Prvoprijímajúce deti otvorili dvere svojho srdca

Sobota 18. mája bola pre 107 detí našej farnosti dlho očakávaným dňom. Prvýkrát prijali Eucharistiu na dvoch slávnostných sv. omšiach vo farskom Kostole sv. Jakuba.  Piati z nich boli prednedávnom  pokrstení.

Niekoľko dievčat, ktoré mali ešte v čerstvej pamäti svoje prvé sv. prijímanie, sa spolu s príbuznými pomodlilo desiatok ruženca  za prichádzajúcich prvoprijímajúcich.

Radosť  a spontánnosť detí sa naplno prejavila pri speve piesní s hudobným sprevádzaním  Márie Vavrovej a Michala Granáta.

Božie slovo o Ježišovi, ktorý klope na ľudské srdce,  vystihovalo najkrajšiu chvíľu v ich živote. Evanjelium o viniči a ratolestiach pripomínal aj strom v kostole. Po prvej sv. spovedi si naň každý mohol zavesiť srdce so svojím menom.

Na konci rodičia aj  deti  poďakovali  pánovi  farárovi  Mariánovi Bielikovi  SDB za nedeľné katechézy  a sprevádzanie počas roka. Vďaka patrila aj všetkým saleziánom a  saleziánkam, ktorí spolu s animátormi pripravovali mesačné stretnutia pre deti aj rodičov. V neposlednom rade deti priniesli kvietky vďaky svojim katechétkam za dlhodobú prípravu  v škole.

Deti  vo veľkom počte prišli aj v nedeľu. S chuťou si po sv. omši zaspievali svoju obľúbenú hymnu – Ježiš si tu medzi nami. Odvážnejší  povedali aj svoje krátke svedectvo o prvom sv. prijímaní. Nasledujúcu nedeľu mnohí priniesli nakreslený obrázok ako Ježiš klope na ich srdce. A oni mu otvorili.

Počas celej prípravy sa deti zapájali  do liturgie  čítaním prosieb, nosením obetných darov  a chlapci najmä miništrovaním.

autor: Stanislava Prítrská

Predveľkonočné spovedanie

Horná Poruba 9. IV. utorok 1600 – 1730
Červený Kameň 10. IV. streda 1600 – 1730
Tuchyňa 10. IV. streda 1600 – 1700
Mikušovce 10. IV. streda 1000 -11301600 -1730
Pruské 11. IV. štvrtok 1000 -11451500 – 1700
Prejta 12. IV. piatok 1000 – 1100 1630 – 1730
Dubnica nad Váhom 13. IV. sobota 1000 – 1200 1500 – 1700
Nová Dubnica 14. IV. nedeľa 1430 – 1700
Košeca 15. IV. pondelok 1600 – 1800
Ladce 15. IV. pondelok 1600 – 1800
Ilava 16. IV. utorok 1000 –  1145 1700 – 1900

Kaťák opäť plný detí

11.11.2018 sa Kaťák opäť zaplnil deťmi.

Tieto deti sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Každý mesiac sa animátori s nimi stretnú a majú všelijaké zaujímavé a zábavné aktivity, aby im spríjemnili cestu k svätému prijímaniu.
Tieto stretnutia bývajú raz za mesiac od 15,00-16:15.

Článok a foto: Veronika Jankechová

Birmovka 2018

A je dobojované …. alebo môžeme povedať, že boj sa ešte len začal ?

Dnes, 29.9.2018 sa v Kostole svätého Jakuba konala birmovka. Boh Otec, skrze Mons. ThLic. Hriadela, generálneho vikára Žilinskej diecézy,  udelil sedem darov Ducha Svätého asi sedemdesiatim birmovancom z Dubnice nad Váhom a okolia. Otec generálny vikár v kázni spomínal, že práve vďaka sviatostiam sa náš svet stále obnovuje. Preto i my veríme, že Duch Svätý bude veľkou posilou v živote dospelých kresťanov, ku ktorým sa dnešnou birmovkou pridali práve títo birmovanci.

 

 

Veľká vďaka patrí pánu farárovi Mariánovi Bielikovi a všetkým kňazom a saleziánom, ktorí počas celého roka pripravovali mladých, ale i dospelých, na prijatie sviatosti birmovania.

 

Krst

Krst dieťaťa:

Treba prísť nahlásiť na farský úrad v úradných hodinách, najlepšie v utorok a stredu od 15.00 do 17.00 hod. Pri nahlásení krstu dieťaťa treba priniesť rodný list dieťaťa. Ak rodičia majú bydlisko mimo Dubnice, nech si prinesú aj súhlas ku krstu od farára farnosti, na území ktorej bývajú. Krstíme podľa rozpisu, ktorý je uverejnený tu:

Pred krstom je krstná náuka, ktorej sa zúčastnia rodičia a krstní rodičia.

Krstní rodičia

 • Stačí jeden krstný rodič. Ak sú dvaja, má byť krstná matka a krstný otec,
 • majú byť pokrstení katolíci (dovŕšili 16 rokov života), ktorí prijali prvé sv. prijímanie, boli birmovaní a žijú podľa svojej viery, aby mohli byť povzbudením pre krstenca,
 • ak žijú v manželstve, majú byť sobášení v katolíckom kostole (nesmú mať cirk. prekážku, teda byť rozvedení, žiť spolu bez manželstva, byť exkomunikovaní, žiť pohoršujúcim životom…).

Kto môže byť krstným alebo birmovným rodičom?

 • Pán Ježiš pred vystúpením do neba poslal apoštolov hlásať evanjelium a krstiť. Povedal: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16, 16).
  Je zjavné, že novonarodeniatka ešte nemôžu veriť, preto sa krstia vo viere Cirkvi. Garantmi výchovy vo viere sú rodičia a krstní rodičia, ktorí v mene dieťaťa vyznávajú vieru. Krstní rodičia spolu s rodičmi majú priniesť dieťa na krst.
 • V prípade dospelých, ktorí prijímajú krst, krstní rodičia sa majú starať o uvedenie krstenca do praktického kresťanského života. Preto krstní rodičia majú byť presvedčenými kresťanmi-katolíkmi, ktorí sa podľa predpisov Cirkvi zúčastňujú na bohoslužbách a prijímajú sviatosti. Podmienky kladené na krstných rodičov sa vzťahujú aj na birmovných rodičov. Je vhodné, ale nie nutné, za birmovného rodiča vziať toho, kto prijal úlohu krstného rodiča.
 • Má byť len jeden krstný otec a jedna krstná matka, prípadne stačí len krstný otec alebo len krstná matka.
 • Krstného rodiča si má určiť sám krstený alebo jeho rodičia. Krstný rodič má mať schopnosť i úmysel plniť túto úlohu.
 • Má to byť človek, ktorý zavŕšil šestnásty rok života, katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a žije podľa svojej viery,
 • Nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadnúť od viery, byť rozvedený, iba civilne sobášený, žiť s partnerom v jednej domácnosti bez manželstva, byť exkomunikovaný… dávať pohoršenie…).
 • Nemôže to byť otec ani matka krstenca.

Príprava dospelých na prijatie sviatostí (krst, prvé sv. prijímanie, birmovka):
Treba sa prihlásiť u pána farára v úradných hodinách, najlepšie v utorok alebo stredu od 15.00 do 17.00 hod.

Prvé sväté prijímanie

Pripravovať sa môžu deti, ktoré chodia na náboženstvo v škole a spravidla navštevujú tretí ročník ZŠ.

Príprava prebieha počas celého školského roka. Podmienky prípravy pre tento školský rok pozri tu: List rodičom

Sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania prebieha v skupinách jeden rok od septembra 2017 do začiatku októbra 2018. Príprava zahŕňa:

 • týždenné stretnutia v Katolíckom dome
 • účasť na nedeľnej sv. omši s odovzdaním malej domácej úlohy
 • osobný rozhovor so saleziánom-kňazom
 • výlet / nocovačka so skupinkou
 • letný birmovanecký tábor
 • ponuka animátorskej skúsenosti a zapojenia sa do akcií mládežníckeho strediska (piatkové večery, tábory, mediálna škola…)

Prihlásiť sa treba vždy koncom augusta, prípadne začiatkom septembra v termíne oznámenom vo farských oznamoch.

Sviatosť manželstva

Snúbenci sa prídu prihlásiť a spísať zápisnicu s pánom farárom najmenej 3 mesiace pred plánovaným dátumom sobáša. Treba prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15:00 do 17:00 alebo si dohodnúť telefonicky (0904 890 582) iný termín.

K prihláseniu je treba priniesť sobášnu zápisnicu z matriky z Miestneho úradu v Dubnici nad Váhom (na matriku treba prísť s rodnými listami). V prípade, že snúbenci sú krstení mimo Dubnice, treba priniesť aj krstný list.

Pri spísaní zápisnice si snúbenci dohodnú spôsob prípravy. V našej farnosti sú prípravy uvedené tu:

Sobášne náuky 2019

Stretnutia s kňazom

1. Vierouka 9. 2. 2019   4. 5. 2019 3. 8. 2019
2. Morálka 16. 2. 2019 11. 5. 2019 10. 8. 2019
3. Sviatosti   23. 2. 2019 25. 5. 2019 24. 8. 2019
4. Sviatosť manželstva 9. 3. 2019   1. 6. 2019   14. 9. 2019

Stretnutia s manželmi

5. Manželský  život 16. 3. 2019 8. 6. 2019 7. 9. 2019

                           

 Začiatok náuky je vždy o 9:00 hod. v Katolíckom dome.

Duchovná starostlivosť o chorých a nevládnych

 • Pomazanie chorých, bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti alebo iný kňaz. Pomazanie príďte nahlásiť osobne alebo telefonicky na čísle 0904 890 582.
 • Chorých spovedáme po domoch a prinesieme Eucharistiu na prvý piatok v mesiaci alebo pri spovedaní pred Vianocami a Veľkou nocou. Chorých treba prihlásiť na fare v úradných hodinách.
 • V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení vášho zdravotného stavu môžete kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých. Môžeme vám ju udeliť v kostole alebo podľa požiadavky aj inde.

Pohreby

Pohreb treba najprv prihlásiť na pohrebnej službe. Potom treba prísť  na faru a priniesť List o prehliadke. Svätú omšu pred pohrebom odslúžime v prípade požiadavky a v prípade dostatočného počtu prítomných veriacich. Inak môžeme odslúžiť sv. omšu v termíne, ktorý si dohodnete s p. farárom.