Biblický kurz šitý na mieru pre Teba

Milí priatelia Svätého Písma,

pozývame vás na biblický kurz, ktorý sa bude konať od 26.-29. augusta 2018 v Rodinkove pod vedením saleziána don Pavla Gracha SDB, delegáta pre saleziánsku rodinu. Biblický kurz je určený pre mladých ľudí a dospelých, ktorých zaujíma táto téma. Počas kurzu nebudú k dispozícii animátori pre vaše deti.

Cena: Dospelí a deti nad 15 rokov – 80€ (v cene je plná penzia a ubytovanie).

Zálohu 20€/osoba je potrebné zaplatiť s prihlásením. Až po zaplatení zálohy je prihláška kompletná. Zálohu poslielajte na č.ú.: SK1811000000002626084575.

Prihlasovanie prebieha do 30. júna 2018.

 

 

Oslava Panny Márie Pomocnice v saleziánskej záhrade bola ochutnávkou raja

Najbližšia nedeľa k sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov (24. máj), ktorú si saleziánska rodina uctieva ako svoju hlavnú patrónku, patrí už tradične oslave nebeskej Matky v záhrade u saleziánov. Tento rok vyše 250 ľudí využilo nádherný slnečný deň na budovanie spoločenstva v rodinnej atmosfére, a to symbolicky na slávnosť  Najsvätejšej Trojice.

Celé popoludnie sa nieslo v myšlienke stavby Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorú postavil don Bosco v Turíne na Valdoccu presne pred 150 rokmi. Najprv na originálnom pódiu záhradnej pivnice vystúpili deti s hudobnými, tanečnými a akrobatickými číslami doplnenými o vtipnú scénku. Medzi jednotlivými číslami sa diváci mohli dozvedieť aj niektoré zaujímavosti o bazilike, ktorá ukrýva 7 metrový obraz Panny Márie, 52 druhov mramoru, či niekoľko tisíc vzácnych relikvií.

Po kultúrnom programe si každý našiel svoje miesto. Deti na 8 stanoviskách cez rôzne aktivity stavali baziliku a okrem toho bol pre nich prichystaný nafukovací hrad a gladiátorský ring. Dospelí si zatiaľ pochutnávali na špízoch, kávičke a koláčikoch. Prekvapením bola torta vo forme turínskej baziliky a odznačiky s novým logom dubnickej Panny Márie. Na záver otec direktor don Pavol Piatrov zahral pieseň Salve Regina a všetkým prítomným udelil don Boscove požehnanie Panny Márie Pomocnice.

„Okolo druhej prišla čierňava a hrozila búrka. Reku, ak toto začne liať, tak máme po akcií. Ale nakoniec nás to obišlo a bolo luxusne. Môžeme zažiť rôzne situácie, kedy v živote hrozia „búrky“. A hľadá sa východisko. Bezpečie. Poznal to aj don Bosco. Mal osobnú skúsenosť s Pomocnicou. Preto tak zanietene odporúčal zverovať sa jej mocnému príhovoru. Toto nedeľné popoludnie bolo pre mňa aj časom prekvapení. Najmä krásnych. Z ľudí, ktorí prišli pomôcť, nachystať, priniesť… To sú také malé veľké zázraky. Don Bosco hovorieval, že každého, kto prekročí prah saleziánskeho domu, si Panna Mária berie tak špeciálne pod svoj ochranný plášť. U niektorých mladých, ktorí náš prah prekročili pomerne nedávno, je táto don Boscova skúsenosť až hmatateľná.“ (don Pavol Piatrov)
(text: Peter Štellmach SDB; foto: Veronika Jankechová)

Panna Mária Pomocnica pomáha svojim deťom aj dnes

Kresťanský ľud mnohokrát v dejinách zakúsil konkrétnu pomoc Panny Márie, najmä vo chvíľach osobitne ťažkých pre život Cirkvi. Z toho sa zrodil zvyk vzývať Božiu Matku aj pod titulom Pomocnica kresťanov. Dátum sviatku bol určený na 24. máj. Je to deň, keď sa pápež Pius VII., zázračne vyslobodený z väzenia, v roku 1814 vrátil do Ríma. Svätý Ján Bosco videl v invokácii „Pomocnica kresťanov“ úžasnú syntézu tajomstva preblahoslavenej Panny Márie v pláne spásy, ktorý sa plní v Cirkvi, takže napísal: „… skúsenosť osemnástich storočí jasne ukazuje, že Panna Mária z neba veľmi úspešne pokračovala v poslaní Matky Cirkvi a Pomocnice kresťanov, ktoré začala tu na zemi“ (Liturgia hodín).

Saleziánska rodina, verná duchu a poslaniu dona Bosca, sa dáva viesť a udržovať materinskou prítomnosťou Panny Márie a tento deň prežíva v oslave svojej nebeskej Matky. V Turíne je to najväčšia púť v roku, kedy do Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorá si tento rok pripomína 150. výročie od kedy ju don Bosco postavil, prichádza vyše 25 tis. ľudí a sv. omšu celebruje hlavný predstavený saleziánov.

V Dubnici nad Váhom to býva síce skromnejšia oslava, ale o to rodinnejšia. Tento rok slávnostnú sv. omšu celebroval don Anton Červeň, direktor filozofického študentátu v Žiline, ktorý svoj príhovor začal otázkou, či „v dnešnej dobe potrebujeme ešte pomoc, keď chceme všetko zvládnuť sami?“. Spomenul svoje osobné zážitky s Máriou a povzbudil všetkých, aby dôverujúc Matke hľadeli do budúcnosti vždy s nádejou. Po sv. omši bolo ešte malé pohostenie. Saleziáni spolupracovníci prichystali chlebíčky so salámkou, ako to zvykol robievať don Bosco.

(text: don Peter Štellmach SDB; foto: Mária Badačová, ANS)


Deviatnik k Panne Márii Pomocnici (video)

V tomto roku 150. výročia posviacky Baziliky Márie Pomocnice v Turíne, ponúka hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime spoločnú novénu pred jej sviatkom, aby sa takto v úcte k Pomocnici zjednotila celá saleziánska rodina.

Novéna má formu videa. Každá časť obsahuje vyrozprávaný sen, komentár hlavného predstaveného, svedectvo člena saleziánskej rodiny a modlitbu.

9. deň (22. mája)

______________________________________________________________________________________________________

8. deň (22. mája)

______________________________________________________________________________________________________

7. deň (21. mája)

______________________________________________________________________________________________________

6. deň (20. mája)

______________________________________________________________________________________________________

5. deň (19. mája)

______________________________________________________________________________________________________

4. deň (18. mája)

______________________________________________________________________________________________________

3. deň (17. mája)


2. deň (16. mája)


1. deň (15. mája)

 (zdroj: www.saleziani.sk)

Časopis Don Bosco Dnes píše aj o Máriinej Dubnici

Dvojmesačník Don Bosco Dnes, ktorý sa posiela dobrodincom a priateľom dona Bosca na celom Slovensku, prichádza v marcovom čísle s novou rubrikou „Naše diela“, kde sa ako prvé malo tú česť predstaviť práve to naše v Dubnici nad Váhom (str. 10-11). V tomto čísle sa tiež dočítate o prvom slovenskom saleziánovi-biskupovi Mons. Vladimírovi Feketem, o zázraku, ktorý zažil hlavný predstavený don Ángel a nájdete tam aj rozhovor so svetovým prezidentom Združenia exallievov Michalom Hortom pochádzajúcim zo susednej Novej Dubnice. 

O Radosti evanjelia

V sobotu 10. februára sme medzi nami prijali vzácnu návštevu. Len pred niekoľkými dňami bol u nás hlavným celebrantom na slávnosti sv. Jána Bosca don Pavol Grach, salezián, ktorý momentálne pôsobí ako delegát pre saleziánsku rodinu. Po pár dňoch zavítal do Dubnice znova, no za iným účelom.

Postupne navštevuje saleziánske strediská, aby priblížil text pápežskej exhortácie Svätého Otca Františka „Evangelii gaudium“ – Radosť Evanjelia. Túto apoštolskú exhortáciu súčasný pápež napísal ako svoju prvú, ešte v roku 2013, a ako aj don Grach povedal, svojim duchom je veľmi blízka duchu a apoštolskému poslaniu saleziánov.

Don Pavol nám veľmi pútavou formou prerozprával odkaz tohto rozsiahleho pápežského dokumentu, ktorý by asi málokto z nás celý prečítal, s tým, že sa jedná o pozvanie každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Pozvanie do novej etapy evanjelizáce s dôrazom na plnosť radosti.

Po prednesení výkladu dokumentu prebehla diskusia s účastníkmi prezentácie, ktorá bola ukončená požehnaním dona Gracha, aby sa rozišli s týmto pocitom radosti, ale čo je veľmi dôležité, aby túto radosť bolo neprestajne cítiť z nás.

(Stanislav Farský)


Tu si môžete stiahnuť nahrávku celej prednášky.

 

Spoznajte aj vy „Radosť evanjelia“

V sobotu 10.2. o 16:00 bude v Katolíckom dome prednáška o dokumente pápeža Františka „Radosť evanjelia“ (2013). Tému predstaví don Pavol Grach SDB, člen provinciálnej rady a zodpovedný za saleziánsku rodinu na Slovensku, ktorý bol nedávno v Dubnici ako slávnostný kazateľ na vigíliu sviatku dona Bosca.

„Som presvedčený, že texty tejto exhortácie ešte stále málo (ak vôbec) poznáme a to je na našu duchovnú škodu. Don Bosco bol pozorný na hlas Ducha i na hlas pápeža a nerobil medzi nimi veľký rozdiel. Poznanie tohto dokumentu nám umožní nový duchovný nádych a podnieti reflexiu o našom duchovnom i apoštolskom živote.“ (don Grach)

Zo stretnutia by mohli vzísť podnety na uvažovanie i nadšenie, ktoré by
sa malo preniesť do saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom.

Súčasný don Bosco sa prihovára mladým

POSOLSTVO HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO MLADÝM
Sviatok svätého Jána Bosca – 31. január 2018

Moji drahí mladí,

prijmite môj pozdrav plný oddanosti, s prísľubom mojej modlitby za vás všetkých. Tak ako aj minulý rok, aj tohto roku v deň sviatku sv. Jána Bosca, 31. januára, sa nachádzam v inej časti sveta. Tento krát v Ázii, vo Východnom Timore. Z tohto miesta túžim byť prítomný v najrôznejších miestach sveta, kde sú mladí, ktorí zakúšajú radosť z pocitu, že Pán im daroval dona Bosca ako otca a učiteľa mládeže.

Mám v živej spomienke stretnutie pápeža Františka s mladými v Čile a Peru, ktoré sa udialo pred niekoľkými dňami. Na druhej strane, všade je veľký pohyb príprav na Synodu biskupov, na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Ten istý pápež František sa chce počas týždňa pred Kvetnou nedeľou stretnúť s delegáciami mladých celého sveta, či katolíkmi alebo nekatolíkmi, či kresťanmi alebo mladými iných nábožen-stiev, a aj s mladými, ktorí nevedia či veria alebo neveria: so všetkými. Chce ich počúvať, chce nás počúvať, bezprostredne, lebo je dôležité, aby ste hovorili, aby ste sa nenechali umlčať. Toto všetko vo mne vyvoláva obrovskú radosť.

Môžem sa vám zdôveriť? Keď prechádzam „saleziánskym svetom“, rozličnými národmi, a stretávam sa s vami, mladými, vidím vaše tváre, váš úsmev, váš úprimný, čistý, autentický  pohľad, hovorím si: svet, Cirkev, naša saleziánska rodina a saleziánske mládežnícke hnutie na celom svete majú veľkú prítomnosť a sľubnú budúcnosť.

Minulý rok som vám napísal (spomínate si?) hovoriac okrem iného aj to, že vám veríme. Dnes vám potvrdzujem moju úplnú dôveru a hovorím ešte viac. Moji drahí mladí, nevzdávajte sa svojich snov a svojich ideálov, hoci sa to niekedy môže zdať ťažké. Aj naďalej vášnivo hľadajte svoje šťastie, ale to hlboké a autentické šťastie, keď pocítite, že ste spokojní a naplnení. Také šťastie, ktoré je veľmi vzdialené od všetkého, čo je povrchné a prázdne, ktorému je vzdialená logika „použi a zahoď“ veci a – hovorím vám to s veľkou bolesťou – niekedy až „použi a zahoď-vyraď“ osoby.

Mysliac na vás si rád spomínam na to, čo vám pri jednej príležitosti povedal a napísal vtedajší pápež Benedikt XVI: „Drahí mladí, šťastie, ktoré hľadáte, šťastie, ktoré máte právo vychutnávať, má meno a tvár: Ježiš Nazaretský“.

Niekto sa ma opýta, či je toto posolstvo platné aj pre mladých nekresťanov. Moja odpoveď je: bezpochyby áno. Posolstvo platí pre vás všetkých, moji drahí mladí.

Počúvajte, rozpoviem vám skúsenosť, ktorú som zažil pred niekoľkými týždňami. Navštívil  som saleziánsku provinciu so sídlom v Guwahati, v Assame vo východnej Indii, a počas stretnutia v jednom saleziánskom diele pre mladých univerzitných študentov rozličných náboženstiev (katolíci, hinduisti, moslimovia) som zostal hlboko dotknutý, keď som videl, že oni sami navrhli spoločnú recitáciu modlitby „Otče náš“. Dojalo ma to. A zagratuloval som im, že dávajú takýto významný návrh. Pretože mladí, schopní volať Boha „Otec!“, jediný Boh, budú schopní vybudovať svet pokoja, skutočnej spravodlivosti, univerzálneho bratstva.

To isté potvrdil pápež František počas svojej návštevy Bangladéša: „Som veľmi rád, že spolu s katolíkmi sú tu s nami aj mnohí mladí moslimskí priatelia a tiež iné vierovyznania. Tým, že ste tu dnes spolu, prejavujete vaše rozhodnutie podporiť ovzdušie harmónie, kde sa vzájomne držíte za ruky, napriek vašim náboženským rozdielom“.

A práve z tohto dôvodu si vám dovolím navrhnúť, alebo ešte viac, požiadať vás, mladí „saleziánskeho sveta“ i z iných prostredí, aby ste otvorili svoje srdce Bohu a dovolili, aby vás prekvapil. Dovoľte, aby vstúpil do hĺbky vášho života. Nikdy vás nesklame. Zakúste stretnutie s Ním a nakoľko môžete, modlite sa, vstúpte do dialógu s Ním.

Môže hlavný predstavený žiadať toto od mladých vo svete? Určite. A robím to v mene dona Bosca, ktorý vás v spoločenstve s Bohom hlboko miluje. A žiadam vás o to, lebo som o tom hlboko presvedčený. Nech sa nestane to, čo hovorila Edita Steinová (filozofka XX. storočia a dnes svätá), keď hovorila o sebe v období dospievania a povedala, že „vedome a slobodne stratila zvyk modliť sa“. Pozývam vás, moji drahí mladí, aby ste pestovali  a zintenzívnili tú priam chvejivú skúsenosť, ktorou je modlitba ako dialóg s Bohom. A potom, naďalej buďte veľkodušní vo svojom živote, naďalej ponúkajte svoj čas a svoje kvality druhým, pokračujte v hľadaní spôsobu ako rásť vo vnútornom živote; dovoľte, aby vám pomohli a nechajte sa sprevádzať tými, ktorí preto, že už to tiež zažili, vám môžu venovať dar počúvania s otvorenosťou, so srdcom pripraveným a ochotným prijať to, čo vám Boh prostredníctvom Ducha Svätého našepkáva v hĺbke vášho srdca.

Dôverujte Márii, Pánovej Matke a Pomocnici. Mária vás bude sprevádzať v každej chvíli života: na križovatkách ciest a tiež v ťažkých chvíľach. Odvahu! Neklesajte na mysli, lebo ako povedal pápež František: „Život stojí za to, aby bol žitý so zdvihnutou hlavou“.

So všetkou láskou vášho vždy otca, brata a priateľa v donovi Boscovi,

(Fotografie: návšteva don Ángela na Slovensku jeseň 2016 a 2017)

Blíži sa víkend s don Boscom

Saleziánska rodina v Dubnici nad Váhom pozýva všetkých na spoločnú oslavu don Bosca, ktorý nám sľúbil „chlieb, prácu a nebo“. Chutný „chlieb“ nám ponúkne animovaný piatkový večer po mládežníckej sv. omši a nedeľné popoludnie pre prvoprijímajúce deti. V sobotu poobede si „vyhrnieme rukávy“ a spoločne poupratujeme Katolícky dom. Napokon zažijeme „kúsok neba“ pri slávnostnej sv. omši v Kostole sv. Jána Bosca, po ktorej bude malé pohostenie. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Sviatok sv. Františka Saleského – saleziánska rodina má dnes meniny

Svätý František Saleský (1567 – 1622), pastier plný horlivosti a učiteľ lásky, inšpiroval dona Bosca svojím optimistickým humanizmom a totálnou pastoračnou obetou v starostlivosti o duše. V roku 1854 vyhlásil: „Panna Mária chce, aby sme založili kongregáciu. Rozhodol som sa, že sa budeme volať saleziáni. Uchýlime sa pod ochranu svätého Františka Saleského a budeme mať účasť na jeho nekonečnej láskavosti.“ V roku 1854 don Bosco dal prvej skupinke 17 mladých, ktorí túžili nasledovať jeho kroky v práci s mládežou, názov Nábožná spoločnosť svätého Františka Saleského.

(Erb Saleziánskej Kongregácie so sv. Františkom Saleským)

Svätý František Saleský (pôvod jeho mena je z talianska od sv. Františka z Assisi, ktorého otec nazýval v detstve pre jeho znalosť francúzštiny Francesco-Francúzik) sa narodil taliansko-švajčiarskom pohraničí v Savojsku na zámku Sales 21. augusta 1567. Vyštudoval filozofiu a právo v Paríži. Počas svojho pobytu v Paríži býval v jezuitskom kolégiu a získal aj vynikajúce duchovné vedomosti. Ako 19-ročný pod vplyvom reformácie prekonal krízu viery. Podľa náuky o predurčení bol presvedčený, že bude zatratený. Mal pevnú povahu a krízu prekonal myšlienkou: „Keď už nebudem môcť milovať Boha vo večnosti, chcem ho milovať aspoň tu na svete.“ Po štúdiách v Paríži absolvoval právnickú fakultu v Padove. Ako dvadsaťštyriročný napriek nesúhlasu otca si zvolil kňazskú dráhu. Jeho prvé pôsobisko bolo celkom pod vplyvom kalvinizmu. Nedal sa znechutiť a svojimi listami burcoval k návratu ku kresťanstvu. V roku 1599 pápež vymenoval úspešného misionára za pomocného a v roku 1602 za diecézneho biskupa v Ženeve. Bol to človek ušľachtilého a prenikavého ducha, učený humanista a veľký duchovný vodca. Všetkým sprístupnil cestu asketiky (Filotea) a ukázal podstatu duchovného života v láske k Bohu (Teotim). Aj v svojom biskupskom úrade bol neúnavným pisateľom a štatistiky hovoria, že napísal okolo 6000 listov. So svätou Janou de Chantal založil a viedol rád Navštívenia. Vyčerpaný apoštolskou činnosťou zomrel 28. decembra 1622. Sviatok Františka súvisí s prenesením jeho ostatkov do Annecy 24. januára 1623. Za svätého bol vyhlásený v roku 1665, za učiteľa Cirkvi v roku 1871. Pius XI. ho v roku 1923 vyhlásil za patróna tlače a žurnalistov. Na jeho sviatok pápeži vydávajú posolstvo k Svetového dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi na Siedmu veľkonočnú nedeľu.

(zdroj: www.saleziani.sk)


Z myšlienok sv. Františka Saleského

„Na jednu kvapku medu sa chytí viac múch ako na celý sud octu.“

„Radosť otvára srdce, smútok ho zatvára.“

„Veľmi často sa uspokojujeme s túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť ľuďmi na zemi.“

„Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach, na ktoré sotva budeme mať príležitosť.“

„Pomaly sa ponáhľajte. Veci urobíte vždy rýchlo a načas, ak ich urobíte dobre.“

„Už to je veľké zlo, že nerobíme nič dobrého.“

„Aj jedna duša je dosť veľká diecéza.“

„Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopárnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.“

„Svätý, ktorý sa nedokáže smiať, nie je žiadny svätý.“

„Keby mi nepriateľ vylúpil jedno oko, druhým sa na neho priateľsky pozriem.“