Saleziáni sa zamýšľali nad novým pastoračným rokom

IMG_8652Dubnickú farnosť spravuje už niekoľko desaťročí rehoľná kongregácia Saleziánov dona Bosca.  V Dubnici nad Váhom momentálne pôsobí sedem saleziánov, jeden brat laik a šesť kňazov. Pravdaže, dvaja bratia sú už dôchodcovia, a máme aj záväzky mimo mesta v prospech slovenskej saleziánskej provincie.

IMG_8658

Aby sme teda využili svoje možnosti a schopnosti čo najúčelnejšie, každoročne si vyhradíme nejaký čas na prehodnotenie svojej činnosti a naplánovanie nového pastoračného roka. Zmyslom takéhoto plánovania nie je iba vypracovanie racionálneho projektu činnosti, ale najmä spoločné uvažovanie nad znakmi čias v snahe porozumieť k čomu nás do tejto komunity a do tohto mesta zhromaždil Svätý Duch. Chceme byť, podobne ako náš zakladateľ Don Bosco, vnímavý na každodennú realitu, v presvedčení, že Pán nám ukazuje cestu najmä prostredníctvom naliehavých časových a miestnych potrieb.

IMG_8651

Predmetom nášho uvažovania boli hlavné oblasti nášho pôsobenia v tejto farnosti. Najmä mládežnícka pastorácia, spolupráca so zložkami saleziánskej rodiny, pôsobenie v cirkevnej škole, atď. Zamýšľali sme sa aj nad spôsobom ako priblížiť mladým a miestnym ľuďom osobnosť nášho spolubrata Titusa Zemana, ktorého skoré blahorečenie očakávame. Vytýčili sme si hlavné ciele a dohodli sme sa na konkrétnych krokoch pri ich uskutočnení.

IMG_8644

Ako najväčšiu výzvu vnímame vypracovanie výchovno-pastoračného projektu, pri tvorbe ktorého chceme počúvať aj miestnych ľudí, najmä angažované spoločenstvá vo farnosti a saleziánsku rodinu. Zdá sa nám, že by to bol účinný nástroj pri rozvoji tohto diela. Minimálne nám môže pomôcť, aby sme sa neustále netočili v kruhu alebo aby sme sa nedali strhnúť bludným smerom.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí nás pri našej práci rôznym spôsobom podporujete a prosíme vás  o úprimnú modlitbu.

Slovensko má dvoch nových saleziánov

Tradične na deň slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta v Poprade-Veľkej vstúpili do Saleziánskej spoločnosti dvaja mladí muži, ktorí ukončili svoj ročný noviciát. Peter Biela z Michaloviec a Lukáš Závodník z Bardejova prežili v Poprade ročnú prípravu na rehoľný život spolu s dvoma českými novicmi, ktorí zložili svoje prvé sľuby v sobotu 13. augusta v Zlíne. Rehoľnými sľubmi saleziáni dávajú svoj život Bohu a mladým a stávajú sa členmi saleziánskej rodiny, ktorú založil don Bosco.

2016_08_17_prvesluby2

Vo svojom príhovore počas svätej omše vo farskom kostole v Poprade-Veľkej dvom novým saleziánom provinciál don Jozef Ižold hovoril o snoch, ktoré preklopil aj do prianí. Predstavil im päť snov hlavného predstaveného, nástupcu dona Bosca, o budúcnosti saleziánskej spoločnosti: „Vy ste tou budúcnosťou,“ povedal na úvod. Prvým snom hlavného predstaveného je kongregácia šťastných saleziánov. „Toto je moje prvé prianie pre vás, aby ste boli šťastní.“ Ako príklad život spomenul spolubrata, ktorý len pred niekoľkými dňami umrel v saleziánskej komunite v Prešove – koadjútor Eugen Baša. Provinciál vyzdvihol skutočnosť, že tento spolubrat bol šťastný vo svojom povolaní. Druhým snom a prianím je kongregácia ľudí, ktorí sú ľuďmi viery a sú plní Boha. „Tak aj ja vám prajem, aby ten intenzívny rok, ktorý ste zakúsili v noviciáte, skúsenosť s Bohom, aby sa prehlbovala.“ Tretím prianím, ktoré odráža tretí sen hlavného predstaveného o saleziánoch budúcnosti, sú saleziáni zapálení za najchudobnejších mladých. „…prajem, aby ten váš život bol prežívaný naozaj v takej štedrosti.“ Vo štvrtom sne ide o kongregáciu skutočných evanjelizátorov a vychovávateľov k viere. „Prajem vám, aby vaše srdcia boli srdcia skutočných vychovávateľov, ktoré prinášajú mladému človekovi radosť a silu evanjelia.“ Posledným, piatym prianím hlavného predstaveného saleziánov je kongregácia, ktorá je misionárska. „Ja neviem, či pôjdete do misií… prajem vám byť v srdci misionárom, že nechcem si nechať Ježišov poklad pre seba, chcem ho rozdávať.“

2016_08_17_prvesluby1

Počas slávnosti skladania sľubov odzneli aj ich krátke životopisy:

Peter Biela
sa narodil v Michalovciach, vo veriacej rodine. Navštevoval miestnu základnú školu s futbalovým zameraním. Už v druhom ročníku začal miništrovať a neskôr vďaka svojej babke spoznal ako štvrták prvého saleziána. Túžbu po duchovnom živote v ňom prebudili jeho prvé duchovné cvičenia. Počas štúdia na gymnáziu hrával na basgitaru v detskom zbore a neskôr v kapele Esprit. Dosiahol vysokoškolské vzdelanie – učiteľstvo (fyzika a technická výchova). Po štúdiu niekoľko rokov pracoval. K hľadaniu povolania ho podnietila otázka jedného saleziána. Modlil sa k Titusovi Zemanovi a napokon rozhodujúcim krokom boli duchovné cvičenia. Po roku v noviciáte v Poprade sa rozhodol nasledovať Krista podľa príkladu dona Bosca ako kandidát kňazstva.

Lukáš Závodník
sa narodil v Lučenci na sviatok svätého Jozefa Roboníka 1. mája 1995. Narodil sa do evanjelickej rodiny. Keď mal štyri roky, jeho rodičia sa rozviedli a on sa s otcom presťahoval do Bardejova, kde sa jeho otec druhýkrát oženil. Druhá mamka mu odovzdala katolícku vieru. Onedlho pribudli do rodiny ešte dvaja súrodenci. V piatom ročníku na ZŠ spoznal saleziánov, ktorí v tom čase otvorili svoje stredisko na sídlisku Vinbarg. Oratórium sa stalo jeho druhým domovom. Počas gymnázia, na prelome prvého a druhého ročníka, zacítil silný impulz ohľadom povolania. Stalo sa to na Bodke za prázdninami na workshope o povolaní, ktorý viedol bývalý slovenský provinciál Karol Maník. V roku 2014 potom začal svoju saleziánsku formáciu v prednoviciáte v Košiciach a po roku noviciátu zložil rehoľné sľuby ako kandidát na kňazstvo.

Večer pred slávnosťou prvých sľubov provinciál Jozef Ižold prijal do noviciátu troch nových novicov, ktorí vložili svoje ruky do rúk magistra dona Petra Timka. Dvaja sú Slováci a jeden je z Ukrajiny. Slovenský saleziánsky noviciát má tak aj tento rok medzinárodný rozmer.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Naše zážitky z Krakova

IMG_0335

Tlačenice, horúčava, cestovanie, modlitba, čakanie, davy mladých, pápež a Božie milosrdenstvo. Tak nejak by sa dalo v skratke charakterizovať 31. svetové stretnutie mládeže, ktoré sa uplynulý týždeň uskutočnilo v neďalekom Krakove. Píšem neďalekom, pretože oproti Japoncom, Afričanom, mladým z Číny, Severnej a Južnej Ameriky alebo Azerbajdžanu, ktorých sme mali možnosť stretnúť, je bývalé hlavné mesto našich severných susedov skutočne za rohom. Naša malá dubnická skupinka mala to šťastie si okrem celoslovenského a celosvetového programu vychutnať aj pohostinnosť poľských rodín, v ktorých sme boli ubytovaní. A treba s vďačnosťou povedať, že vždy voľná sprcha, gauč alebo posteľ a bohaté domáce raňajky dokresľovali obraz našich svetových dní pestrejšími farbami ako karimatky rozložené v telocvičniach mnohých poľských škôl. V tomto ohľade sa nám – slovami štvrtkovej liturgie – ušiel lepší podiel, ktorý nám nebol odňatý. Toto pútnické pohodlie sme si vykompenzovali tlačením sa v električkách a autobusoch preplnených spotenými a spievajúcimi mladými. Autentický pútnický zážitok sme prežili aj po nastúpení na nesprávny vlak, ktorý nás namiesto pod Krakov, kde sme boli ubytovaní, vyviezol niekoľko kilometrov nad Krakov. No aj tu sa prejavila dobrota domácich, ktorí po niektorých prišli autami a iných čakali aj o druhej ráno s teplým čajom a večerou.

IMG_9393

Okrem pekne pripraveného umeleckého a duchovného slovenského programu, ktorému predsedali takmer všetci naši otcovia biskupi v mestečku Skawina, sme mali tiež možnosť zažiť národnú púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Navštívili sme aj novodokončené dvojpodlažné Sanktuárium svätého Jána Pavla II. V tom okrem mnohých mozaiok od Marka Rupnika nájdete aj reverendu, ktorú mal pápež na sebe v čase atentátu, a, samozrejme, niekoľko vzácnych relikvií nielen tohto obľúbeného poľského svätého.

IMG_9033

Aj saleziánska rodina mala svoje megastretko. Spolu s hlavným predstaveným a predstavenou sa stretlo niekoľko tisíc mladých z celého sveta, ktorých sa dotkol odkaz don Bosca. Mali sme tam možnosť sledovať krátke tanečné vystúpenia z mnohých krajín, v ktorých saleziáni pôsobia, tancovať a zabávať sa spolu, vypočuť si večerné slovko a okrem adorácie pre mladých azda to najkrajšie a najpodstatnejšie – spoločne sa dosýta najesť.

IMG_9529

Program vrcholil stretnutiami so Sv. Otcom Františkom najprv na krakovských Błoniach a na záver po niekoľkokilometrovej pešej púti státisícov ľudí na Campus Misericordiae. Tam sme azda najviac zažili, čo sú to Svetové dni mládeže a čo to znamená jednota v rozmanitosti. Keď dva milióny ľudí potrebuje toaletu a vodu, ale každému sa chce spať, vstávať, spievať, modliť sa a rozprávať sa v inom čase, inom jazyku, s iným temperamentom a na tom istom mieste. Keď sa nás všetkých dotýkajú slová nášho spoločného pápeža. Keď táto masa spolu pokľakne pred Kristom v Najsvätejšej sviatosti a slávi spolu Eucharistiu. O tom boli a o tom sú Svetové dni mládeže, ktoré, ako povedal Sv. Otec v nedeľnej homílii, „sa začínajú dnes a pokračujú zajtra, doma, pretože tam ťa chce odteraz stretať Ježiš. Pán nechce zostať iba v tomto peknom meste alebo v milých spomienkach, ale túži prísť do tvojho domu, prebývať v tvojom každodennom živote: v štúdiu a prvých rokoch v zamestnaní, v priateľstvách a citoch, v plánoch a snoch. Ako je mu milé, keď mu v modlitbe toto všetko prinášame! Ako dúfa, že medzi všetkými kontaktmi a mejlami (četmi) každého dňa bude na prvom mieste zlatá niť modlitby! Ako túži, aby sa jeho Slovo prihováralo každému tvojmu dňu, aby sa jeho evanjelium stávalo tvojím, a aby bolo tvojím „kompasom“ na cestách života!”

(František Bartek)


Odporúčame kliknúť aj na nasledujúce odkazy, kde nájdete:

:: saleziánska festa

:: fotky SDM

:: videá SDM

:: príhovory sv. otca Františka

Mladí stále túžia byť «milosrdní ako Otec»

Animátori a animátorky sa stretli na chate v Slávnickom Podhorí, aby sa stíšili a strávili spoločný čas s Pánom.

IMG_3733

Letné prázdniny sú práve ten čas, keď má väčšina mladých zo strediska možnosť stráviť svoje voľné chvíle zhodnotením roka po duchovnej stránke. I tento rok sa v dňoch 4.-7.7. 2016 na chate v Slávnickom Podhorí konali duchovné cvičenia, ktorých sa zúčastnili netradične chlapci spoločne s dievčatami. Prednášajúcimi duchovných cvičení boli don Peter Štellmach, SDB, a sr. Danka Oremová, FMA, ktorá sa spoločne so sr. Evkou Rušínovou, FMA, starala o hladné žalúdky našich animátorov.

„Tieto duchovné cvičenia boli v prvom rade takým malým zázrakom, nakoľko sme do posledných dní nevedeli, či vôbec budú.  Ale nakoniec sa vytvorila skvelá partia mladých ľudí, ktorým sme chceli ponúknuť niekoľko pohľadov na lásku a milosrdenstvo so sebou i s druhými v každodennom živote. A, samozrejme, dôverujúc, že to najdôležitejšie si každý pre seba nájde nielen cez slová, ale najmä v tichu prostredníctvom toho najväčšieho Milosrdenstva,“ povedala sr. Danka, FMA.

IMG_3662

Duchovné cvičenia sa stali časom nielen prehlbovania vzťahu s Bohom, ale i uceľovania vzťahov v spoločenstve. O zážitok sa s nami podelil Michal:  „Verní heslu svojho zakladateľa sv. Don Bosca: «Skáčte, kričte, len nehrešte» sme sa počas voľného času určeného na rekreáciu nezabudli poriadne vyblázniť s loptami a lietajúcim tanierom. Skrz malý počet účastníkov bol trochu problém s kolektívnymi hrami, ale, ako sa hovorí, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam sa dá aj futbal zahrať.“

Účastníkov síce nebolo veľa, ale Pán ich i tak navštívil v plnej miere!

(Katarína Bolčeková)


Pozrite si posledný Saleziánsky magazín v tomto školskom roku

Domka – Združenie saleziánskej mládeže oslavuje tento rok 25 rokov svojej existencie. V 30 strediskách po celom Slovensku ponúka toto občianske združenie mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho. Čo znamená Domka pre mladých, ale aj saleziánov sme sa ich opýtali na narodeninovej oslave, ktorá sa konala na Festivale Lumen v Trnave. Viac v Téme.

Aj farníci z trnavskej Kopánky mali možnosť bližšie sa oboznámiť s postavou Božieho služobníka dona Titusa Zemana. V polovici júna sa vo farskom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov uskutočnil večer s Titusom Zemanom. Ako prebiehal sa dozviete v reportáži.

Posledné svedectvo v tomto školskom roku bude patriť saleziánovi Františkovi Kubovičovi, ktorý pôsobí v saleziánskom stredisku na bratislavskej Miletičke.

(Zdroj: www.saleziani.sk)

PGSI 2016 očami Dubničanov

V dňoch 4.-8.5.2016 sa na Slovensku v spolupráci s Rakúskom konala saleziánska olympiáda alebo inak PGSI 2016. Stretlo sa tu vyše 1000 športovcov z 13 krajín, o ktorých sa staralo takmer 300 dobrovoľníkov. Motto týchto hier bolo „Vždy veríme až do konca“.

pgsi 3

Medzinárodné saleziánske športové hry sú, samozrejme, hlavne o športe. Okrem toho bol pripravený sprievodný program na úrovni! Tým bol aj otvárací ceremoniál, kde boli hostiteľmi azda najpopulárnejší slovenskí moderátori Adela a Sajfa. Na pódiu vystúpila aj tanečná skupina Čarovné ostrohy, ktorá zahraničným hosťom predstavila našu ľudovú tvorbu moderným spôsobom. Vystúpila aj speváčka Veronika Strapková a Bystrík s kapelou, ktorí mladým priniesli aktuálne songy, ktoré spievala celá Hant aréna. Prekvapením večera bolo vystúpenie Mirror Family. Očarili zaujímavými kostýmami, ktoré boli zložené zo zrkadiel. Nesklamala ani vzdušná akrobatka Ariadna.

26807360446_4e317fa8c0_o

Na otváracom ceremoniáli za všetkých športovcov zložili sľub Fair play dvaja z nich – Daniela zo Slovenska a Jeppe z Belgicka. Tiež zapálili oheň, takmer ako na ozajstných olympijských hrách.

V piatok sa hala Elán  premenila aj na miesto adorácie. Adoráciu viedol provinciál saleziánov na Ukrajine don Karol Maník a hudobne ju sprevádzal mládežnícky zbor zo strediska na Miletičovej. Hlavná téma sa odvíjala od podobenstva o márnotratnom synovi. Po adorácii mladých povzbudil svojím svedectvom Juraj Práger, ktorý napriek strate svojho zraku dokázal, ako hovorí aj motto hier, veriť až do konca a zdolať vrch Mont Blanc.

Po finálových zápasoch a odovzdaní medailí sme sa presunuli do Viedne, kde športovci absolvovali prehliadku mesta. Na večeru a záverečný ceremoniál putovali ďalej do saleziánskeho gymnázia v Unterwaltersdorfe. Miestni študenti si pripravili kultúrny program plný spevu a tanca. Víťazi prvých miest v každom športe a kategórii si tiež prevzali trofeje. Na záver prebrali vlajku PGSI od Slovákov Španieli, budúci rok sa športovci stretnú na PGSI v Seville.

26562318160_499af39bc5_o

Bodkou za záverečným ceremoniálom aj za Medzinárodnými saleziánskymi športovými hrami bol ohňostroj, ktorý Rakúšania pripravili. Veríme, že si všetci odnášajú športový, organizačný aj duchovný zážitok a že ich motto hier “Vždy veríme až do konca” bude sprevádzať aj po návrate domov. Najdôležitejšie informácie z posledného dňa PGSI: Slovensko si odnáša dve zlaté a jednu striebornú medailu!

Juraj Bartoš

pgsi

PGSI oficiálne stránky:
http://www.pgsi2016.sk/
https://www.flickr.com/photos/pgsi2016/albums/with/72157667927056536
https://www.youtube.com/channel/UCwHu7BVokA7QFmy7GepFavA

TA3: „Bratislavu zaplavili mladí športovci, ktorí veria až do konca“

http://www.ta3.com/clanok/1083330/bratislavu-zaplavili-mladi-sportovci-ktori-veria-az-do-konca.html

Cesta plus: „Aj kresťania vedia robiť profesionálne akcie“

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/pgsi-reportaz-2016

Tv LUX: archív priamych prenosov

http://www.tvlux.sk/content/slide/108

Tisíc športovcov z Európy si príde zmerať sily na Slovensko!

PGSI banner

Vždy veríme až do konca! Tak znie slogan XXVII. ročníka Medzinárodných saleziánskych športových hier, ktoré sa uskutočnia v termíne 4.-8. mája 2016 a prvýkrát v histórii ich organizujú dve krajiny spoločne: Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia a Rakúska provincia.

Športové hry PGSI 2016 (z talianskeho názvu Polisportive Giovanili Salesiane Internazionali) sa budú konať za účasti približne 1 000 mladých z trinástich krajín Európy: Slovensko, Česko, Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Poľsko, Ukrajina a Maďarsko. Účastníkmi budú chlapci aj dievčatá vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí si zmerajú sily v 5 športových disciplínach: futbal, futsal, volejbal, basketbal a stolný tenis. Celkovo sa na hrách predstaví viac ako 96 športových tímov. K zdarnému priebehu hier prispeje aj ochota a výpomoc viac ako 260 dobrovoľníkov z celého Slovenska!

Prevažná časť hier sa realizuje v športovom areáli Pasienky v Bratislave od štvrtkového otváracieho ceremoniálu až do nedele. V nedeľu bude spoločná svätá omša o 9.00 hod. (aj pre širokú verejnosť), po nej budú o 10.30 hod. nasledovať lukratívne finálové zápasy a slávnostné vyhlásenie víťazov hier. Následne sa program na Slovensku končí a účastníci sa presunú do Rakúska na prehliadku Viedne a záverečný ceremoniál v Unterwaltersdorfe.

Hry sa začínajú úvodným slávnostným otváracím ceremoniálom 5. mája v Hant Aréne, následne sa pokračuje jednotlivými hracími dňami a pripraveným duchovno-kultúrnym programom. Ten bude prebiehať v tzv. Valdoccu. „Je to niečo ako olympijská dedina, také naše saleziánske oratórium, v ktorom nájdu mladí všetko potrebné, napr. možnosť mať sväté omše, modlitby, adorácie či spovede v rôznych jazykoch. Bude tu aj priestor pre zábavu a relax, veľa hier, technických vymožeností pre komunikáciu s rodinou, priateľmi,“ hovorí salezián Radovan Rumanovič, riaditeľ hier PGSI 2016. Okrem iného čaká mladých športovcov aj prehliadka Viedne, hudobný koncert, ale aj novinka – tzv. EXPO – priestor na predstavenie svojej krajiny jednotlivými účastníkmi hier.

„Logo hier PGSI 2016 tvorí trojica postavičiek. Najväčšia postavička v strede vystihuje úlohu saleziána medzi mladými. Snaží sa dostať medzi nich, sprevádzať ich a aj cez šport ich priblížiť k cieľu – k spáse duše a zachovaniu viery, vždy veríme až do konca!,“ dodáva Rumanovič.

Patronát nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a záštitu udelil Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy.

Hry podporili aj viaceré známe slovenské športové osobnosti ako hokejista Peter Šťastný, plážové volejbalistky Natália Dubovcová a Dominika Nestarcová, volejbalista Julo Šabo, karatistka Alžbeta Ovečková či futbalista Peter Pekarík.

Vstup na ihriská/športoviská PGSI 2016 je voľný, viac informácií o podujatí a programe nájdete na stránke www.pgsi2016.sk  alebo na FB profile https://www.facebook.com/pgsisk/. Lístky na otvárací ceremoniál je možné si zakúpiť cez Ticketportal.

Peter Novák, spoluorganizátor a hovorca hier PGSI 2016

(Zdroj: www.saleziani.sk)


Pozrite si záznam z PGSI 2014:

Partnermi hier PGSI 2016 sú: INTERNATIONAL VISEGRAD FUND, SEPS, EPH, TAW, MESTO BRATISLAVA, TV NOE, TV LUX, NAFTA, MOVYS, ALAM, YIT, BSK, BKIS, DPB, TRIAD, ENPLUG, HONDA, DM, RONA, ADIDAS, MCDONALD´S, BVS, O2, OLO, QEX, LASER MEDIA, KARATNET, SPORTKY, MEGALOMAN, DOMKA, LAURA, FMA, VYVESKA, CESTAPLUS, DENNIK POSTOJ, TK KBS, KATOLICKE NOVINY, RADIO LUMEN.

Pozrite si jubilejné 100. vydanie Saleziánskeho magazínu!

Saleziánsky magazín oslavuje svoje sté vydanie. Poďte si spolu s nami zaspomínať, ako sme začínali. Kto stál pri zrode Saleziánskeho magazínu a aké ovocie priniesol do života mladých, ktorí sa podieľali na jeho výrobe? Nebudú chýbať archívne zábery, výpovede našich mladých spolupracovníkov zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska i pohľad saleziána Pavla Dzivého, jedného zo spolutvorcov tohto mediálneho projektu.

Už o niekoľko týždňov bude Slovensko v spolupráci s Rakúskom hostiť Medzinárodné saleziánske športové hry PGSI 2016. Aktuálne prebehlo prvé veľké stretnutie dobrovoľníkov, ktorí budú na hrách pomáhať. Prečo sa rozhodli venovať svoj čas dobrovoľníctvu a ďalšie informácie o hrách vám prinesieme v reportáži.

V jubilejnej stej časti si vychutnáme to najlepšie z tohtoročných svedectiev saleziánov. Prajeme vám príjemné sledovanie a ďakujeme za priazeň.

(Zdroj: www.saleziani.sk)

Kým je pre teba don Bosco?

Pri príležitosti sviatku don Bosca sa oslavy konali aj v Dubnici nad Váhom. V piatok sa oslavy odštartovali v mládežníckom stredisku, kde si mladí pripravili animovaný večer v štýle Talianska, pokračovali v sobotu duchovnou obnovou animátorov, florbalovým turnajom pre birmovancov, a vyvrcholili slávnostnou sv. omšou v novom Kostole sv. Jána Bosca.

 

Na sv. omši, ktorú hudobne sprevádzal chlapčenský zbor, boli prítomné všetky zložky saleziánskej rodiny: saleziáni, saleziánky, saleziánski spolupracovníci a členovia Združenia Márie Pomocnice. V homílii povzbudil hlavný celebrant Jozef Ragula, SDB, k radostnému prežívaniu charizmy don Bosca. Po sv. omši nasledovalo agapé na nádvorí kostola.

Chlapčenský zbor

Počas neho sme sa opýtali niektorých farníkov, kým je pre nich don Bosco?

Bibiana, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco znamená pre mňa vzor. Vzor vo výchove mladých pomocou preventívneho systému a vzor láskavosti a dobroty v súčasnosti pre mladých.“

Mária, saleziánka: „Don Bosco je pre mňa veľký kamarát, učiteľ, vzor. Odkedy som o ňom prvýkrát čítala, viem, akým smerom mám ísť.“

Anna, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco je pre mňa duchovný otec, patrón, a keďže nemám už ani otca, ani manžela, je pre mňa všetko.“

Peter, salezián (ml.): „Don Bosco je pre mňa svätec, ktorý mi ukradol srdce, ktorý ma naučil sympatický štýl radostného prežívania kresťanskej viery.“

Zuzana, členka Združenia Márie Pomocnice: „Don Bosco je pre mňa vzor ako otec, vzor pre výchovu pre moje deti a, samozrejme, ako predstavený saleziánov.“

Ján, saleziánsky spolupracovník: „Don Bosco je pre mňa veľká svätá osobnosť, z ktorej čerpáme celý život aj teraz, keď máme už vnukov. Obraciame sa na neho stále, keď máme problémy. Don Bosco je „stále po ruke“, stále nám pomáha.“

Ľudmila, farníčka: „Don Bosca som spoznala už na základnej škole, keď sme chodili na stretká. Oslovil ma tým, že sa venoval opustenej mládeži.“

Dário, miništrant: „Don Bosco je pre mňa otcom mladých. Videl som o ňom film, kde pomáhal mladým, staral sa o nich a bol pre nich veľký vzor.“ 

Galina, saleziánska spolupracovníčka: „Pre mňa je Don Bosco svätý a požehnaný muž už len tým, že dokázal počúvať Boha, bol ním vedený, a tým, že ho Pán viedol a dokázal ním priťahovať veľa ľudí. A takisto vďaka Panne Márii Pomocnici dokázal úžasné veci, ktoré sa nedajú pochopiť ľudským rozumom, iba tým Božím, že Pán sa o nás neustále stará, nech sme kdekoľvek.“

Edita, saleziánka: „Don Bosco je pre mňa nositeľ charizmy, za ktorú som veľmi, veľmi Bohu vďačná.“

Margita, saleziánska spolupracovníčka: „Don Bosco ma získal už ako mladú, veľa mi dáva, napĺňa ma, hýbe ma dopredu, smerom k mladým… .“

Marián, farník: „Don Bosco je môj birmovný patrón.“

Silvia, farníčka: „Don Bosco je pre mňa vychovávateľom  mladých,  je pre nich veľkým vzorom, lebo viedol veľa mladých chlapcov na ich ceste životom, snažil sa im ukázať tú pravú cestu aj po tej duchovnej stránke.“

Marián, salezián: „Don Bosco je otec a učiteľ mládeže, je to veľký svätý, ktorého si uctieva celá Cirkev, mnohí ľudia, ktorým je sympatický jeho zápal pre apoštolát, pre pravdu, pre večnosť, na ktorú tých chlapcov pripravoval, jeho veselosť a mladíckosť.“

Anna, farníčka: „Don Bosco je pre mňa vzor, ale hlavne to, že sme boli vychovávaní v jeho duchu, vo mne zanechalo niečo, čo chcem posúvať ďalej svojim deťom. Je pre mňa takým srdcom, ktoré spája, buduje, a chcem v tom pokračovať.“

 

agapé

Sv. Ján Bosco sa narodil 16. augusta 1815 do chudobnej rodiny v Becchi. Ako kňaz sa rozhodol venovať chudobným a opusteným chlapcom z ulíc, pre ktorých založil oratóriá, pracovné dielne, technické školy a malý seminár. V roku 1868 začal formovať skupinu svojich pomocníkov a kňazov podľa pravidiel, ktoré schválil pápež Pius IX., a práve tu sa položili základy rehoľnej kongregácie – Spoločnosti sv. Františka Saleského. Vo svojich pravidlách spomína aj tri piliere, na ktorých by mal stáť celý účinok výchovy. Sú nimi častá spoveď a časté sväté prijímanie a zároveň denná účasť na svätej omši. Podľa jeho slov by mal byť učiteľ a vychovávateľ otcom, poradcom a priateľom a ako prvý by si mal osvojiť preventívnu metódu.

Don Bosco zomrel v roku 1888. V tom čase už bolo po celom svete 250 domov saleziánskej spoločnosti, v ktorých žilo približne 130 000 chlapcov. Za svätého bol vyhlásený 1. apríla 1934 pápežom Piom XI. (zdroj: salezianky.sk)

 

Alena Badačová

 

 

Saleziáni