Časopis Don Bosco Dnes píše aj o Máriinej Dubnici

Dvojmesačník Don Bosco Dnes, ktorý sa posiela dobrodincom a priateľom dona Bosca na celom Slovensku, prichádza v marcovom čísle s novou rubrikou „Naše diela“, kde sa ako prvé malo tú česť predstaviť práve to naše v Dubnici nad Váhom (str. 10-11). V tomto čísle sa tiež dočítate o prvom slovenskom saleziánovi-biskupovi Mons. Vladimírovi Feketem, o zázraku, ktorý zažil hlavný predstavený don Ángel a nájdete tam aj rozhovor so svetovým prezidentom Združenia exallievov Michalom Hortom pochádzajúcim zo susednej Novej Dubnice. 

O Radosti evanjelia

V sobotu 10. februára sme medzi nami prijali vzácnu návštevu. Len pred niekoľkými dňami bol u nás hlavným celebrantom na slávnosti sv. Jána Bosca don Pavol Grach, salezián, ktorý momentálne pôsobí ako delegát pre saleziánsku rodinu. Po pár dňoch zavítal do Dubnice znova, no za iným účelom.

Postupne navštevuje saleziánske strediská, aby priblížil text pápežskej exhortácie Svätého Otca Františka „Evangelii gaudium“ – Radosť Evanjelia. Túto apoštolskú exhortáciu súčasný pápež napísal ako svoju prvú, ešte v roku 2013, a ako aj don Grach povedal, svojim duchom je veľmi blízka duchu a apoštolskému poslaniu saleziánov.

Don Pavol nám veľmi pútavou formou prerozprával odkaz tohto rozsiahleho pápežského dokumentu, ktorý by asi málokto z nás celý prečítal, s tým, že sa jedná o pozvanie každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Pozvanie do novej etapy evanjelizáce s dôrazom na plnosť radosti.

Po prednesení výkladu dokumentu prebehla diskusia s účastníkmi prezentácie, ktorá bola ukončená požehnaním dona Gracha, aby sa rozišli s týmto pocitom radosti, ale čo je veľmi dôležité, aby túto radosť bolo neprestajne cítiť z nás.

(Stanislav Farský)


Tu si môžete stiahnuť nahrávku celej prednášky.

 

Spoznajte aj vy „Radosť evanjelia“

V sobotu 10.2. o 16:00 bude v Katolíckom dome prednáška o dokumente pápeža Františka „Radosť evanjelia“ (2013). Tému predstaví don Pavol Grach SDB, člen provinciálnej rady a zodpovedný za saleziánsku rodinu na Slovensku, ktorý bol nedávno v Dubnici ako slávnostný kazateľ na vigíliu sviatku dona Bosca.

„Som presvedčený, že texty tejto exhortácie ešte stále málo (ak vôbec) poznáme a to je na našu duchovnú škodu. Don Bosco bol pozorný na hlas Ducha i na hlas pápeža a nerobil medzi nimi veľký rozdiel. Poznanie tohto dokumentu nám umožní nový duchovný nádych a podnieti reflexiu o našom duchovnom i apoštolskom živote.“ (don Grach)

Zo stretnutia by mohli vzísť podnety na uvažovanie i nadšenie, ktoré by
sa malo preniesť do saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom.

Súčasný don Bosco sa prihovára mladým

POSOLSTVO HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO MLADÝM
Sviatok svätého Jána Bosca – 31. január 2018

Moji drahí mladí,

prijmite môj pozdrav plný oddanosti, s prísľubom mojej modlitby za vás všetkých. Tak ako aj minulý rok, aj tohto roku v deň sviatku sv. Jána Bosca, 31. januára, sa nachádzam v inej časti sveta. Tento krát v Ázii, vo Východnom Timore. Z tohto miesta túžim byť prítomný v najrôznejších miestach sveta, kde sú mladí, ktorí zakúšajú radosť z pocitu, že Pán im daroval dona Bosca ako otca a učiteľa mládeže.

Mám v živej spomienke stretnutie pápeža Františka s mladými v Čile a Peru, ktoré sa udialo pred niekoľkými dňami. Na druhej strane, všade je veľký pohyb príprav na Synodu biskupov, na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Ten istý pápež František sa chce počas týždňa pred Kvetnou nedeľou stretnúť s delegáciami mladých celého sveta, či katolíkmi alebo nekatolíkmi, či kresťanmi alebo mladými iných nábožen-stiev, a aj s mladými, ktorí nevedia či veria alebo neveria: so všetkými. Chce ich počúvať, chce nás počúvať, bezprostredne, lebo je dôležité, aby ste hovorili, aby ste sa nenechali umlčať. Toto všetko vo mne vyvoláva obrovskú radosť.

Môžem sa vám zdôveriť? Keď prechádzam „saleziánskym svetom“, rozličnými národmi, a stretávam sa s vami, mladými, vidím vaše tváre, váš úsmev, váš úprimný, čistý, autentický  pohľad, hovorím si: svet, Cirkev, naša saleziánska rodina a saleziánske mládežnícke hnutie na celom svete majú veľkú prítomnosť a sľubnú budúcnosť.

Minulý rok som vám napísal (spomínate si?) hovoriac okrem iného aj to, že vám veríme. Dnes vám potvrdzujem moju úplnú dôveru a hovorím ešte viac. Moji drahí mladí, nevzdávajte sa svojich snov a svojich ideálov, hoci sa to niekedy môže zdať ťažké. Aj naďalej vášnivo hľadajte svoje šťastie, ale to hlboké a autentické šťastie, keď pocítite, že ste spokojní a naplnení. Také šťastie, ktoré je veľmi vzdialené od všetkého, čo je povrchné a prázdne, ktorému je vzdialená logika „použi a zahoď“ veci a – hovorím vám to s veľkou bolesťou – niekedy až „použi a zahoď-vyraď“ osoby.

Mysliac na vás si rád spomínam na to, čo vám pri jednej príležitosti povedal a napísal vtedajší pápež Benedikt XVI: „Drahí mladí, šťastie, ktoré hľadáte, šťastie, ktoré máte právo vychutnávať, má meno a tvár: Ježiš Nazaretský“.

Niekto sa ma opýta, či je toto posolstvo platné aj pre mladých nekresťanov. Moja odpoveď je: bezpochyby áno. Posolstvo platí pre vás všetkých, moji drahí mladí.

Počúvajte, rozpoviem vám skúsenosť, ktorú som zažil pred niekoľkými týždňami. Navštívil  som saleziánsku provinciu so sídlom v Guwahati, v Assame vo východnej Indii, a počas stretnutia v jednom saleziánskom diele pre mladých univerzitných študentov rozličných náboženstiev (katolíci, hinduisti, moslimovia) som zostal hlboko dotknutý, keď som videl, že oni sami navrhli spoločnú recitáciu modlitby „Otče náš“. Dojalo ma to. A zagratuloval som im, že dávajú takýto významný návrh. Pretože mladí, schopní volať Boha „Otec!“, jediný Boh, budú schopní vybudovať svet pokoja, skutočnej spravodlivosti, univerzálneho bratstva.

To isté potvrdil pápež František počas svojej návštevy Bangladéša: „Som veľmi rád, že spolu s katolíkmi sú tu s nami aj mnohí mladí moslimskí priatelia a tiež iné vierovyznania. Tým, že ste tu dnes spolu, prejavujete vaše rozhodnutie podporiť ovzdušie harmónie, kde sa vzájomne držíte za ruky, napriek vašim náboženským rozdielom“.

A práve z tohto dôvodu si vám dovolím navrhnúť, alebo ešte viac, požiadať vás, mladí „saleziánskeho sveta“ i z iných prostredí, aby ste otvorili svoje srdce Bohu a dovolili, aby vás prekvapil. Dovoľte, aby vstúpil do hĺbky vášho života. Nikdy vás nesklame. Zakúste stretnutie s Ním a nakoľko môžete, modlite sa, vstúpte do dialógu s Ním.

Môže hlavný predstavený žiadať toto od mladých vo svete? Určite. A robím to v mene dona Bosca, ktorý vás v spoločenstve s Bohom hlboko miluje. A žiadam vás o to, lebo som o tom hlboko presvedčený. Nech sa nestane to, čo hovorila Edita Steinová (filozofka XX. storočia a dnes svätá), keď hovorila o sebe v období dospievania a povedala, že „vedome a slobodne stratila zvyk modliť sa“. Pozývam vás, moji drahí mladí, aby ste pestovali  a zintenzívnili tú priam chvejivú skúsenosť, ktorou je modlitba ako dialóg s Bohom. A potom, naďalej buďte veľkodušní vo svojom živote, naďalej ponúkajte svoj čas a svoje kvality druhým, pokračujte v hľadaní spôsobu ako rásť vo vnútornom živote; dovoľte, aby vám pomohli a nechajte sa sprevádzať tými, ktorí preto, že už to tiež zažili, vám môžu venovať dar počúvania s otvorenosťou, so srdcom pripraveným a ochotným prijať to, čo vám Boh prostredníctvom Ducha Svätého našepkáva v hĺbke vášho srdca.

Dôverujte Márii, Pánovej Matke a Pomocnici. Mária vás bude sprevádzať v každej chvíli života: na križovatkách ciest a tiež v ťažkých chvíľach. Odvahu! Neklesajte na mysli, lebo ako povedal pápež František: „Život stojí za to, aby bol žitý so zdvihnutou hlavou“.

So všetkou láskou vášho vždy otca, brata a priateľa v donovi Boscovi,

(Fotografie: návšteva don Ángela na Slovensku jeseň 2016 a 2017)

Blíži sa víkend s don Boscom

Saleziánska rodina v Dubnici nad Váhom pozýva všetkých na spoločnú oslavu don Bosca, ktorý nám sľúbil „chlieb, prácu a nebo“. Chutný „chlieb“ nám ponúkne animovaný piatkový večer po mládežníckej sv. omši a nedeľné popoludnie pre prvoprijímajúce deti. V sobotu poobede si „vyhrnieme rukávy“ a spoločne poupratujeme Katolícky dom. Napokon zažijeme „kúsok neba“ pri slávnostnej sv. omši v Kostole sv. Jána Bosca, po ktorej bude malé pohostenie. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Sviatok sv. Františka Saleského – saleziánska rodina má dnes meniny

Svätý František Saleský (1567 – 1622), pastier plný horlivosti a učiteľ lásky, inšpiroval dona Bosca svojím optimistickým humanizmom a totálnou pastoračnou obetou v starostlivosti o duše. V roku 1854 vyhlásil: „Panna Mária chce, aby sme založili kongregáciu. Rozhodol som sa, že sa budeme volať saleziáni. Uchýlime sa pod ochranu svätého Františka Saleského a budeme mať účasť na jeho nekonečnej láskavosti.“ V roku 1854 don Bosco dal prvej skupinke 17 mladých, ktorí túžili nasledovať jeho kroky v práci s mládežou, názov Nábožná spoločnosť svätého Františka Saleského.

(Erb Saleziánskej Kongregácie so sv. Františkom Saleským)

Svätý František Saleský (pôvod jeho mena je z talianska od sv. Františka z Assisi, ktorého otec nazýval v detstve pre jeho znalosť francúzštiny Francesco-Francúzik) sa narodil taliansko-švajčiarskom pohraničí v Savojsku na zámku Sales 21. augusta 1567. Vyštudoval filozofiu a právo v Paríži. Počas svojho pobytu v Paríži býval v jezuitskom kolégiu a získal aj vynikajúce duchovné vedomosti. Ako 19-ročný pod vplyvom reformácie prekonal krízu viery. Podľa náuky o predurčení bol presvedčený, že bude zatratený. Mal pevnú povahu a krízu prekonal myšlienkou: „Keď už nebudem môcť milovať Boha vo večnosti, chcem ho milovať aspoň tu na svete.“ Po štúdiách v Paríži absolvoval právnickú fakultu v Padove. Ako dvadsaťštyriročný napriek nesúhlasu otca si zvolil kňazskú dráhu. Jeho prvé pôsobisko bolo celkom pod vplyvom kalvinizmu. Nedal sa znechutiť a svojimi listami burcoval k návratu ku kresťanstvu. V roku 1599 pápež vymenoval úspešného misionára za pomocného a v roku 1602 za diecézneho biskupa v Ženeve. Bol to človek ušľachtilého a prenikavého ducha, učený humanista a veľký duchovný vodca. Všetkým sprístupnil cestu asketiky (Filotea) a ukázal podstatu duchovného života v láske k Bohu (Teotim). Aj v svojom biskupskom úrade bol neúnavným pisateľom a štatistiky hovoria, že napísal okolo 6000 listov. So svätou Janou de Chantal založil a viedol rád Navštívenia. Vyčerpaný apoštolskou činnosťou zomrel 28. decembra 1622. Sviatok Františka súvisí s prenesením jeho ostatkov do Annecy 24. januára 1623. Za svätého bol vyhlásený v roku 1665, za učiteľa Cirkvi v roku 1871. Pius XI. ho v roku 1923 vyhlásil za patróna tlače a žurnalistov. Na jeho sviatok pápeži vydávajú posolstvo k Svetového dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi na Siedmu veľkonočnú nedeľu.

(zdroj: www.saleziani.sk)


Z myšlienok sv. Františka Saleského

„Na jednu kvapku medu sa chytí viac múch ako na celý sud octu.“

„Radosť otvára srdce, smútok ho zatvára.“

„Veľmi často sa uspokojujeme s túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť ľuďmi na zemi.“

„Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach, na ktoré sotva budeme mať príležitosť.“

„Pomaly sa ponáhľajte. Veci urobíte vždy rýchlo a načas, ak ich urobíte dobre.“

„Už to je veľké zlo, že nerobíme nič dobrého.“

„Aj jedna duša je dosť veľká diecéza.“

„Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopárnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.“

„Svätý, ktorý sa nedokáže smiať, nie je žiadny svätý.“

„Keby mi nepriateľ vylúpil jedno oko, druhým sa na neho priateľsky pozriem.“

Viera do vrecka: Dá sa život plánovať?

Má si kresťan život plánovať alebo len čakať na Božie volanie? Ako skĺbiť dar času a slobodnej voľby prezradia hostia v januárovom vydaní relácie. Rôzne spôsoby plánovania predstaví slovenský salezián Michal Vojtáš, ktorý už desať rokov pôsobí na Fakulte pedagogiky na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme.

Čo na tému plánovania hovoria dnešní mladí? Je pre nich plánovanie dôležité alebo berú život tak, ako príde? Viac povedia vedúci mládežníckeho stretka, saleziánka Eva Šatková, jej spoluanimátor Michal Hudák a samotní mladí.

Človek nie je len telo a duša. Ktoré štyri piliere treba posilniť, aby bolo plánovanie efektívne prezradí salezián Martin Kačmáry, autor úspešného knižného návodu na dosahovanie predsavzatí a prežívanie života v plnosti s názvom Biele plátno.

Do akej miery plánuje svoj život a kde v ňom vníma Božie sprevádzanie sme sa opýtali štvrtého najlepšieho športovca roka 2017, strieborného medailistu v behu na 60 m na halových ME v Belehrade, šprintéra Jána Volka.

Je dôležité vedieť, aké ja naše poslanie? Ako spoznáme, že sme sa od neho vzdialili? O plánovaní pred Božou tvárou porozpráva kouč, lektor a autor brožúrky vydavateľstva Don Bosco s názvom Život podľa plánu Marián Kolník.

Reláciu si môžete pozrieť aj v pondelok 15.1. o 18:40 na TV Noe a v utorok 16.1. o 17:05 na TV Lux. Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Pestujeme umenie počúvať a sprevádzať – Heslo saleziánskej rodiny v roku 2018

Hlavný predstavený saleziánov, podľa vzoru dona Bosca, ponúka na začiatku každého roka tzv. „Strennu“, Heslo, ktoré obsahuje jednu myšlienku pre celú saleziánsku rodinu. Rok 2018 bude rokom spoločného kráčania v duchu hesla PESTUJME UMENIE POČÚVAŤ A SPREVÁDZAŤ. Heslo sa zakladá na biblickom verši „Pane, daj mi takej vody“ (Jn 4, 15). Predstavenie Hesla sa konalo tradične v hlavnom dome dcér Márie Pomocnice v Ríme vo sviatočnej atmosfére Vianoc 27. decembra podvečer. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime okrem iného povedal:

„Sprevádzanie je hlavnou činnosťou, ktorá má ako úlohu dialóg a ako cieľ podporu vzťahu medzi osobami a Pánom. Ak naše sprevádzanie neprivádza k Ježišovi Kristovi, nesprevádzame našich mladých.“

Ešte v decembri bol zverejnený aj plagát k Heslu 2018, ktorý má posolstvo sprevádzať. Jeho autorom je známy španielsky ilustrátor Patxi Velasco Fano, ktorý sa podpisuje pod svoje práce jednoducho ako Fano, priezviskom svojej matky, ktorá sa volala Fe (čo v španielčine znamená Viera). Ženatý, otec troch detí, vyučuje na Základnej škole v Malage.

Videoprezentácia Hesla 2018:

(zdroj: www.saleziani.sk)

 

Stretnutie rodičov, ktorí darovali svoje deti Bohu

V predvečer slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa v domácom prostredí saleziánskeho domu uskutočnilo milé tradičné stretnutie rodičov kňazov a zasvätených z Dubnice nad Váhom.

Po krátkom schádzaní sa, privítaní a modlitbe, sa prítomní mohli posilniť z nachystaných dobrôt a porozprávať so svojimi spolusediacimi. Potom dostal každý aj vlastný priestor, aby sa krátko predstavil a s ostatnými sa podelil s tým, čím žije, ako sa majú deti, a pod. Zdieľané radosti i bolesti môžu tak všetci vkladať do svojich modlitieb a aj týmto spôsobom mať účasť na životoch tých druhých, pomáhať si, podporovať sa, povzbudzovať. Byť rodičom zasväteného je špeciálna forma obety a je to pre nich aj osobitná výzva k modlitbe za vernosť a vytrvalosť tomuto povolaniu pre svoje deti. Pán farár poďakoval a ocenil mnohých rodičov za ich stálu a zodpovednú službu, modlitby a pomoc vo farnosti.Na záver dostali všetci zúčastnení požehnanie a s vďačnosťou sa rozišli domov.

Ďakujeme aj my našim saleziánom za toto podujatie, ktoré nás všetkých takýmto špecifickým spôsobom ešte viac spája a povzbudzuje v povolaní, vzájomných vzťahoch a rodinnosti.

sr. Ela Holá FMA