Dubnica na svätojakubskej ceste

Od júla zdobí vchod do farského kostola sv. Jakuba zaujímavá kachlička s obrazom mušle. Prečo?Okrem dávnej úcty k Panne Márii si v našom farskom kostole zvlášť uctievame aj apoštola Jakuba, ktorému je náš chrám zasvätený. Pozrime sa trochu do tradície, čo nám o ňom hovoria starodávne svedectvá. Kto bol tento apoštol, ktorý je tak zvláštnym spôsobom uctievaný v španielskej Compostelle?
Sv. Jakub Starší, ktorého týmto označením odlišujeme od iného apoštola, ktorý sa takisto volal Jakub, bol synom otca Zebedeja a matky Salome a bratom sv. Jána Evanjelistu. Spolu s apoštolom Petrom a Jánom boli najbližšími spolupracovníkmi Pána Ježiša. Boli svedkami premenenia na hore, vzkriesenia Jairovej dcérky, ale videli aj krvavý pot v Getsemani. Pán Ježiš im dal prezývku „synovia hromu“.

Stará tradícia zachovaná v liste Polykarpa z Efezu pápežovi Viktorovi (189-198) hovorí o sv. Jánovi Evanjelistovi, ale rovnako sa to týka aj jeho brata Jakuba, toto: „Ján, ktorý spočinul na prsiach Pána, bol rodom kňaz a nosil petalon. Bol svedok a učiteľ. On odpočíva v Efeze“. Podľa tohto svedectva obidvaja bratia, Jakub i Ján, pochádzali z veľkňazskej rodiny. Petalon bol čelenkou veľkňazov. Mohlo by nás mýliť, že ich Pán Ježiš povolal ako rybárov. U Židov platilo pravidlo, že každý, kto práve nevykonával úrad veľkňaza, musel sa živiť remeslom. Čosi podobné, ako keď dnes majú v niektorých profesiách pracovníci službu a mimo služby robia čosi iné. Vidíme to napríklad u sv. Pavla, ktorý okrem toho, že študoval u nôh Gamaliela, ovláda výrobu stanov a týmto remeslom – ako výrobca stanov – sa aj živil.

Po Nanebovstúpení Pána hlásal apoštol Jakub evanjelium v Samárii. Iné správy hovoria, že hlásal evanjelium až na území dnešného Španielska. Okolo Veľkej noci roku 44 ho vojaci Herodesa Agripu I. zatkli a na kráľov príkaz apoštola sťali mečom. Jakub bol prvý spomedzi dvanástich apoštolov, ktorý za Krista zomrel mučeníckou smrťou.

Tradícia hovorí, že kresťania postavili na mieste jeho umučenia kostol. Jeho ostatky mali byť okolo roku 70 prenesené na Sinaj, kde pôvodne stál kláštor sv. Jakuba, dnešný kláštor sv. Kataríny. V 8. st. boli relikvie sv. Jakuba zachránené pred pustošením mohamedánov a prenesené do Španielska. Na ich uchovanie a úctu bol v Compostelle postavený kostol kostol sv. Jakuba, ktorý bol posvätený 25. júla 816. Z tohto chrámu sa stalo asi v 10. storočí slávne pútnické miesto Santiago de Compostella. Viedli tam mnohé slávne pútnické cesty, ktoré boli lemované kláštormi a útulkami pre pocestných. A ako smerovník na týchto pútnických trasách sa po stáročia používa symbol mušle…Pochádza to zo starého zvyku, že pútnici, ktorí navštívili Jakubov hrob, dostali klobúk, ktorý bol ozdobený veľkou mušľou. Na obrazoch môžeme svätého Jakuba vidieť ako apoštola, väčšinou s knihou. Tiež býva znázorňovaný ako pútnik s palicou, s mušľou na plášti, s fľašou, s vreckom a klobúkom.

Kachlička s mušľou pri vchode nášho kostola, ktorú nám teraz v lete priniesli priamo z Compostelly teda symbolicky spája dubnický chrám s tamojšou svätyňou. A nenápadne pripomína, že všetci sme pútnici na ceste do nebeskej vlasti… ;)

p.

Zapojme sa do modlitby sv. ruženca

V mesiaci október Vás srdečne pozývame na modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:25 hod. pred sv. omšou.

Počas týždňa sa predmodlievajú jednotlivé spoločenstvá nasledovne:

 

Pondelok: Sestry saleziánky + Modlitby matiek

Utorok: Seniori

Streda: Saleziánski spolupracovníci

Štvrtok: Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho

Piatok:Ružencové bratstvo + Bratstvo Božského Srdca

Sobota: Katolícka charizmatická obnova

Nedeľa: Bratia saleziáni

 

Ružencová Panna Mária, oroduj za nás!

Birmovka 2018

A je dobojované …. alebo môžeme povedať, že boj sa ešte len začal ?

Dnes, 29.9.2018 sa v Kostole svätého Jakuba konala birmovka. Boh Otec, skrze Mons. ThLic. Hriadela, generálneho vikára Žilinskej diecézy,  udelil sedem darov Ducha Svätého asi sedemdesiatim birmovancom z Dubnice nad Váhom a okolia. Otec generálny vikár v kázni spomínal, že práve vďaka sviatostiam sa náš svet stále obnovuje. Preto i my veríme, že Duch Svätý bude veľkou posilou v živote dospelých kresťanov, ku ktorým sa dnešnou birmovkou pridali práve títo birmovanci.

 

 

Veľká vďaka patrí pánu farárovi Mariánovi Bielikovi a všetkým kňazom a saleziánom, ktorí počas celého roka pripravovali mladých, ale i dospelých, na prijatie sviatosti birmovania.

 

Príprava na výročie posviacky kostola sv. Jána Bosca

Tento rok v našej farnosti oslavujeme tretie výročie posviacky kostola sv. Jána Bosca. Pri tejto príležitosti sa skupina približne 20 brigádnikov zapojila do upratovania tohto kostola. Pomocnú ruku k dielu priložili saleziánski spolupracovníci, členovia ADMY, farníci, animátori a mladí. Nechýbali ani saleziáni, ktorí sa v kostole postupne vystriedali.

K udržiavaniu čistoty v našich kostoloch sa môžete pridať aj vy zapojením sa do upratovacích skupín v kostole sv. Jakuba alebo kostole sv. Jána Bosca.

Klára Kubištelová

Keď sú hody, tak hodujeme

V nedeľu 29. júla sa o 16:00 v Katolíckom dome hodovalo. Hodová slávnosť patróna farského kostola sv. Jakuba bola príležitosťou pozvať členov upratovacích tímov, aranžérky kvetov, kostolníkov, organistov, lektorov, skrátka ľudí, ktorí sa rôznymi spôsobmi počas celého roka starajú o krásu a dôstojnosť nášho farského pútnického chrámu. Napriek tomu, že nemohli prísť všetci pozvaní, prišlo ich okolo 25.

Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej a družnej atmosfére. Bolo čo zjesť aj vypiť, ako sa na hody patrí. Zaslúžené slová vďaky a uznania im v mene celého farského spoločenstva a saleziánskej komunity vyslovili pán farár don Marián Bielik a otec direktor don Pavol Piatrov.

Ešte raz aj z tohto miesta srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom nášho kostola. A ak by niekto v srdci vnímal, že ho Pán Boh pozýva „pridať ruku k dielu“ a tiež prísť pomôcť pri pravidelnom upratovaní, nech sa páči. Roboty je ako na kostole alebo – ako sa hovorí tu v Dubnici – „vyše“.

(Paľo Piatrov SDB)

 

Dvaja rodáci z Dubnice oslavujú svoje kňazské jubileum

V sobotu 16. júna 2018 si pri večernej sv.omši v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom pripomenú výročie kňazskej vysviacky dvaja dubnickí rodáci.

15. výročie – ICDr. Michal Rajec, PhD.

Za kňaza bol vysvätený v roku 2003. Prvé jeho pôsobenie ako kaplána bolo v Púchove. Po roku bol vyslaný na trojročné štúdia do Benátok, kde študoval cirkevné právo. Štúdium ukončil Licenciátom. Po návrate z Talianska pôsobil v Nitre ako tajomník a notár u pána biskupa Viliama Judáka. Diaľkovo pokračoval v štúdiu cirkevného práva v Ľubline v Poľsku, ktoré ukončil doktorátom. V roku 2017 bol vymenovaný za súdneho vikára Nitrianskej diecézy, kde pôsobí aj v súčasnosti.

 

40. výročie – Mgr. Jozef Dvorský SDB

Za kňaza bol vysvätaný v roku 1978. Prvá farnosť, do ktorej nastúpil, bolo Krásno. Potom nasledovali Púchov, Čadca, Bolešov, Svinná, Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom. V Dubnici nad Váhom pôsobil ako správca farnosti v rokoch 1995 – 1999. Z našej farnosti odišiel do Šaštína. V roku 2001 nastúpil ako špirituál do kňazského seminára v Nitre. Dňa 22.9.2006 ho nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vymenoval za kanonika. Bolo to na sviatok sv. Emeráma, patróna Nitrianskej katedrály. V Nitrianskej diecéze pôsobí v súčasnosti ako penitenciár – spovedník s vyššími právomocami.

Dubnická farnosť obom jubilantom k ich výročiu srdečne blahoželá a praje im veľa zdravia, Božích milostí a nech ich Dubnická Panna Mária v ich živote ochranuje.
(Štefan Antalík)

Oslava Panny Márie Pomocnice v saleziánskej záhrade bola ochutnávkou raja

Najbližšia nedeľa k sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov (24. máj), ktorú si saleziánska rodina uctieva ako svoju hlavnú patrónku, patrí už tradične oslave nebeskej Matky v záhrade u saleziánov. Tento rok vyše 250 ľudí využilo nádherný slnečný deň na budovanie spoločenstva v rodinnej atmosfére, a to symbolicky na slávnosť  Najsvätejšej Trojice.

Celé popoludnie sa nieslo v myšlienke stavby Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorú postavil don Bosco v Turíne na Valdoccu presne pred 150 rokmi. Najprv na originálnom pódiu záhradnej pivnice vystúpili deti s hudobnými, tanečnými a akrobatickými číslami doplnenými o vtipnú scénku. Medzi jednotlivými číslami sa diváci mohli dozvedieť aj niektoré zaujímavosti o bazilike, ktorá ukrýva 7 metrový obraz Panny Márie, 52 druhov mramoru, či niekoľko tisíc vzácnych relikvií.

Po kultúrnom programe si každý našiel svoje miesto. Deti na 8 stanoviskách cez rôzne aktivity stavali baziliku a okrem toho bol pre nich prichystaný nafukovací hrad a gladiátorský ring. Dospelí si zatiaľ pochutnávali na špízoch, kávičke a koláčikoch. Prekvapením bola torta vo forme turínskej baziliky a odznačiky s novým logom dubnickej Panny Márie. Na záver otec direktor don Pavol Piatrov zahral pieseň Salve Regina a všetkým prítomným udelil don Boscove požehnanie Panny Márie Pomocnice.

„Okolo druhej prišla čierňava a hrozila búrka. Reku, ak toto začne liať, tak máme po akcií. Ale nakoniec nás to obišlo a bolo luxusne. Môžeme zažiť rôzne situácie, kedy v živote hrozia „búrky“. A hľadá sa východisko. Bezpečie. Poznal to aj don Bosco. Mal osobnú skúsenosť s Pomocnicou. Preto tak zanietene odporúčal zverovať sa jej mocnému príhovoru. Toto nedeľné popoludnie bolo pre mňa aj časom prekvapení. Najmä krásnych. Z ľudí, ktorí prišli pomôcť, nachystať, priniesť… To sú také malé veľké zázraky. Don Bosco hovorieval, že každého, kto prekročí prah saleziánskeho domu, si Panna Mária berie tak špeciálne pod svoj ochranný plášť. U niektorých mladých, ktorí náš prah prekročili pomerne nedávno, je táto don Boscova skúsenosť až hmatateľná.“ (don Pavol Piatrov)
(text: Peter Štellmach SDB; foto: Veronika Jankechová)

Panna Mária Pomocnica pomáha svojim deťom aj dnes

Kresťanský ľud mnohokrát v dejinách zakúsil konkrétnu pomoc Panny Márie, najmä vo chvíľach osobitne ťažkých pre život Cirkvi. Z toho sa zrodil zvyk vzývať Božiu Matku aj pod titulom Pomocnica kresťanov. Dátum sviatku bol určený na 24. máj. Je to deň, keď sa pápež Pius VII., zázračne vyslobodený z väzenia, v roku 1814 vrátil do Ríma. Svätý Ján Bosco videl v invokácii „Pomocnica kresťanov“ úžasnú syntézu tajomstva preblahoslavenej Panny Márie v pláne spásy, ktorý sa plní v Cirkvi, takže napísal: „… skúsenosť osemnástich storočí jasne ukazuje, že Panna Mária z neba veľmi úspešne pokračovala v poslaní Matky Cirkvi a Pomocnice kresťanov, ktoré začala tu na zemi“ (Liturgia hodín).

Saleziánska rodina, verná duchu a poslaniu dona Bosca, sa dáva viesť a udržovať materinskou prítomnosťou Panny Márie a tento deň prežíva v oslave svojej nebeskej Matky. V Turíne je to najväčšia púť v roku, kedy do Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorá si tento rok pripomína 150. výročie od kedy ju don Bosco postavil, prichádza vyše 25 tis. ľudí a sv. omšu celebruje hlavný predstavený saleziánov.

V Dubnici nad Váhom to býva síce skromnejšia oslava, ale o to rodinnejšia. Tento rok slávnostnú sv. omšu celebroval don Anton Červeň, direktor filozofického študentátu v Žiline, ktorý svoj príhovor začal otázkou, či „v dnešnej dobe potrebujeme ešte pomoc, keď chceme všetko zvládnuť sami?“. Spomenul svoje osobné zážitky s Máriou a povzbudil všetkých, aby dôverujúc Matke hľadeli do budúcnosti vždy s nádejou. Po sv. omši bolo ešte malé pohostenie. Saleziáni spolupracovníci prichystali chlebíčky so salámkou, ako to zvykol robievať don Bosco.

(text: don Peter Štellmach SDB; foto: Mária Badačová, ANS)


Chlapi oslávili sv. Jozefa robotníka prácou, pohodou a modlitbou

Saleziáni pozvali na oslavu sv. Jozefa, ktorý je aj jedným z ich hlavných patrónov, všetkých mužov 18+, aby po prvýkrát spoločne strávili 1. máj na chate v Slavnici Podhorí.

Stretnutie začalo spoločnou modlitbou, po ktorej sa 13 chlapov pustilo do práce. Jedna partia rúbala drevo, ďalší maľovali plot či izby v chate, iní kosili alebo varili guláš. Deň vyvrcholil sv. omšou, ktorej predsedal hosť don Pavol Dzivý SDB, ktorý momentálne pôsobí v Žiline a venuje sa mužskej spiritualite a vzťahu medzi otcami a ich dospievajúcimi synmi a dcérami.

Po chutnom guláši a pivku bol ešte čas na vzajomné podelenie sa a rozhovory. Účastníci hovorili, že kto nebol, môže ľutovať a že o rok sa už na chatu ani všetci nezmestíme. Kiež by to bola pravda! Nech sv. Jozef sprevádza všetkých mužov v ich nenápadnom raste vo svätosti v každodennej práci.

(don Štello SDB)


Divadlo Pollyanna

Príjemné nedeľné popoludnie sa v Katolíckom dome odohrávala „hra na radosť“.

Divadelné predstavenie Pollyanna si nacvičili dievčatá z Dolného Kubína so sr. FMA Ankou Šutkovou a prišli nám ukázať, aký optimistický život môže byť.

Hlavnou postavou tejto divadelnej hry je malá sirota, ktorá po smrti rodičov pricestuje za svojou tetou a pri tom svojou veselosťou obmäkčuje srdcia ľudí celého mesta. Vidí, často náročný, život vždy aj z tej dobrej stránky. Pozýva ľudí aby s ňou hrali „hru na radosť“ – aby hľadali pozitíva v zdanlivo neľahkých situáciách a presne k tomu pozýva aj nás, ľudí súčasnosti, aby sme boli vďační za všetko čo máme.

Katarína Bolčeková

foto: Peter Hanžl