Liezť skoro až do neba

Miništranti našej farnosti dostali za odmenu v miništrantskej súťaži, ktorá prebiehala ešte v predošlom školskom roku,  netradičný darček – výlet na lezeckú stenu v Považskej Bystrici. V nedeľu 20. septembra sa tak pred Katolíckym domom stretlo priblizne 16 mladších a 6 starších miništrantov. Na výlete ich sprevádzali don Cyril, don Vlado, Bobe a prišli i traja rodičia chlapcov.   

Vydali sme sa autami do Považkej Bystrice a keď sme vstúpili do lezeckej haly, miništrantov zaplavil úžas a túžba prekonať strach, prekonať samých seba a vyliezť najvyššie, ako sa len dá. Na začiatku si chlapci vypočuli krátku katechézu, v ktorej bol výstup na vrchol prirovnaný k výstupu do neba. Povedali sme si, že tak ako bez pomoci a istenia starších animátorov nedokážeme vyliezť na lezeckú stenu, tak ani bez vzájomnej pomoci nedokážeme prísť do neba. Ako pri lezení je nevyhnutné poslúchať rady inštruktora, rovnako aj v živote potrebujeme počúvať rady rodičov. Keď prekonáme strach, môžeme v živote vidieť a zažiť úžasné veci. Po katechéze don Cyril všetkých požehnal – a išlo sa na vec. Približne sedem trás, od najľahšej až po skutočne náročnú, pripravili a zabezpečili skúsení inštruktori. Detská radosť, nadšenie a odvaha boli neopísateľné. Každý sa snažil dať do lezenia všetko tak, aby dosiahol vytúžený vrchol. 

Po viac ako 2 hodinách lezenia sme dostali záverečné požehnanie a vrátili sa domov. V deťoch bolo ešte stále vidieť veľké nadšenie. Verím, že tak, ako uspeli v lezení, dosiahnu raz i ten najkrajší cieľ – nebo. 

Link na kompletnú fotogalériu:

https://1drv.ms/u/s!AsP0YTkMmo4igp9PCZ0xTOlH_86BTw?e=5pdm4d

Pripomíname si prvé výročie smrti don Jozefa Kosmála

Don Jozef Kosmál prišiel do Dubnice nad Váhom 1. novembra 1995. Na začiatku učil štyri roky učňov náboženstvo. Dlhý čas viedol ako delegát saleziánov, spolupracovníkov.  Založil Združenie Márie Pomocnice –ADMA 14.februára 2015.

„Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to, že som sa stal saleziánom, že som sa stal kňazom, a že som mohol pracovať na spáse duší. Modlím sa za šťastný koniec môjho života. Vyprosujem pomoc svojim spolubratom, aby zachránili mnoho duší pre Božie Kráľovstvo,“ napísal Jožko  v svojom životopise.                                                              

My, jeho bývalí farníci spomíname na Jožka, ako na dobrého kňaza zapáleného pre saleziánske dielo, ktorému bol verný do posledného dňa svojho života. 

Nech ho dobrý Pán Boh odmení za všetko, čo pre nás Dubničanov urobil. Odpočinutie večné daj mu pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

Zuzana Čepelová

Druhé celoslovenské stretnutie členov ADMA.

 Združenie ADMA sa pod duchovným vedením don Pavla Gracha stretlo v Prešove. Zúčastnli sa na ňom aj delegátky- sestra Gabika Bauerová a Helenka Gabrišová .

Formačné stretnutie sa konalo prvý septembrový víkend za účasti členov zo všetkých stredísk na Slovensku.

 Jednou z tém bola- základ  spoločenstva je charizma dona Bosca. Podľa neho Mária pokračuje vo svojom poslaní Matky cirkvi a Pomocnice kresťanov. Je živo prítomná v dejinách cirkvi a sveta.

Zo slov Anky:

 Láska medzi Máriou a jej ctiteľmi je dar, ktorí členovia združenia majú dať do všetkých prostredí, kde sa nachádzajú.

Zuzky :

Vzťah k Márii nie je teda niečo osobitné, niečo navyše, ale niečo, čo nám  dáva plnosť kresťanského života.

Miroslava :

Pravá úcta nie je množstvom pobožností, ale svätosť, ktorú charakterizuje Láska.

ADMA formuje a napomáha laikom aby v duchu  Združenia vytvárali spoločenstvá. Nábožný život je krásny, šťastný a lásky hodný.

Zveruj, dôveruj, usmievaj sa ( don A.F. Artime )

Z. Čepelová

CYCLOCROSS 2020

V sobotu 3. októbra 2020 pre vás pripravili Saleziáni a celá Saleziánska rodina v Dubnici n/V  4. ročník pretekov v cyklokrose na ploche pri kostole sv. Jána Bosca (novom kostole). Chlapci a dievčatá budú súťažiť v troch vekových kategóriách.

Podmienky účasti:

  • ročník narodenia 2005 – 2012
  • bicykel v dobrom technickom stave
  • prilba
  • preukaz poistenca
  • vyplnený súhlas so spracovaním údajov (v online prihláške)

Pretek sa pôjde za každého počasia ako časovka jednotlivcov na vyznačenom okruhu, teda nie hromadný štart. Prihlásiť sa môžete on-line TU, najneskôr do 1. októbra. Podujatie má podporu dobrodincov, štartovné sa preto neplatí, ale ak by ste chceli prispieť akýmkoľvek spôsobom (vecné ceny, občerstvenie, finančný obnos, vaša pomoc pri podujatí a i.) tak nás to veľmi poteší. Kontaktné údaje nájdete v závere článku.

V deň súťaže, kedy bude prebiehať prezentácia, je potrebné preukázať sa kartičkou poistenca pre overenie veku, resp. pre prípad úrazu. Prezentácia súťažiacich (prevzatie štartovného čísla…) začína o 09:30. Pre každého súťažiaceho bude pripravené občerstvenie i pitný režim.

Tešíme sa na vašu účasť 3. októbra 2020 o 9.30 pri kostole sv. Jána Bosca v Dubnici n/V.

Kontaktná osoba

Vladimír Plášek SDB
+421 903 409 007
vladimir.plasek@gmail.com

Dubnická mariánska púť

Sobotný program púte začal Fatimským ruženecom o 17.00 hod.


Po ňom nasledovala slávnostná sv. omša na nádvorí kostola.

Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu.


V kázni sa prihovoril veriacim na tému utrpenia a o tom ako ho zvládať a prijímať v živote. Ako vzor nám dal našu nebeskú matku Máriu.


Po sv. omši pokračovala púť procesiou k Mariánskemu stĺpu, kde sme sa po modlitbe Loretánskych litánií zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Nedeľnú slávnostnú sv.omšu o 10.00 celebroval náš nový direktor don Bohuš Levko.


V kázni rozobral rodokmeň Ježiša Krista spomínaný v evanjeliu. Vykreslil dejiny spásy ako dejin y Božieho milosrdenstva, kde Boh vie v svojom pláne spásy použiť aj hriešnych a nedokonalých ľudí.

Celé znenie kázní si môžte vypočuť v záznamoch sv.omší na našom Youtube kanále.

Duchovné cvičenia ASC spolupracovníkov vo Vrícku

Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.
Saleziánske povolanie ich pozýva každoročne, aby si našli čas na duchovné cvičenia, ktoré by mali byť centrálnou udalosťou ich duchovného života. Takto to prežíval aj Don Bosco. Ak i takýmto spôsobom neinvestujú do svojej viery, bude im ťažko s vierou v tomto čase nevery a liberalizácie spoločnosti.

Tohtoročné DC zorganizovali dubnickí spolupracovníci opäť po dlhšom čase vo Vrícku, ktoré bolo aj obľúbeným miestom ich dlhoročného delegáta Dona Jožka Kosmála.
Prednášky viedol Don Anton Červeň. Zúčastnilo sa ich 14 členov z dubnického strediska, štyria z Trnavy, jeden z Košíc a jedna spolupracovníčka zo Žiliny. Tohtoročná téma bola : Duchovná cesta podľa sv. Benedikta z Nursie. Téma bola veľmi trefne posadená do dnešných čias. V čase, keď všetci chcú prežívať svoju vieru zážitkovou formou, niečo zažiť, veľa vidieť, všade byť, všetko poznať.

Všetci by chceli prežiť niečo veľkolepé, čo by ich oslovilo.
Covid -19 zosekal mnohé aktivity , uzatvoril ľudí do súkromia a zakryl ústa rúškom. Sv. Benedikt tiež žil v pohnutých časoch, plných rozbrojov, nestability a neporiadkov v spoločnosti. On túto situáciu neriešil nejakými aktivitami na verejnosti, veľkolepými kázňami a bombastickými činmi . On túto situáciu riešil v tichu kláštorov v modlitbe a pokání a takto aj zmenil Európu k lepšiemu. Je to príznačné aj pre dnešnú dobu. Ak sú aktivity obmedzené, ľudia sa môžu intenzívnejšie modliť a konať pokánie. K tomu ich vyzýva aj Kráľovná pokoja: ak sa nebudete veľa modliť a konať pokánie, nebudem vám môcť pomôcť.

Heslo benediktínov bolo a je: MODLI SA A PRACUJ. Mlčanie je pre mníchov tá najrozhodujúcejšia cesta, aby sa osobne stretli so sebou a s Bohom. Vedieť sa stíšiť a počúvať, čo je v rozpore so súčasným svetom, niečo zažiť, svet plný informačného smogu a iného hurhaja. Podľa sv. Benedikta sú vnútorný pokoj, vďačnosť a radosť zo života predpokladom zdravej kultúry života. Nespokojnosť, reptanie je forma vnútorného vzdoru proti životu, blížnym a sebe. S ničím nebyť spokojný. Takí ľudia sa nedokážu ničomu tešiť. A keďže sa už nemôžu ničomu tešiť, sú z toho chorí. Domnievajú sa, že iní ľudia, alebo vzťahy sú príčinou ich nespokojnosti. Lenže príčina väzí v ich duši. Byť vďačný je predpoklad psychického i fyzického zdravia. Reptanie je jeho opak. Rozvracia človeka. Učiť sa byť vďačný za to, čo je. Kristus jediný dokáže vyplniť aj tie najhlbšie túžby. Povzbudení na duši, obohatení vedomosťami a potrebnými milosťami, krásnou prírodou sa spolupracovníci po piatich dňoch rozišli domov, aby mohli žiť spoločenstvo lásky a pokory vo svojich rodinách, na pracoviskách i v strediskách.

POKORA NIE JE NIČÍM INÝM, NEŽ CVIČENÍM SA V LÁSKE, KTORÁ DOSIAHLA SVOJ VRCHOL V LÁSKE K NEPRIATEĽOM I V MODLITBE ZA NICH.

Prvá busta v Dubnici nad Váhom patrí významnej osobnosti slovenského národa

V marci uplynulo 285 rokov od smrti katolíckeho kňaza, filozofa, právnika a znalca antickej a slovanskej histórie – Jána Baltazára Magina, ktorý položil pevné základy národného povedomia Slovákov. V Dubnici nad Váhom pôsobil šestnásť rokov.

Ján Baltazár Magin sa do slovenských dejín zapísal prvou literárnou obranou Slovákov, ktorú na podnet Trenčianskej stolice napísal v roku 1723 práve na dubnickej fare. V Dubnici nad Váhom pôsobil v rokoch 1719 až 1735 a vyznačoval sa horlivou prácou na duchovnom i hmotnom povznesení ľudu.

Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica nad Váhom prišiel s myšlienkou zhotovenia busty tejto významnej osobnosti ešte pred niekoľkými rokmi. Realizácia sa napokon podarila v spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom, farským úradom a Trenčianskou župou pri príležitosti 285. výročia úmrtia Jána Baltazára Magina.

Slávnostnej udalosti odhalenia busty sa zúčastnil primátor mesta Peter Wolf, zástupca primátora Tomáš Truchlý, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja Eva Bočincová a Pavol Bagin, správca miestnej farnosti Marián Bielik, členovia Miestneho odboru Matice slovenskej, zhotoviteľ busty Tomáš Polonský, hostia – matičiari z okolitých miest, vedúci oddelenia kultúry a knižnice Richard Benech, riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová a ďalší milí hostia. „Prioritou každého mesta, regiónu i štátu je zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo. Je to vzácna pamiatka, kultúrna vyspelosť ale i duchovný zdroj, z ktorého čerpajú silu a múdrosť jednotlivé generácie. Miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom si váži prácu všetkých osobností, ktoré sa podieľali alebo podieľajú na rozvoji nášho mesta. Vysoko si vážime aj prácu kňaza Jána Baltazára Magina, na ktorého každý rok s úctou spomíname,“ priblížila počas príhovoru predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) Jana Rybárová a dodala, „bol pre nás obrovský záväzok dokončiť dielo, ktoré začali naši predchodcovia. Som veľmi rada, že sa nám to podarilo práve v tomto roku, keď si pripomíname aj 95. výročie založenia MO MS v Dubnici nad Váhom.“

Spolu s predsedníčkou MO MS Janou Rybárovou bustu slávnostne odhalil primátor mesta Dubnica nad Váhom. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na realizácii osadenia busty. „Rád by som počas tejto milej príležitosti vyslovil poďakovanie ľuďom, ktorí iniciovali túto myšlienku: členom organizačného výboru pani Rybárovej, pánovi Antalíkovi, pánovi Sýkorovi, pánovi Galkovi a pánovi Špačkovi, ako aj ostatným členom MO MS za aktívnu prácu pri realizácii osadenia busty. Rovnako ďakujem aj zamestnancom mestského úradu, Trenčianskej župe, všetkým sponzorom a všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu. Verím, že vďaka vášmu úsiliu si budeme nielen my, ale i ďalšie generácie pripomínať odvážne a nezmazateľné stopy tých, ktorí tu boli pred nami. Budem rád, ak budeme ako hrdí Slováci, a verím, že i ako hrdí Dubničania, odkaz Jána Baltazára Magina spoločne nasledovať,“ vyslovila hlava mesta.

Po slávnostnom odhalení bustu posvätil správca dubnickej fary Marián Bielik: „Som dojatý, že práve dnes, pri tejto výnimočnej príležitosti, môžeme posvätiť bustu môjho predchodcu spred 300 rokov. Ján Baltazár Magin, ktorý v Dubnici nad Váhom zakončil svoju životnú púť, sa zaslúžil o to, že v roku 1720 tu bola prvý raz konaná procesia na slávnosť Božieho Tela. Odvtedy sa z tejto procesie stala tradícia. Rovnako zakúpil pre farnosť nové zvony, liturgické predmety, obstaral nový organ, zadovážil krstiteľnicu, posvätné rúcha. Veľkou mierou sa podieľal na dobudovaní kaplnky v Dubnickom kaštieli, kde aj slúžieval sväté omše. Okrem kňazských povinností sa však aktívne venoval aj histórii. Rovnako venoval veľkú pozornosť duchovnému rozvoju dubnickej farnosti. Za túto prácu mu srdečne ďakujeme.“

Po posvätení busty sa o kultúrny program postarala spevácka skupina Studnica. Na záver vyjadril v krátkosti poďakovanie aj člen organizačného výboru Štefan Antalík: „Ján Baltazár Magin veľmi podporoval cyrilometodskú tradíciu ako dedičstvo otcov. Aj preto sa úprimne tešíme, že sa nám podarilo bustu odhaliť práve dnes, 5. júla, na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Ďakujeme Pánu Bohu, že dal slovenskému národu Jána Baltazára Magina.“

V bruchu veľkej ryby

Deti z miniprímestského tábora Náš JoNÁŠ sa nenechali zahanbiť ani druhý deň letného dobrodružstva. Dnes 2.7.2020 totiž pokračovalo pátranie po Jonášovi, ktorý utekal pred Pánom Bohom, a ktorého námorníci hodili do mora.

Ráno sme si opäť hravo precvičili schopnosť počúvať a byť potichu. Za odmenu sme sa dostali k indíciám, kde by asi mohol byť náš stratený Jonáš. Plavili sme sa po Dubnickom mori, plnili rôzne úlohy, až sme nakoniec odhalili, že ho zhltla veľká ryba. Tá práve oddychovala v Kaťáku. Deti aj animátorky prejavili veľkú odvahu a vliezli do rybieho brucha. Jonáš tu vraj strávil dosť dlhý čas. Aj nám už bolo dlho, a tak sme sa hrali, súťažili, vyrábali, vyfarbovali… Niektorí vyhlásili: „Netušil som, že v bruchu ryby je tak dobre. Ja by som tu aj býval.“ Jonáša sme však nevideli. Našli sme len odkaz, že sa v rybe modlil a tá ho vraj po troch dňoch vypľula. Potom už poslúchol Pána Boha a šiel do mesta Ninive. Nuž tak sme šli aj my.

Našli sme viacerých Ninivčanov v mestskom parku, ktorí potrebovali našu pomoc. Obviazali sme raneného, ukázali cestu stratenému, potešili smutného a uzmierili pohádaných. Nakoniec sa nám unaveným podarilo dostať do Laury, kde nás čakala sladká odmena. Zajtra zistíme, či sa nám podarilo všetkým týmto úsilím predsalen zachrániť Ninive.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.