Dvaja rodáci z Dubnice oslavujú svoje kňazské jubileum

V sobotu 16. júna 2018 si pri večernej sv.omši v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom pripomenú výročie kňazskej vysviacky dvaja dubnickí rodáci.

15. výročie – ICDr. Michal Rajec, PhD.

Za kňaza bol vysvätený v roku 2003. Prvé jeho pôsobenie ako kaplána bolo v Púchove. Po roku bol vyslaný na trojročné štúdia do Benátok, kde študoval cirkevné právo. Štúdium ukončil Licenciátom. Po návrate z Talianska pôsobil v Nitre ako tajomník a notár u pána biskupa Viliama Judáka. Diaľkovo pokračoval v štúdiu cirkevného práva v Ľubline v Poľsku, ktoré ukončil doktorátom. V roku 2017 bol vymenovaný za súdneho vikára Nitrianskej diecézy, kde pôsobí aj v súčasnosti.

 

40. výročie – Mgr. Jozef Dvorský SDB

Za kňaza bol vysvätaný v roku 1978. Prvá farnosť, do ktorej nastúpil, bolo Krásno. Potom nasledovali Púchov, Čadca, Bolešov, Svinná, Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom. V Dubnici nad Váhom pôsobil ako správca farnosti v rokoch 1995 – 1999. Z našej farnosti odišiel do Šaštína. V roku 2001 nastúpil ako špirituál do kňazského seminára v Nitre. Dňa 22.9.2006 ho nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vymenoval za kanonika. Bolo to na sviatok sv. Emeráma, patróna Nitrianskej katedrály. V Nitrianskej diecéze pôsobí v súčasnosti ako penitenciár – spovedník s vyššími právomocami.

Dubnická farnosť obom jubilantom k ich výročiu srdečne blahoželá a praje im veľa zdravia, Božích milostí a nech ich Dubnická Panna Mária v ich živote ochranuje.
(Štefan Antalík)

Peťo Hasidlo SDB: Pán požehná, ak sa rozhodneš ísť za Ním

Z našej farnosti pochádza viacero zasvätených osôb. Jednou z nich je aj Peter Hasidlo, ktorý je saleziánom 20 rokov.

Ku saleziánom sa dostal cez miništrovanie a stretká na fare. Jeho povolanie sa rodilo a vyzrievalo postupne. Nebola to záležitosť nejakého náhleho osvietenia. Obdobie vzbury síce prebiehavalo často, no mal dobré vzory saleziánov.

Peťo je saleziánom už 20 rokov. Za ten čas stihol pôsobiť trikrát v Žiline, v Trnave,  v Bratislave, v Námestove a v Bardejove. Aktuálne je tretí rok v Bratislave.

Práve na východnom Slovensku mal možnosť pracovať s Rómami. Hodnotí to ako prácu krásnu, no ťažkú. Obohatila ho v zmene zmýšľania a pohľadu na Rómov.

Za najdôležitejšie vo svojom živote považuje silnú vieru. Motto, ktorého sa v živote drží patrí bl. sestre Zdenke: Ježiš môže všetko, dôvera v Neho robí zázraky.

K Peťovým záľubám patrí lyžovanie, bicykel a šport celkovo. Musí si však naň nájsť čas a prinútiť sa.

Aktuálne je v službách Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky (OS a OZ SR), priamo pri o. biskupovi Mons. Františkovi Rábekovi. Je správcom-farárom krásnej Katedrály sv. Šebastiána, OS a OZ SR v Bratislave v Krasňanoch. Zároveň je aj kaplánom Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Podľa jeho slov je to super služba i apoštolát. Ako sám vraví, robí saleziánsku prácu v nesaleziánskom prostredí.

Medzi Peťových obľúbených svätých patria Don Bosco, svätí Michal, Gabriel a Rafael, sv. Šebastián a sv. Jakub. Vníma ich ako normálnych svätých a bojovníkov za Krista. Vraví, že má ešte veľa iných obľúbených svätíc a svätých. Na každý jeho problém jedného.

Zasvätený život preňho znamená naplno sa odovzdať Kristovi bez špekulácií. A jeho odkaz mladým o zasvätenom živote znie: „Nebojte sa! Nebojte sa povedať Bohu: Idem, Pane, za Tebou. Pán to veľmi požehná, ak sa rozhodneš ísť za Ním.“

(Mária Badačová)

Týždeň modlitieb za duchovné povolania – aj z Dubnice

V týždni od  16. – 22. apríla 2018  nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V príhovore účastníkom kongresu „Horizonty a nádeje“  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. „

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety k modlitbe na každý deň tohto týždňa, formou zborníka a plagátov.

Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania 2018 obsahuje modlitby na každý deň; ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou v adorácii na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania a list pápeža Františka mladým.

(zdroj: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS)


Rozlišovanie povolania saleziánskym štýlom ponúkajú aj bratia saleziáni a sestry saleziánky. Viac sa môžeš dozvedieť na ich FB stránkach:

Cesta rozlišovania povolania (chalani)

GPS (dievčatá)

 

Víkendovka o povolaní

Duchovné povolanie, do ktorého Boh povoláva každého z nás, je veľkou otázkou, ktorú si kladú najmä mladí ľudia. Kládlo si ju aj jedenásť chalanov, ktorí sa zúčastnili Víkendovky o povolaní v dome saleziánskeho noviciátu v Poprade. Účastníci sa zišli  takmer z celého Slovenska vo veku okolo 19 rokov, aby urobili niečo pre svoju budúcnosť.

Táto Víkendovka – od 16. do 18. marca – bola časom určeným pre spoznávanie Božej vôle, modlitby, meditácie, tvorenia spoločenstva, zábavy a dobrého jedla. O program sa starali novici  a saleziáni don Bosca z Popradu. Súčasťou programu boli sv. omše, rozhovory s novicmi a taktiež výlet do Tatier. Podujatie nieslo tému inšpirovanú snom don Bosca z deviatich rokov a heslom „Časom všetko pochopíš“.  Na záver bol priestor vyjadriť sa a zhodnotiť zážitky a udalosti. Pozitívna kritika prišla ako zo strany saleziánov, tak aj zo strany chlapcov. Ďalší mladí hľadajúci svoje povolanie sa tak môžu tešiť na „VOP-ku“ aj na budúci rok.

(Marek Hudec)

Stretnutie rodičov, ktorí darovali svoje deti Bohu

V predvečer slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa v domácom prostredí saleziánskeho domu uskutočnilo milé tradičné stretnutie rodičov kňazov a zasvätených z Dubnice nad Váhom.

Po krátkom schádzaní sa, privítaní a modlitbe, sa prítomní mohli posilniť z nachystaných dobrôt a porozprávať so svojimi spolusediacimi. Potom dostal každý aj vlastný priestor, aby sa krátko predstavil a s ostatnými sa podelil s tým, čím žije, ako sa majú deti, a pod. Zdieľané radosti i bolesti môžu tak všetci vkladať do svojich modlitieb a aj týmto spôsobom mať účasť na životoch tých druhých, pomáhať si, podporovať sa, povzbudzovať. Byť rodičom zasväteného je špeciálna forma obety a je to pre nich aj osobitná výzva k modlitbe za vernosť a vytrvalosť tomuto povolaniu pre svoje deti. Pán farár poďakoval a ocenil mnohých rodičov za ich stálu a zodpovednú službu, modlitby a pomoc vo farnosti.Na záver dostali všetci zúčastnení požehnanie a s vďačnosťou sa rozišli domov.

Ďakujeme aj my našim saleziánom za toto podujatie, ktoré nás všetkých takýmto špecifickým spôsobom ešte viac spája a povzbudzuje v povolaní, vzájomných vzťahoch a rodinnosti.

sr. Ela Holá FMA


Hľadáš svoje povolanie? Vykroč s nami na cestu rozlišovania!

Cesta rozlišovania povolania je projekt, ktorý Saleziáni dona Bosca na Slovensku ponúkajú už viac ako 25 rokov mladým mužom maturantom, vysokoškolákom alebo už pracujúcim, ktorí hľadajú svoje životné povolanie. Táto jednoročná cesta je rozdelená na desať víkendových stretnutí, vždy v inom kúte Slovenska. Každé zastavenie na tejto ceste ponúka príležitosť stretnúť zaujímavého hosťa, vypočuť inšpiratívnu tému, zažiť silu spoločenstva, byť osobne sprevádzaný a prehĺbiť svoj duchovný život. Ak chceš stretnúť Boha, spoznať seba a svoje miesto v živote, tak vykroč s nami a rozbaľ svoje povolanie!

Salezián z Novej Dubnice bude vysvätený za kňaza

V sobotu 24. júna 2017 príjme v Košiciach vkladaním rúk a konsekračnou  modlitbou Mons. Stanislava Stolárika kňazskú vysviacku salezián Michal Cedzo pochádzajúci z Novej Dubnice. Ako chlapec navštevoval SPŠ v Dubnici nad Váhom a silným zlomom v jeho živote bola príprava na sviatosť birmovania. Tento rok ukončil teologické štúdiá na Saleziánskej pápežskej univerzite v Turíne a jeho prvým pôsobiskom ako novokňaza bude Rožňava.

Primičnú svätú omšu bude Michal sláviť vo svojom rodisku v sobotu 1. júla 2017 o 10:30. Všetci sú srdečne pozvaní.

(Peter Štellmach SDB)

Za duchovnými povolaniami z Dubnice stojí bezpodmienečná láska ich rodičov

p1110100

V predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa už tradične v saleziánskom dome konalo stretnutie rodičov zasvätených osôb z nášho mesta. Z Dubnice nad Váhom si Pán Boh povolal vyše 9 rehoľných sestier a 12 rehoľných a diecéznych kňazov, ktorí pôsobia na celom Slovensku i v zahraničí.

p1110121

Najväčšími dobrodincami sú ich rodičia, ktorí veľkodušne darovali svoje dcéry a synov do služieb celej Cirkvi. Pri spoločnej večeri mali možnosť sa vzájomne pozdieľať a tiež povedať ako žijú ich deti. Tohtoročné stretnutie bolo obohatené aj o hosťa don Jána Martišku SDB, provinciálneho vikára, ktorý sa všetkým na úvod prihovoril a na záver im udelil požehnanie Panny Márie Pomocnice.

p1110127

„Pre nás zasvätených – povedal don Martiška – sú naši rodičia tí, ktorí sú nám ochotní darovať všetko, aj to posledné. Iba ich láska je naozaj bezpodmienečná a je tým najkrajší obrazom lásky, akou nás miluje Boh.“

Viac o povolaniach z Dubnice sa môžete dočítať na našej stránke, kde sa postupne snažíme doplniť rozhovory so všetkými rehoľníkmi a kňazmi.

(don Peter Štellmach SDB)Tri Dubničanky zložili večné sľuby

V prvú septembrovú sobotu zložili v Banskej Bystrici  sestry saleziánky Viera Antalíková, Dagmara Čepelová a Mária Nagyová večné sľuby. Dubničanky svoje definitívne „ÁNO“ Bohu povedali v Kostole Panny Márie Pomocnice v Sásovej.

Viac o ich ceste k zasvätenému životu si môžete prečítať tu:

Sr. Viera Antalíková

sr. Vierka Antalíková

Narodila v r. 1977, pochádza z Dubnice nad Váhom, kde prežila svoje detstvo. Študovala na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline a potom na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku odbor – slovenský jazyk a náboženská výchova.

V Dubnici spolupracovala so saleziánmi a sestrami saleziánkami ako animátorka. V období mladosti sa najprv orientovala do manželstva a hľadala si životného partnera, ale časom, po období hľadania, otázok a nespokojnosti srdca spoznala, že jej srdce je stvorené pre Jedného s veľkým J.

Obdobie prvotnej formácie prežila od roku 2002 v Šamoríne.  4.8.2007 zložila 1.rehoľné sľuby. Jej 1. apoštolským miestom boli Košice- Sídlisko KVP. Tu pôsobila  ako učiteľka slovenského jazyka a náboženstva na Gymnáziu a Základnej škole sv. Košických mučeníkov. Bola triednou učiteľkou, mala na starosti školský časopis a vo farnosti okrem prípravy ku sviatostiam viedla animátorky.

Po piatich rokoch ju cesta poslušnosti zaviedla do slovenského Ríma – Trnavy. Tu 3 roky učila na Obchodnej akadémii a základnej škole náboženstvo. Spolupracovala so saleziánmi  pri formácii animátoriek, príprave ku sviatostiam a bola štatutárkou mládežníckej organizácie Laura.

V roku 2015 zmenila  rovinu za oravskú vrchovinu a pôsobí v Dolnom Kubíne. Učí na základnej škole a gymnáziu náboženstvo. Venuje sa dievčatám – stredoškoláčkam a animátorom. V komunite má na starosti ekonomiku. Na celoslovenskej úrovni pôsobí ako členka redakčnej rady v časopise Don Bosco dnes a v projekte Ciest zrenia zastrešuje vekovú kategóriu dievčat, tzv. Očarujúce.

 

 

Sr. Dagmara Čepelová

Sr. Dagmara Čepelová

Narodila sa v roku 1983  a pochádza z Dubnice nad Váhom, kde navštevovala aj Cirkevnú základnú školu sv. Dominika Sávia. Tu zažila prvý kontakt so saleziánkami na hodinách náboženstva, čo malo na jej život určite vplyv, ale vtedy  ich brala ako obyčajné katechétky a vonkoncom nerozmýšľala o rehoľnom živote.

Neskôr, počas strednej zdravotníckej školy, najprv bližšie spoznala saleziánov, u ktorých zažila veľké prijatie a okamžité zaangažovanie do animátorstva. Čas trávený s nimi v saleziánskom spoločenstve  v „Kaťáku“, na táboroch, ale i pri cyklo-výletoch ovplyvnil  jej  výber vysokej školy a vzbudil otázky o povolaní.

Postupne začala viac navštevovať saleziánky, apoštolovať  v rámci možností popri vysokej škole, ale predovšetkým sa nechala duchovne viesť a spoznávať Boží plán s jej životom. Kľúčové pre rozhodnutie odovzdať sa celá Bohu bolo obdobie po duchovných cvičeniach o povolaní. V modlitbe odpovedala Bohu „Áno“ na jeho volanie a potom už jej cesta viedla do Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

Obdobie počiatočnej formácie absolvovala striedavo v Šamoríne a Trnave, kde ešte dokončovala štúdia na vysokej škole v odbore špeciálna pedagogika. Po dvojročnom noviciáte jej prvým pôsobiskom bola Banská Bystrica, kde sa v saleziánskom stredisku venovala krúžkom a stretnutiam rovesníckych skupín, organizovaniu rôznych podujatí, v úzkej spolupráci so saleziánmi.  Vynikala veselosťou, emotívnym zápalom a entuziazmom. Zažívala aj pekné sesterské vzťahy plné dôvery, spoločnej radosti a neúnavnosti v dávaní  sa mladým.

Po trojročnej pozitívnej skúsenosti jej preloženie na nové pôsobisko do Humenného spôsobilo smútok. Mladí na východe si však čoskoro získali jej srdce a naplno sa vložila do apoštolátu v Súkromnom centre voľného času Laura, ale i v saleziánskom stredisku. Tu počas  obdobia 5 rokov hlbšie prenikala aj do sesterského života, nadobúdala reálnejší pohľad na zasvätený život,  duchovne sa prehlbovala, hľadala  a nachádzala. S očakávaním, čo Boh pre ňu pripravil, chce zložením večných sľubov v tejto dobrodružnej ceste pokračovať v saleziánskej rodine a  komunite sestier, s mladými pre mladých.

 

 

Sr. Mária Nagyová

sr. Mária Nagyová

Mária sa narodila v r.1978 v Trenčíne. Detstvo prežila v Dubnici n/V spolu so svojimi 2 mladšími bratmi. Rodičia ich zahŕňali láskou a snažili sa dať im dobrú výchovu.

Počas štúdia na gymnáziu sa dostala do kontaktu s vierou cez veriace spolužiačky. Potom pokračovala v štúdiu matematiky a slovenského jazyka na VŠ v Banskej Bystrici. Pán si pripravoval v jej srdci miesto pre svoje pôsobenie. Božia milosť postupne prebíjala múr srdca s jeho hodnotami a predsudkami. Keď múry padli, otvorila svoje srdce pre dar viery.

Po ukončení VŠ začala učiť na ZŠ v Dubnici n/V. Boli to pre ňu krásne roky darovania sa deťom nielen počas vyučovania, ale ja v oratku, na táboroch v saleziánskom duchu.

V r.2003 začala formáciu u sestier saleziánok ako odpoveď na Pánovo pozvanie. Počas rokov formácie spoznávala a objavovala Božiu lásku voči nej, ale aj svoju osobnú krehkosť.

Po zložení prvých sľubov pôsobila v Banskej Bystrici, kde sa naplno venovala mladým a deťom v saleziánskom stredisku a vyučovala na základnej škole Štefana Moyzesa matematiku a slovenský jazyk. Po šesťročnom pôsobení v Banskej Bystrici jej novým pôsobiskom bola Trnava, kde jej boli zverené animátorky, koordinovala miestne stredisko organizácie Laura, združenie mladých a učila viacero predmetov na základnej škole v Hrnčiarovciach n/P. Momentálne je jej novým miestom pôsobenia Bratislava, komunita provinciálneho domu. Jej pôsobiskom bude ústredie mládežníckeho združenia Laura.

Mária po doterajšej skúsenosti saleziánskej cesty, kde Boh nehľadí na naše schopnosti, ale na milujúce srdce, túži dať Pánovi svoj definitívny súhlas na život dobrodružstva s Ním v saleziánskej rodine a pri práci pre mladých.

(zdroj: salezianky.sk)

(fotografie zo sľubov: Martin Funiak)

Dubnica má novú sestru saleziánku

 

Svetovú zložku v počte viac ako 13-tisíc sestier saleziánok obohatili v prvú augustovú sobotu dve nové sestry. Jednou z nich je rodáčka z Dubnice nad Váhom sestra Alenka Badačová a druhou sestra Jana Marková z českých Držovíc.

Sestry Alena Badačová a Jana Marková

Sestry Alena Badačová a Jana Marková

Prvé rehoľné sľuby zložili do rúk svojich provinciálok. Slovenskej provinciálke sr. Jane Kurkinovej a českej provinciálke sr. Jane Svobodovej. Svätú omšu celebroval provinciál saleziánov Jozef Ižold, SDB. Okrem neho svätú omšu vysluhovala desiatka kňazov zo Slovenska i zástupcovia z Česka.

Provinciál Jozef Ižold, SDB

Svoj veľký deň približuje farníčka, už sestra Alenka Badačová: „Tento deň som prežila vo veľkej radosti a pokoji. Vnímala som to ako zázrak – ako dar aj vďaka mnohým modlitbám a obetám, ktoré sú neviditeľné a predsa také citeľné. Tento deň sa stal mojou verejnou odpoveďou na Pánovo volanie a ja som už Jeho nevestou. Verím, že sám Pán, ktorý zostáva stále verný, mi pomôže v tejto vernosti až do konca.

sr. Alena Badačová

Obe sestry zo Šamorína, kde prežili dva roky noviciátu, odchádzajú. Prvým pôsobiskom sr. Aleny Badačovej bude na najbližšiu dobu Banská Bystrica a sr. Jana Marková poputuje do českej Plzne.

prve sluby FMA


(ostatné fotografie zo slávnosti čoskoro pridáme)