaregistrované v Arcibratstve v Ríme, kde sú zaregistrované všetky národné centrá. Tu sú zaregistrovaní aj dubnickí farníci, ktorí mali záujem o takéto členstvo. Každý člen dostal z Litavy veľký obraz Božského Srdca Ježišovho aj so svojím menom a evidenčným číslom. Taktiež dostal kópiu požehnania sv. Otca Benedikta XVI., ktoré udelil slovenskému Bratstvu Božského Srdca Ježišovho.

Je prirodzené, že každý veriaci, ktorý sa modlí a má v úcte Božské Srdce Ježišovo, dostáva Božie milosti. No člen Bratstva Božského Srdca Ježišovho ich môže získať viac.

b1

Základné pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho:

 1. Každý rok sláviť sviatok Božského Srdca a, ak je to možné, v ten deň prijať sviatosť zmierenia a ísť na sv. prijímanie.
 2. Členovia sú povolaní zúčastniť sa každý prvý piatok mesiaca na sv. omši k Božskému Srdcu a každú prvú nedeľu na odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského Srdca.
 3. Každý deň sa každý člen pomodlí: Otče náš, Zdravas´ a Vyznanie viery so strelnou modlitbou „Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval.“
 4. Každý člen Bratstva BSJ sa má nadovšetko usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým.
 5. Členovia Bratstva sa majú častejšie jeden za druhého modliť, aj za zomrelých členov.
 6. Všetky tieto povinnosti nezaväzujú nikoho pod žiadnym hriechom, iba vykonanie každodennej modlitby – bod 3 je potrebné k dosiahnutiu odpustkov.

Prisľúbenia Ježiša Krista ctiteľom Božského Srdca v zjaveniach sv. Margite:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Ich rodinám udelím pokoj.
 3. Poteším ich vo všetkých protivenstvách.
 4. V živote, ale hlavne pri smrti budem im bezpečnou ochranou.
 5. Hojne požehnám každé ich podujatie.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Vlažné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše dosiahnu rýchlo veľkú dokonalosť.
 9. Domy, v ktorých si zavesia a uctia obraz môjho Srdca, odmením požehnaním.
 10. Kňazom dám milosť obrátiť aj najzatvrdlivejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo rozširujú túto pobožnosť, vpíšem do svojho Srdca a nikdy ich stade nevytriem.
 12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že všetkým, ktorí príjmu moje Telo v prvé piatky 9 mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia: že neumrú bez mojej milosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí, lebo moje Srdce sa im stane bezpečným útulkom v poslednej chvíli.

V roku 1947 na Starých Horách všetci slovenskí biskupi zasvätili slovenský národ Božskému Srdcu Ježišovmu. V roku 2012 sme si pripomenuli 300. výročie Bratstva Božského Srdca Ježišovho na Slovensku.

 

Stretnutia členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom

Pravidelné stretnutia bratstva sa konajú 1-krát za mesiac pred večernou sv. omšou.

Stretnutie sa začína úvodnou modlitbou Otče náš, Zdravas´, Vyznaním viery a modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Po spoločnej modlitbe sa členovia zúčastnia svätej omše.

Veriaci, ktorí majú záujem o členstvo v BBSJ, môžu prísť na spoločné stretnutie, ktoré sa koná každý prvý štvrtok v mesiaci pred večernou sv. omšou. Taktiež sa môžu prihlásiť v Kníhkupectve don Bosco.

b2

Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prameň

všetkého dobra, lásky, porozumenia

a trpezlivosti, velebím Ťa, verím

v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa

a ľutujem, všetky svoje hriechy.

Venujem Ti svoje úbohé srdce. Urob

ho pokorným, trpezlivým, čistým

a schopným plniť všetky Tvoje

priania.

 

Daj, ó dobrý Ježišu, nech žijem

v Tebe a Ty vo mne. Chráň ma

v nebezpečenstvách, potešuj ma

v žiali a zármutku.

 

Dožič mi zdravie, svoje požehnanie

v každej mojej práci a milosť svätej

smrti. Amen.

 

 

 

Ružencové bratstvo Dubnica nad Váhom

 

DOMINIKÁNSKE   POŽEHNANIE

 

Nech nás Boh – Otec požehná,

nech nás Boh – Syn uzdraví,

nech nás Duch Svätý osvieti

 

a dá nám oči, ktorými by sme videli,

uši, ktorými by sme počuli

a ústa, ktorými by sme hlásali

slovo spásy

 

a anjela pokoja, ktorý by nad nami bdel

a priviedol nás nakoniec

skrze Boží dar do kráľovstva.

 

r1

História modlitby ruženca

Siaha do prvej polovice 13. storočia, keď podľa legendy modlitbu svätého ruženca prijal od Panny Márie sv. Dominik, zakladateľ rehole kazateľov (dominikánov).

Bratstvo Svätého ruženca založil v roku 1470 blahoslavený Alan de la Roche (1428-1475).

V katolíckej cirkvi bolo Ružencové bratstvo schválené v roku 1475.

Medzi laikmi v šírení ružencovej modlitby vynikal laický dominikán blahoslavený Bartolomej Longo (1841-1926). Jeho meno je spojené so známou Novénou k Panne Márii z Pompejí.

 r2

 

 

 

V tomto roku slávime 800. jubileum rehole kazateľov (1216-2016)

 

Na Slovensku sa oddávna naši predkovia utiekali o pomoc k Panne Márii, a to prostredníctvom modlitby ruženca. Aj Dubnica nad Váhom je takým mestom, kde sa ľudia radi modlia túto modlitbu. O tom svedčí aj zakladacia listina Ružencového bratstva, ktorá je umiestnená v kostole pri soche lurdskej Panny Márie.

 

Spravovanie ruženca

O zakladanie, spravovanie a šírenie ruženca sa starajú bratia dominikáni. Slovenská provincia Rehole kazateľov za týmto účelom v r. 1994 založila Dominikánske mariánske centrum (DMC) so sídlom v Košiciach.

 

Promótor pre ruženec

Jemu je zverená moc zakladať ružencové bratstvá, koordinovať ružencový apoštolát, navštevovať jednotlivé ružencové bratstvá vo farnostiach na území Slovenska. Od roku 2013 je provinčným promótorom pre ruženec na Slovensku páter Melichar Matis, oblastný provinciál.

 

Duchovná obnova ruženca

Duchovná obnova ružencového bratstva sa v našej farnosti konala vo februári 2012, keď nás navštívil vtedajší promótor p. Šimon Tyrol, OP, z Košíc a vysvetlil nám podstatu spoločenstva a taktiež dôvod duchovnej obnovy. V spoločenstve nastal podstatný úbytok členov, keď z 30 ruží nám zostalo šesť ruží živého ruženca a jedna neúplná. Výmenu ružencových tajomstiev uskutočňujeme losovaním. Podmienkou členstva sa stala aj pravidelná prítomnosť členov živého ruženca a spoločná modlitba 1-krát za mesiac.

Niektorí bývalí členovia sa rozhodli pre formu Svätého a Večného ruženca.

Dominikánska rehoľa mapuje svetové trendy a aplikuje ich na naše možnosti a podmienky. Naše bratstvo sa rozhodlo rešpektovať tieto nové zmeny a prijať ich za svoje.

 

Stretnutia Ružencového bratstva

 

Stretnutia sa konajú vždy prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 hodine v Kostole sv. Jakuba.

r3

 

Program stretnutí:

 

 • losovanie ružencových tajomstiev
 • Sľub Ružencovej Panne Márii – zasväcujeme sa Kráľovnej posvätného ruženca
 • Koruna Panny Márie, ktorú zložil sv. Ľudovít z Montfortu a určil ju ako rannú modlitbu svojím duchovným deťom
 • Rozjímavá modlitba sv. ruženca (riadime sa pokynmi časopisu Ruženec)
 • Svätá omša

Kontakt s Dominikánskym mariánskym centrom

Udržiavame telefonickým a písomným stykom a riadime sa hlavne pokynmi časopisu Ruženec, ktorý vychádza 1x mesačne. Dôležité sú aj stretnutia bratstiev z celého Slovenska, ktoré sa konajú vždy v prvú októbrovú nedeľu v národnej bazilike v Šaštíne, kde okrem programu sú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa spravovania spoločenstiev.

 

Časopis Ruženec

Je určený členom ružencového bratstva. Založili ho dominikáni v roku 1946. Obsahom časopisu sú informácie, ktoré súvisia s činnosťou a aktivitami ružencových bratstiev na Slovensku. Naše spoločenstvo odoberá v tomto roku každý mesiac 51 výtlačkov.

r4

Modlitba ruženca

Modlitba je rozhovor s Bohom, v ktorom nadväzujeme bližší vzťah s naším Stvoriteľom.

Jednou z možností, ako sa priblížiť k Bohu, je aj modlitba posvätného ruženca. Samotný ruženec je vlastne život nášho Spasiteľa vyjadrený jednotlivými tajomstvami, ktorých je spolu dvadsať. Prechádzajú Ježišovým životom od počatia z Ducha svätého až po korunovanie Matky Božej v nebi. Okrem toho, že sa modlíme zverený desiatok denne doma, modlievame sa ruženec aj v kostole pred svätou omšou, a to každá ruža ráno i večer, po celý týždeň. Keď sa modlíme k Panne Márii, ona nám vyprosuje nami zverené prosby. Tie sa môžu týkať nielen nášho života a našich osobných potrieb, ale môžeme sa prihovárať aj za iných ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku, teda za neveriacich. Ďakujeme aj za milosti, ktorých sa nám od Pána dostalo, a prosíme o Božie požehnanie do ďalších dní. Modlievame sa aj za našich duchovných otcov, našu farnosť, mládež, za naše rodiny a taktiež za duše v očistci.

Je dobré, ak sa modlitba ruženca praktizuje aj v rodinách. Potom je ochrana Panny Márie o to mocnejšia.

 

Prečo sa máme modliť ruženec?

 

V súčasnosti sme svedkami veľkej módy meditačných techník rôznych filozofických, náboženských a okultných smerov. Snažia sa u nás udomácniť a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek túži po nadprirodzenom.

Často sa stretávame s názorom, že pátričky patria do rúk iba starším ľuďom a modliť sa ruženec budeme až na dôchodku. Ale práve náš bežný život nám poukazuje na skutočnosť, že sa ľuďom tejto milosti už nemusí dostať.

Preto zoberme do rúk ruženec a obráťme sa s dôverou na našu nebeskú Matku. Ona je tá, ktorá nás s láskou vypočuje a prednesie naše prosby svojmu synovi. Veď všetci máme o čo prosiť a vo svojom živote aj za čo ďakovať. Matka Božia sa naším modlitbám určite poteší.

Výsady členov Ružencového bratstva prisľúbené preblahoslavenou Pannou Máriou:

 • osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie
 • spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca s nespočítateľným množstvom členov Ružencových bratstiev po celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch tejto modlitby po smrti
 • spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov Ružencového bratstva
 • spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov
 • spoluúčasť na ďalších úplných alebo čiastočných milostiach

Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude možnou ochranou proti peklu: zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie. Nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou, hriešnik sa obráti: vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti Jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

 

 

 

Ako sa stať členom Ružencového bratstva pri Kostole sv. Jakuba

v Dubnici nad Váhom

 

Ak sa rozhodnete pre členstvo v Ružencovom bratstve pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom, navštívte naše spoločné stretnutie v prvý štvrtok v mesiaci v kostole, kde budete zaradení do konkrétnej ruže a vylosujete si ružencové tajomstvo.

 

Kontakt: ruzenecdca@gmail.com

 

 

„Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!“

Mariánske kňazské hnutie – Večeradlá s Pannou Máriou

Vo Fatime 13.5.1917 Matka Božia prišla oznámiť rozhodujúce obdobie dejín spásy, v ktorom vyvrcholí boj proti Bohu a tento sa skončí definitívnym Božím víťazstvom. Zjavila nám aj to, že ona bude tá, ktorá nás k tomu víťazstvu privedie a preto to veľké Božie víťazstvo bude triumfom jej Nepoškvrneného Srdca. Odvtedy uplynul istý čas a môžeme teda vidieť aj určitý postup, ktorým nás Matka Božia vedie k prisľúbenému víťazstvu. Vo Fatime žiadala len to najelementárnejšie pre duchovný život: modlitbu, pokánie, obrátenie, obety zaň. O osem rokov neskôr, až keď toto bolo už čiastočne prijaté, zjavuje sa Matka Božia v decembri 1925 sestre Lucii v jej kláštornej cele a žiada pobožnosť prvých sobôt v mesiaci. Začína mobilizovať tých, ktorí jej fatimskú výzvu prijali a žiada splniť päť požiadaviek pre prvé soboty:

 1. sv. spoveď
 2. sv. prijímanie
 3. modlitba ruženca
 4. rozjímanie o jeho tajomstvách
 5. úmysel odčiniť urážky spôsobené jej Nepoškvrnenému srdcu

Čas opäť pokročil a nebeská Veliteľka sa osobne prihovára ku kňazom. Otvorene hovorí o stratégii tohto jej a nášho boja, boja Ženy a jej potomstva proti Hadovi. Uskutočňovanie večeradiel je teda ďalším krokom od fatimského zjavenia k prisľúbenému víťazstvu. Kým fatimské soboty nás mali naučiť aspoň jeden deň v mesiac myslieť na toto prisľúbené víťazstvo, modlitby z večeradiel by sa malí dvíhať k nebu neustále, lebo je čas, keď máme všetkých priviesť do večeradla Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

pm1

 

Večeradlá modlitby

Večeradlo modlitby vzniklo ako odozva na „volanie fatimského odkazu“. Panna Mária chce zhromaždiť svoje deti v tejto dobe, pretože len Duch Svätý môže spôsobiť zázrak milosrdnej lásky Božej, aby ľudia pochopili a obrátili sa k svojmu Bohu, aby sa tak svet. zachránil.

Zakladateľom večeradiel je taliansky kňaz don Stefano Gobbi (1930-2011). Kľúčová udalosť, ktorá zmenila život otca Gobbího, sa udiala 8.5.1972, keď na púti vo Fatime v Portugalsku vo svojom srdci začul hlas Panny Márie. Panna Mária si ho vybrala ako nástroj, aby šíril jej posolstvá po celom svete. Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie, ktorého úlohou je viesť ľudí k zasväcovaniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, zakladať večeradlá modlitby a šíriť zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci – fatimské soboty. Na Slovensku je v súčasnosti toto hnutie rozšírené vo všetkých diecézach. Naša dubnická farnosť začala praktizovať večeradlá po roku 1990.

Po smrti don Gobbiho sa zodpovedným za MKH stal páter Laurent Larroque, ktorý v r. 2015 navštívil na Slovensku niekoľko miest a zúčastnil sa na večeradlách veriacich. V našej diecéze to bol Kostol sv. Mikuláša Višňové – 24.9.2015.

 

Večeradlá v Dubnici nad Váhom

Konajú sa dvakrát do mesiaca, vždy druhú a tretiu sobotu (po fatimskej sobote) ráno pred svätou omšou. Program večeradla:

 1. Pieseň k Duchu svätému
 2. Úvodná meditácia z Modrej knihy
 3. Modlitba svätého ruženca
 4. Modlitba na úmysel sv. Otca
 5. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
 6. Hymna MKH
 7. Modlitba za jednotu a svornosť MKH, za obrátenie, za predstaveného MKH

Fatimské soboty

 Konajú sa vždy v prvú sobotu v mesiaci, začínajú ráno svätou omšou. Po jej skončení nasleduje eucharistická poklona a modlitba posvätného ruženca.

Časopis Fatima

Vydáva Inštitút Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Košiciach. Do našej farnosti prichádza celkom 80 ks výtlačkov.

Zasvätenie mesta Dubnica nad Váhom Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Začiatkom septembra sa v našom meste koná púť k milostivej soche Panne Márii. Po sv. omši ide slávnostný sviečkový sprievod cez mesto až ku soche Panny Márie na námestí. Na tomto mieste je naše mesto zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Modlitby za kňazov

Súčasťou MKH sú aj modlitby za kňazov. Za dubnických kňazov sa túto predpísanú modlitbu dobrovoľne modlia viacerí veriaci. Modlitby sú rozdelené na každý deň týždňa, takže vzniká reťaz nepretržitých modlitieb.

Modlitba za kňaza (pondelok – nedeľa):

 Večný Otče, obetujem Ti dnes každú moju prácu, modlitbu a všetko, čo dnes naplní môj deň, v spojení s utrpením Pána Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna, za požehnanie duchovného otca:

………………………………………………………

Prosíme Ťa, vypočuj jeho dobré úmysly, za ktoré sa modlí a daruj mu všetky milosti potrebné k jeho svätosti. Prečistá Panna Mária: „Hľa, tvoj syn“ (Jn 19,26). Ochraňuj a prihováraj sa za nášho kňaza a aj za nás, ktorí sa za neho modlíme, aby sme raz spolu všetci oslavovali Najsvätejšiu Trojicu v nebeskej vlasti. Amen.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Boh nám pre tieto časy ponúkol srdce Matky – stačí, ak zasvätením vstúpime do jeho vnútra, aby sme boli uchránení od mnohého zla. Využime tento prostriedok našej záchrany a zasväcujme seba, svoje deti, rodiny, pracoviská, farnosti. Sú už mnohé svedectvá, kde vďaka zasväteniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie evidentne bolo zastavené zlo, ktoré ohrozovalo jednotlivcov, rodiny i národy. Využime tento čas milosti a zasväťme seba, svoje rodiny aj farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

pm2

 Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Som celý tvoj a všetko, čo mám, ti obetujem, najmilší Ježišu,  prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, našej najmilšej Matky. Dobrá Matka, prijmi ma takého, aký som, a urob ma takým, akého ty ma chceš mať. Mária, Matka moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

 

„Žehnám všetkým bratom a sestrám, ktorí sú zapojení do nepretržitých modlitieb za kňazov.“ (Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, prešovský eparcha)

 

Puťák otcov s deťmi

1

Leto do detských sŕdc prináša rôzne zážitky. Ale môcť prežiť s otcom niekoľko dní v divokej prírode, to už má svoju hodnotu. A preto niekoľkí otcovia z nášho saleziánskeho strediska neľutovali ani dovolenku, ani námahu. Zobrali ťažký ruksak na plecia a spolu s deťmi vykročili v ústrety dobrodružstvu.

IMG_04

Vybrali sme sa do neďalekých Moravských Beskýd, ktoré ponúkajú menej náročnú, ale zato krásnu turistiku. Spoločne sme prežívali vzácne prvky otcovskej zručnosti, ako prežiť niekoľko dní v divočine. Deťúrence sa učili rozkladať a skladať stan, pripravovať jedlo, odolávať námahe a rôznym vrtochom počasia. Naberali odvahu spať v noci v lese, piť vodu zo studničky, rozkladať a strážiť zodpovedne oheň.

IMG_1007

Odmenou boli nielen nádherné výhľady a krásna prírodná scenéria, ale aj množstvo dobrodružných zážitkov, napríklad pri výrobe lukov a oštepov a pri ich používaní. No a napokon, aj zaslúžený nanuk na Kohútke a záverečné kúpanie na „Balatone“ v Novom Hrozenkove. Bol to nádherný čas, vďaka zaň Pánu Bohu a všetkým zúčastneným.

(don Jozef Ragula SDB)


Konferencia Nové svitanie: Ako chutí nebo?

Štvrtý ročník konferencie Nové svitanie, ktorá sa už tradične koná na lúke pod pútnickou Skalkou pri Trenčíne, hŕstka organizátorov, viac než 700 účastníkov a veľké milosti pre všetkých.

titulka

Témou Nového svitania „Ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 10) rezonovali takmer všetky momenty tohtoročnej konferencie. Prednášky, workshopy, modlitbové večery, sväté omše, adorácie, modlitby príhovoru, chvály, detský program i  program pre mladých – v každej chvíli akoby bola prítomná atmosféra neba.

Viem, znie to možno priodvážne a pre mnohých snáď aj príliš sladko, ale bola som tam ako člen organizačného tímu i v tento rok a to, čo sme na konferencii prežívali, mi ani zďaleka neprišlo „príliš“. Snáď „viac naozajstné“, ale „príliš“ veru nie.

Pre mňa ako dubnickú farníčku mala táto konferencia o to sladšiu príchuť. Vidieť toľko známych tvárí z našej farnosti, počuť toľko povzbudenia a zažiť toľko radosti „so svojimi“, to pre mňa znamenalo naozaj veľa. Viem, že Skalka nepatrí pod našu diecézu, napriek tomu sa teším, že tie pomyselné hranice medzi farnosťami a diecézami sa už úplne podarilo zotrieť.

Výnimočným pre mňa – pre nás – bolo i prijatie pozvania zo strany otca biskupa Tomáša Galisa, ktorý na konferencii celebroval otváraciu svätú omšu. Jeho otcovská prítomnosť nás všetkých povzbudila, pretože ňou nielen poslúžil, ale zároveň vyjadril svoju podporu nášmu celoslovenskému spoločenstvu, ktorého členmi spolu s manželom sme.

Rovnako bolo pre mňa radosťou privítať dona Jozefa Ragulu, ktorý celebroval svätú omšu v nedeľu i sestru FMA Andrejku Badíkovú, ktorá prišla účastníkom konferencie porozprávať o činnosti ženskej saleziánskej kongregácie, ktorej je členkou. Cítila som radosť a hrdosť, že máme doma saleziánov a že sú takí srdeční, otvorení a láskaví.

Radosťou pre mňa boli i detské katechézky počas kázní, ktoré som viedla. Naše dubnické deti sa do nich zapájali s veľkým nadšením a mnohé sa aktívne zapojili do moderovania a odovzdávania obetných darov.

To množstvo mužov a žien z našej farnosti, ktorí „priložili ruku k dielu“ a pomohli nám stavať stany, zabezpečovať technickú stránku konferencie, slúžiť modlitbou príhovoru, voziť stoličky, animovať deti počas detského programu či strážiť stanové mestečko, tým všetkým chcem dnes poďakovať. Je nás naozaj hŕstka a bez vašej nezištnej pomoci by sme tohtoročných viac než 700 účastníkov jednoducho neustáli.

Ďakujem! Nech Pán koná – ako v nebi tak i na zemi.

Peťa Babulíková

(Viac nájdeš na cestaplus.sk)


„Nové svitanie“ na Skalke

V toto leto sa už po štvrtý raz organizátori katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie zídu na starobylom pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, kde sa túžia spolu s účastníkmi konferencie ponoriť do plnosti krás Katolíckej cirkvi. Na organizácii konferencie sa podieľajú i naši farníci – Andrej Babulík s manželkou a členovia spoločenstiev KLASY a SKALA.

Plagat NS 2016 (1)

Zakladateľ konferencie Myles Dempsey, ocenený pápežom Benediktom XVI. za svoju laickú službu pre Katolícku cirkev vo Veľkej Británii vyznamenaním Pro Ecclesia et Pontifice, o svojej vízii povedal: „Chcem, aby sa krása Cirkvi ukázala v celej svojej nádhere; Cirkev žiariaca v sláve a oslavovaná vo všetkých svojich aspektoch – sviatostnom, liturgickom, mariánskom, eucharistickom, charizmatickom, mystickom – a aby sa toho zúčastňovala celá rodina.” Jeho vízie sa plnia a konferencia Nové svitanie (New Dawn) sa v auguste tohto roka uskutoční v mariánskom pútnickom mieste Walsingham v Anglicku už po tridsiaty raz.
Children ministriesOrganizátormi slovenskej verzie konferencie sú ľudia, ktorí mali príležitosť sa pôvodnej celosvetovej konferencie vo Walsinghame osobne zúčastniť. Rovnako ako Myles, aj oni zatúžili poukázať na bohatstvo, ktoré Katolícka cirkev ponúka svojim veriacim, a preto v roku 2013 zorganizovali prvý verejný ročník konferencie na Skalke. V tradícii pokračujú ďalej a dni 9. až 13. júl 2016 budú už ich štvrtou príležitosťou podeliť sa o Mylesovu víziu s účastníkmi konferencie. Konferencia je plne katolícka a plne pútnická, na veľkej lúke pod kláštorom stanujú už niekoľko rokov mladí i starší, dokonca i celé rodiny s deťmi.

Conference place

Témou tohtoročnej konferencie je „Ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 10). Ako v predošlé ročníky, i tento rok pozvanie prijali slovenskí i zahraniční vzácni hostia. Veľkou milosťou je, že úvodnú svätú omšu v sobotu o 15,00 bude celebrovať Mons. Tomáš Galis a záverečnú gréckokatolícku svätú liturgiu v stredu dopoludnia Mons. Peter Rusnák. Tento ročník bude výnimočný práve počtom kňazov, ktorí sa aktívne budú podieľať nielen na vysluhovaní sviatostí na mieste konferencie, ale tiež ako prednášajúci. Z Írska sa s nami o dynamike chvál príde pozdieľať Rónan Johnston, hudobník známy nielen z kresťanských akcií. Pani Erika Gibello z Anglicka, dlhoročná spolumodlitebníčka exorcistu Rúfusa Pereiru z Indie, sa s účastníkmi podelí o svoje skúsenosti s modlitbou za oslobodenie od duchovných dôsledkov alternatívnej medicíny, reiki, jógy a iných liečebných metód.

TITULKA

Nebude chýbať modlitba za uzdravenie, modlitba za oslobodenie, modlitba za vyliatie Ducha Svätého, ranné chvály a večerné adorácie, modlitba svätého ruženca, mariánska procesia, svedectvá či zábavný program pre deti a dobrodružný evanjelizačný program pre mladých.  Centrom každého z piatich dní bude slávenie svätej omše, v stredu slávenie gréckokatolíckej svätej liturgie.

Homily2

Veľmi sa tešíme na Dominiku Gurbaľovú, tiež na službu misionára milosrdenstva o. Petra Hertela, Petra Liptáka a iných.

Registrácia prebieha na stránke www.novesvitanie.sk. Detský program už je kapacitne naplnený, mládežnícky program pre tínedžerov a stravu je možné si objednať do konca júna. Potom je registrácia možná bez stravy, i priamo na mieste.

Ste srdečne pozvaní zažiť plnosť, ktorú pre všetkých prichystal Pán.

(Petra Babulíková)

 

 

Saleziáni vo svete

Saleziánska rodina sa skladá zo štyroch zložiek, ktoré založil samotný don Bosco (Saleziáni, Združenie Márie Pomocnice, Dcéry Márie Pomocnice, Spolupracovníci), ktoré sú zastúpené aj v Dubnici nad Váhom, a z ďalších početných zložiek, ktoré spája don Boscov duch a jeho poslanie. Animačná služba a centrálna koordinácia garantujú vernosť charizme, spoločenstvo a spoluprácu, osobný a komunitný rast.

 (názov, miesto a rok vzniku)                                                          

 1. Saleziáni dona Bosca (SDB) – Turín 1859
 2. Združenie Márie Pomocnice (ADMA) – Turín 1869
 3. Dcéry Márie Pomocnice (FMA) – Mornese 1872
 4. Združenie saleziánov spolupracovníkov(ASC) – Turín 1876
 5. Celosvetové združenie bývalých chovancov dona Bosca (exallievi) – Turín 1870, 1908
 6. Odchovankyne FMA – Turín 1908
 7. Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB) – Turín 1917
 8. Dobrovoľníci s donom Boscom (CDB) – Rím 1994
 9. Apoštolky Svätej rodiny (ASF) – Messina (Taliansko) 1889
 10. Sestry lásky z Miyazaki (CSM) – Miyazaki (Japonsko) 1937
 11. Sestry misionárky Márie Pomocnice kresťanov (MSMHC) Guwahati (India) 1942
 12. Dcéry Božského Spasiteľa (HDS) – Santo Domingo (Salvádor) 1956
 13. Sestry služobníčky Nepoškvrneného Srdca Márie (SIHM) – Bang-Nok-Khuek (Thajsko) 1937
 14. Sestry Márie Nepoškvrnenej (SMI) – Krishnagar (India) 1948
 15. Sestry Ježiša mladíka (IJA) – Campo Grande (Brazília) 1938
 16. Asociácia saleziánskych dám (ADS) – Karakas (Venezuela) 1968
 17. Dcéry Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie (HH.SS.CC.) – Agua de Dios (Kolumbia) 1905
 18. Saleziánky oblátky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (SOSC) – Bova Maria (Reggio Calabria, Taliansko) 1933
 19. Dcéry Kráľovnej márie Nepoškvrnenej (DQMI) – Bangkok 1954
 20. Svedkovia Zmŕtvychvstalého 2000 (TR 2000) – Rím 1984
 21. Kongregácia svätého Michala Archanjela (CSMA) – Miesce Piastowe (Poľsko) 1898
 22. Kongregácia sestier Zmŕtvychvstania (HR) – Guatemala 1980
 23. Sestry ohlasovateľky Pána (SAL) – Shiu Chow (Čína) 1931
 24. Učeníci – Sekulárny inštitút dona Bosca (DISC) – Krishnagar (India) 1973
 25. Priatelia Cancoa Nova (CN) – Brazília 1978
 26. Sestry svätého Michala Archaniela – Poľsko 1928
 27. Sestry Márie Pomocnice (SMA) – India 1974
 28. Misijná komunita dona Bosca (CMB) – Bologna (Taliansko) 1994
 29. Sestry kráľovskej hodnosti Nepoškvrnenej Panny Márie
 30. Don Boscove sestry navštívenia (VSDB)
 31. Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta (FCMN) – Uruguaj 1981

(zdroj: www.saleziani.sk/salezianska-rodina)

Združenie Márie Pomocnice

História združenia a jeho charakteristika

Združenie Márie Pomocnice (ZMP) či ADMA (z tal. Associazione di Maria Ausiliatrice) založil samotný don Bosco 18. apríla 1869. Bolo to rok po tom, ako postavil v Turíne chrám venovaný Panne Márii Pomocnici. V snahe šíriť vo svete úctu k Márii Pomocnici, sa chrám stáva centrom jeho diel, prameňom milosti a svetovou svätyňou.

Don Boscova dôvera v Máriu Pomocnicu našla v Združení jednoduchý a praktický prejav obrany viery v ľudových vrstvách. Mária, ako Matka Cirkvi a Pomocnica kresťanov, ktorá pokračuje z neba ešte omnoho účinnejšie vo svojom poslaní, je základom Združenia a inšpiráciou úsilia členov v službe Božiemu kráľovstvu.

Združenie ponúka cestu posväcovania sa a saleziánskeho apoštolátu. Don Bosco ho založil hlave preto, aby zapojil veľkú časť ľudových vrstiev do duchovnosti a poslania Saleziánskej kongregácie, ako druhú skupinu svojho diela. Má pomáhať prežívať zvlášť adoráciu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a oddanosť Márie Pomocnici vo všetkých verejných i súkromných formách schválených Cirkvou. Združenie vo forme ustanovenej donom Boscom patrí do Saleziánskej rodiny.

ZMP730

Úlohy združenia

Členovia združenia sú prednostne v rodine, v životnom a pracovnom prostredí, medzi priateľmi atď. zaviazaní plniť si určité povinnosti. Sú to najmä praktický kresťanský život, ktorý je príkladom i iným, častá účasť na Eucharistii a sviatosti zmierenia, šírenie úcty k Panne Márii Pomocnici v duchu don Bosca, oživovanie ľudovej zbožnosti (ruženec, mariánska púť,…), ale i modliť sa a podporovať Cirkev a Saleziánsku rodinu, chudobných a núdznych, zapájať sa do života farnosti.

(Zdroj: Obnovené pravidlá Združenia Márie Pomocnice)

 

Združenie Márie Pomocnice v Dubnici nad Váhom

 V Dubnici je toto Združenie ešte len krátko. Myšlienka založiť ho i tu vyšla od don Jozefa Kosmála asi pred štyrmi rokmi. V osobných rozhovoroch našiel prvých záujemcov o členstvo v Združení a naše spoločné stretnutia mohli začať.

Zo začiatku sme sa stretávali jedenkrát do mesiaca v kaplnke na II. ZŠ. Po dostavaní Kostola sv. Jána Bosca sme i my zmenili pôsobisko a presťahovali sa tam. Stretnutie malo vždy jasný priebeh – modlitba sv. ruženca, svätá omša a diskusia o prečítaných častiach kníh, či časopisov. Takto sme prešli viaceré duchovné knihy – Filoteu, Zázračné udalosti Panny Márie Pomocnice kresťanov, Výchovný systém sv. Jána Bosca, a v súčasnosti stále ešte pokračujeme v čítaní Spomienok sv. Jána Bosca, Youcat – u, či časopisu Don Bosco dnes.

ZMP759

Príjemné stretnutie, načerpanie duchovných síl, získanie nových vedomostí i názorov, nové priateľstvá,… To všetko sa tu stretáva a odnášame si to i domov.

Po nevyhnutnej dobe prípravy na prijatie do Združenia, prišiel i pre nás tento deň – 14. február 2015. Za účasti don Jána Zaušku, provinciálneho vikára don Martišku, don Kosmála a don Ragulu, miestnej Saleziánskej rodiny a rodinných príslušníkov zložilo prvých 13 členov prísľuby, a tak začali písať miestnu históriu Združenia Márie Pomocnice v Dubnici nad Váhom.

 

Ako sa pridať k Združeniu Márie Pomocnice?

V súčasnosti má miestne Združenie na starosti salezián don Jozef Dömény. Predsedníčkou združenia je Zuzka Čepelová. Pri akýchkoľvek otázkach o združení sa môžete obrátiť na nich alebo ktoréhokoľvek iného člena.

Druhá možnosť je prísť sa pozrieť na naše stretnutie priamo. Stretávame sa zväčša poslednú sobotu v mesiaci v Kostole sv. Jána Bosca o 14:30.

Radi medzi sebou privítame nových ľudí!

Saleziáni spolupracovníci (ASC)

Saleziáni spolupracovníci sú tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď don Bosco založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca pápežov. Prvým bol Svätý otec Pius IX., ktorý roku 1876 Združenie saleziánskych spolupracovníkov schválil.

Saleziánske dielo na Slovensku sa začína v roku 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného združenia.

Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach, v ktorých žijeme. Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujeme sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Snažíme sa však podľa svojich schopností slúžiť všetkým, ktorí nás potrebujú. Učíme katechizmus na školách i v skupinách, rozbiehame a vedieme mládežnícky apoštolát, organizujeme výlety, letné tábory, rôzne súťaže aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých.

Svoj apoštolát sa snažíme vykonávať spoločne, vo vzájomnej spolupráci vo vnútri združenia, v spolupráci s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny, ale i v spolupráci s kýmkoľvek v Cirkvi i mimo nej, ak mu leží na srdci dobro mládeže. Saleziáni spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rozličných štruktúrach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických i politických, najmä ak zasahujú do výchovy mládeže a do života rodín.

Neustála činnosť, pracovitosť a stále spojenie s Bohom boli charakteristické rysy duchovnosti don Bosca. Aby sme mohli dobre slúžiť iným, musíme byť pevne zakotvení v Bohu, ktorý nás k tejto službe povolal. Nemáme žiadne povinné špeciálne modlitby alebo pobožnosti. Modlitba v saleziánskom duchu je jednoduchá a plná dôvery, radostná a preniknutá apoštolským zápalom. V duchu sv. Františka Saleského sa usilujeme premeniť celý život na modlitbu.

Ako sa možno stať saleziánskym spolupracovníkom? Ak niekoho priťahuje práca s mládežou a s ľudovými vrstvami, dovŕšil 18 rokov a cíti, že ho Boh volá ku trvalejšej spolupráci na projekte dona Bosca prostredníctvom Združenia saleziánov spolupracovníkov, musí absolvovať zodpovednú prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou, nadviaže osobné vzťahy so spolupracovníkmi, prehĺbi svoj život viery a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom, ktorý má morálnu záväznosť, nie právne dôsledky.

 

Stredisko Dubnica nad Váhom

Stredisko je pričlenené k dielu saleziánov. Jeho charakteristikou je veľká roztrúsenosť po okolitých obciach. Stredisko tvorí 53 saleziánov spolupracovníkov. Spolupracovníci sa venujú hlavne animácii miešaných spoločenstiev mladých a manželov, príprave snúbencov, farským aktivitám, príprave birmovancov, vyučovaniu náboženstva a pod.

 

Miestna rada:

1. Stanislav Farský – koordinátor 

0903765111, stanislav.farsky@emerson.com

 

2. Bibiána Kullová – sekretár

0904685983, kulova.b@centrum.sk

 

3. Anna Lukáčová –  ekonomický úsek / správa majetku

0902051331, annalukacova14@gmail.com

 

4. Margita Šupáková – úsek formácie

0910541567, m.m.supky@gmail.com

 

5. Karol Benko – úsek médií a spoloč. života

0904446789, karolbenko@gmail.com

 

6. Andrea Kubová – úsek detí a mládeže

0948895669, andrea.kubova@centrum.sk

 

7. Zuzana Ondrášová – úsek rodiny

0908807354, ondrasovci2@gmail.com

 

Ján Gavenda – nečlen, zástupca za misie

0907400257, janko.gavenda@centrum.sk

 

don Jozef Dömény- delegát

0902 920 890, domenyfive@gmail.com

 

(zdroj: www.ascslovakia.sk)