Panna Mária Pomocnica pomáha svojim deťom aj dnes

Kresťanský ľud mnohokrát v dejinách zakúsil konkrétnu pomoc Panny Márie, najmä vo chvíľach osobitne ťažkých pre život Cirkvi. Z toho sa zrodil zvyk vzývať Božiu Matku aj pod titulom Pomocnica kresťanov. Dátum sviatku bol určený na 24. máj. Je to deň, keď sa pápež Pius VII., zázračne vyslobodený z väzenia, v roku 1814 vrátil do Ríma. Svätý Ján Bosco videl v invokácii „Pomocnica kresťanov“ úžasnú syntézu tajomstva preblahoslavenej Panny Márie v pláne spásy, ktorý sa plní v Cirkvi, takže napísal: „… skúsenosť osemnástich storočí jasne ukazuje, že Panna Mária z neba veľmi úspešne pokračovala v poslaní Matky Cirkvi a Pomocnice kresťanov, ktoré začala tu na zemi“ (Liturgia hodín).

Saleziánska rodina, verná duchu a poslaniu dona Bosca, sa dáva viesť a udržovať materinskou prítomnosťou Panny Márie a tento deň prežíva v oslave svojej nebeskej Matky. V Turíne je to najväčšia púť v roku, kedy do Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorá si tento rok pripomína 150. výročie od kedy ju don Bosco postavil, prichádza vyše 25 tis. ľudí a sv. omšu celebruje hlavný predstavený saleziánov.

V Dubnici nad Váhom to býva síce skromnejšia oslava, ale o to rodinnejšia. Tento rok slávnostnú sv. omšu celebroval don Anton Červeň, direktor filozofického študentátu v Žiline, ktorý svoj príhovor začal otázkou, či „v dnešnej dobe potrebujeme ešte pomoc, keď chceme všetko zvládnuť sami?“. Spomenul svoje osobné zážitky s Máriou a povzbudil všetkých, aby dôverujúc Matke hľadeli do budúcnosti vždy s nádejou. Po sv. omši bolo ešte malé pohostenie. Saleziáni spolupracovníci prichystali chlebíčky so salámkou, ako to zvykol robievať don Bosco.

(text: don Peter Štellmach SDB; foto: Mária Badačová, ANS)


Chlapi oslávili sv. Jozefa robotníka prácou, pohodou a modlitbou

Saleziáni pozvali na oslavu sv. Jozefa, ktorý je aj jedným z ich hlavných patrónov, všetkých mužov 18+, aby po prvýkrát spoločne strávili 1. máj na chate v Slavnici Podhorí.

Stretnutie začalo spoločnou modlitbou, po ktorej sa 13 chlapov pustilo do práce. Jedna partia rúbala drevo, ďalší maľovali plot či izby v chate, iní kosili alebo varili guláš. Deň vyvrcholil sv. omšou, ktorej predsedal hosť don Pavol Dzivý SDB, ktorý momentálne pôsobí v Žiline a venuje sa mužskej spiritualite a vzťahu medzi otcami a ich dospievajúcimi synmi a dcérami.

Po chutnom guláši a pivku bol ešte čas na vzajomné podelenie sa a rozhovory. Účastníci hovorili, že kto nebol, môže ľutovať a že o rok sa už na chatu ani všetci nezmestíme. Kiež by to bola pravda! Nech sv. Jozef sprevádza všetkých mužov v ich nenápadnom raste vo svätosti v každodennej práci.

(don Štello SDB)


Divadlo Pollyanna

Príjemné nedeľné popoludnie sa v Katolíckom dome odohrávala „hra na radosť“.

Divadelné predstavenie Pollyanna si nacvičili dievčatá z Dolného Kubína so sr. FMA Ankou Šutkovou a prišli nám ukázať, aký optimistický život môže byť.

Hlavnou postavou tejto divadelnej hry je malá sirota, ktorá po smrti rodičov pricestuje za svojou tetou a pri tom svojou veselosťou obmäkčuje srdcia ľudí celého mesta. Vidí, často náročný, život vždy aj z tej dobrej stránky. Pozýva ľudí aby s ňou hrali „hru na radosť“ – aby hľadali pozitíva v zdanlivo neľahkých situáciách a presne k tomu pozýva aj nás, ľudí súčasnosti, aby sme boli vďační za všetko čo máme.

Katarína Bolčeková

foto: Peter Hanžl

Peťo Hasidlo SDB: Pán požehná, ak sa rozhodneš ísť za Ním

Z našej farnosti pochádza viacero zasvätených osôb. Jednou z nich je aj Peter Hasidlo, ktorý je saleziánom 20 rokov.

Ku saleziánom sa dostal cez miništrovanie a stretká na fare. Jeho povolanie sa rodilo a vyzrievalo postupne. Nebola to záležitosť nejakého náhleho osvietenia. Obdobie vzbury síce prebiehavalo často, no mal dobré vzory saleziánov.

Peťo je saleziánom už 20 rokov. Za ten čas stihol pôsobiť trikrát v Žiline, v Trnave,  v Bratislave, v Námestove a v Bardejove. Aktuálne je tretí rok v Bratislave.

Práve na východnom Slovensku mal možnosť pracovať s Rómami. Hodnotí to ako prácu krásnu, no ťažkú. Obohatila ho v zmene zmýšľania a pohľadu na Rómov.

Za najdôležitejšie vo svojom živote považuje silnú vieru. Motto, ktorého sa v živote drží patrí bl. sestre Zdenke: Ježiš môže všetko, dôvera v Neho robí zázraky.

K Peťovým záľubám patrí lyžovanie, bicykel a šport celkovo. Musí si však naň nájsť čas a prinútiť sa.

Aktuálne je v službách Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky (OS a OZ SR), priamo pri o. biskupovi Mons. Františkovi Rábekovi. Je správcom-farárom krásnej Katedrály sv. Šebastiána, OS a OZ SR v Bratislave v Krasňanoch. Zároveň je aj kaplánom Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Podľa jeho slov je to super služba i apoštolát. Ako sám vraví, robí saleziánsku prácu v nesaleziánskom prostredí.

Medzi Peťových obľúbených svätých patria Don Bosco, svätí Michal, Gabriel a Rafael, sv. Šebastián a sv. Jakub. Vníma ich ako normálnych svätých a bojovníkov za Krista. Vraví, že má ešte veľa iných obľúbených svätíc a svätých. Na každý jeho problém jedného.

Zasvätený život preňho znamená naplno sa odovzdať Kristovi bez špekulácií. A jeho odkaz mladým o zasvätenom živote znie: „Nebojte sa! Nebojte sa povedať Bohu: Idem, Pane, za Tebou. Pán to veľmi požehná, ak sa rozhodneš ísť za Ním.“

(Mária Badačová)

Program veľkonočných sviatkov

Kompletný program veľkonočných sviatkov v saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom:(Prihlasovanie na akcie prebieha na FB v skupine „Kaťák“ alebo osobne u SDB.)


O Radosti evanjelia

V sobotu 10. februára sme medzi nami prijali vzácnu návštevu. Len pred niekoľkými dňami bol u nás hlavným celebrantom na slávnosti sv. Jána Bosca don Pavol Grach, salezián, ktorý momentálne pôsobí ako delegát pre saleziánsku rodinu. Po pár dňoch zavítal do Dubnice znova, no za iným účelom.

Postupne navštevuje saleziánske strediská, aby priblížil text pápežskej exhortácie Svätého Otca Františka „Evangelii gaudium“ – Radosť Evanjelia. Túto apoštolskú exhortáciu súčasný pápež napísal ako svoju prvú, ešte v roku 2013, a ako aj don Grach povedal, svojim duchom je veľmi blízka duchu a apoštolskému poslaniu saleziánov.

Don Pavol nám veľmi pútavou formou prerozprával odkaz tohto rozsiahleho pápežského dokumentu, ktorý by asi málokto z nás celý prečítal, s tým, že sa jedná o pozvanie každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Pozvanie do novej etapy evanjelizáce s dôrazom na plnosť radosti.

Po prednesení výkladu dokumentu prebehla diskusia s účastníkmi prezentácie, ktorá bola ukončená požehnaním dona Gracha, aby sa rozišli s týmto pocitom radosti, ale čo je veľmi dôležité, aby túto radosť bolo neprestajne cítiť z nás.

(Stanislav Farský)


Tu si môžete stiahnuť nahrávku celej prednášky.

 

Spoznajte aj vy „Radosť evanjelia“

V sobotu 10.2. o 16:00 bude v Katolíckom dome prednáška o dokumente pápeža Františka „Radosť evanjelia“ (2013). Tému predstaví don Pavol Grach SDB, člen provinciálnej rady a zodpovedný za saleziánsku rodinu na Slovensku, ktorý bol nedávno v Dubnici ako slávnostný kazateľ na vigíliu sviatku dona Bosca.

„Som presvedčený, že texty tejto exhortácie ešte stále málo (ak vôbec) poznáme a to je na našu duchovnú škodu. Don Bosco bol pozorný na hlas Ducha i na hlas pápeža a nerobil medzi nimi veľký rozdiel. Poznanie tohto dokumentu nám umožní nový duchovný nádych a podnieti reflexiu o našom duchovnom i apoštolskom živote.“ (don Grach)

Zo stretnutia by mohli vzísť podnety na uvažovanie i nadšenie, ktoré by
sa malo preniesť do saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom.

Aký bol Janko Bosco, keď mal 9 rokov?

Deti, ktoré sa práve v tomto veku chystajú na svoje prvé sv. prijímanie, to už vedia aj vďaka ich štvrtému nedeľnému popoludniu, ktoré sa nieslo v duchu osláv dona Bosca. Veď práve deň prvého svätého prijímania bol pre vychovávateľa dona Bosca „najdôležitejším v živote dieťaťa“.

Po úvodnej scénke o sne Janka Bosca z deviatich rokov nasledovali aktivity, pri ktorých deti vedené svojimi animátormi spoznávali rôzne epizódy z detstva dona Bosca. Mohli si pozrieť kúsok filmu z jeho života, pomodliť sa v taliančine, vyskúšať si kaukliarske kúsky spolu s malými akrobatmi či výrobu ovocného pohára so šľahačkou. Aj viacerí rodičia zostali so svojimi deťmi a so záujmom sledovali aktivity svojich detí alebo sa len tak rozprávali medzi sebou.

Na záver sa v scénke predstavila mamka Margita, ktorá pripravila Janka Bosca na jeho prvú sv. spoveď a prvé prijímanie. Pred zaspievaním pesničky k don Boscovi a záverečným požehnaním, dostali deti a ich rodičia ešte dve ponuky: stretnutie rodín v nedeľu 4.2. o 15:30 v Katolickom dome a Jarný prímestský tábor „Tajomstvo Kaťáku“ od 19. do 22. februára.

(Peter Štellmach SDB)


Nový dokumentárny film o blahorečení Titusa Zemana a fotky z dubnickej oslavy

Na prvý sviatok blahoslaveného Titusa Zemana vám prinášame dokumentárny film zo zákulisia príprav a priebehu slávnosti blahorečenia a tiež o príprave relikvií nášho mučeníka. Nechýbajú výpovede tvorcov relikviára a viacerých osôb, ktoré sa na príprave slávnosti podieľali. Dokumentárny film autorsky (scenár, réžia, strih) pripravil Róbert Chovanec z Don Bosco media.

(zdroj: www.saleziani.sk)


Svätá omša v Dubnici nad Váhom a uctenie si jeho relikvií:

Príďte si uctiť relikviu bl. Titusa Zemana

Dnes 4. januára si pripomíname narodenie dona Titusa Zemana a v pondelok 8. januára budeme môcť prvýkrát sláviť liturgickú spomienku blahoslaveného saleziána-mučeníka. Vo farskom kostole sv. Jakuba bude po večernej sv. omši možnosť osobne si uctiť relikviu svätca a v Katolíckom dome sa bude premietať dokumentárny film o jeho hrdinskom živote.
Vo Vajnoroch, v rodisku Titusa Zemana, bude v pondelok 8. januára večer o 17.30 sláviť svätú omšu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, a spolu s ním aj provinciálny predstavený saleziánov don Jozef Ižold.

(Peter Štellmach SDB)