List rodičom

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 2019 / 2020

Vážení rodičia,

ponúkame Vám možnosť prípravy na prvé sväté prijímanie pre Vaše dieťa. Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorá si vyžaduje náležitú prípravu, pretože sa nejedná len o prípravu na jednu slávnosť, ale aj na budúci život viery Vášho dieťaťa. Ku kvalitnej príprave je potrebná spolupráca kňaza, katechétu a najviac Vás, rodičov, ktorí máte privilegované právo (a ako kresťanskí rodičia i povinnosť) rozvíjať dar viery svojich detí.

Základom života viery je účasť na nedeľnom slávení svätej omše. Preto nám záleží, aby si deti vytvorili trvalý návyk účasti na nedeľnej sv. omši. Je potrebné, aby na sv. omšu prichádzali aj rodičia (prípadne aspoň jeden z rodičov).

Príprava zahŕňa tieto stretnutia:
– účasť na sv. omši spolu s rodičmi s následnou krátkou katechézou každú nedeľu
o buď vo farskom Kostole sv. Jakuba o 11.00 hod.,
o alebo v Kostole sv. Jána Bosca o 10.00 hod.
(začíname v nedeľu 15. septembra);

– stretnutia raz do mesiaca v katolíckom dome alebo u sestier FMA. Rodičia budú mať v tom istom čase stretnutie v Kostole sv. Jakuba. Rozdelenie do stretnutí bude v nedeľu 13. októbra 2019 o 15,00 pred Katolíckym domom.

– Jedno prípravné stretnutie na sv. spoveď v malej skupinke v Katolíckom dome (termín sa upresní)

– Spoločná pobožnosť Krížovej cesty (termín sa upresní)

– V nedeľu Božieho milosrdenstva (19.4.) deti pristúpia prvýkrát k sviatosti zmierenia. Druhýkrát v piatok o 16,00 hod. pred prvým sv. prijímaním.

Súčasťou prípravy je účasť na vyučovaní náboženstva v škole, kde budú deti aj preskúšané.

Prvé sväté prijímanie bude: 23. mája 9,00 ZŠ sv. Dominika Sávia, 11,00 ZŠ ZČ Centrum I, 30. mája o 9,00 ZŠ Pod hájom, o 11,00 hod ZŠ Pavla Demitru.

Ak chcete, aby Vaše dieťa absolvovalo prípravu a prvé sv. prijímanie v našej farnosti, vyplňte, prosím, priloženú prihlášku a prineste na prvé stretnutie 15. septembra do kostola, kde ju odovzdáte po skončení katechézy.
Ak dieťa nie je pokrstené, uveďte to na prihláške.
Ak je pokrstené v inej farnosti, je potrebné priniesť potvrdenie o krste.

V prípade otázok môžete volať na č.t. 0904890582 alebo napísať e-mail na faradubnica@gmail.com alebo prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15.00 do 17.00 hod. na faru.

Tešíme sa na stretnutie s deťmi a spoluprácu s Vami.

Marián Bielik, farár


Poučenie pre rodičov:

Povinnosti rodičov a vychovávateľov z pohľadu cirkevného práva:
Rodičia majú väčšmi ako iní povinnosť slovom a príkladom formovať deti vo viere a praxi kresťanského života; rovnakú povinnosť majú tí, ktorí rodičov zastupujú, ako aj krstní rodičia (KKP, kán. 774 § 2).
Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo (KKP, kán. 913 § 1).
Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili na prijatie tohto pokrmu; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené (KKP, kán. 914).
(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi; KKP = Kódex kánonického práva)