Chlapčenská chatovačka

Písal sa dátum 5.8. roku Pána 2021 keď sa v poobedňajších hodinách za daždivého počasia skupina 16 odvážnych chlapcov – pážat pod vedením 8 animátorov – rytierov, z poverenia pápeža, vydala na 4 – dňovú cestu na oslobodenie Jeruzalema. Pridali sa do rytierskych rádov a spoločne sa z nich stali Križiaci. Počas týchto dní sa z pážat stali panoši a nakoniec si všetci zaslúžili právo byť pasovaní na rytiera.

No na tejto ceste museli prekonať prekážky, pri ktorých museli ukázať fyzickú zdatnosť, zručnosť so zachádzaním s rôznymi druhmi zbraní či preukázať, že majú rytierske cnosti – odvahu, česť, vieru a spravodlivosť. Spoločne sme zažili rôzne hry, pripravovali sme si raňajky, zúčastnili sa nočnej hry, dokonca prežili aj nočný prepad nepriateľskej útočnej jednotky Saracénov.

A nakoniec naše putovanie bolo zakončené drsnou, krvavou a dlhotrvajúcou bitkou so Saracénmi, pri ktorej sa nám podarilo oslobodiť nášho zajatého dôstojníka. Taktiež sa nám podarilo strhnúť nepriateľskú vlajku a nahradiť ju našou. Nakoniec sa nám spoločnými silami podarilo zajať nepriateľských vojakov. No nenechali sme si ich v zajatí ale podpísali sme s nimi mierovú dohodu ktorá ukončila všetky bitky medzi našimi národmi.

Nasledovala zaslúžený odpočinok, kvíz z rôznych oblastí, no hlavne z prostredia našich rádov. No a ako to už býva zvykom, mali sme aj obľúbený Bobáš a Bobavko 😊. V posledný deň našej výpravy sme si pokojne zahrali obľúbený airsoft, upratali chatu a šťastní a zdraví sme sa vrátili domov.

Vďaka našim saleziánom za zastrešenie tohto tábora, rodinám ktoré nám pomohli s varenou stravou, rodičom s dopravou na a z chaty, animátorom a hlavne Pánu Bohu ktorý celý čas stál pri nás a ochraňoval nás.

Ďakujeme a tešíme sa znova o rok.

autor: Lukáš Rajec

Duchovné cvičenia chlapcov

V pokojnom prostredí Slavnického podhoria sme strávili celkovo 4 dni, 25.-28.júla v oddychu od bežného tempa, v tichu a premýšľaní nad večnými hodnotami v živote. Pomôckami bolo sv. Písmo a osobná modlitba. Práve modlitba bola aj témou duchovných cvičení. Nechýbalo dobré jedlo a poobedný športový oddych.

autor: Vladimir Plášek sdb

Požehnanie zvona Panny Márie Pomocnice kresťanov

Na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, 24. mája 2021, bol slávnostne požehnaný opravený zvon Kostola sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Zvon nesie rovnaké meno, pod akým don Bosco vzýval túto nebeskú patrónku. Z dôvodu výraznej praskliny sa dlhé roky nepoužíval a svojej opravy sa dočkal až v roku 2021, kedy mu bol jeho zvuk prinavrátený.

Vo veži farského kostola, zasväteného sv. Jakubovi Staršiemu, sa nachádza pätica zvonov. Každý z nich má bohatú a jedinečnú históriu, ktorá odzrkadľuje náročné obdobia 19. a 20. storočia.

Zvon Panny Márie Pomocnice kresťanov

Hmotnosť: 630 kg; priemer: 1017 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie: g1

Je to najväčší zvon, ktorého krk zvona je zdobený dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom. Jednotlivé časti ornamentu dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Na zvone nájdeme aj reliéf, zobrazujúci Pannu Máriu, držiacu pravou rukou svojho malého syna Ježiška, pričom jeho pravú ruku drží svojou ľavou rukou. Obaja majú na svojich hlavách kráľovské koruny. Úderový veniec zvona lemuje slovensko-český kruhopis:

PANNA MÁRIA, POMOCNICA KRESŤANOV, ORODUJ ZA NÁS ♦ TIE DUBNICKÉ ZVONY K SEBE NÁS VOLAJÚ ♦ DUBNICA ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA R ♦ [roku] P ♦ [Pána] 1983

Zvon Panny Márie Pomocnice kresťanov

Zvon Božského Srdca Ježišovho

Hmotnosť: 440 kg; priemer: 905 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Richard Herold Chomutov r. 1922; ladenie: h1

Predstavuje druhý najväčší zvon, ktorého zvuk môžeme počuť najčastejšie. Krk zvona je zdobený dookola obiehajúcou, opakujúcou sa florálno-ornamentálnou výzdobou. Na zvone nájdeme reliéf, zobrazujúci pravou rukou žehnajúceho Ježiša Krista, ktorý svojou ľavou rukou odhaľuje svoje žiariace srdce, s krížikom na vrchu, obmotané tŕňovou korunou. Nápis na zvone predstavuje päťriadkový dobový latinský nápis, v ktorom je pomocou chronogramu rímskimi číslicami zašifrovaný rok vyhotovenia zvona (C, L, L, I, I, D, V, I, I, V, L, I, C, I, L, I, V, M – 1922):

Cessante beLLI Igne / regna DeVastantIs / probI aere popVLI / paroChIaLIs nata / sVM.

Nápis nám v preklade hovorí: „Zrodil som sa z mincí šľachetného veriaceho ľudu, ktoré vyzbierali po skončení hrôz a pustošiacej vojny.“

Zvon Božského Srdca Ježišovho

Zvon sv. Floriána, sv. Juraja a sv. Martina

Hmotnosť: 260 kg; priemer: 760 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Fridrich Viliam Fischer starší, Trnava, r. 1882; ladenie: c2

Je najstarší z pätice zvonov, ktorý je zdobený dookola obiehajúcim florálnym ornamentom, v podobe s motívom stoniek, listov, pučiacich a rozkvitnutých kvetov.

Na zvone sa nachádzajú aj  dva reliéfy. Prvý zobrazuje sv. Floriána, odetého v rytierskom zbroji, držiaceho v ľavej ruke zástavu. Vo svojej pravej ruke drží džbán s vodou, pomocou ktorej hasí požiar v dome, situovanom pri jeho nohách po pravej strane. Popri reliéfe sa tiahne jednoriadkový latinský nápis, poukazujúci na patrocínium zvona: S. FLORIANO / MARTINI [sv. Florián/ Martin]. Druhý reliéf zobrazuje na koni sediaceho sv. Juraja, odetého v rytierskom zbroji, vedúceho zápas s drakom. Svojimi rukami drží kopiju, ktorá je zabodnutá v dračej papuli. Popri reliéfe sa tiahne jednoriadkový latinský nápis, poukazujúci na patrocínium zvona: S. GEORGIO / MARTINI [sv. Juraj/Martin].

Úderový veniec zvona je lemovaný dobovým signujúco-datujúcim latinským kruhopisom:

DIE 22 NOVEMBRIS 1814 FATALI INCENDIO LIQUEFACTA ANNO 1815 TYRNAVIAE FUSA; DEMUM DIE 24 APRILIS 1882 EXORTO FATALI INCENDIO ITERUM LIQUEFACTA NOVITUS TYRNAVIAE PER VILHELMUM FISCHER REFUSA ET DICATA SUM.

V preklade: Dňa 22. novembra 1814 po nešťastnom požiari roztavený, roku 1815 v Trnave odliaty ; potom dňa 24. apríla 1882 opäť roztavený počas pustošiaceho nešťastia/požiaru, nanovo preliaty a venovaný prostredníctvom Viliama Fischera v Trnave.

Zvon sv. Floriána, sv Juraja, sv. Martina

Zvon sv. Jozefa

Hmotnosť: 230 kg; priemer: 724 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie: c2

Je to druhý najmenší zvon. Obvod krku zvona je lemovaný dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom, ktorého jednotlivé časti dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Na severnej strane drieku zvona nájdeme reliéf, zobrazujúci sv. Jozefa, držiaceho vo svojej ľavej ruke malého Ježiška a v pravej ruke ľaliu. Na náprotivnej strane drieku je daná plastika, vyobrazujúca krížik. Úderový veniec zvona je zdobený slovensko-českým kruhopisom, s datujúcim zakončením, poukazujúcim okrem signatúry aj na patrocínium zvona:

SVÄTÝ JOZEF, PATRÓN DOBREJ SMRTI, ORODUJ ZA NÁS ♦DUBNICA ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA R ♦ [roku] P ♦ [Pána] 1983

Zvon sv. Jozefa

Zvon sv. Michala Archanjela

Hmotnosť: 145 kg; priemer: 625 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie dis-es2

Spomedzi všetkých zvonov je najmenší. Obvod krku zvona je lemovaný dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom, ktorého jednotlivé časti dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Nájdeme na ňom aj situovaný reliéf, zobrazujúci sv. Michala Archanjela s prilbou (s vyobrazením krížika) na hlave, odetého v rytierskom odeve, držiaceho vo svojej pravej ruke meč a v ľavej ruke svoj obranný štít. Úderový veniec zvona je zdobený slovensko-českým kruhopisom, s datujúcim zakončením, poukazujúcim okrem signatúry aj na patrocínium zvona:

SVÄTÝ MICHAL ARCHANJEL, BRÁŇ NÁS V BOJI PROTI ZLOSTI A ÚKLADOM DIABLOVÝM ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA ♦ DUBNICA N/V L ♦ [léta] P ♦ [Páně] 1983

Zvon sv. Michala Archanjela

Ďakujeme všetkým dobrodincom za finančnú a modlitebnú pomoc pri oprave zvona Panny Márie Pomocnice kresťanov. Nech nám zvuk tohto zvona pripomína neustálu pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice.

Komunita saleziánov z Dubnice nad Váhom

Kristus vstal z mŕtvych, aleluja :)

Krížová cesta detí

„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14), hovorí Pán Ježiš v evanjeliu a my, rodičia, sa snažíme tieto slová aj uskutočňovať. A preto, v piatok 26.3. o 16:30, naše deti nielenže prišli za Ježišom, ale Ho aj sprevádzali na Jeho krížovej ceste.


Sedemnásť detí, aj so svojimi mladšími súrodencami, prešli celú cestu pomáhajúc Ježišovi svojím spevom, čítaním zastavení, či kresbami jednotlivých zastavení.
Hoc sa táto krížová cesta konala cez online stretnutie, bolo cítiť radosť i smútok, túžbu i bolesť, lásku a otvorenosť detských sŕdc, akoby naozaj niesli s Ježišom kríž.


Vďaka Ti, Pane, že spájaš nás i naše deti cez modlitbu, a tak nám pomáhaš pripraviť sa na nastávajúce sviatky.

Exallievy DCA

Spoločné zdieľanie o hesle hlavného predstaveného na rok 2021

V pondelok 15. marca sa stretli zástupcovia spoločenstiev a saleziánskych zložiek pôsobiacich v Dubnici, aby sa spoločne zdieľali o Hesle na rok 2021 „Vedie nás nádej“. Súčasťou prípravy na stretnutie Rady VPK bola i príprava, ktorá pozostávala z preštudovania materiálu k Heslu vo forme podnetnej brožúry, i stretnutia jednotlivých zložiek. Zástupcovia saleziánskych spolupracovníkov, hnutia ADMA, Exalliev, Modlitieb matiek, miništrantov, športovcov, spoločenstiev Katolíckej charizmatickej obnovy, bratia saleziáni i sestry saleziánky tak dnes dali prostredníctvom ZOOM platformy dokopy nielen hlavy, ale aj srdcia. 


Otázka „Čo hovorí a čo by robil Don Bosco v Dubnici nad Váhom?“ dostala mnohé náznakové i konkrétne odpovede, krásne vo svojej rozmanitosti, smerujúcej k jednote a nádeji. Myšlienky obrátenia sa k Márii ako Matke nádeje, súcitu voči chudobným či ľuďom na periférii spoločenského záujmu, evanjelizácie vlastných rodín, živého kontaktu kňazov s rodinami vo farnosti, potreby modlitby ako prípravy na službu i vlastné budovanie, rovnako ako túžba pripraviť mariánsku púť či slúžiť modlitbou chvál – to všetko dnes dostalo priestor v spoločnom zdieľaní.

Naši bratia a sestry v tejto náročnej dobe vyvíjajú množstvo online aktivít pre celé farské spoločenstvo, no tiež pokračujú v činnosti krúžkov, stretnutí a evanjelizácie detí a mladých. Flexibilne sa snažia uchopiť možnosti, ktoré sa v online priestore ponúkajú a okrem nich pomáhajú tiež telefonicky či osobne, napríklad návštevou zariadenia pre seniorov Dubina, kam dostali povolenie vstúpiť so svojou duchovnou i ľudskou službou.

V závere stretnutia sa prítomní rozhodli budúce stretnutie viesť vo svetle povzbudenia a sústredenia na názory ostatných a dostali kňazské požehnanie od bratov saleziánov. Je veľkým bohatstvom mať v tomto čase „bezkontaktnosti“ možnosť stretávať sa v online priestore s úmyslom duchovne sa povzbudiť a motivovať k službe a intenzívnejšiemu vzťahu s Bohom a Máriou, ktorý bol tak vlastný don Boscovi.


Peťa Babulíková

JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2021

Milí objavovatelia pokladov!

Blížia sa jarné prázdniny a s nimi sa už tradične spájal jarný prímestský tábor. Žiaľ, toho roku sa nebudeme môcť takto stretávať, ale ešte to nevzdávaj! Objav s nami poklad Ánd v netradičnom prímestskom tábore! Ako na to?

Napíš do 12.2.2021 na primestak2021@gmail.com svoje meno a priezvisko a ročník, do ktorého chodíš. Vyber si aj miesto z troch možností, na ktorom si každý deň (od 15. do 18.2.2021) vyzdvihneš bádateľské inštrukcie. Tak si môžeš poskladať svoj vlastný denník objaviteľa. Čo je to?

Denník objaviteľa

Dá sa odoberať na troch miestach od 9:00 do 16:30 (pri mailovom prihlásením napíš, ktoré si si vybral/a):

– Nový kostol – kostol sv. Jána Bosca

– Starý kostol – kostol sv. Jakuba

– SCVČ Laura – (Pod kaštieľom 639/30)

 Nájdeš v ňom rôzne úlohy, výzvy, ktoré môžeš plniť doma, ale nielen to. Niektoré výzvy (pokiaľ to situácia dovolí) budú obsahovať aj pátranie vonku. Nezabudni si vtedy rúško :) aj úsmev, hoci ho ním zakryješ. A tiež pamätaj na svojich rodičov, vždy im povedz, kam ideš a ak je to ďalej, než môžeš chodiť sám/sama, popros ich, aby šli objavovať s Tebou (prípadne oslov staršieho súrodenca).

Tento rok sa nemôžeme hromadne stretávať, preto nedokážeme zabezpečiť animátorskú asistenciu pri vonkajších aktivitách ani pri presunoch k nim. Nezodpovedáme teda za bezpečnosť detí. Za pochopenie ďakujeme.

Výsledky objavovania

Všetky riešenia alebo fotky pri aktivitách, ktoré si zvládol/zvládla a s ktorými sa chceš podeliť, posielaj na mail primestak2021@gmail.com

Okrem toho nás čaká ešte spoločné zoom stretnutie, každý večer o 16:30.

Link Ti príde mailom po Tvojom prihlásení.

                                                          Veľmi sa na Teba tešíme

                                                      Doobjavovania :)

Pozvánka na oslavu don Bosca :)

Čaute, v nedeľu o 16.30 vás pozývame na online akadémiu don Bosca, pripojte sa na zoom:
https://us02web.zoom.us/j/3624627094…
Meeting ID: 362 462 7094
Passcode: 1234

Nové možnosti :)