Vstúpili sme do Adventu s koncertom ZUŠ

Vďaka všetkým mladým talentom Základnej umeleckej školy a tým, ktorí im pomohli pripraviť si ich vystúpenie pred publikom v kostole sv. Jakuba, sme mohli spoločne vstúpiť do tohtoročného Adventu s kultúrno- duchovným zážitkom.

Mohli sme si vypočuť skladby od Beethovena, Mozarta, či iných klasikov vážnej hudby, ale aj moderných interepretov ako Simply Three alebo West Coast Choir. Mladí umelci ZUŠ nám tieto skladby zahrali „live“ a obohatili všetkých svojím čistým spevom a hrou na rôzne hudobné nástroje: gitara, klavír, husle, zobcová a priečna flauta, saxofón, perkusie.

V publiku sa nachádzali všetky vekové kategórie od najmenších až po najstarších. Všetci spoločne ďakujeme :)

Vlado Plášek sdb

Kaťák opäť plný detí

11.11.2018 sa Kaťák opäť zaplnil deťmi.

Tieto deti sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Každý mesiac sa animátori s nimi stretnú a majú všelijaké zaujímavé a zábavné aktivity, aby im spríjemnili cestu k svätému prijímaniu.
Tieto stretnutia bývajú raz za mesiac od 15,00-16:15.

Článok a foto: Veronika Jankechová

Pavol Hudák povzbudil veriacich v Dubnici nad Váhom

V nedeľu 5.11. zavítal do Dubnice nad Váhom pri návrate z belgického mestečka Gent vzácny hosť, Pavol Hudák.

Paľa Hudáka netreba veľmi predstavovať, pracoval 9 rokov v košickom UPC, kde sa stretával s vysokoškolákmi a potom 12 rokov pôsobil v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Teraz veľa cestuje a prednáša. Blahorečenie Anky Kolesárovej bolo z veľkej časti aj jeho zásluha, keď už toľké roky organizuje púte radosti pre mladých, pre snúbencov, pre mladé páry.

V našom kostole mal sv. omšu o 9.00 a poobede po kornuke k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 mal krátku prednášku.

Viac o Domčeku, pútiach radosti, pútiach zrelosti, pútiach rodín, o vyzrievaní mladých i o ANke Kolesárovej nájdete na stránke: https://www.domcek.org/

V popoludňajšej prednáške povedal:

Dievča:

Cudnosťou chráni chlapca. Potrebuje svoju intimitu, svoj priestor. Potrebuje sa rozvinúť a nie byť použitá. Dievča určuje hranice vo vzťahu. Dievča učí chlapca stávať sa mužom, milovať srdcom. Vďaka nej chlapec dospieva. Niekedy sa bojí dievča, že ak sa s chlapcom nevyspí, nechá ju. Avšak opak je pravdou, ak ho nechá čakať, začne si ju vážiť.

Chlapec:

Kedysi išiel chalan na vojnu, kde zažil čo je to byť v noci pár hodín sám v lese, čo je to výcvik. Vrátil sa, uvedomil si čo je život a mohol si založiť rodinu. Dnes 30-ročný mladý muž ťuká do mobilu a chce nové hry. Nie je pripravený založiť si rodinu. Nevie, čo je to zodpovednosť, nikto ho to nenaučil. Chlpaca priťahuje čisté dievča, na ktorú musí čakať. Učí sa čakaním. Nemá žiť v smútku, ale nájsť radosť v čistých veciach, v prírode, v priateľstve s Kristom.

Čo poradiť mladým pri chodení:

Majte bl. Anku Kolesárovú za priateľku. Čisté vyzrievanie je jediná cesta ku zdravej krásnej rodine. Ak ste padli v čistote, spoľahnite sa na Božiu milosť. Boh je vždy pripravený pozdvihnúť, prijať, očistiť. Stále sa dá znovu začať.

Viac v zázname z poobedňajšej prednášky:

 

Odpustková oktáva

S novembrom i tento rok prichádza osem dní, počas ktorých môžeme získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

V čase od 1. – 8. novembra tak máme jedinečnú príležitosť na pomoc tým, ktorí si pomôcť už nevedia.

Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, prijať Eucharistiu (najlepšie v ten istý deň), a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva.

Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

(zdroj: TK KBS)

Dubnica na svätojakubskej ceste

Od júla zdobí vchod do farského kostola sv. Jakuba zaujímavá kachlička s obrazom mušle. Prečo?Okrem dávnej úcty k Panne Márii si v našom farskom kostole zvlášť uctievame aj apoštola Jakuba, ktorému je náš chrám zasvätený. Pozrime sa trochu do tradície, čo nám o ňom hovoria starodávne svedectvá. Kto bol tento apoštol, ktorý je tak zvláštnym spôsobom uctievaný v španielskej Compostelle?
Sv. Jakub Starší, ktorého týmto označením odlišujeme od iného apoštola, ktorý sa takisto volal Jakub, bol synom otca Zebedeja a matky Salome a bratom sv. Jána Evanjelistu. Spolu s apoštolom Petrom a Jánom boli najbližšími spolupracovníkmi Pána Ježiša. Boli svedkami premenenia na hore, vzkriesenia Jairovej dcérky, ale videli aj krvavý pot v Getsemani. Pán Ježiš im dal prezývku „synovia hromu“.

Stará tradícia zachovaná v liste Polykarpa z Efezu pápežovi Viktorovi (189-198) hovorí o sv. Jánovi Evanjelistovi, ale rovnako sa to týka aj jeho brata Jakuba, toto: „Ján, ktorý spočinul na prsiach Pána, bol rodom kňaz a nosil petalon. Bol svedok a učiteľ. On odpočíva v Efeze“. Podľa tohto svedectva obidvaja bratia, Jakub i Ján, pochádzali z veľkňazskej rodiny. Petalon bol čelenkou veľkňazov. Mohlo by nás mýliť, že ich Pán Ježiš povolal ako rybárov. U Židov platilo pravidlo, že každý, kto práve nevykonával úrad veľkňaza, musel sa živiť remeslom. Čosi podobné, ako keď dnes majú v niektorých profesiách pracovníci službu a mimo služby robia čosi iné. Vidíme to napríklad u sv. Pavla, ktorý okrem toho, že študoval u nôh Gamaliela, ovláda výrobu stanov a týmto remeslom – ako výrobca stanov – sa aj živil.

Po Nanebovstúpení Pána hlásal apoštol Jakub evanjelium v Samárii. Iné správy hovoria, že hlásal evanjelium až na území dnešného Španielska. Okolo Veľkej noci roku 44 ho vojaci Herodesa Agripu I. zatkli a na kráľov príkaz apoštola sťali mečom. Jakub bol prvý spomedzi dvanástich apoštolov, ktorý za Krista zomrel mučeníckou smrťou.

Tradícia hovorí, že kresťania postavili na mieste jeho umučenia kostol. Jeho ostatky mali byť okolo roku 70 prenesené na Sinaj, kde pôvodne stál kláštor sv. Jakuba, dnešný kláštor sv. Kataríny. V 8. st. boli relikvie sv. Jakuba zachránené pred pustošením mohamedánov a prenesené do Španielska. Na ich uchovanie a úctu bol v Compostelle postavený kostol kostol sv. Jakuba, ktorý bol posvätený 25. júla 816. Z tohto chrámu sa stalo asi v 10. storočí slávne pútnické miesto Santiago de Compostella. Viedli tam mnohé slávne pútnické cesty, ktoré boli lemované kláštormi a útulkami pre pocestných. A ako smerovník na týchto pútnických trasách sa po stáročia používa symbol mušle…Pochádza to zo starého zvyku, že pútnici, ktorí navštívili Jakubov hrob, dostali klobúk, ktorý bol ozdobený veľkou mušľou. Na obrazoch môžeme svätého Jakuba vidieť ako apoštola, väčšinou s knihou. Tiež býva znázorňovaný ako pútnik s palicou, s mušľou na plášti, s fľašou, s vreckom a klobúkom.

Kachlička s mušľou pri vchode nášho kostola, ktorú nám teraz v lete priniesli priamo z Compostelly teda symbolicky spája dubnický chrám s tamojšou svätyňou. A nenápadne pripomína, že všetci sme pútnici na ceste do nebeskej vlasti… ;)

p.

Zapojme sa do modlitby sv. ruženca

V mesiaci október Vás srdečne pozývame na modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:25 hod. pred sv. omšou.

Počas týždňa sa predmodlievajú jednotlivé spoločenstvá nasledovne:

 

Pondelok: Sestry saleziánky + Modlitby matiek

Utorok: Seniori

Streda: Saleziánski spolupracovníci

Štvrtok: Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho

Piatok:Ružencové bratstvo + Bratstvo Božského Srdca

Sobota: Katolícka charizmatická obnova

Nedeľa: Bratia saleziáni

 

Ružencová Panna Mária, oroduj za nás!

Birmovka 2018

A je dobojované …. alebo môžeme povedať, že boj sa ešte len začal ?

Dnes, 29.9.2018 sa v Kostole svätého Jakuba konala birmovka. Boh Otec, skrze Mons. ThLic. Hriadela, generálneho vikára Žilinskej diecézy,  udelil sedem darov Ducha Svätého asi sedemdesiatim birmovancom z Dubnice nad Váhom a okolia. Otec generálny vikár v kázni spomínal, že práve vďaka sviatostiam sa náš svet stále obnovuje. Preto i my veríme, že Duch Svätý bude veľkou posilou v živote dospelých kresťanov, ku ktorým sa dnešnou birmovkou pridali práve títo birmovanci.

 

 

Veľká vďaka patrí pánu farárovi Mariánovi Bielikovi a všetkým kňazom a saleziánom, ktorí počas celého roka pripravovali mladých, ale i dospelých, na prijatie sviatosti birmovania.

 

Príprava na výročie posviacky kostola sv. Jána Bosca

Tento rok v našej farnosti oslavujeme tretie výročie posviacky kostola sv. Jána Bosca. Pri tejto príležitosti sa skupina približne 20 brigádnikov zapojila do upratovania tohto kostola. Pomocnú ruku k dielu priložili saleziánski spolupracovníci, členovia ADMY, farníci, animátori a mladí. Nechýbali ani saleziáni, ktorí sa v kostole postupne vystriedali.

K udržiavaniu čistoty v našich kostoloch sa môžete pridať aj vy zapojením sa do upratovacích skupín v kostole sv. Jakuba alebo kostole sv. Jána Bosca.

Klára Kubištelová

Keď sú hody, tak hodujeme

V nedeľu 29. júla sa o 16:00 v Katolíckom dome hodovalo. Hodová slávnosť patróna farského kostola sv. Jakuba bola príležitosťou pozvať členov upratovacích tímov, aranžérky kvetov, kostolníkov, organistov, lektorov, skrátka ľudí, ktorí sa rôznymi spôsobmi počas celého roka starajú o krásu a dôstojnosť nášho farského pútnického chrámu. Napriek tomu, že nemohli prísť všetci pozvaní, prišlo ich okolo 25.

Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej a družnej atmosfére. Bolo čo zjesť aj vypiť, ako sa na hody patrí. Zaslúžené slová vďaky a uznania im v mene celého farského spoločenstva a saleziánskej komunity vyslovili pán farár don Marián Bielik a otec direktor don Pavol Piatrov.

Ešte raz aj z tohto miesta srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom nášho kostola. A ak by niekto v srdci vnímal, že ho Pán Boh pozýva „pridať ruku k dielu“ a tiež prísť pomôcť pri pravidelnom upratovaní, nech sa páči. Roboty je ako na kostole alebo – ako sa hovorí tu v Dubnici – „vyše“.

(Paľo Piatrov SDB)

 

Dvaja rodáci z Dubnice oslavujú svoje kňazské jubileum

V sobotu 16. júna 2018 si pri večernej sv.omši v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom pripomenú výročie kňazskej vysviacky dvaja dubnickí rodáci.

15. výročie – ICDr. Michal Rajec, PhD.

Za kňaza bol vysvätený v roku 2003. Prvé jeho pôsobenie ako kaplána bolo v Púchove. Po roku bol vyslaný na trojročné štúdia do Benátok, kde študoval cirkevné právo. Štúdium ukončil Licenciátom. Po návrate z Talianska pôsobil v Nitre ako tajomník a notár u pána biskupa Viliama Judáka. Diaľkovo pokračoval v štúdiu cirkevného práva v Ľubline v Poľsku, ktoré ukončil doktorátom. V roku 2017 bol vymenovaný za súdneho vikára Nitrianskej diecézy, kde pôsobí aj v súčasnosti.

 

40. výročie – Mgr. Jozef Dvorský SDB

Za kňaza bol vysvätaný v roku 1978. Prvá farnosť, do ktorej nastúpil, bolo Krásno. Potom nasledovali Púchov, Čadca, Bolešov, Svinná, Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom. V Dubnici nad Váhom pôsobil ako správca farnosti v rokoch 1995 – 1999. Z našej farnosti odišiel do Šaštína. V roku 2001 nastúpil ako špirituál do kňazského seminára v Nitre. Dňa 22.9.2006 ho nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vymenoval za kanonika. Bolo to na sviatok sv. Emeráma, patróna Nitrianskej katedrály. V Nitrianskej diecéze pôsobí v súčasnosti ako penitenciár – spovedník s vyššími právomocami.

Dubnická farnosť obom jubilantom k ich výročiu srdečne blahoželá a praje im veľa zdravia, Božích milostí a nech ich Dubnická Panna Mária v ich živote ochranuje.
(Štefan Antalík)