Birmovanci rekapitulujú polrok prípravy

Birmovanci našej farnosti sa v stredu 7. februára stretli na fašiangovom maxistretku, počas ktorého bol priestor pre zábavu, katechézu aj modlitbu.

Zábavný program zabezpečila tzv. vyzývačka – Challenge Game. Išlo o to splniť čo najviac úloh v časovom limite. Nasledovala katechéza o modlitbe: čo je a nie je modlitba, kde a ako sa dá modliť. Na záver podujatia si všetci spolu aj vyskúšali, aké je to modliť sa v spoločenstve – aj v duchu známeho hesla: Kto spieva, dvakrát sa modlí – a prosili o príchod Ducha Svätého do ich života.

Počas tohto maxistretka mali birmovanci tiež možnosť zhodnotiť, čo pekné zažili od septembra, kedy sa začala ich príprava.

Z ich postrehov vyberáme:

  • spoločné pozeranie videí
  • týždenné výzvy
  • rozhovory, diskusie
  • spoznávanie animátorov a nových ľudí
  • úprimnosť, odhodlanosť
  • cestovanie na Godzone do Žiliny
  • filmové stretko s popcornom
  • sladké odmeny, koláče od dobrých duší v našej farnosti

Okrem toho ešte prečítali jedno Evanjelium, zúčastnili sa duchovnej obnovy,

piatich maxistretiek, a každý týždeň chodia na stretnutia malých skupiniek.

Sprevádzajme ich aj naďalej modlitbami na ich ceste kresťanského dozrievania.

Text a foto: sr. Andrea Miklovičová, FMA

2%

Domka/Kaťák – v správe bratov saleziánov:

LAURA / Scvč – v práve sestier saleziánok:

Cirkevná základná škola:

Ľudové misie vo farnosti 08-17.marec

SEN, KTORÝ PODNECUJE K SNÍVANIU

JANUÁR NEVYHLÁSENÝ SALEZIÁNSKY MESIAC.


Vďaka niekoľkým spomienkam a sviatkom na svätcov saleziánskej rodiny má mesiac január saleziánsky nádych všade tam, kde žije saleziánska rodina.
Liturgické slávenia, oslavy, stretnutia, deviatniky pomáhajú vytvárať viditeľné spoločenstvo okolo bl. Lauri, bl. Títusa Zemena, Svätého Františka Saleského
a svätého don Bosca.
Ani tohto roku nie sme v Dubnici n. Váhom výnimkou. Zároveň sme začali rok vďačnosti za prítomnosť saleziánov na Slovensku. V tejto optike sa stal január nie ďalšou epizódou, ale začiatkom intenzívne prežívaného roka vďačnosti. Vyjadrením vďačnosti za Božie dary je ich prijatie a spolupráca s Božou milosťou, ktorá sa aj takto prejavuje.

Máme sa stať ako saleziánska rodina – stále viac a viac Božím darom pre Cirkev.


FESTA DON BOSCO


Aj tento rok vonkajším vyjadrením našej vďačnosti za dona Bosca bola okrem slávenia slávnostnej liturgie festa v katolíckom dome. Má už na Slovensku svoju dlhoročnú tradíciu. Jednotlivé skupiny sa podelili príspevkom so svojimi priateľmi, rodičmi. Tance, piesne, hudobné príspevky vystriedala scénka miništrantov, ktoré nám pripomenulo „don Boscové povolanie“ v jeho sne z 9 rokov.

A spoločné stretnutie sa zakončilo spoločným agape.

V kostole svätého Jána Bosca nám v stredu pri svätej omši slávnostný kazateľ don Stanislav Hurbanič predstavil perspektívu tohoročného hesla. Snívať svoj sen vďaka podnetu snívania dona Bosca. Predstavil to na príklade troch snov dona Bosca. Ukázal, že takéto snívanie znamená v skutočnosti nechať sa viesť Božou Prozreteľnosťou.

Jarný prímestský tábor

Pozývame deti I. stupňa ZŠ na jarný prímestský tábor.

Viac info a prihláška tu:
Jarný tábor 2024 (google.com)

„Mária v živote dnešnej ženy“ – záznam zo stretnutia žien

Zvukový záznam zo stretnutia žien so saleziánkou sr. Dagmarou Kráľovou

13.1.2024 v Dubnici n. Váhom

Stretnutie žien: Mária a ženskosť

V sobotu 13. januára 2024 sa Katolícky dom zaplnil ženami z farnosti. Dôvodom bola bola pilotná prednáška venovaná ženskosti. Za nápadom stojí správca farnosti Bohuš Levko spolu s Evou Chovančík a aktívnymi ženami túžiacimi organizovať podobné podujatia pre naše farníčky.Prednášku viedla sestra FMA Dáška Kráľová, ktorá v minulosti pôsobila aj u nás, a aj preto stretnutie prebiehalo vo veľmi priateľskej a srdečnej atmosfére. 

Sestra Dáška sa vo svojej prednáške venovala otázke nášho vzťahu k Panne Márii, ktorý veľmi úzko súvisí so ženským pohľadom na seba samu. Poukázala na zaujímavý fakt, že náš pohľad na Máriu je často ovplyvnený pohľadom cirkevných autorít – mužov. My ako ženy sme však pozvané do intimity s Božou Matkou práve prostredníctvom toho, čo nás ako ženy, matky, sestry spája. 

V prednáške zazneli mnohé podnetné i dojímavé myšlienky – Máriino materstvo prebiehajúce v tichu postupného odhaľovania jej príbehu, jej pokorné státie v úzadí, jej meditácie nad životom biblických žien Starého zákona. 

„Mária, vedela si?“ – slová piesne na konci stretnutia zakončili krásny spoločný čas. Sme vďačné, že sme mali príležitosť pozrieť na Máriu ako na jednu z nás – Božiu Matku, ktorá je právom uctievaná a hodna chvály, no zároveň veľmi blízka. Mária ako vzor každodennej ženskosti a vzťah s ňou je inšpiráciou pre naše vlastné posvätenie. 

text: Petra Babulíková
foto: Bohuš Levko, SDB

Víkend plný detí a hudby

Detský zbor 100 & 1 ovečka sa cez víkend 12.-14 januára stretol na sústredení. A hoci sa chystali do prírody na chatu, mrazivé počasie zavelilo inak a zboristi sa ubytovali v priestoroch SCVČ Laura, doma – v Dubnici.

Nacvičovali sa nové piesne, hudobné nástroje zvučali ako v orchestri – dvojo huslí, priečna flauta, ukulele, dve gitary, klávesy, kachon… a k tomu takmer dvadsať detí so svojimi hláskami vytvárali jedinečnú muzikálnu atmosféru.

Ale nebolo to len o speve – bola aj iná zábava: hry, tance aj futbal na ihrisku a napokon galavečer: Zbor má talent, kde deti predviedli, že vedia tancovať, hrať scénky s bábkami, zaspievať si s ukulele

a hlavne zabaviť svojich kamarátov dobrými nápadmi. Odborná porota ocenila každý výkon.

V nedeľu ráno sa opäť s novou chuťou pustili do nácviku – a potom mali nové piesne premiéru počas bohoslužby vo farskom kostole.

Nakoniec boli aj slzičky – niektorým bolo naozaj smutno, že to už končí a treba ísť domov.

text: sr. Andrea Miklovičová, FMA

foto: archív zvobru 100&1 ovečka

Pastiersky list na nedeľu Svätej rodiny

Pastoračné hodnotenie

Pastoračné hodnotenie saleziánskeho diela

s informáciou o hospodárení a bilanciou farnosti

Dubnica nad Váhom 2023

V saleziánskej komunite v tomto roku došlo opäť k zmene spolubratov. Odišiel od nás koadjútor Ján Drgoň do Popradu a prišiel k nám nový spolubrat koadjútor Peter Chodelka z komunity z Humenného. V komunite je 7 bratov, z toho 6 kňazov a jeden koadjútor. Nové zloženie je pre komunitu stálou výzvou k zlaďovaniu sa a k hľadaniu nových a aktuálnych pastoračných odpovedí.

V našom saleziánskom diele nepôsobí len komunita saleziánov, ale aj rehoľná komunita sestier saleziánok. Tento rok odišli iné pôsobiská sr. Gabika Bauerová a sr. Elen Caunerová. Prišla sr. Aďa Badíková a sr. Nikola Mihalčinová. Spolu so Združením saleziánov spolupracovníkov a modlitbovým Združením Márie Pomocnice (ADMA), so saleziánskymi odchovancami a odchovankyňami tvoríme saleziánsku rodinu otvorenú pre všetkých, ktorí prichádzajú do tohto diela v Dubnici nad Váhom. Saleziánska rodina bude natoľko bohatstvom pre celé mesto i farnosť nakoľko bude sama viac jednotnejšia. Je pozvaná byť otvorenou pre všetkých, a tak ako ostatné spoločenstvá dáva možnosť začleniť sa a nezostávať osamotený.

Najväčším prostredím diela v Dubnici je farnosť, ktorá je povolaná stávať sa spoločenstvom spoločenstiev a jej animácia je zverená saleziánskej komunite. K bohatstvu farnosti patria tieto spoločenstvá: Bratstvo Ježišovho srdca, Tešiteľky Božského Srdca, Ružencové bratstvo, spoločenstvo Modlitby matiek, Združenie seniorov, skupina Faustínum, piatkoví adorátori a všetky ostatné „stretká“ manželov a tiež mládeže a detí. Chceme naďalej podporovať rodinnosť, vzájomné spoznávanie sa a vytváranie vzťahov i stretávanie malých spoločenstiev.

Vo farnosti vnímame náročnosť a požiadavky každodennej pastoračnej služby /9 nedeľných sv. omší, každodenná služba spovedania, ľudia prichádzajúci so svojimi potrebami do farskej kancelárie, príprava k prijatiu sviatostí – hlavne prvoprijímajúce deti s rodičmi a birmovanci, starostlivosť o materiálne hodnoty farnosti a iné/ i ohraničenosť našich síl, preto sa chceme sústrediť na priority, ktoré sme ponúkli na začiatku šk. roka – s názvom Spoločné kráčanie – niekoľko postojov. Okrem vyššie spomenutej každodennej pastorácie vnímame stále ako dôležité dávať priestor ponukám, ktoré nazývame “viac”, nie čo do množstva, ale čo do hĺbky. Chceme preto v našej pastoračnej činnosti podporovať všetko, čo vykoreňuje formálnosť vo viere a podporuje rast živej, autentickej a horlivej viery prežívanej v spoločenstve. K tomu patrí aj prehlbovanie vedomostí a obsahov našej viery. Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas roka zapájali do pastoračných aktivít a pomáhali pri rôznych činnostiach, upratovaní i liturgických sláveniach.

Aj tento rok v rámci sviatostnej pastorácie sme začali prípravu rodičov a detí na prvé sväté prijímanie, ktorú pravdivejšie nazývame prípravou na sviatostný život, keďže v nej nejde len o jeden slávnostný deň, ale o každodenný život s Bohom našich rodín. Uvedomujeme si nenahraditeľnú úlohu rodičov vo výchove k viere, a preto im venujeme väčšiu pozornosť. S birmovancami sme naďalej pokračovali v príprave v menších skupinách a budovaní osobných vzťahov i pozývaním mladých k pravidelnému sviatostnému životu. V tejto oblasti vnímame veľkú ťažkosť mladých a častú príčinu vnímame v silnom vplyve dnešnej kultúry i slabšom príklade živej a sympatickej viery strednej generácie a teda aj ich rodičov. Pozitívne vnímame aj s vaši ohlasov spoločné duchovné obnovy v Kostole sv. Jána Bosca, piatkové celodenné adorácie, duchovné cvičenia pre dospelých.

Snažíme sa i naďalej podporovať otvorenosť a rodinný charakter našej farnosti a pomáhať všetkým v prekonávaní individualizmu a subjektívnemu prežívaniu našej viery.

Ďalším prostredím diela v Dubnici je Cirkevná škola s materskou škôlkou sv. Dominika Savia, v ktorej pôsobia saleziáni aj saleziánky.

Školský rok sa začal s novo vymenovanou pani riaditeľkou Mgr. Evou Nikodémovou, ktorá aj v predošlom šk. roku viedla školu a novým duchovným správcom don Marekom Vaškom, ktorý na škole vyučuje aj náboženstvo. Na škole pôsobia aj sestry saleziánky, sr. Lamiya Jalilová, sr. Nikola Mihalčinová a sr. Aďa Badíková, ktorá sa stala aj zástupkyňou pre škôlku. Jednou z pastoračných

výziev je naďalej sprevádzať pedagógov v duchovnom živote a deťom dávať sympaticky zakúšať vieru v Boha a budovať a podporovať priateľské vzťahy medzi sebou.

Dôležitým prostredím diela je Kaťák a SCVČ Laura – oratórium. Novým vedúcim pastorácie mládeže sa stal don Marek Vaško. Prioritou v pastorácii mládeže spolu so sestrami je budovanie spoločenstva prípravkárov a animátorov, ktorí sú našimi najbližšími spolupracovníkmi v pastorácii detí a mladých. A tiež sa snažíme byť otvorení novým mladým aj cez športové a duchovné ponuky. Táto doba je aj v tejto oblasti výzvou k tvorivosti a hľadaniu nových spôsobov ako mladého človeka sprevádzať v jeho ľudskom i duchovnom dozrievaní.

Uvedomujeme si novosť situácie a stále aktuálne výzvy, ktoré sme vyjadrili aj pred rokom a snažíme sa ich pripomínať a rozvíjať vo farských zvestiach: rast v horlivej a živej viere bez príchute formálnosti; rast v chápaní rodiny ako domácej Cirkvi /preklenutie neschopnosti sa spolu doma modliť, rozprávať o duchovných témach/; hľadanie nových foriem ako prežívať spoločenstvo v Cirkvi /malé skupiny/ a docenenie individuálnej pastorácie /osobného sprevádzania jednotlivca sviatostne alebo nesviatostne/; pozvanie k duchovnému vzdelávaniu dospelých individuálne alebo v skupinách; v duchu pápeža Františka aj my vnímame ako jeden z hlavných liekov na chorobu tejto doby práve ponuku synodálnosti, čo znamená objavovanie spoločného kráčania – podľa tradície Cirkvi.

Hospodárenie farnosti

Príjmy /tie väčšie/:

– zvonček 60 710 eur

– milodary  29 898 eur

– zbierky /odvedené/  15 141 eur

– príspevok na ubytovanie Ukrajincov v Katolíckom dome  9 114 eur

– nájomné /farský byt/  6 600 eur

– ostatné nájmy /prenájom. poľn. pôdy/  705 eur

– z predaja pozemku /doplatenie od kupcu/  25 000 eur

– z predaja dreva 13 776 eur

spolu príjem  160 944 eur

Výdaje /tie väčšie/:

– zbierky /odvedené/  15 141  eur

– podporný fond BU /10% zo zvončeka/  6 071 eur

– energie /starý aj nový kostol, fara, katolícky dom/  29 942 eur / r. 2022 19 065 eur

– režijné poplatky fara a katolícky dom /telefón, poplatky, auto, poistné, daň z nehnut./  2 748 eur

– nájmy farský byt /+ investície/ 4 792 eur

– doplnenie ozvučenia Kostol sv. Jakuba /dig. pult, stage box/ 4539 eur

– oprava Katolíckeho domu /zateplenie strany od cintorína, výmena dverí na kotolni, zateplenie a nová strecha nad časťou domka/ 25 772 eur

– oprava schodov pred farskou budovou 19 136,7 eur

– oplotenie pozemku pri Kostole sv. Jána Bosca /materiál/: 16 771 eur + /práca/: brigády mužov

– nábytok Kostol sv. Jána Bosca /sakristia, miestnosť s kuchynkou, linka, dovybavenie kostola/  6540 eur

– bohoslužobné predmety   2 263 eur

– výdavky na knihy a časopisy 8 463 eur

– výdavky na organizovanie niektorých akcií 1 503 eur  + ostatné výdaje

spolu výdaje 165 732 eur

Stav prostriedkov na účte k 31. 12. 2023 je 16 621,90 eur.

Stav prostriedkov pred rokom k 31. 12. 2022 bol 21 409,65 eur.

Aj v hospodárení farnosti môžeme vidieť cez čísla Božiu prozreteľnosť a tiež štedrosť a citlivosť všetkých vás dobrodincov. Dobrý Pán Boh nech Vás odmení za všetky milodary.

Bilancia farnosti v štatistike

Krsty 120 (61 chlapcov, 59 dievčat). Minulý rok 133 krstov.

Pohreby 124 (63 mužov, 61 žien; 60 zaopatrených, 64 nezaopatrených). Minulý rok 153 pohrebov.

Sobáše 26 párov. Minulý rok 30 párov.

Prvoprijímajúci 126 detí. Minulý rok 126.

Birmovanci 50. Minulý rok 68.

Vďační za celý uplynulý rok, ktorý bol poznačený aj rôznymi neistotami z diania v spoločnosti a vo svete, prežívajme presiaknutí nádejou z evanjelia aj tento nový rok. Nech nás aj počas každého dňa nového roka vedie Boží Duch a dáva nám otvorenosť a schopnosť odpovedať na znamenia čias, aby tak rástlo a šírilo sa Božie kráľovstvo v nás a medzi nami. Vyprosujme si na príhovor Panny Márie, sv. Jakuba a sv. Jána Bosca byť znakmi a nositeľmi Božej lásky i nádeje pre každého človeka v Dubnici nad Váhom.

31.12. 2023 v Dubnici nad Váhom                                     za saleziánsku komunitu

 don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár