Zlaté jubileum katolíckej charizmatickej obnovy v Ríme

V dňoch od 1.6 do 5.6 sme niektorí zo Spoločenstva Skala prežívali dobrodružstvo putovania do Ríma v rámci zlatého jubilea katolíckej charizmatickej obnovy. Na putovnú cestu sme sa vydali 1.6. z Trenčína v podvečerných hodinách. Spolu s nami cestovali ďalší naši priatelia z katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku spolu s kňazmi a generálnym vikárom otcom Petrom Brodekom (vyše 150 Slovákov). Boli sme plní očakávaní. A tak ako apoštoli aj my sme boli spojení v modlitbe spolu s našou Nebeskou Mamkou a očakávali sme príchod Ducha Svätého do nášho srdca. Po dlhej, strastiplnej, ale požehnanej ceste, sme konečne docestovali na miesto nášho ubytovania neďaleko Ríma v nádhernom pútnickom komlexe Fraterna Domus. Kde sme mali sv.omšu a večeru. Ráno nás o 7.30 čakali raňajky a potom celodenný program. Začali sme ho sv.omšou v Ústave sv. Cyrila a Metoda, kde nás privítali naši slovenskí kňazi.

Po malom občerstvení sme sa presunuli do chrámu sv.Petra kde sme  mohli zotrvať v modlitbe alebo si užiť nádhernú atmosféru tohto posvätného miesta. V popoludňajších hodinách sme sa presúvali na Circo Massimo. Tu  mala prebiehať Turíčna vigília so Sv.Otcom. Bolo úžasné pozorovať rozmanitosť národností zo všetkých kútov sveta, ktoré sa spoločne zjednotili v Duchu Svätom. Spoločne sme chválili Pána v piesňach a modlitbách. Na pozvanie sv.Otca tu boli prítomní aj bratia a sestry z iných denominácií.

Sobotný program sa začal modlitbami chvál a adoráciou a pokračoval svedectvami a príhovormi Michelle Moranovej a Gilberta Barbosu, reprezentantov dvoch spomenutých usporiadateľských organizácií. Svätý Otec prišiel medzi desiatky tisíc účastníkov zo 130 krajín pred šiestou hodinou večer. Na pódium s veľkým nápisom „Ježiš je Pán“ vystúpil spolu s ďalšími predstaviteľmi, medzi ktorými boli okrem niekoľkých kardinálov tiež predstavitelia charizmatických spoločenstiev z iných kresťanských cirkví.

Zhromaždenie sa s oduševnením zjednotilo v speve Vive Jesús el Seňor, po ktorom zaznelo evanjeliové čítanie z Veľkňazskej modlitby, kde Ježiš prosí Otca, „aby všetci boli jedno“. Ako prvý sa prihovoril pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Na pozadí obrazu Babylonskej veže poukázal na dielo Ducha Svätého, ktorým je odpútanie človeka z jeho upätosti na seba samého a jeho nasmerovanie ku Kristovi. Kopernikovským obratom nazval „krst v Duchu Svätom“, ktorý spoločenstvu učeníkov umožňuje prejsť od zameriavania sa čisto na seba k zameraniu sa na Boha, na „veľkú jednotu, ktorou je celé Kristovo telo, ba celé ľudstvo“.

Po pápežskom kazateľovi prehovoril pastor Giovanni Traettino z pentekostálneho spoločenstva Cirkvi zmierenia v Caserte neďaleko Neapola. Poďakoval sa za pozvanie vystúpiť na ekumenickom podujatí a pripomenul dobré vzťahy medzi spoločenstvami katolíkov a protestantov ešte z čias kardinála Jorgeho Bergoglia v Argentíne.

Svätý Otec František vo svojom príhovore poukázal na udalosť Turíc, ktorá uviedla všetkých učeníkov do pohybu so spoločným poslaním: ohlasovať, že Ježiš je Pán. Zdôraznil zjednocujúce pôsobenie Ducha Svätého, ktorý vytvára medzi veriacimi „zmierenú rozličnosť“. Katolícku charizmatickú obnovu označil za „prúd milosti Ducha Svätého“. Pripomenul, že toto dielo malo ekumenický charakter už od svojho počiatkov pred polstoročím:

„Zrodila sa ako ekumenická, pretože je to Duch Svätý, kto vytvára jednotu a je to ten istý Duch, kto dáva inšpiráciu, aby to tak bolo!“ V tejto súvislosti pápež František odporúčal prečítať si diela kard. Suenensa na túto tému.

Na historickom mieste nazývanom starými Rimanmi Circus Maximus poukázal Svätý Otec na mučeníkov, ktorých v tej dobe zabíjali pre zábavu. Pripomenul, že v dnešnej dobe tí, čo zabíjajú kresťanov, nepýtajú sa ich, či sú pravoslávni, katolíci alebo evanjelici, luteráni či kalvíni, ale jednoducho: „Si kresťan?“ „Dnes je tu viac mučeníkov než v tých dobách. A toto je ekumenizmus krvi: zjednocuje nás svedectvo mučeníkov dneška,“ povedal Svätý Otec. Ďalej sa dotkol spoločnej starostlivosti Cirkvi o chudobných a požiadavky jednoty. „Prúd milosti“, ktorý predstavuje charizmatická obnova, „je pre celú Cirkev, nie iba pre niektorých, a nikto z nás nie je v role pána nad ostatnými ako sluhami. Nie, všetci sme služobníci tohto prúdu milosti,“ povedal pápež František.

V nedeľu 4. júna Slávnosťou zoslania Ducha Svätého vyvrcholilo šesťdňové jubilejné stretnutie členov charizmatickej obnovy svätou omšou na Vatikánskom námestí, ktorej predsedal Svätý Otec František.

V popoludňajších hodinách sme mali exkurziu po Ríme. Prechádzali sme popri Anjelskom hrade, videli sme anjelský most či na chvíľu sme si mohli uctiť ostatky sv.Kataríny Sienskej. Náš pobyt v Ríme sa v podvečerných hodinách skončil.

A čo nám toto stretnutie dalo? Nádherné neopísateľné spoločenstvo s bratmi a sestrami. Hlboký dotyk Ducha,ktorý sa vryl do nášho srdca v podobne tichej radosti, lásky a pokoja, ktorý pretrváva doteraz. Nájdenie odpovedí, ktoré sme si niesli vo svojom srdci. A mnoho ďalšieho, ktoré sa postupne odkrýva.

Plné znenie príhovoru Sv. Otca Františka a príhovoru pátra Raniera Cantalamessu.

Nedeľná homília pápeža Františka na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

(Katarína Kudzbelová)

Seminár obnovy v Duchu Svätom v Dubnici nad Váhom

30. apríla sme ukončili v Dubnici nad Váhom seminár obnovy v Duchu Svätom pod záštitou generálneho vikára o. Petra Brodeka. Pán si povolával naň učeníkov z rôznych kútov Slovenska, a tak sa v dubnickom „Kaťáku“ stretli účastníci zo stredného, západného a tiež južného Slovenska.

Aj tento rok bolo stretnutie rozdelené na dva bloky. Blok o vnútornom uzdravení, ktorý prebiehal  v marci. Druhý bol zameraný na Ducha Svätého a Jeho pôsobenie v nás a ten práve bežal v apríli. Každý z 29 ľudí prišiel plní očakávaní, čo chce Boh počas tohto času konať. Tiež každý z nich mal svoj životný príbeh, ktorý zložili Pánovi k nohám pri modlitbe za vnútorné uzdravenie. Seminár bol plný dynamiky. Chvály, prednášky a modlitby sa striedali s priateľským posedením pri dobrej káve, koláčoch a jedle.

V sobotu sme putovali na Skalku k Matke Božej a k sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi. Kde sme sa zúčastnili na slávení sv. omše. Veľká vďaka patrí spoločenstvám Skala a Klasy. Tiež spoločenstvám v Trenčíne a  Bánovciach, ktoré nám vypomohli pri modlitbe za vnútorné uzdravenie a za vyliatie Ducha Svätého. Vďaka patrí aj manželom Bernátkovým z Trenčína, ktorý pomáhali pri organizačných veciach a dozerali na priebeh celého seminára. A samozrejme veľké ďakujem patrí aj miestnym kňazom bez ktorých podpory, ochoty a dovolenia by sa seminár nemohol konať. Práve cez ich kňazské požehnanie prúdili veľké milosti.

A čo na záver? Myslím, že každý z tých čo si prešli týmto seminárom zažili mocný dotyk Boha. Jeho láska menila srdcia a dotyk Ducha Svätého prežiaril  zákutia duše a otázky života našli odpoveď v Bohu. Veď každá udalosť v našom živote je len skladačkou, puzzle v Božom obraze, v Jeho pláne s nami. A keď poodstúpiš ďalej a necháš priestor Bohu zistíš, že všetko do seba zapadá. Boh je a bude s Tebou v každej sekunde tvojho života. Tak aj tento seminár bol  pre mnohých časťou puzzle, ktoré zapadlo do Božieho obrazu s nimi. Nech Pán a Nebeská Mamka naďalej sprevádzajú a žehnajú všetkých, ktorí akým koľvek spôsobom prispeli pri konaní seminára.

Chvála ti Pane za všetko čo si konal a čo budeš ešte konať pri spoločných stretnutiach, na ktoré vás srdečne pozývame napríklad na chvály na prvý piatok o 16.30 v kostole sv. Jakuba pred Sviatosťou Oltárnou.

(Katarína Kudzbelová)

 

Služba v Cirkvi nie je nuda

V krásny slnečný prvý máj nás do Dubnice prišiel povzbudiť košický evanjelizátor Peter Lipták so svojím tímom. Charizmatické spoločenstvá Klasy a Skala spolu s členmi Obnovy v Duchu Svätom a organizátormi konferencie Nové svitanie mali možnosť vypočuť si výborné, vtipné a zároveň veľmi múdre slová o pôsobení Ducha Svätého v Cirkvi, o daroch a charizmách, ako i osobné svedectvá z Petrovho osobného života a jeho evanjelizačnej činnosti. 

Prezentácia, ktorá sprevádzala workshop, ponúkla mnohé biblické citáty a myšlienky z Katechizmu katolíckej cirkvi. Peter nás vyzýval k plnosti života v Duchu Svätom, a zároveň poslušnosti cirkevným autoritám. Súčasťou prvého bloku boli i modlitby za účastníkov, predovšetkým za dar jazykov.

V druhom, popoludňajšom bloku, sme spoločne hľadali svoje služobnícke miesto v Cirkvi v zmysle biblického verša Ef 4,11: „On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov.“ Peter nás previedol bežnými, no mylnými predstavami veriacich o jednotlivých službách. Potom zadefinoval a na príkladoch ilustroval rôznorodosť a pravý význam týchto služieb, do ktorých sú všetci z nás povolaní. Na záver sme si vyprosovali pomazanie do jednotlivých služieb.

Sme vďační, že si Peter spolu so svojimi modlitebníkmi našiel na nás čas vo svojom nabitom programe. Veríme, že slová a modlitby, ktoré sme dnes zažili, nám pomôžu v hlbšom vzťahu s Bohom i Cirkvou, ktorú tvoríme my všetci.

(Peťa Babulíková)

FMA exallieve

Ples rodičov a priateľov školy vo veľkom štýle

Plesová sezóna je v plnom prúde, a zahanbiť sme sa nechceli dať ani my. Jedenásteho februára  nadišla príležitosť aj pre rodičov a priateľov našej školy, aby sa spolu dosýtosti zabavili. Aj tohtoročný ples organizovala už tradične Rada rodičov školy. Ale predsa len v niečom výnimočný bol, totiž prvýkrát sa konal v priestoroch reštaurácie Lavante, čo si pochvaľovali všetci zúčastnení. O celkovej spokojnosti hovorí aj počet zúčastnených, ktorých bolo až 180.

Ples sa rozbiehal už tradičným privítaním, keď zúčastnené dámy dostaly drobný darček vo forme kozmetiky a páni zasa pohárik domácej pálenky. Oficiálne privítali hostí riaditeľka školy pani Monika Pastieriková, predseda rady rodičov pán Peter Burian a direktor saleziánov don Jozef Ragula. Po krátkych príhovoroch nastal čas kultúrneho programu. V pôsobivom vystúpení sa predviedli členovia folklórneho súboru Kolíska, v ktorom sa angažujú aj viaceri žiaci našej školy. Ich vystúpenie bolo príjemným nabudením do celého večera.

O ďalšiu zábavu sa už starala hudobná skupina Melody, ktorá svojim umením bavila hostí až do nasledujúceho rána. Samozrejme s občasnými prestávkami, ktoré mali tiež svoje opodstatnenie. Najskôr sa podávala bohatá večera, neskôr mali účastníci možnosť navštíviť bufet a venovať sa rozhovorom v kruhu priateľov, a napokon o polnoci na všetkých čakalo aj milé prekvapenie – pečené prasiatko.

Počas večera si účastníci mohli zakúpiť aj lístky do tomboly. Tento rok na nich čakalo 77 hodnotných cien, ktoré vzbudili všeobecný záujem a po lístkoch sa len tak zaprášilo. Síce nemohli vyhrať všetci, ale radosť to nevzalo nikomu. Zábava pokračovala až do bieleho rána, kedy sa účastníci – unavení, ale spokojní – rozchádzali domov.

Za túto vydarenú zábavu chceme poďakovať najmä Rade rodičov školy, ktorá sa do organizácie vložila skutočne naplno. Zodpovedne celý ples pripravovali, čo nakoniec prinieslo aj vytúžené ovocie. A tiež chceme poďakovať aj starším žiačkám, ktoré boli ochotné pomôcť v šatni a pri iných drobných úlohách. Pevne verím, že naozaj všetci odchádzali domov spokojní, a mám nádej že sa opäť stretneme pri iných pekných akciách našej školy.

(don Jozef Ragula SDB)


Pozvánka na seminár obnovy v Duchu Svätom

Chceš zažiť dotyk živého Boha alebo osobne spoznať Ducha Svätého a nechať sa Ním vnútorne uzdraviť a naplniť? Tak príď medzi nás. Zažiješ rodinné spoločenstvo, kopec dobrých prednášok, radostnú atmosféru, ale najmä super čas s Pánom. Charizmatické spoločenstvá Skala a  Klasy Ťa pozývajú na ďalší seminár Obnovy v Duchu Svätom v Dubnici nad Váhom v katolíckom dome. Začíname 17. Februára o 17.00.

Muži zatiahli na hlbinu

foto_5

V dňoch 13.-16.10.2016 sa na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí uskutočnili tradičné duchovné cvičenia pre mužov, ktoré tento rok organizovalo miestne Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC). Prednášky z knihy Bože, buď milostivý pútavou formou 11 mužom prezentoval don Jozef Dömény, delegát miestneho združenia ASC.

foto_2

Autor knihy Dr. Scott Hahn vo svojej knihe podrobne rozobral napríklad aj tieto témy: druhy hriechov, sviatosť zmierenia, ako sa spovedať, ako odolávať pokušeniu, Boží hnev a iné, zároveň pripomenul, že človek veľmi potrebuje Božiu pomoc, aby dokázal ovládať svoju žiadostivosť. Po každej prednáške chlapi v ústraní mohli meditovať nad jej odkazom a aplikáciou v osobnom živote a počúvať, čo na to celé hovorí Boh.

foto_4

Muži sa okrem prednášok či meditácií v ústraní aktívne venovali aj iným činnostiam, hlavne v krátkom čase poobedňajšej rekreácie. V piatok sme si pred spoločnou modlitbou sv. ruženca zahrali futbal a aj zastrieľali z luku. V sobotu sme zase spoločne navštívili Tlstú Horu, kde sme sa pri lurdskej jaskynke pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a cestou naspäť sv. ruženec.

foto_1

V sobotu večer bol dostatočný priestor na otázky a odpovede, ktoré si prítomní potrebovali prekonzultovať. Pozdieľali sme sa s tým, koho a čo oslovilo, ako je to viac či menej dôležité v našich životoch, v individuálnych podmienkach každého z nás, tam, kde sa snažíme hľadať a plniť Božiu vôľu. Rovnako sme diskutovali technické otázky ohľadom organizácie týchto obľúbených duchovných cvičení, hľadali priestor na zlepšenie.

foto_3

Z duchovných cvičení muži odchádzali duchovne bohatší a naplnení Božou milosťou a, samozrejme, Pánu Bohu patrí naša prvoradá vďaka za tento požehnaný čas. Dali sme si predsavzatie, že získané poznatky sa budeme snažiť aplikovať i vo svojich rodinách, na pracoviskách či pri voľnočasových aktivitách. Účastníci duchovných cvičení ďalej srdečne ďakujú všetkým, hlavne kazateľovi don Döménymu, hneď potom manželkám a rodinám za to, že im vytvorili potrebný čas, ale aj každému, kto sa akoukoľvek formou podieľal na ich príprave a priebehu.

Štefan Antalík, Stanislav Farský, Karol Benko

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu vznikla v 17. storočí na žiadosť samotného Pána Ježiša Krista. Na zavedenie a rozšírenie tejto úcty si vyvolil sv. Margitu Máriu Alacoque, mníšku z rehole Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Moniale.

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu má v Dubnici nad Váhom dlhoročnú tradíciu. Už v roku 1918 bol v našej farnosti založený Spolok Božského Srdca Ježišovho. Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu a k Panne Márii bola už od dávnych čias najväčšou prioritou veriacich z Dubnice nad Váhom.

BBSJ z Litavy je zaregistrované v Arcibratstve v Ríme, kde sú zaregistrované všetky národné centrá. Tu sú zaregistrovaní aj dubnickí farníci, ktorí mali záujem o takéto členstvo. Každý člen dostal z Litavy veľký obraz Božského Srdca Ježišovho aj so svojím menom a evidenčným číslom. Taktiež dostal kópiu požehnania sv. Otca Benedikta XVI., ktoré udelil slovenskému Bratstvu Božského Srdca Ježišovho.

Je prirodzené, že každý veriaci, ktorý sa modlí a má v úcte Božské Srdce Ježišovo, dostáva Božie milosti. No člen Bratstva Božského Srdca Ježišovho ich môže získať viac.

b1

Základné pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho:

 1. Každý rok sláviť sviatok Božského Srdca a, ak je to možné, v ten deň prijať sviatosť zmierenia a ísť na sv. prijímanie.
 2. Členovia sú povolaní zúčastniť sa každý prvý piatok mesiaca na sv. omši k Božskému Srdcu a každú prvú nedeľu na odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského Srdca.
 3. Každý deň sa každý člen pomodlí: Otče náš, Zdravas´ a Vyznanie viery so strelnou modlitbou „Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval.“
 4. Každý člen Bratstva BSJ sa má nadovšetko usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým.
 5. Členovia Bratstva sa majú častejšie jeden za druhého modliť, aj za zomrelých členov.
 6. Všetky tieto povinnosti nezaväzujú nikoho pod žiadnym hriechom, iba vykonanie každodennej modlitby – bod 3 je potrebné k dosiahnutiu odpustkov.

Prisľúbenia Ježiša Krista ctiteľom Božského Srdca v zjaveniach sv. Margite:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Ich rodinám udelím pokoj.
 3. Poteším ich vo všetkých protivenstvách.
 4. V živote, ale hlavne pri smrti budem im bezpečnou ochranou.
 5. Hojne požehnám každé ich podujatie.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Vlažné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše dosiahnu rýchlo veľkú dokonalosť.
 9. Domy, v ktorých si zavesia a uctia obraz môjho Srdca, odmením požehnaním.
 10. Kňazom dám milosť obrátiť aj najzatvrdlivejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo rozširujú túto pobožnosť, vpíšem do svojho Srdca a nikdy ich stade nevytriem.
 12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že všetkým, ktorí príjmu moje Telo v prvé piatky 9 mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia: že neumrú bez mojej milosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí, lebo moje Srdce sa im stane bezpečným útulkom v poslednej chvíli.

V roku 1947 na Starých Horách všetci slovenskí biskupi zasvätili slovenský národ Božskému Srdcu Ježišovmu. V roku 2012 sme si pripomenuli 300. výročie Bratstva Božského Srdca Ježišovho na Slovensku.

 

Stretnutia členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom

Pravidelné stretnutia bratstva sa konajú 1-krát za mesiac pred večernou sv. omšou.

Stretnutie sa začína úvodnou modlitbou Otče náš, Zdravas´, Vyznaním viery a modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Po spoločnej modlitbe sa členovia zúčastnia svätej omše.

Veriaci, ktorí majú záujem o členstvo v BBSJ, môžu prísť na spoločné stretnutie, ktoré sa koná každý prvý štvrtok v mesiaci pred večernou sv. omšou. Taktiež sa môžu prihlásiť v Kníhkupectve don Bosco.

b2

Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prameň

všetkého dobra, lásky, porozumenia

a trpezlivosti, velebím Ťa, verím

v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa

a ľutujem, všetky svoje hriechy.

Venujem Ti svoje úbohé srdce. Urob

ho pokorným, trpezlivým, čistým

a schopným plniť všetky Tvoje

priania.

 

Daj, ó dobrý Ježišu, nech žijem

v Tebe a Ty vo mne. Chráň ma

v nebezpečenstvách, potešuj ma

v žiali a zármutku.

 

Dožič mi zdravie, svoje požehnanie

v každej mojej práci a milosť svätej

smrti. Amen.

 

 

 

Ružencové bratstvo Dubnica nad Váhom

 

DOMINIKÁNSKE   POŽEHNANIE

 

Nech nás Boh – Otec požehná,

nech nás Boh – Syn uzdraví,

nech nás Duch Svätý osvieti

 

a dá nám oči, ktorými by sme videli,

uši, ktorými by sme počuli

a ústa, ktorými by sme hlásali

slovo spásy

 

a anjela pokoja, ktorý by nad nami bdel

a priviedol nás nakoniec

skrze Boží dar do kráľovstva.

 

r1

História modlitby ruženca

Siaha do prvej polovice 13. storočia, keď podľa legendy modlitbu svätého ruženca prijal od Panny Márie sv. Dominik, zakladateľ rehole kazateľov (dominikánov).

Bratstvo Svätého ruženca založil v roku 1470 blahoslavený Alan de la Roche (1428-1475).

V katolíckej cirkvi bolo Ružencové bratstvo schválené v roku 1475.

Medzi laikmi v šírení ružencovej modlitby vynikal laický dominikán blahoslavený Bartolomej Longo (1841-1926). Jeho meno je spojené so známou Novénou k Panne Márii z Pompejí.

 r2

 

 

 

V tomto roku slávime 800. jubileum rehole kazateľov (1216-2016)

 

Na Slovensku sa oddávna naši predkovia utiekali o pomoc k Panne Márii, a to prostredníctvom modlitby ruženca. Aj Dubnica nad Váhom je takým mestom, kde sa ľudia radi modlia túto modlitbu. O tom svedčí aj zakladacia listina Ružencového bratstva, ktorá je umiestnená v kostole pri soche lurdskej Panny Márie.

 

Spravovanie ruženca

O zakladanie, spravovanie a šírenie ruženca sa starajú bratia dominikáni. Slovenská provincia Rehole kazateľov za týmto účelom v r. 1994 založila Dominikánske mariánske centrum (DMC) so sídlom v Košiciach.

 

Promótor pre ruženec

Jemu je zverená moc zakladať ružencové bratstvá, koordinovať ružencový apoštolát, navštevovať jednotlivé ružencové bratstvá vo farnostiach na území Slovenska. Od roku 2013 je provinčným promótorom pre ruženec na Slovensku páter Melichar Matis, oblastný provinciál.

 

Duchovná obnova ruženca

Duchovná obnova ružencového bratstva sa v našej farnosti konala vo februári 2012, keď nás navštívil vtedajší promótor p. Šimon Tyrol, OP, z Košíc a vysvetlil nám podstatu spoločenstva a taktiež dôvod duchovnej obnovy. V spoločenstve nastal podstatný úbytok členov, keď z 30 ruží nám zostalo šesť ruží živého ruženca a jedna neúplná. Výmenu ružencových tajomstiev uskutočňujeme losovaním. Podmienkou členstva sa stala aj pravidelná prítomnosť členov živého ruženca a spoločná modlitba 1-krát za mesiac.

Niektorí bývalí členovia sa rozhodli pre formu Svätého a Večného ruženca.

Dominikánska rehoľa mapuje svetové trendy a aplikuje ich na naše možnosti a podmienky. Naše bratstvo sa rozhodlo rešpektovať tieto nové zmeny a prijať ich za svoje.

 

Stretnutia Ružencového bratstva

 

Stretnutia sa konajú vždy prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 hodine v Kostole sv. Jakuba.

r3

 

Program stretnutí:

 

 • losovanie ružencových tajomstiev
 • Sľub Ružencovej Panne Márii – zasväcujeme sa Kráľovnej posvätného ruženca
 • Koruna Panny Márie, ktorú zložil sv. Ľudovít z Montfortu a určil ju ako rannú modlitbu svojím duchovným deťom
 • Rozjímavá modlitba sv. ruženca (riadime sa pokynmi časopisu Ruženec)
 • Svätá omša

Kontakt s Dominikánskym mariánskym centrom

Udržiavame telefonickým a písomným stykom a riadime sa hlavne pokynmi časopisu Ruženec, ktorý vychádza 1x mesačne. Dôležité sú aj stretnutia bratstiev z celého Slovenska, ktoré sa konajú vždy v prvú októbrovú nedeľu v národnej bazilike v Šaštíne, kde okrem programu sú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa spravovania spoločenstiev.

 

Časopis Ruženec

Je určený členom ružencového bratstva. Založili ho dominikáni v roku 1946. Obsahom časopisu sú informácie, ktoré súvisia s činnosťou a aktivitami ružencových bratstiev na Slovensku. Naše spoločenstvo odoberá v tomto roku každý mesiac 51 výtlačkov.

r4

Modlitba ruženca

Modlitba je rozhovor s Bohom, v ktorom nadväzujeme bližší vzťah s naším Stvoriteľom.

Jednou z možností, ako sa priblížiť k Bohu, je aj modlitba posvätného ruženca. Samotný ruženec je vlastne život nášho Spasiteľa vyjadrený jednotlivými tajomstvami, ktorých je spolu dvadsať. Prechádzajú Ježišovým životom od počatia z Ducha svätého až po korunovanie Matky Božej v nebi. Okrem toho, že sa modlíme zverený desiatok denne doma, modlievame sa ruženec aj v kostole pred svätou omšou, a to každá ruža ráno i večer, po celý týždeň. Keď sa modlíme k Panne Márii, ona nám vyprosuje nami zverené prosby. Tie sa môžu týkať nielen nášho života a našich osobných potrieb, ale môžeme sa prihovárať aj za iných ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku, teda za neveriacich. Ďakujeme aj za milosti, ktorých sa nám od Pána dostalo, a prosíme o Božie požehnanie do ďalších dní. Modlievame sa aj za našich duchovných otcov, našu farnosť, mládež, za naše rodiny a taktiež za duše v očistci.

Je dobré, ak sa modlitba ruženca praktizuje aj v rodinách. Potom je ochrana Panny Márie o to mocnejšia.

 

Prečo sa máme modliť ruženec?

 

V súčasnosti sme svedkami veľkej módy meditačných techník rôznych filozofických, náboženských a okultných smerov. Snažia sa u nás udomácniť a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek túži po nadprirodzenom.

Často sa stretávame s názorom, že pátričky patria do rúk iba starším ľuďom a modliť sa ruženec budeme až na dôchodku. Ale práve náš bežný život nám poukazuje na skutočnosť, že sa ľuďom tejto milosti už nemusí dostať.

Preto zoberme do rúk ruženec a obráťme sa s dôverou na našu nebeskú Matku. Ona je tá, ktorá nás s láskou vypočuje a prednesie naše prosby svojmu synovi. Veď všetci máme o čo prosiť a vo svojom živote aj za čo ďakovať. Matka Božia sa naším modlitbám určite poteší.

Výsady členov Ružencového bratstva prisľúbené preblahoslavenou Pannou Máriou:

 • osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie
 • spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca s nespočítateľným množstvom členov Ružencových bratstiev po celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch tejto modlitby po smrti
 • spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov Ružencového bratstva
 • spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov
 • spoluúčasť na ďalších úplných alebo čiastočných milostiach

Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude možnou ochranou proti peklu: zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie. Nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou, hriešnik sa obráti: vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti Jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

 

 

 

Ako sa stať členom Ružencového bratstva pri Kostole sv. Jakuba

v Dubnici nad Váhom

 

Ak sa rozhodnete pre členstvo v Ružencovom bratstve pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom, navštívte naše spoločné stretnutie v prvý štvrtok v mesiaci v kostole, kde budete zaradení do konkrétnej ruže a vylosujete si ružencové tajomstvo.

 

Kontakt: ruzenecdca@gmail.com

 

 

„Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!“

Mariánske kňazské hnutie – Večeradlá s Pannou Máriou

Vo Fatime 13.5.1917 Matka Božia prišla oznámiť rozhodujúce obdobie dejín spásy, v ktorom vyvrcholí boj proti Bohu a tento sa skončí definitívnym Božím víťazstvom. Zjavila nám aj to, že ona bude tá, ktorá nás k tomu víťazstvu privedie a preto to veľké Božie víťazstvo bude triumfom jej Nepoškvrneného Srdca. Odvtedy uplynul istý čas a môžeme teda vidieť aj určitý postup, ktorým nás Matka Božia vedie k prisľúbenému víťazstvu. Vo Fatime žiadala len to najelementárnejšie pre duchovný život: modlitbu, pokánie, obrátenie, obety zaň. O osem rokov neskôr, až keď toto bolo už čiastočne prijaté, zjavuje sa Matka Božia v decembri 1925 sestre Lucii v jej kláštornej cele a žiada pobožnosť prvých sobôt v mesiaci. Začína mobilizovať tých, ktorí jej fatimskú výzvu prijali a žiada splniť päť požiadaviek pre prvé soboty:

 1. sv. spoveď
 2. sv. prijímanie
 3. modlitba ruženca
 4. rozjímanie o jeho tajomstvách
 5. úmysel odčiniť urážky spôsobené jej Nepoškvrnenému srdcu

Čas opäť pokročil a nebeská Veliteľka sa osobne prihovára ku kňazom. Otvorene hovorí o stratégii tohto jej a nášho boja, boja Ženy a jej potomstva proti Hadovi. Uskutočňovanie večeradiel je teda ďalším krokom od fatimského zjavenia k prisľúbenému víťazstvu. Kým fatimské soboty nás mali naučiť aspoň jeden deň v mesiac myslieť na toto prisľúbené víťazstvo, modlitby z večeradiel by sa malí dvíhať k nebu neustále, lebo je čas, keď máme všetkých priviesť do večeradla Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

pm1

 

Večeradlá modlitby

Večeradlo modlitby vzniklo ako odozva na „volanie fatimského odkazu“. Panna Mária chce zhromaždiť svoje deti v tejto dobe, pretože len Duch Svätý môže spôsobiť zázrak milosrdnej lásky Božej, aby ľudia pochopili a obrátili sa k svojmu Bohu, aby sa tak svet. zachránil.

Zakladateľom večeradiel je taliansky kňaz don Stefano Gobbi (1930-2011). Kľúčová udalosť, ktorá zmenila život otca Gobbího, sa udiala 8.5.1972, keď na púti vo Fatime v Portugalsku vo svojom srdci začul hlas Panny Márie. Panna Mária si ho vybrala ako nástroj, aby šíril jej posolstvá po celom svete. Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie, ktorého úlohou je viesť ľudí k zasväcovaniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, zakladať večeradlá modlitby a šíriť zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci – fatimské soboty. Na Slovensku je v súčasnosti toto hnutie rozšírené vo všetkých diecézach. Naša dubnická farnosť začala praktizovať večeradlá po roku 1990.

Po smrti don Gobbiho sa zodpovedným za MKH stal páter Laurent Larroque, ktorý v r. 2015 navštívil na Slovensku niekoľko miest a zúčastnil sa na večeradlách veriacich. V našej diecéze to bol Kostol sv. Mikuláša Višňové – 24.9.2015.

 

Večeradlá v Dubnici nad Váhom

Konajú sa dvakrát do mesiaca, vždy druhú a tretiu sobotu (po fatimskej sobote) ráno pred svätou omšou. Program večeradla:

 1. Pieseň k Duchu svätému
 2. Úvodná meditácia z Modrej knihy
 3. Modlitba svätého ruženca
 4. Modlitba na úmysel sv. Otca
 5. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
 6. Hymna MKH
 7. Modlitba za jednotu a svornosť MKH, za obrátenie, za predstaveného MKH

Fatimské soboty

 Konajú sa vždy v prvú sobotu v mesiaci, začínajú ráno svätou omšou. Po jej skončení nasleduje eucharistická poklona a modlitba posvätného ruženca.

Časopis Fatima

Vydáva Inštitút Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Košiciach. Do našej farnosti prichádza celkom 80 ks výtlačkov.

Zasvätenie mesta Dubnica nad Váhom Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Začiatkom septembra sa v našom meste koná púť k milostivej soche Panne Márii. Po sv. omši ide slávnostný sviečkový sprievod cez mesto až ku soche Panny Márie na námestí. Na tomto mieste je naše mesto zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Modlitby za kňazov

Súčasťou MKH sú aj modlitby za kňazov. Za dubnických kňazov sa túto predpísanú modlitbu dobrovoľne modlia viacerí veriaci. Modlitby sú rozdelené na každý deň týždňa, takže vzniká reťaz nepretržitých modlitieb.

Modlitba za kňaza (pondelok – nedeľa):

 Večný Otče, obetujem Ti dnes každú moju prácu, modlitbu a všetko, čo dnes naplní môj deň, v spojení s utrpením Pána Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna, za požehnanie duchovného otca:

………………………………………………………

Prosíme Ťa, vypočuj jeho dobré úmysly, za ktoré sa modlí a daruj mu všetky milosti potrebné k jeho svätosti. Prečistá Panna Mária: „Hľa, tvoj syn“ (Jn 19,26). Ochraňuj a prihováraj sa za nášho kňaza a aj za nás, ktorí sa za neho modlíme, aby sme raz spolu všetci oslavovali Najsvätejšiu Trojicu v nebeskej vlasti. Amen.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Boh nám pre tieto časy ponúkol srdce Matky – stačí, ak zasvätením vstúpime do jeho vnútra, aby sme boli uchránení od mnohého zla. Využime tento prostriedok našej záchrany a zasväcujme seba, svoje deti, rodiny, pracoviská, farnosti. Sú už mnohé svedectvá, kde vďaka zasväteniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie evidentne bolo zastavené zlo, ktoré ohrozovalo jednotlivcov, rodiny i národy. Využime tento čas milosti a zasväťme seba, svoje rodiny aj farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

pm2

 Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Som celý tvoj a všetko, čo mám, ti obetujem, najmilší Ježišu,  prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, našej najmilšej Matky. Dobrá Matka, prijmi ma takého, aký som, a urob ma takým, akého ty ma chceš mať. Mária, Matka moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

 

„Žehnám všetkým bratom a sestrám, ktorí sú zapojení do nepretržitých modlitieb za kňazov.“ (Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, prešovský eparcha)